Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno architektonicznej Budowa i wyposażenie Centrum Nauki InnoPolice w Szczytnie przy ul. Solidarności

Polska-Szczytno: Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

2016/S 191-344628

Ogłoszenie o konkursie

Niniejszy konkurs jest objęty przepisami: dyrektywy 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Gmina Miejska Szczytno
ul. Sienkiewicza 1
Punkt kontaktowy: Gmina Miejska Szczytno; 12-100 Szczytno; ul. Sienkiewicza 1
Osoba do kontaktów: Krystyna Lis
12-100 Szczytno
Polska
Tel.: +48 896247224
E-mail: innopolice@um.szczytno.pl
Faks: +48 896247201

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: http://bip.um.szczytno.pl

Adres profilu nabywcy: http://konkurs.innopolice.pl

Dostęp elektroniczny do informacji: http://konkurs.innopolice.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej

Organ władzy regionalnej lub lokalnej

1.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności

Ogólne usługi publiczne

1.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji/podmiotów zamawiających

Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji/podmiotów zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot konkursu/opis projektu

II.1)Opis

II.1.1)Nazwa nadana konkursowi/ projektowi przez instytucję zamawiającą/ podmiot zamawiający:

Budowa i Wyposażenie Centrum Nauki InnoPolice w Szczytnie.

II.1.2)Krótki opis:

Celem konkursu jest uzyskanie najlepszego rozwiązania architektonicznego dla budynku Centrum Nauki InnoPolice w Szczytnie (działki 333/1,333/2 przy ul. Solidarności w Szczytnie) oraz stworzenie w obrębie jego bezpośredniego otoczenia urbanistycznego, wartościowej przestrzeni publicznej, której walorami byłyby w szczególności jej jakość oraz atrakcyjność dla użytkowników i mieszkańców oraz powiązanie z obszarami przyległymi.
Projekt zidentyfikowany do wdrożenia w trybie pozakonkursowym w ramach: osi priorytetowej IX Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, działania 9.3 Infrastruktura edukacyjna, poddziałania 9.3.3 Instytucje popularyzujące naukę i innowacje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 prowadzony jest na podstawie art. 117 ust. 1 ustawy z 29.1.2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r poz 2164 z póź. zm) jako konkurs jednoetapowy ze składaniem wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie.

II.1.3)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

71221000

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Kryteria kwalifikacji uczestników:

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
1. Nie podlegają wykluczeniu z art. 24 ust 1 pkt 12-22, art 24 ust.5 pkt 1, ustawy Pzp.
2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
2.1 kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
2.2 sytuacji ekonomicznej lub finansowej Wykonawca spełni warunek jeżeli:
a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości 300 000 PLN (słownie: trzysta tysięcy zł.)
b) posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 1 000 000 PLN (słownie zł: jeden milion zł).
c) roczny obrót wykonawcy w obszarze objętym zamówieniem (dotyczy wszelkich prac projektowych) wynosi co najmniej 300 000 PLN (słownie: trzysta tysięcy zł.)
2.3 zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca spełni warunek jeżeli:
a) w okresie ostatnich czterech lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedną kompletna dokumentację projektową budynku użyteczności publicznej o powierzchni minimum 3.500 m2,
b) wykaże, że dysponuje n/w osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
— projektantem posiadającym uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej z co najmniej 5 letnim doświadczeniem zawodowym na stanowisku projektanta,
— projektantem posiadającym uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno- budowlanej z co najmniej 5 letnim doświadczeniem zawodowym na stanowisku projektanta,
— projektantem posiadającym uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych z co najmniej 5 letnim doświadczeniem zawodowym na stanowisku projektanta,
— projektantem posiadającym uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i energetycznych z co najmniej 5 letnim doświadczeniem zawodowym na stanowisku projektanta,
— projektantem posiadającym uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej z co najmniej 5 letnim doświadczeniem zawodowym na stanowisku projektanta,
— projektantem posiadającym uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności telekomunikacyjnej z co najmniej 5 letnim doświadczeniem zawodowym na stanowisku projektanta,
Wszystkie w/w osoby powinny posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z art. 12, art 12a oraz art 14 ustawy z 7.7.1994 Prawo budowlane (t.j Dz.U. z 2016r poz. 290) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z 18.3.2008 o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016r poz. 65), oraz być członkami właściwej izby samorządu zawodowego lub innej organizacji, o ile przepisy prawa kraju, w którym osoba uzyskała właściwe uprawnienia, wymagają członkostwa w izbie samorządu zawodowego lub innej organizacji.

III.2)Informacje dotyczące określonego zawodu

Udział jest zastrzeżony dla przedstawicieli danego zawodu: nie

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj konkursu

Otwarty

IV.2)Nazwy uczestników już zakwalifikowanych

IV.3)Kryteria, które będą stosowane do oceny projektów:

1) walory urbanistyczno-architektoniczne – 65 %
2) koszt opracowanie dokumentacji projektowej
„ Budowa i wyposażenie Centrum Nauki Innopolice w Szczytnie” – 30 %
Złożone na załączniku nr 5.
3) dostosowania projektowanego obiektu i wyposażenia do potrzeb osób
niepełnosprawnych – 5 %.

