Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Szczytnie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Informacja o pracy Burmistrza Miasta - 25.05-19.06.2024 r.

 

INFORMACJA O PRACY BURMISTRZA MIASTA

od 25.05.2024 r. do 19.06.2024 r.

 

Gospodarka nieruchomościami:

1. Sprzedaż nieruchomości: Ogłoszenia o przetargach – 4. Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia – 1. Akt notarialny – 1. Rezygnacje z prawa pierwokupu – 4.

2. Podział nieruchomości: Postanowienia opiniujące podział nieruchomości stanowiących własność osób prywatnych – 3. Decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości stanowiących własność osób prywatnych – 1.

3. Uzgodniono lokalizacje infrastruktury technicznej, ustanowiono służebności przesyłu i gruntową, numeracja nieruchomości, reklama:

1. Lokalizacja infrastruktury na nieruchomościach gminnych:

 • sieć energetyczna - 1

 • kanalizacja sanitarna i wodociągowa - 1

2. Służebność przesyłu i gruntowa - zawarto porozumienia w sprawie służebności:

 • sieć elektroenergetyczna - 1

 • Sieć kanalizacji deszczowej – 1

 • sieć gazowa -1

3. Numeracja nieruchomości - 1

4. Zespół uzgadniania dokumentacji - 1

5. Wniosek o umieszczenie reklamy - 2

 

4. Dzierżawa, najem, użyczenie: rozpatrzono pozytywnie wnioski o wydzierżawienie gruntu z przeznaczeniem na cele:

warzywno – ogrodnicze

 

garażowe

pawilon

teren zielony

rozrywkowe

parking

składowe

ogródek gastronomiczny

gołębnik

4

3

1

2

2

4

1

1

1

 

Sprzedaż nieruchomości i przekształcenie:

1. Zawarto 3 akty notarialne w sprawie sprzedaży lok. mieszk. przy: ul. Kochanowskiego 10/1, ul. 1 Maja 23/8, ul. Konopnickiej 21/6.

2. Rozpatrzono pozytywnie 1 wniosek w sprawie sprzedaży lok. mieszk. przy ul. Krótkiej 3/19.

3. Rozpatrzono negatywnie 1 wniosek w sprawie sprzedaży lok. mieszk. przy ul. Konopnickiej 26/3.

4. Wystawiono 3 zawiadomienia o przeznaczeniu lokalu mieszkalnego do zbycia.

5. Wystawiono 1 zaświadczenie na wykreślenie hipoteki za lokal mieszkalny.

6. Wywieszono 1 wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia stanowiących własność Gminy Miejskiej Szczytno.

 

Gospodarka lokalami mieszkalnymi:

Skierowano do zawarcia umowy najmu socjalnego na kolejny okres tj. 36 miesięcy: 1

 

Gospodarka pomieszczeniami gospodarczymi:

Wyrażono zgodę na zawarcie umowy najmu na pomieszczenia gospodarcze: 1

 

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne:

1. Wydano 31 zaświadczeń o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego/studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

2. Wydano 2 wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

3. Wydano 3 decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu:

 • 1 budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego,
 • 1 budowa zakładu pogrzebowego,
 • 1 budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4kV

4. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Śródmieście Miasta Szczytno - pomiędzy ulicami Spacerową, Jana Kasprowicza, Henryka Sienkiewicza, Placem Juranda i Jeziorem Domowym Małym (MPZP - Plac Juranda) - uzgodnienia projektu MPZP z organami.

5. Zmiana miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczytno - Bartna Strona, w kwartale ulic Mickiewicza i Bartnej Stronie (Browar) - uzgodnienia projektu MPZP z organami.

 

Ochrona środowiska:

1. Wydano 1 decyzję zezwalającą na wycinkę drzew.

2. Przyjęto 1 wniosek na dotację celową z budżetu Gminy Miejskiej Szczytno na dofinansowanie inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach lub lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Miejskiej Szczytno w ramach programu Czyste Powietrze – Warto Dbać.

 

Zajęcie pasa drogowego: wydano decyzje:

Lp.

