Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Szczytnie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Informacja o naborze na wolne stanowisko pracy podinspektora w wydziale Promocji i Rozwoju Gospodarczego

Urząd Miejski w Szczytnie

ul. Henryka Sienkiewicza 1

12-100 Szczytno

 

 

BURMISTRZ MIASTA SZCZYTNO

 

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

PODINSPEKTORA W WYDZIALE PROMOCJI i ROZWOJU GOSPODARCZEGO.

 

Osobą zatrudnioną na stanowisku Podinspektora w Wydziale Promocji i Rozwoju Gospodarczego może być osoba, która spełnia następujące wymagania:

 

1. Wymagania niezbędne (formalne):

1) obywatelstwo polskie,

2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

3) posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku,

4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5) nieposzlakowana opinia,

6) wykształcenie wyższe.

 

2. Wymagania dodatkowe:

1) Znajomość:

ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,

ustawy z dnia z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu

działalności kulturalnej,

ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju,

ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji,

ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych,

ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 18 stycznia 2011 r. (Dz. U. z 2011r. Nr 14, poz. 67 w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt (JRWA) oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz innych aktów prawnych wynikających z realizacji zakresu czynności.

2) sprawna obsługa sprzętu komputerowego i biurowego, umiejętność pracy w oprogramowaniu Office

3) predyspozycje osobowościowe:

- dokładność wykonywania powierzonych zadań,

- umiejętność pracy zespołowej,

- zaangażowanie i wykazywanie inicjatywy w pracy,

- uprzejmość i opanowanie,

- kreatywność i operatywność,

- łatwość nawiązywania kontaktów,

- umiejętność pracy w terenie,

- komunikatywność.

 

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1) promocja gospodarcza Miasta,

2) przygotowywanie i kolportaż oferty inwestycyjnej Miasta,

3) realizacja zadań wynikających z podpisanych umów, dotyczących współpracy krajowej i zagranicznej,

4) organizacja wizyt krajowych i zagranicznych,

5) gromadzenie informacji o mieście i przygotowywanie materiałów promocyjnych,

6) utrzymywanie bieżących kontaktów z przedstawicielami środków masowego przekazu,

7) prowadzenie i bieżąca aktualizacja strony internetowej Miasta,

8) współorganizacja wydarzeń o charakterze promocyjnym i cyklicznym,

9) opracowywanie letniego kalendarza wydarzeń,

10) prowadzenie spraw związanych z ustanawianiem i przyznawaniem nagród Burmistrza za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i sportu,

11) organizacja cyklicznych świąt państwowych,

12) współpraca z instytucjami kultury, szkołami i uczelniami wyższymi,

13) obsługa zadań związanych z honorowym patronatem Burmistrza Miasta Szczytno.

 

 

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

- praca w pełnym wymiarze czasu pracy,

- częste kontakty z klientami zewnętrznymi,

- stanowisko pracy znajduje się w lokalu biurowym zlokalizowanym na parterze w budynku administracyjnym Urzędu, wyposażonym w meble i urządzenia biurowe,

- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,

- praca wymagająca poruszania się na terenie budynku administracyjnego oraz na terenie miasta i realizacji poleceń wyjazdu służbowego.

4a. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych (w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) w Urzędzie Miejskim w Szczytnie, wyniósł mniej niż 6% .

 

 

5. Wymagane dokumenty:

1) Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie własnoręcznie podpisany - (do pobrania na stronie bip.um.szczytno.pl).

2) Oświadczenia własnoręcznie podpisane (do pobrania na stronie bip.um.szczytno.pl):

a) Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego.

b) Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych.

c) Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych.

d) Oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

e) Oświadczenie kandydata o posiadaniu nieposzlakowanej opinii.

f) Oświadczenie dotyczące miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

3) Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.

 

 

6. Dokumenty dodatkowe:

1) List motywacyjny – własnoręcznie podpisany.

2) Życiorys (CV) – własnoręcznie podpisany.

3) Oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Urząd Miejski w Szczytnie zawartych w dokumentach aplikacyjnych, dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia procesu naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze, których obowiązek przetwarzania nie wynika z przepisów prawa, a które przedłożono dodatkowo i dobrowolnie - (do pobrania na stronie bip.um.szczytno.pl).

4) Inne niezbędne dokumenty lub oświadczenia o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach, wykształceniu i umiejętnościach.

5) Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy i kwalifikacje zawodowe w tym świadectwa pracy lub inne dokumenty stwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Szczytnie w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale Promocji i Rozwoju Gospodarczego bądź przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Szczytnie, ul. H. Sienkiewicza 1, 12-100 Szczytno z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale Promocji i Rozwoju Gospodarczego w terminie do 06.12.2022r. /wtorek/.

 

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Brak podpisu na oświadczeniach, kwestionariuszu osobowym, CV, liście motywacyjnym będzie uznawany za brak spełnienia wymogów formalnych.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Szczytnie przy ul. Sienkiewicza 1.

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L2016.119.1) informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych.

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Szczytnie jest: Burmistrz Miasta Szczytno, ul. Sienkiewicza 1, 12-100 Szczytno. Do kontaktów w sprawie ochrony danych osobowych wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Szczytnie pod adresem iod@um.szczytno.pl. bądź w siedzibie administratora.

2. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art 221 Kodeksu Pracy oraz art. 6 ust. 1 powyższego Rozporządzenia w celu związanym z przeprowadzanym procesem rekrutacji pracowników oraz w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej rekrutacji. W tym celu dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi. W związku z tym podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe.

Pozostałe dane osobowe, które wykraczają poza Kodeks Pracy (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie dobrowolnej zgody wyrażonej poprzez wysłanie zgłoszenia rekrutacyjnego. Podanie dobrowolnych danych nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

3. W związku z przetwarzaniem danych o których mowa w pkt 2 Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom oraz nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 2,

5.W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych w przypadku gdy:

- dane nie są już niezbędne do celów, dla których dla których były przetwarzane,

- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,

- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,

- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

- Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

e) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

- zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,

- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą,

6.W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Miejskim w Szczytnie Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

7. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.


 


 


 


 

Burmistrz Miasta Szczytno

(-) Krzysztof Mańkowski


Załączniki do pobrania


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Krzysztof Mańkowski

Data wytworzenia:
21 lis 2022

Osoba dodająca informacje

Paulina Szczęsna

Data publikacji:
21 lis 2022, godz. 13:56

Osoba aktualizująca informacje

Paulina Szczęsna

Data aktualizacji:
21 lis 2022, godz. 13:56