IV.4)Informacje administracyjne

IV.4.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą /podmiot zamawiający:

GM.L.271.1.2016

IV.4.2)Warunki otrzymania dokumentów zamówienia oraz dokumentów dodatkowych

IV.4.3)Termin składania projektów lub wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie

Data: 24.10.2016 - 15:00

IV.4.4)Data wysłania zaproszeń do udziału w konkursie do zakwalifikowanych kandydatów

IV.4.5)Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski.

IV.5)Nagrody i sąd konkursowy

IV.5.1)Informacje o nagrodzie(nagrodach):

Zostanie przyznana nagroda (nagrody): tak
Ilość i wartość przyznawanych nagród: 1) I Nagroda 25.000 PLN
2) II nagroda 20.000 PLN
3) III nagroda 10.000 PLN
4) IV nagroda 5.000 PLN
Niezależnie od nagród pieniężnych Zamawiający przyzna uczestnikowi konkursu który otrzymał I nagrodę, nagrodę w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo- kosztorysowej i pełnienia nadzoru autorskiego.

IV.5.2)Szczegóły dotyczące płatności dla wszystkich uczestników

IV.5.3)Zamówienia po konkursie

Każde zamówienie na usługi następujące po konkursie zostanie udzielone zwycięzcy lub jednemu ze zwycięzców konkursu: tak

IV.5.4)Decyzja sądu konkursowego

Decyzja sądu konkursowego jest wiążąca dla instytucji zamawiającej /podmiotu zamawiającego: tak

IV.5.5)Imiona i nazwiska wybranych członków sądu konkursowego

1. mgr inż. arch. Agnieszka Łaguna-Pawelec
2. mgr inż. arch. Adam Dąbrowski
3. mgr inż. arch. Magdalena Zwolińska
4. Tomasz Stasiewicz
5. Andrzej Pietrzak

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Projekt zidentyfikowany do wdrożenia w trybie pozakonkursowym w ramach: osi priorytetowej IX Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, działania 9.3 Infrastruktura edukacyjna, poddziałania 9.3.3 Instytucje popularyzujące naukę i innowacje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

VI.2)Informacje dodatkowe:

VI.3)Procedury odwoławcze

VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwołaczej
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Prezes Krajowej Izby Odwołaczej
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.3.2)Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Uczestnikom Konkursu, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes prawny w uzyskaniu przedmiotowego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy: odwołanie i skarga do Sądu.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do wykonania której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w terminie określonym w art. 182 ustawy wraz z dowodem uiszczenia wpisu.
4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
5. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu.

VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Departament Odwołań Krajowej Izby Odwołaczej
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

29.9.2016

Załączniki do pobrania:
1) Koncepcja Programowa
2) Projekt Umowy

3) Mapa sytuacyjno- wysokościowa
4) Pokwitowanie złożenia pracy konkursowej
5) Informacja o planowanych łącznych kosztach opracowania dokumentacji projektowej dla tych prac i sprawowania nadzoru autorskiego.
6)
Informacja o planowanych łącznych kosztach wykonania prac realizowanych na podstawie pracy konkursowej łącznie z wyposażeniem.
7) Karta identyfikacji Uczestnika Konkursu.
8) Wniosek uczestnika konkursu ubiegającego się o dopuszczenie do udziału w konkursie na opracowanie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej „Budowa i wyposażenie Centrum Nauki Innopolice w Szczytnie” na działkach nr ew. 333/1, 333/2 przy ul. Solidarności w Szczytnie.

9) standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia
10) REGULAMIN KONKURSU
 


WYKAZ WYKONAWCÓW którzy złożyli do dnia 24.10.2016r. do godz. 15:00 wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie  na opracowanie Koncepcji Urbanistyczno-Architektonicznej Budowa i Wyposażenie Centrum Nauki InnoPolice w Szczytnie przy ul. Solidarności.


Pytania i Odpowiedzi:


Pytanie zestaw Nr 1- 18-11-2016r.

1.Zwracamy się z uprzejmą  prośbą   o udostępnienie mapy sytuacyjno-wysokościowej w formacie DWG.
2. Czy powierzchnia użytkowa 7 000m2 jest powierzchnią maksymalną?
3. Jaką Zamawiający przewiduje powierzchnie na miasteczko ruchu drogowego?

Odpowiedzi do zestawu pytań Nr 1


1. Udostępniamy mapę sytuacyjno-wysokościowej w formacie DXF.
PLIK DO POBRANIA (kliknij)
Jednocześnie informujemy, ze należy przewidzieć drogę klasy L od skrzyżowania z ul. Lemańską leżącą w ciągu DK 58 Olsztynek Szczuczyn do skrzyżowania z drogami gminnymi Solidarności Lanca z uwzględnieniem wjazdu z ul. Bohaterów Września 1939r przy Szkole Podstawowej Nr 6.
Działka 3/217/2, oraz działka 3/29 stanowi własność miasta Szczytna.
PLANOWANY PRZEBIEG DROGI (kliknij)

2. Powierzchnia użytkowa 7 000m2 jest powierzchnią maksymalna.

3. Zamawiający nie określił maksymalnej, ani minimalnej powierzchni miasteczka ruchu drogowego.
Jednakże zakłada się wyposażenia miasteczka ruchu minimum w:
- 1 skrzyżowanie dróg równorzędnych,
- 2 skrzyżowania świetlne,
- 1 rondo,
- 1 strzeżony (ze szlabanami) przejazd kolejowy,
- małą architekturę,
- makiety: budynków, budowli, zieleni miejskiej.