Rodzaj

Ilość

1.

Zezwolenie na lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

2

2.

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej

4

3.

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu wykonywania robót

5

4.

Zezwolenie na umieszczenie obiektu budowlanego, handlowego w pasie drogowym

2

5.

Zezwolenie na umieszczenie reklamy w pasie drogowym

3

6.

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności

2

Razem

18

 

Gospodarka odpadami komunalnymi:

1. Przyjęto 79 deklaracji w sprawie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2. Wysłano 16 wezwań w sprawie złożenia wyjaśnień w zakresie złożonych deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

3. Wysłano 1 wezwanie do złożenia deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

4. Wysłano 6 zawiadomień o zmianie wysokości należności do organów egzekucyjnych.

5. Wysłano 13 zawiadomień w sprawie nadpłat w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

6. Wysłano 1 postanowienie na poczet zaległych i bieżących zobowiązań podatkowych.

 

Zamówienia publiczne:

1. W dniu 29.05.2024 r. podpisano umowy na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa/rozbudowa/przebudowa/remont niektórych parkingów na terenie miasta Szczytno” – z podziałem na części.

 • Część nr 1 zamówienia - Zagospodarowanie terenu ul. Polska - Wykonawca Antosiak Remonty Sp. z o. o. ul. Piastów 17, 12-100 Szczytno –– cena ofertowa brutto wykonania robót budowlanych: 2 357 356,87 zł.

 • Część nr 2 zamówienia - Parking ul. Reja i ul. Mazurska – Wykonawca „OLENDER” Tomasz Olender, ul. B. Chrobrego 14/10, 12-100 Szczytno – cena ofertowa brutto wykonania robót budowlanych: 697 417,80 zł.

 • Część nr 3 i nr 4 zamówienia - nadzór inwestorski nad ww. zadaniami - Biuro Projektów Inżynierskich Sp. z o. o., ul. B. Chrobrego 1, 12-100 Szczytno – cena ofertowa łącznie brutto: 106 899,98 zł. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 15 miesięcy od dnia podpisania umowy.

2. W toku postępowanie przetargowe pn: „Budowa instalacji fotowoltaicznych na jednostkach Gminy Miejskiej Szczytno”. Termin wykonania zamówienia: 13 miesięcy od dnia podpisania umowy. Planowany termin otwarcia ofert: 20.06.2024 r.

3. W toku postępowanie przetargowe pn: „Dokumentacja techniczna oraz Remont Łazienek wraz z dostosowaniem dla osób ze specjalnymi potrzebami w budynku Ratusza Miejskiego w Szczytnie”. Termin wykonania zamówienia: 16 miesięcy od dnia podpisania umowy. Planowany termin otwarcia ofert: 28.06.2024 r.

 

Informacja z zakresu realizacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Szczytno w 2024 roku.

Rozpatrzono pozytywnie 7 wniosków w sprawie dofinansowania zabiegów sterylizacji i kastracji psów i kotów oraz 3 wnioski o sfinansowanie zabiegów sterylizacji i kastracji kotów wolno żyjących.

 

Sprawy podatkowe:

1. Wymiar podatku od osób fizycznych - wydano:

 • 78 decyzji ws. wymiaru podatku od nieruchomości od osób fizycznych,

 • 13 decyzji ws. wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego,

 • 28 postanowień o wszczęciu postępowania podatkowego,

 • 8 decyzji ws. wymiaru podatku rolnego.

2. Windykacja zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych - wydano:

 • 1 tytuł wykonawczych,

 • 512 upomnień,

 • 15 postanowień o zarachowaniu wpłaty.

3. Decyzje dot. podatku od nieruchomości od osób prawnych - wydano:

 • 2 upomnienia,

 • 2 wezwania do złożenia deklaracji,

 • 1 zaświadczenie o niezaleganiu.

4. Podatek od środków transportowych – wydano:

 • 1 wezwanie do złożenia deklaracji,

 • 1 wezwanie do zapłaty.

