OGŁOSZENIE

o sprzedaży w trybie aukcji składników rzeczowych majątku ruchomego

 

Burmistrz Miasta Szczytno na podstawie Zarządzenia Nr VI/489/13 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu określającego sposób i tryb gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Szczytno będącego w ewidencji Urzędu Miejskiego w Szczytnie, oraz na podstawie Zarządzenia nr VII/391/2017 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia licytacji na sprzedaż składników majątkowych.

ogłasza AUKCJĘ na sprzedaż:

Lp.

Nazwa przedmiotu aukcji

ilość

Nr inwentarzowy/ fabryczny

Data zakupu/ rok produkcji

Cena wywoławcza ( zł)

Wadium

Nr opinii o stanie technicznym

1

Samochód ciężarowy Hyundai H1 Truck nr rej. NSZ 22GJ

1 szt.

742/2007/10

2006

10.000,00

1.000,00

Opinia WM/1844/179/17

2

Zespół spalinowo-elektryczny ZSE 25 3/400

1 szt.

340/1998/84

1983

2.500,00

250,00

Opinia WM/1844/182/17

 

Miejsce i termin przeprowadzenia aukcji:

Aukcja zostanie przeprowadzona w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szczytnie przy ul. Sienkiewicza 1 - sala 101 – 1 piętro w dniu 04.12.2017 r. o godz:10:00

 

Warunki uczestnictwa w aukcji:

Warunkiem przystąpienia do aukcji będzie okazanie dowodu wpłaty wadium. Oferent winien przedłożyć odpowiednio: dokument tożsamości, aktualny odpis z właściwego rejestru, ewentualne pełnomocnictwa do udziału w aukcji.

 

Informacje dotyczące wadium:

1. Warunkiem przystąpienia do aukcji jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej sprzedawanego przedmiotu;

2. Wadium należy wnieść w pieniądzu w terminie do dnia 01.12.2017 r. na konto Urzędu Miejskiego w Szczytnie: Bank Millenium S.A w Szczytnie nr konta: 23 1160 2202 0000 0000 6195 6327 z opisem „Wadium – kupno …...”. Jako datę wpłaty liczy się dzień wpłynięcia kwoty wadium na konto Urzędu Miejskiego w Szczytnie.

3. Wadium należy wnieść odrębnie na każdy przedmiot aukcji;

4. Wpłata jednego wadium upoważnia do licytacji tylko przedmiotu aukcji wskazanego przy wpłacaniu wadium.

5. Wadium wniesione przez licytanta, który zaoferuje podczas aukcji najwyższą cenę i któremu zostanie udzielone przybicie, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia.

6. Osobom które nie wygrają aukcji, wadium zostanie zwrócone w terminie 7 dni od zamknięcia aukcji.

 

 

 

 

Miejsce i termin oględzin przedmiotu aukcji:

1. Przedmioty aukcji można obejrzeć w dniach 17.11.2017 – 01.12.2017 r. w godzinach 08:00 – 14:00, po uprzednio uzgodnionym telefonicznie terminie oględzin. Uzgodnienia terminu należy dokonać z Panią Malwiną Kuś pod nr tel 602759279.

2. Dokumenty dotyczące przedmiotów aukcji, w tym opinie o ich stanie technicznym, można przeglądać w Urzędzie Miejskim w Szczytnie Szczytno ul. Sienkiewicza 1 w czasie pracy Urzędu Miejskiego, po uprzednio uzgodnionym telefonicznie terminie i godziny – nr telefonu 606381365

 

Zastrzeżenie:

  1. Gmina Miejska Szczytno jako sprzedawca nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte w składnikach mienia ruchomego.

  2. Gmina Miejska Szczytno zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia albo odwołania aukcji w całości lub części, a także zamknięcia aukcji bez podania przyczyny.

  3. Wszystkie koszty związane z nabyciem przedmiotu aukcji ponosi nabywca.

 

Zawarcie umowy:

1. Z chwilą przybicia następuje zawarcie umowy sprzedaży przedmiotu aukcji co zostaje potwierdzone w formie pisemnej umową zawartą z Gminą Miejską Szczytno.

2. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po udzieleniu mu przybicia lub w terminie wyznaczonym przez prowadzącego aukcję i określonym w umowie, jednak nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych, licząc od dnia przybicia.

 

Załączniki:

- zał. nr 1. - opinia WM/1844/179/17

- zał. nr 2 – opinia WM/1844/182/17

- zał. nr 3 – projekt umowy

 

 

 


Wytworzył:
Danuta Górska - Burmistrz Miasta Szczytno
Udostępnił:
Michał Trzciński
(2017-11-17 10:15:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Paweł Siurnicki
(2017-11-17 11:13:32)