Pytanie zestaw Nr 2- 29-11-2016

1. W opisie strefy bezpieczeństwa znajduje się informacja o pomieszczeniu zaaranżowanym na pokój przesłuchań, natomiast w tabelce, w tym samym podpunkcie, jest mowa o celi więziennej. Chcielibyśmy prosić o wyjaśnienie.
2. Czy mogliby Państwo określić, które z części Centrum Nauki InnoPolice mają być wyposażone w osobne wejścia z zewnątrz?
3. Czy przewidują Państwo usunięcie istniejących garaży z działki o numerze 3-333/2?
4. Informują Państwo, że działki nr 3/217/2 oraz 3/29 są własnością miasta. Czy zatem wskazane jest zagospodarowanie ich?
5. Jak dużą zakładają Państwo przestrzeń na plac dla trolei?
6. Jak dużą zakładają Państwo przestrzeń na strefę pozoracji?
7. Czy zakładają Państwo przestrzeń przeznaczoną dla obsługi pojazdów w pobliżu placu dla trolei (warsztat, garaż itp.) i dla ilu samochodów?
8. Czy Przewodniczący Sądu Konkursowego – p. Agnieszka  Łaguna-Pawelec podlega wykluczeniu z postępowania na mocy Art. 17.1 pkt. 2-4 PZP: „osoby wykonujące czynności
w postępowaniu o udzielenie zamówienia podlegają wyłączeniu, jeżeli:
1) pozostają w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii    prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub są związane
z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,
2) przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia pozostawały
w stosunku pracy lub zlecenia z wykonawcą lub były członkami organów zarządzających lub  organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,
3) pozostają z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób” ?
Powyższe pytanie dotyczy relacji pomiędzy Przewodniczącym Sadu Konkursowego,
p. Agnieszką Łaguna-Pawelec, a Wykonawcą – zakwalifikowanym uczestnikiem konkursu,
poz. 2 wykazu wykonawców „Studio Form Architektonicznych PANTEL p. Tomasz Lella”
ul. Rybaki 40, 10-150 Olsztyn.
W szczególności dotyczy to współpracy p. Agnieszki Łaguna-Pawelec z firmą PANTEL (była w tym czasie pracownikiem PANTEL) przy konkursowym projekcie lotniska w Szymanach k/Szczytna. W załączeniu: informacje prasowe.
Czy w powyższym przypadku zostały spełnione wymogi określone w Art. 17. 2-2a PZP?
9. Czy opisane w Rozdziale X pkt 1a wymiary plansz 841 x 1189 cm  mogą zostać zamienione na inne ze względu na to, że typowe wymiary podkładów piankowych  to:
70 x100 cm – standardowy, konkursowy,
100 x 140 cm,
101,6 x 152,4 cm.
10. Czy obszar ogólnodostępny czyli:
- strefa wejściowa,
- miasteczko ruchu drogowego,
- audytorium
są objęte obowiązkiem kupna biletu wstępu i opłaty?
11. Czy projektowana droga ma omijać budynek do wyburzenia – zgodnie z rysunkiem planowanego przebiegu drogi ?

Odpowiedzi do zestawu pytań Nr 2

1. W strefie bezpieczeństwa ma znaleźć się pomieszczenie zaaranżowane na celę więzienną, należy przewidzieć miejsca siedzące dla grupy 30 osób zaaranżowane na elementy wystroju celi.

2.  Wejścia z zewnątrz musi posiadać:
a) strefa wejściowa- wejście/wyjście główne
b) strefa gastronomiczna,
c) część administracyjna,
d) część magazynowa z dużym wejściem technicznym z rampą do rozładunku,
e) miasteczko ruchu drogowego z dużym wejściem technicznym umożliwiającym również wyjazd użytkowników miasteczka na zewnętrzny na plac dla trolei.
 
3. Budynek garażowy znajdujące się na działce 3-333/2 należy przewidzieć  do wyburzenia.

4. Zamawiający informuję, że działki nr 3-217/2 oraz 3-29 są własnością miasta, jednakże dopuszcza jedynie zagospodarowanie działki  3-217/2 pod kątem projektowanego skrzyżowania z drogą krajową  DK 58 Olsztynek Szczuczyn.

5 i 6. Plac dla trolei powinien składać się z placu manewrowego umożliwiającego bezpieczne wykonywanie manewrów drogowych. Plac ten będzie jednocześnie pełnił funkcję strefy pozoracji umożliwiającej przeprowadzenia zajęć np. ze Strażą Pożarną w oparciu o wozy bojowe służb.
Dodatkowo na placu powinien znajdować się tor do jazdy trolejem/skit car-em umożliwiający wykonanie minimum dwóch skrętów w prawo, dwóch skrętów w lewo i dwóch nawrotek. Tor powinien być odpowiednio zabezpieczony i połączony bezpośrednio z placem manewrowym.

7. Należy przewidzieć przestrzeń garażową z zapleczem techniczno-warsztatowym w bryle budynku dla dwóch samochodów osobowych, w bezpośrednim sąsiedztwie placu, z bezpośrednim dostępem do strefy magazynowej.
Planuje się wykorzystanie samochodów elektrycznych i wyposażenie strefy w dwie zewnętrzne stacje szybkiego ładowania samochodów.