5. Ulgi w spłacie podatków przekazano 1 akt sprawy wraz z odwołaniem do SKO w Olsztynie

6. Zwrot nadpłaty opłaty skarbowej – wydano:

 • 1 wezwanie,

 • 4 decyzje ws. stwierdzenia nadpłaty opłaty skarbowej,

 • 1 postanowienie.

7. Egzekwowanie należności z tyt. opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu, opłaty za przekszt. użytkowania wieczystego gruntu, dzierżawy oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego – wydano:

 • 62 wezwania dot. opłat za użytkowanie wieczyste.

8. W ramach opłaty za psa: skierowano 4 pisma do Urzędu Skarbowego – zapytanie o zastosowane środki egzekucyjne.

 

Oświata:

Przyznano 12 Nagród Głównych Burmistrza Miasta Szczytno oraz 106 Nagród Burmistrza
dla uczniów w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży.

 

Pomoc materialna dla uczniów

Wydano 6 decyzji w sprawie stypendium szkolnego.

 

Promocja i rozwój gospodarczy:

1. Wprowadzanie i aktualizacja treści na stronie internetowej www.miastoszczytno.pl oraz na portalach społecznościowych: Facebook, Instagram.

2. Współorganizacja wydarzeń z cyklu Letnie Granie Szczytno 2024: Pikniku Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka. 20 lat Unii Europejskiej w Szczytnie. Miejskiej Potańcówki Międzypokoleniowej. Pikniku edukacyjno-sportowego. 100 lat Polski w Igrzyskach Olimpijskich – Igrzyska Młodych Atletów. #007 Extremalnej Trójki. Strefy kibica na mecze Polaków podczas EURO 2024. Zajęć kreatywnych „Malowane lato z Biblioteką”.

3. Współorganizacja i promocja: Mistrzostw Województwa Warmińsko-Mazurskiego Zrzeszenia LZS U14 oraz Ogólnopolskiego Mityngu Lekkoatletycznego klasy I. Rajdu rowerowego „Odjazdowy Bibliotekarz”. Projektu „InteGRAmy”. Wydarzenia „Zrób sobie dzień na U”. UEFA Regions Cup.

4. Wystawienie stoiska promocyjnego podczas obchodów Światowego Dnia Ochrony Środowiska oraz Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora RDLP w Olsztynie.

5. Prace nad Gminnym Programem Rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Szczytno oraz Komitetem Rewitalizacji.

6. Przygotowania do Dni i Nocy Szczytna 2024.

7. Otwarcie Informacji Turystycznej w Szczytnie.

8. Uczestnictwo w XV Festiwalu Miast Cittaslow w Braniewie i zdobycie 3. miejsca w konkursie na najoryginalniejsze stoisko promocyjne.

9. Współorganizacja wydarzeń i zajęć w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Szczytnie: Spotkania autorskiego z Anną Podsiadło. „Czytanie na dywanie” dla dzieci w Niepublicznym Przedszkolu „Kinderland”. Czytanie bajek w przedszkolach w ramach XXIII Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom. Cyklicznych zajęć: "Klub malucha", "Sobota w bibliotece".

10. Współorganizacja wydarzeń i zajęć w Miejskim Domu Kultury w Szczytnie: XX-lecia Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczytnie. Prowadzanie wycieczek po Zamku Krzyżackim.

11. Udział uczestników pracowni rycerskiej w Turniejach Łuczniczych: III Turniej Łuczniczy na Wałach Królewskich w Skansenie Archeologicznym Karpacka Troja, II Runda Pucharu Polski – Golub-Dobrzyń, VIII Turniej Rycerski w Ostródzie, XX Leśne Zawody Łucznicze 3D Ruciane-Nida.

12. Współorganizacja wydarzeń i zajęć w Miejskim Ośrodku Sportu w Szczytnie: Jogi Uniwersytetu III Wieku. Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora RDLP w Olsztynie. Spartakiady krwiodawców. Meczy piłki nożnej Gwardii Szczytno oraz Akademii Sportu Masuria Szczytno. Szkoły pod Żaglami dla SSP4. Zajęć w Szkółce Żeglarskiej. Spotkania z WOPR Olsztyn w sprawie przygotowania do sezonu kąpieliskowego.

