Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Gmina Miejska Szczytno
Herb Gmina Miejska Szczytno

Czwartek 16.08.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Meldunki

 • Zameldowanie na pobyt stały i czasowy
 • Zameldowanie cudzoziemcówUrząd Miejski w Szczytnie ul. Sienkiewicza 1 Zameldowanie cudzoziemców na pobyt stały i czasowy Biuro Ewidencji Ludności Telefon 89 624 72 75 Fax 89 624 72 35 Zameldowania na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące można dokonać osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pisemnym pełnomocnictwem ? udzielonym na podstawie art. 33§2 Kodeksu postępowania administracyjnego. Wymagane dokumenty - wypełniony formularz meldunkowy z potwierdzeniem pobytu dokonanym przez właściciela lokalu/domu lub osobę dysponującym innym tytułem prawnym do lokalu (np. najemcę). Potwierdzenie pobytu dokonuje się w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia. - dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (do wglądu). Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być: wypis z księgi wieczystej, akt notarialny, umowa najmu, decyzja administracyjna lub inny dokument potwierdzający prawo do lokalu. - przy zameldowaniu na pobyt stały zaświadczenie o wymeldowaniu z dotychczasowego miejsca pobytu stałego (obowiązek ten nie dotyczy osób, które jednocześnie z zameldowaniem zgłaszają wymeldowanie z dotychczasowego miejsca pobytu). Nie dotyczy cudzoziemców nieposiadających dotychczas pobytu stałego - paszport lub karta pobytu, a w przypadku państwa członkowskiego EFTA i Szwajcarii także inny ważny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo Przy zameldowaniu na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące: - dla obywateli członkowskich Unii Europejskiej, obywateli państwa członkowskiego EFTA i Szwajcarii: ?zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu? lub ?dokument potwierdzający prawo stałego pobytu? - dla obywateli innych państw: karta pobytu, wiza, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub decyzja o nadaniu statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, udzieleniu w Rzeczypospolitej Polskiej ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt tolerowany. Przy zameldowaniu na pobyt stały: - dla obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, obywateli państw członkowskich EFTA i Szwajcarii: dokument potwierdzający prawo stałego pobytu - dla obywateli innych państw: karta pobytu wydana w związku z zezwoleniem na osiedlenie się, zezwolenie na osiedlenie się, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub decyzja o nadaniu statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, udzieleniu w Rzeczypospolitej Polskiej ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt tolerowany W przypadku zgłoszenia wyjazdu lub powrotu przez pełnomocnika dodatkowo: - pisemne pełnomocnictwo do zgłoszenia wyjazdu lub powrotu; - dowód osobisty pełnomocnika lub w uzasadnionym przypadku inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości. Zameldowanie na pobyt czasowy trwający do 3 miesięcy OBEJMUJE WYŁĄCZNIE cudzoziemców nie będących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, obywateli państw EFTA oraz Szwajcarii. Zameldowanie na pobyt czasowy do 3 miesięcy zgłasza się ustnie w obecności właściciela lub najemcy lokalu z zachowaniem pozostałych wymogów wskazanych do zameldowania na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące. Cudzoziemcy z innych państw, których obywatele mogą podróżować do Polski bez wiz - przy zameldowaniu na okres do 3 miesięcy nie przedstawiają wizy lub innego dokumentu zezwalającego na pobyt na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Miejsce złożenia dokumentów Biuro ewidencji ludności parter pokój nr 7 Opłaty Czynności zgłoszenia zameldowania nie podlegają opłacie skarbowej. Opłacie skarbowej w wysokości 17zł. Podlega złożenie pełnomocnictwa w tej sprawie. Opłacie skarbowej nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu. Składający pełnomocnictwo zobowiązany jest dołączyć dowód wniesienia opłaty skarbowej ? na następujący rachunek bankowy 51 1160 2202 0000 0000 6195 6308 Termin i sposób załatwienia Zameldowania dokonuje się niezwłocznie po złożeniu formularza meldunkowego. Podstawa prawna Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (jednolity tekst Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 ze. zm.) Inne informacje Cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa EFTA lub Szwajcarii oraz członek rodziny ww. cudzoziemca jest zobowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące najpóźniej w 30 dniu licząc od dnia przybycia do tego miejsca. Cudzoziemiec będący obywatelem innego państwa jest zobowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 4 dniu licząc od dnia przybycia do tego miejsca - zwalnia się z obowiązku zameldowania cudzoziemca, którego pobyt na terenie Rzeczypospolitej Polskiej nie przekracza 14 dni. Zameldowanie ma charakter rejestracyjny.
 • Wymeldowanie
 • Zgłoszenie wyjazdu za granicę na okres dłuższy niż 6 miesięcy oraz zgłoszenie powrotu
 • Wymeldowanie (anulowanie zameldowania) w trybie administracyjnym
 • Zameldowanie w trybie administracyjnym
 • Udostępnianie danych osobowych z rejestru mieszkańców
 • Abolicja
 • Zgromadzenie publiczne
 • Zaświadczenie z rejestru mieszkańców Szczytna lub rejestru zamieszkania cudzoziemców w Szczytnie
 • Wpisanie do rejestru wyborców
 
 
ilość odwiedzin: 3341333

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

Więcej informacji na stronie Polityki Prywatności.

X