8. W dniu 24.11.2016r. Pani Agnieszka Łaguna-Pawelec, Przewodnicząca Sądu Konkursowego złożyła rezygnację z udziału w  Sądzie Konkursowym. Rezygnacja p. Łaguny- Pawelec nie wynika z faktu wykluczenia z postępowania lecz w związku z budzeniem wątpliwości co do jej bezstronności z uwagi na fakt, że w 2013r. była pracownikiem firmy „Studio Form Architektonicznych PANTEL p. Tomasz Lella” ul. Rybaki 40, 10-150 Olsztyn.
Zamawiający chcąc zapewnić maksymalną przejrzystość postępowania oraz rozwiać wszelkie wątpliwości co do bezstronności Sędziów, dokona zmian w składzie Sądu Konkursowego. Informacja o składzie Sądu Konkursowego zostanie zamieszczona  na stronie Zamawiającego,
   
9. Zamawiający pozostawia wymiary plansz  opisane w Rozdziale X pkt 1a  bez zmiany.

10. W nawiązaniu do pytania Zamawiający informuję, że miasteczko ruchu drogowego oraz sala audytoryjna powinny być objęte obowiązkiem biletowania.
Dodatkowo,  Zamawiający wymaga aby wyjście ze strefy wystawowej odbywało się przez sklepik z pamiątkami.

11. Istniejący budynek garażowy zlokalizowany na działce 3-333/2  do wyburzenia (odpowiedź nr 3)

Pytanie zestaw Nr 3- 06-12-2016

1. Według załączonego programu zatrudnionych osób będzie 20. Według naszych wyliczeń liczba ta jest zbyt mała. Prosimy o podanie liczby osób przewidzianych na poszczególnych stanowiskach. Jest to istotne przy projektowaniu pomieszczeń socjalnych.
2. Czy garaże znajdujące się na działce 3-333/2 są do wyburzenia?

Odpowiedzi do zestawu pytań Nr 3

1. Zamawiający planuje 20 etatów do obsługi Centrum Nauki InnoPolice, jednakże dodatkowym wsparciem przy zapewnieniu funkcjonowania będą studenci Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, pracujący w CNI na zasadach praktyk studenckich i wolontariatu.
Obsługa administracyjna typu: obsługa księgowa, kadry prowadzona będzie poza budynkiem CNI.

2.  Zamawiający przeznacza do wyburzenia garaże znajdujące się na działce nr 333/2 jednakże tylko te wskazane na mapie czerwonym kolorem.
mapa w załączeniu.

Mapa- plik do pobrania (pdf)