 

Pozyskiwanie środków zewnętrznych:

1. Podpisano umowę o dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 214127 - ul. Pomorskiej w Szczytnie”. Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 808.593,60 zł.

2. Zawarto aneks do umowy o dofinansowanie zadania „Rozbudowa drogi gminnej 214133N - ul. Wiejskiej w Szczytnie”. Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 647.951,40 zł.

3. Otrzymano dofinansowanie na realizację zadania „Przebudowa ulicy Zielonej w Szczytnie”. Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 399.919,20 zł.

4. Otrzymano pozytywną ocenę wniosku o dofinansowanie zadania polegającego na budowie budynku wielorodzinnego przy ul. Sobieszczańskiego. Wnioskowane dofinansowanie z Funduszu Dopłat (BGK) 5.565.610,13 zł. Projekt oczekuje na dostępność środków Funduszu Dopłat.

5. Wystąpiono do NFOŚiGW o sporządzenie aneksu do umowy o dofinansowanie zadania „Miasto Szczytno – miasto zrównoważonego transportu publicznego – etap III”. Dofinansowanie ze środków NFOŚiGW 2.857.1733,00 zł.

 

Sprawy obywatelskie:

Zameldowanie (ilość osób)

Wymeldowanie

(ilość osób)

Dowody osobiste

(ilość wydanych)

Poświadczenia zameldowania

(ilość wydanych)

Udostępnianie danych osobowych

(ilość wydanych)

Usuwanie niezgodności w programie ŹRÓDŁO

40

11

164

12

20

440

Postępowania administracyjne

Wszczęte postępowania o wymeldowaniu

Decyzje w sprawach meldunkowych

1

1

1. Zastrzeżenie numeru PESEL: przyjęto 125 wniosków dot. zastrzeżenia numeru PESEL.

2. Nadawanie numeru PESEL przy zameldowaniu, wyrobieniu dowodu osobistego i na podstawie odrębnych przepisów: nadano 1 numer PESEL

3. Przywrócenie statusu UKR obywatelom Ukrainy: przyjęto 1 wniosek

4. Wybory do Parlamentu Europejskiego: wydano 123 zaświadczeń o prawie do głosowania

5. Wybory do Parlamentu Europejskiego: załatwiono 109 wniosków o zmianę miejsca głosowania 6. Wybory do Parlamentu Europejskiego: sporządzono spisy wyborców dla 20 obwodów głosowania

7. Rejestr wyborców: wydano 3 decyzje o ujęciu w stałym obwodzie głosowania

 

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej:

Nowe wpisy

Wznowienie

Zawieszenie

Zmiana

Zakończenie

Ogółem wnioski

9

9

14

17

3

52

 

Urząd Stanu Cywilnego:

Ilość sporządzonych aktów stanu cywilnego

Liczba udzielonych ślubów

Czynności materialono-techniczne

Wydane odpisy

Wydane zaświadczenia, zezwolenia i przyjęte oświadczenia

Wzmianki dodatkowe w aktach s.c.

Przypiski w aktach s.c.

Migracja aktów do Rejestru Stanu Cywilnego

Wydane decyzje ws. imion i nazwisk

Przyjęte zapewnienia do ślubu cywilnego

Nadanie numeru PESEL

Urodzenia:

23

W urzędzie:

8

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

321

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

28

 

 

 

 

 

157

 

 

 

 

 

145

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

18

Małżeństwa:

19

 

Poza urzędem:

 

3

Zgony:

26

 

Informację o pracy Burmistrza sporządzono na podstawie danych z wydziałów.


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Wersja dostepna cyfrowo (ODT, 36.48Kb) 2024-06-25 11:14:09 1
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Stefan Ochman

Data wytworzenia:
25 cze 2024

Osoba dodająca informacje

Małgorzata Kaca

Data publikacji:
25 cze 2024, godz. 11:14

Osoba aktualizująca informacje

Małgorzata Kaca

Data aktualizacji:
25 cze 2024, godz. 11:14