Pytanie zestaw Nr 4- 13-12-2016

1. Ze względu na zakres Przedmiotu Umowy na projektowanie z podmiotem wygrywającym przedmiotowy Konkurs, zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie, że wykonawca projektów będzie mógł również ubiegać się o zamówienia na ich późniejszą realizację.
W przypadku, gdy prace projektowe, wskazane we wzorze Umowy z załącznika nr 2 do Regulaminu zostaną wykonane na Państwa rzecz, to w naszej ocenie nie będzie to stanowić przeszkody do złożenia Zamawiającemu oferty na wykonawstwo w niniejszym zakresie i nie będzie zachodziła przesłanka warunkująca wykluczenie spółki z przetargu, a zwłaszcza nie będzie miał zastosowanie art. 24 ust 1 pkt 19) Ustawy Pzp.  Stanowisko to znajduje poparcie w nadal aktualnym orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie UZP,
a mianowicie zgodnie z wyrokiem o sygn. KIO/UZP 986/08 : „Samo uczestniczenie wykonawcy lub posługiwanie się przez niego osobami uczestniczącymi w czynnościach związanych z przygotowaniem postępowania, (przez co należy rozumieć czynności podejmowane przez zamawiającego wymienione w art. 29-38 p.z.p.), nie stanowi wystarczającej przesłanki wykluczenia wykonawcy z postępowania. Konieczne jest, aby udział tych osób powodował utrudnienie uczciwej konkurencji”. W sytuacji, gdy wykonany projekt będzie częścią dokumentacji przetargowej na wyłonienie Wykonawcy tych prac nie będzie można mówić o utrudnianiu uczciwej konkurencji, bowiem wszyscy oferenci w równym stopniu będą mogli się zapoznać z projektem, ocenić ryzyko oraz dokonać oceny. Czy Zamawiający potwierdza stanowisko oferenta i brak przeciwskazań do jednoczesnej możliwości wykonania projektów w ramach wygranej w Konkursie i późniejszego udziału
w przetargu na realizacje projektów przez ich projektanta ?
2. Oferent wnosi o doprecyzowania § 10 i dodanie do procedury odbiorowej możliwości sporządzenia odbioru warunkowego z wadami nieistotnymi, a mianowicie, że gdy Przedmiot Umowy nadaje się do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem i zawiera jedynie wady nieistotne, wówczas, Zamawiający dokona warunkowego odbioru z uwagami, wyznaczając jednocześnie Wykonawcy  termin na ich usunięcie a Odbiór taki uprawniać będzie wykonawcę do wystawienia faktury.
Oferent wyjaśnia, że zgodnie z orzecznictwem nieistotne wady, nie wpływające na korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, nie mogą wstrzymywać procedury odbiorowej i możliwości odmowy odbioru:
„Oddanie dzieła nie powoduje wymagalności wierzytelności przyjmującego zamówienie
o wynagrodzenie, gdy oddane dzieło jest dotknięte wadą istotną, czyniącą je niezdatnym do zwykłego użytku lub sprzeciwiającą się wyraźnie umowie. Jeżeli natomiast dzieło ma tylko wadę nieistotną, jego oddanie powoduje, w myśl art. 642 § 1 k.c., wymagalność wierzytelności przyjmującego zamówienie o wynagrodzenie za dzieło.”
OSNC 1998/10/167, Biul.SN 1998/7/10, Pr.Gosp. 1998/10/15, M.Prawn. 1999/11/28
Czy wobec powyższego Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wzoru umowy we wnioskowany przez Oferenta sposób?
3. Oferent wnosi o dodanie do § 10 wzoru umowy poniższego zapisu:
Propozycja zapisu:
Za datę wykonania uważać się będzie datę pisemnego zgłoszenia danych projektów/prac do odbioru pod warunkiem, że procedura odbiorowa przeprowadzona przez Zamawiającego zgodnie z Umową potwierdzi, że dany projekt/ przedmiot Umowy nie miał wad istotnych wpływających na korzystanie z niego zgodnie z przeznaczeniem w dacie zgłoszenia danego projektu/Przedmiotu Umowy do odbioru.
Zamawiający zastrzega sobie bardzo długie terminy na zgłaszanie uwag i odbiory. W związku z tym obecna treść par. 10  Umowy jest nierynkowa i powodowałaby konieczność odjęcia około 30 dni z terminu realizacji na procedurę odbiorową. Czy zatem Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu wzoru umowy w powyżej wnioskowany sposób?
4. Oferent wnosi o zmianę treści § 12 ust 2 pkt 1) wzoru Umowy poprzez zastąpienie określenia „opóźnienia” we wszystkich opisanych w przedmiotowym ustępie i punkcie karach umownych na karę za wstąpienie „zwłoki”
Zapis o naliczaniu kar umownych za wystąpienie zwłoki pozwoli na oszacowanie ryzyka dla Wykonawcy związanego z realizacją przedmiotowej umowy a tym samy na możliwi zaoferowanie konkurencyjnej ceny oferty. Ponadto zapis ten jest zapisem niezgodnym
z ogólnymi zasadami k. cywilnego i zobowiązań umownych, a w szczególności z art. 476 k.c. Obecny zapis § 31 ust 1 pkt a i b wzoru Umowy prowadzi do naruszenia art 56 i art. 353¹ kodeksu cywilnego oraz 484 § 2 k.c., art. 491 § 2 k.c. jak i art. 494 k.c. w związku z art. 14 oraz art. 139 ust. 1 Ustawy Pzp.  Proponowany przez Zamawiającego zapis o karach umownych za opóźnienie prowadzi de facto do rozszerzenia odpowiedzialności na Wykonawcę za wszelkie okoliczności powodujące zmiany terminów realizacji, co powoduje brak możliwości oceny ryzyka związanego z umowa, co przedkłada się na niemożność oszacowania ceny oferty. Jak wskazuje Sąd Apelacyjny w Gdańsku w wyroku z 18 czerwca 2013 r., V ACa 266/13: „[w] języku potocznym pojęcie „opóźnienie” i „zwłoki” używane są zamiennie i traktowane jako synonimy. Z samego posłużenia się zwrotem „za opóźnienie” nie można wyprowadzać niewątpliwej woli stron, co do rozszerzenia zakresu odpowiedzialności powoda za nieterminowe wykonanie zobowiązania w porównaniu do regulacji wynikającej z art. 483 § 1 KC w zw. z art. 471 KC”. W powołanym wyroku Sąd wskazuje dalej, że “[j]eśli zatem pozwany rozumie postanowienie zastrzegające karę umowną za nieterminowe wykonanie prac powoda w ten sposób, że jest to odpowiedzialność absolutna obejmująca także przyczyny opóźnienia leżące po stronie pozwanego, to takie postanowienie umowne należałoby ocenić jako sprzeczne z zasadami współżycia społecznego i w konsekwencji uznać za bezwzględnie nieważne na podstawie art. 58 § 2 KC”.
Czy wobec powyższego Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wzoru umowy we wnioskowany przez Oferenta sposób?
5. Oferent wnosi o wprowadzenie w § 12  wzoru umowy ogólnego limitu kar do wartości 25 % łącznego wynagrodzenia dla Wykonawcy określonego w Umowie.  Limit taki pozwoli na oszacowanie ryzyka dla Wykonawcy związanego z realizacją przedmiotowej umowy a tym samy na możliwość zaoferowanie konkurencyjnej ceny oferty. Ponadto Zamawiający w ust 3 przywołanego paragrafu ustanawia prawa do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w przypadku, gdy poniesiona szkoda jest wyższa niż naliczone kary umowne.
Czy wobec powyższego Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wzoru umowy we wnioskowany przez Oferenta sposób?
6. Oferent wnosi zapytanie dotyczące § 12 ust 3 wzoru Umowy, a mianowicie zwraca się
z wnioskiem o ograniczenie odpowiedzialności w poniższy sposób:
Propozycja zapisu:
Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar umownych,  do wartości rzeczywistej szkody i łącznej wartości niniejszej Umowy, z wyłączeniem utraconych korzyści.
Wykonawca wnosi o ograniczenie odszkodowania do wysokości rzeczywiście powstałej (faktycznie wyrządzonej) straty w razie ewentualnego naruszenia warunków umowy.
W granicach określonych w umowie Wykonawca  będzie ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą za normalne następstwa swoich zachowań, ale z ograniczeniem jego odpowiedzialności do poniesionej przez Zamawiającego straty (szkody), z wyłączeniem utraconych korzyści. Przepis art. 361 § 2 k.c., pozwala stronom umowy określić reguły przypisania odpowiedzialności za szkodę i zakres obowiązku jej naprawienia. Zaproponowany przez Oferenta zapis ma na celu zrównoważenie interesów stron umowy w myśl zasady, iż celem odpowiedzialności odszkodowawczej nie jest wzbogacenie strony poszkodowanej, lecz wyłącznie usunięcie uszczerbku wywołanego określonym zdarzeniem. Dodatkowo przedmiotowy zapis pozwala precyzyjniej określić ryzyka i ewentualne koszty finansowe, które bierze na siebie wykonawca w związku z zawarciem umowy. Wobec powyższego, zaproponowany zapis, który w dalszym ciągu chroni Zamawiającego, uwzględnia również uzasadniony interes drugiej strony umowy.
Czy wobec powyższego Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wzoru umowy we wnioskowany przez Oferenta sposób?
7. Oferent wnosi o doprecyzowanie zapisu § 13 ust 8 wzoru Umowy, a mianowicie zwraca się
z wnioskiem o dodanie, że chodzi o zwrot Zamawiającemu prawomocnie zasądzonych kosztów. Czy wobec powyższego Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wzoru umowy we wnioskowany przez Oferenta sposób?
8. Oferent wnosi o doprecyzowanie zapisu § 17 ust 2 pkt 1) pod pkt a)  wzoru Umowy,
a mianowicie wnosi o dodanie przesłanki do wprost do wydłużenia terminu realizacji umowy w zw. z okolicznościami niezależnymi od Wykonawcy- bez elementu wstrzymania prac. Czy wobec powyższego Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wzoru umowy we wnioskowany przez Oferenta sposób?

Odpowiedzi do zestawu pytań Nr 4

1.Zgodnie z art 24 ust 1 pkt 19 ustawy Prawo zamówień publicznych, z postępowania o zamówienie publiczne wyklucza się „ wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie  usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowaniu, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu.” Na podstawie art 24 ust 10 Zamawiający zapewnia  Wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym przypadku polegający na opracowaniu dokumentacji projektowej nie zakłóci konkurencji.
W związku z powyższym Zamawiający potwierdza, że  nie ma przeciwwskazań aby Wykonawca dokumentacji projektowej brał udział w postępowaniu przetargowym na realizację inwestycji na podstawie wykonanego wcześniej przez siebie projektu.

2. Zamawiający nie wyraża zgody na doprecyzowanie § 10 wzoru umowy.

3.  Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie proponowanego zapisu do  § 10 wzoru umowy.

4. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę  § 10 wzoru umowy.

5. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę  § 12 ust 2 pkt 1) wzoru umowy.

6. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie w § 12  wzoru umowy limitu kar umownych.

7.  Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie  zmian w § 13 ust 8  wzoru umowy

8. Zamawiający wprowadza do wzoru umowy w § 17 ust 2 pkt 1) pkt b w n/w brzmieniu
  „ inne przyczyny nie powodujące wstrzymania prac, nieleżące po stronie Wykonawcy, powodujące wydłużenie prac, po ich pisemnym uzasadnieniu i udokumentowaniu przez Wykonawcę.

Pytanie zestaw Nr 5- 16-12-2016
1.    Czy przez słowo punkt rozumie się niewielkie miejsce, gdzie uczestnicy ruchu turystycznego będą mogli zakupić suchy prowiant w postaci chipsów, kanapek, batoników itd.?
2.    Czy ta część powinna być rozwiązana w postaci bufetu z zapleczem kuchennym z  możliwością zamówienia jak i konsumpcji  posiłku dwudaniowego  dla całej grupy uczestników przyjeżdżających np. autokarem ?

Odpowiedzi do zestawu pytań Nr 5

1.2. Punkt gastronomiczny przeznaczony na konsumpcję dla 60 osób, wyposażony w kuchnię właściwą do przygotowania potraw z wykorzystaniem wyłącznie półproduktów. Zamawiający planuje zróżnicowanie potraw do maksymalnie ośmiu różnych potraw dziennie (ciepłych np. kopytka, warzywa, ryż, kurczak, frytki itd.) nie licząc surówek i deserów.
Zakłada się wydawanie posiłków na zasadzie samoobsługi z wykorzystaniem lad typu bemar, lad chłodniczych na surówki oraz witryn chłodniczych na desery. Odpłatność odbywać się będzie przy kasie na zasadzie wagi ilości pobranego posiłku np. 2zł/100g. Oddzielnie płatne będą desery i napoje.
Konsumpcja posiłków odbywać się będzie na naczyniach wielorazowego użytku.
 

Zestaw pytań nr 6 - 22-12-2016
1. Jakiej dokładności rysunkowej projektu - w szczególności strefy ekspozycyjnej - oczekuje Zamawiający?
 Czy mają to być szczegółowe aranżacje przestrzeni, określające wielkości i dokładne podziały pomieszczeń/sal ekspozycyjnych wraz z umeblowaniem oraz lokalizacją i rysunkami każdego urządzenia, czy raczej przewidziane obszary/strefy do późniejszej, dokładnej aranżacji na etapie projektu budowlanego/wykonawczego z określeniem teraz jedynie stałych, niezmiennych i pewnych co do położenia elementów?
 W przypadku wymagania szczegółowej aranżacji czy Zamawiający dysponuje dokładniejszymi informacjami na temat poszczególnych stanowisk ekspozycyjnych, symulatorów oraz innych pomieszczeń i sal ekspozycyjnych? Chodzi o dokładniejsze wymiary, powierzchnie, minimalne wysokości itp.
 2. Czy sala audytoryjna musi posiadać własny zespół sanitariatów i szatni czy może wykorzystywać sanitariaty i szatnie ogólnodostępne w hallu głównym oraz sanitariaty znajdujące się w przestrzeni ekspozycyjnej?
 3. Pytanie dotyczące strefowania przestrzeni płatnych. Jak Zamawiający zakłada podzielenie stref płatnych i ogólnodostępnych? Czy któreś ze stref ekspozycyjnych są bezpłatne czy wszystkie znajdują się dopiero za kontrolą dostępu  i są jednakowo biletowane? Jeden bilet obsługuję wszystkie atrakcje?
 4. Czy elementy techniczne takie jak centrale wentylacyjne, klimatyzacyjne i inne urządzenia można przewidzieć do montażu na dachu budynku czy muszą znajdować się wewnątrz w wydzielonych pomieszczeniach?

Odpowiedzi do zestawu pytań Nr 6

1.Zamawiający oczekuję bardzo szczegółowej dokładności umożliwiającej określenie spełnienia funkcjonalności poszczególnych stanowisk, oraz umożliwiającej ocenę ich atrakcyjności.
Zamawiający oczekuje aranżacji i wizualizacji przestrzeni, określającej wielkości i dokładne podziały pomieszczeń/sal ekspozycyjnych wraz z umeblowaniem oraz lokalizacją i rysunkami każdego urządzenia .Duże zróżnicowanie/skomplikowanie elementów wystawowych a tym samym ich aranżacja i wpisanie w budynek będą miały ogromny wpływ na końcowy odbiór społeczny  Centrum jako atrakcji. 
Zamawiający nie określił m.inn.  wymiarów, powierzchni, wysokości itd.,  określił natomiast efekt merytoryczny jaki mają przekazywać poszczególne elementy ekspozycyjne.
Zamawiający w Regulaminem Konkursu wymaga że : plansze muszą zostać opracowane w sposób czytelny, dopuszcza się umieszczenie na planszach innych dodatkowych szkiców, schematów, rysunków i wizualizacji, które obrazować będą idee i rozwiązania projektu poszczególnych stref.

2. Sala audytoryjna może korzystać z sanitariatów oraz szatni dostępnych ogólnie z poziomy strefy hallu głównego.
3. Wszystkie strefy ekspozycyjne będą strefami płatnymi łącznie z sala audytoryjną. Strefą bezpłatną będzie tylko hall główny. Jeden bilet umożliwiać będzie zwiedzenie wszystkich stref ekspozycyjnych. Jedynie sala audytoryjna wymagać będzie zakupu oddzielnego biletu.
 4. Zamawiający dopuszcza możliwość umiejscowienia elementów technicznych takich jak m.in. centrale wentylacyjne, klimatyzacyjne na dachu budynku jednakże trzeba zapewnić do nich bezproblemowy dostęp serwisowy, lub w przypadku potrzeby wymiany/zmiany urządzenia.

Zestaw pytań nr 7 - 05-01-2017

W związku z ogłoszonym przez Państwa konkursem na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej „Budowa i Wyposażenie Centrum Nauki InnoPolice w Szczytnie” firma  zwraca się z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu składania prac konkursowych.
Ze względu na złożoność przedmiotu zamówienia i dużą kubaturę projektowanego budynku przygotowanie poprawnej merytorycznie i technologicznie, nowatorskiej, a także zgodnej ze wszystkimi Państwa założeniami koncepcji wymaga dużych nakładów pracy, a co za tym idzie również i czasu. Przez wzgląd na znaczenie edukacyjne i zróżnicowanie merytoryczne ekspozycyjni niezbędne jest odbycie szeregu konsultacji. Dodatkowo mnogość elementów interaktywnych i multimedialnych sprawia, że pojawiają się liczne kwestie wymagające przedyskutowania oraz wsparcia ze strony specjalistów wielu branż. Niniejsze działania umożliwiają zaproponowanie rozwiązań zapewniających przyszłym użytkownikom maksimum bezpieczeństwa i wygody, lecz sprawiają również, że proces projektowy ulega wydłużeniu. Dodatkowym czynnikiem jest fakt, iż cyklicznie przekazywane przez Państwa odpowiedzi na pytania uczestników konkursu zawierają informacje, które w znacznym stopniu wpływają na rozwiązania urbanistyczno-architektoniczne przedstawiane w pracy konkursowej.
Biorąc pod uwagę powyższe, w oparciu o posiadane doświadczenie przy realizacji podobnych zadań, zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu składania prac do dnia 03.02.2017 roku, co pozwoli wszystkim wykonawcom na prawidłowe i precyzyjne przygotowanie prac zarówno pod względem plastycznym, technicznym jak i merytorycznym.

Odpowiedzi do zestawu pytań Nr 7

Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenia terminu składania prac konkursowych w ramach konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej „Budowa i Wyposażenie Centrum Nauki InnoPolice w Szczytnie”. Brak takiej możliwości spowodowany jest krótkimi terminami na wykonanie kompletnej dokumentacji co z kolei wymuszone jest terminami wynikającymi z uwarunkowań preumowy podpisanej z Marszałkiem Województw Warmińsko- Mazurskiego dot. dofinansowania projektu oraz wytycznymi Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020.


ZMIANA TREŚCI Ogłoszenia

Zmiana nr 1

PL Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie
1 / 4
Unia Europejska
Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670
E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://
simap.europa.eu
Ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacje o
niekompletnej procedurze lub
sprostowanie


Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa: Gmina Miejska Szczytno Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest
znany) _____
Adres pocztowy: ul.Sienkiewicza 1
Miejscowość: Szczytno Kod pocztowy: 12-100 Państwo: Polska (PL)
Punkt kontaktowy: Gmina Miejska Szczytno; 12-100
Szczytno; ul. Sienkiewicza 1
Tel.: +48 896247224
Osoba do kontaktów: Krystyna Lis
E-mail: innopolice@um.szczytno.pl Faks: +48 896247201
Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: (URL) http://bip.um.szczytno.pl
Adres profilu nabywcy: (URL) http://konkurs.innopolice.pl
Dostęp elektroniczny do informacji: (URL) http://konkurs.innopolice.pl
Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału: (URL) _____
I.2) Rodzaj zamawiającego:
Instytucja zamawiająca Podmiot zamawiający


PL Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie
2 / 4
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
Budowa i Wyposażenie Centrum Nauki InnoPolice w Szczytnie
II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Celem konkursu jest uzyskanie najlepszego rozwiązania architektonicznego dla budynku Centrum Nauki
InnoPolice w Szczytnie (działki 333/1,333/2 przy ul. Solidarności w Szczytnie) oraz stworzenie w obrębie jego
bezpośredniego otoczenia urbanistycznego, wartościowej przestrzeni publicznej, której walorami byłyby w
szczególności jej jakość oraz atrakcyjność dla użytkowników i mieszkańców oraz powiązanie z obszarami
przyległymi.
Projekt zidentyfikowany do wdrożenia w trybie pozakonkursowym w ramach: osi priorytetowej IX Dostęp do
wysokiej jakości usług publicznych, działania 9.3 Infrastruktura edukacyjna, poddziałania 9.3.3 Instytucje
popularyzujące naukę i innowacje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-
Mazurskiego na lata 2014-2020 prowadzony jest na podstawie art. 117 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r poz 2164 z póź. zm) jako konkurs jednoetapowy ze składaniem
wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie.
II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
Słownik główny Słownik uzupełniający(jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 71221000


PL Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie
3 / 4
Sekcja IV: Procedura
IV.1)Rodzaj procedury (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona
Negocjacyjna
Negocjacyjna przyspieszona
Dialog konkurencyjny
Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Numer referencyjny: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
GM.L.271.1.2016
IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną:
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez
eNotices
TED eSender
Login: ENOTICES_Gminamiejskaszczytno
Dane referencyjne ogłoszenia: 2016-125049 rok i numer dokumentu
IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja:
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2016/S 191-344628 z dnia: 04/10/2016 (dd/mm/rrrr)
IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia:
29/09/2016 (dd/mm/rrrr)


PL Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie
4 / 4
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Ogłoszenie dotyczy
:
Procedury niepełnej
Sprostowania
Informacji dodatkowych
VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane
Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
Zamówienia nie udzielono
Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji
VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :
VI.3.1)

Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
Oba przypadki
VI.3.2)
W ogłoszeniu pierwotnym
W odpowiedniej dokumentacji przetargowej
(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
W obu przypadkach
(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
IV.5.5 Imiona i Nazwiska wybranych
członków Sądu Konkursowego
Zamiast:

1. mgr inż. arch. Agnieszka Łaguna-Pawelec
2. mgr inż. arch. Adam Dąbrowski
3. mgr inż. arch. Magdalena Zwolińska
4. Tomasz Stasiewicz
5. Andrzej Pietrzak

Powinno być:
1. mgr inż. arch. Adam Dąbrowski
2. mgr inż. arch. Magdalena Rafalska
3. mgr inż. arch. Magdalena Zwolińska
4. Tomasz Stasiewicz
5. Andrzej Pietrzak

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
Zamiast: Powinno być:
VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić
VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia

Miejsce, w którym należy dodać tekst: Tekst do dodania:
VI.4) Inne dodatkowe informacje:
_____
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/12/2016 (dd/mm/rrrr) - ID:2016-156562

Treść ogłoszenia w pliku .pdf

Zmiana Regulaminu Konkursu

ZARZĄDZENIEM  NR 7/288/2016 BURMISTRZA  MIASTA  SZCZYTNO   z dnia 30.11.2016r.
Został zmieniony skład Sądu Konkursowego, w związku z tym Rozdział XIII Regulaminu Konkursu otrzymuje poniższe brzmienie :

ROZDZIAŁ XIII
Skład Sądu Konkursowego.

1. mgr inż. arch.  Adam Dąbrowski                             - Przewodniczący Sądu Konkursowego
2. mgr inż. arch. Magdalena Rafalska                         - Z-ca Przewodniczącego Sądu Konkursowego
3. mgr inż. arch. Magdalena Zwolińska                       - Członek Sądu Konkursowego
4. Spec. ds. Infor. Tomasz Stasiewicz                           - Członek Sądu Konkursowego
5. Spec. ds. inst. snit. Andrzej Pietrzak                        - Członek Sądu Konkursowego „ 


Wytworzył:
D. Górska
Udostępnił:
Piotr Paszkiewicz
(2016-10-04 11:54:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Piotr Paszkiewicz
(2017-01-05 14:39:51)