Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Szczytnie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Nabór na wolne stanowisko Aplikanta w Straży Miejskiej

Urząd Miejski w Szczytnie

ul. Henryka Sienkiewicza 1

12-100 Szczytno

 

 

BURMISTRZ MIASTA SZCZYTNO

 

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

APLIKANTA W STRAŻY MIEJSKIEJ

 

Osobą zatrudnioną na stanowisku Aplikanta w Straży Miejskiej może być osoba, która spełnia następujące wymagania:

 

1. Wymagania niezbędne (formalne):

1) obywatelstwo polskie,

2) ukończone 21 lat,

3) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

4) posiada co najmniej wykształcenie średnie,

5) cieszy się nienaganną i nieposzlakowaną opinią,

6) jest sprawna pod względem fizycznym i psychicznym,

7) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

8) ma uregulowany stosunek do służby wojskowej,

9) prawo jazdy kat. B.

 

2. Wymagania dodatkowe:

1) Znajomość:

 • ustawa o strażach gminnych z dnia 29 sierpnia 1997r.

 • ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych;

 • ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym;

 • oraz innych aktów prawnych wynikających z realizacji zakresu czynności.

 • kurs ratownika medycznego

 • dobra znajomość topografii miasta Szczytno

2) sprawna obsługa sprzętu komputerowego i biurowego, umiejętność pracy w oprogramowaniu Office.

 

3) predyspozycje osobowościowe:

 • dokładność wykonywania powierzonych zadań (sumienność i rzetelność),

 • umiejętność pracy zespołowej,

 • zaangażowanie i wykazywanie inicjatywy w pracy,

 • uprzejmość, opanowanie (wysoka kultura osobista),

 • kreatywność i operatywność,

 • łatwość nawiązywania kontaktów (komunikatywność),

 • umiejętność pracy w terenie,

 • gotowość do podnoszenia kwalifikacji,

 • odporność na stres,

 • dyspozycyjność.

 

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych;

 2. czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego – w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym;

 3. kontrola publicznego transportu zbiorowego – w zakresie określonym w art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1371);

 4. współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń;

 5. zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia;

 6. ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej;

 7. współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych;

 8. doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób;

 9. informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi;

 10. konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.

 

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

- praca w pełnym wymiarze czasu pracy (40 godzin tygodniowo w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, Również soboty i niedziele – według harmonogramu),

- praca w systemie zmianowym (7.30-15.30, 14.00-22.00)

- częste kontakty z klientami zewnętrznymi,

- praca w siedzibie Straży Miejskiej w Szczytnie znajdującej się w budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego przy ul. Henryka Sienkiewicza 1 na parterze wyposażonym w meble i urządzenia biurowe oraz na terenie miasta Szczytno.

W budynku bezpieczne warunki pracy. Siedziba Straży Miejskiej nie jest wyposażona w podjazd i windę dla wózków inwalidzkich.

- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,

- praca wymagająca poruszania się na terenie budynku administracyjnego oraz na terenie miasta (w obszarze administracyjnym miasta Szczytno) i realizacji poleceń wyjazdu służbowego. Wykonywanie pracy poza budynkiem wymaga pełnej sprawności w poruszaniu się.

4a. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych (w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) w Urzędzie Miejskim w Szczytnie, wyniósł mniej niż 6% .

Informujemy, że niniejsze ogłoszenie dotyczy stanowiska urzędniczego o charakterze strażnika miejskiego, w związku z czym od kandydatów wymagana jest pełna sprawność fizyczna i psychiczna zgodnie z art. 24 pkt. 6 ustawy o strażach gminnych.

 

5. Wymagane dokumenty:

1) Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie własnoręcznie podpisany - (do pobrania na stronie bip.um.szczytno.pl).

2) Oświadczenia własnoręcznie podpisane (do pobrania na stronie bip.um.szczytno.pl):

a) Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego.

b) Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych.

c) Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych.

d) Oświadczenie kandydata o posiadaniu nienagannej i nieposzlakowanej opinii.

e) Oświadczenie kandydata o sprawności pod względem fizycznym i psychicznym.

f) Oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

g) Oświadczenie kandydata potwierdzające uregulowany stosunek do służby wojskowej.

h) Oświadczenie dotyczące miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

i) Oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B

3) Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.

 

6. Dokumenty dodatkowe:

1) List motywacyjny – własnoręcznie podpisany.

2) Życiorys (CV) – własnoręcznie podpisany.

3) Oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Urząd Miejski w Szczytnie zawartych w dokumentach aplikacyjnych, dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia procesu naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze, których obowiązek przetwarzania nie wynika z przepisów prawa, a które przedłożono dodatkowo i dobrowolnie - własnoręcznie podpisane,

(do pobrania na stronie bip.um.szczytno.pl).

4) Inne niezbędne dokumenty lub oświadczenia o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach, wykształceniu i umiejętnościach.

5) Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy i kwalifikacje zawodowe w tym świadectwa pracy lub inne dokumenty stwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Szczytnie w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Aplikanta w Straży Miejskiej bądź przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Szczytnie, ul. Henryka Sienkiewicza 1, 12-100 Szczytno z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Aplikanta w Straży Miejskiej w terminie do 22.09.2023r. /piątek/

 

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Brak podpisu na oświadczeniach, kwestionariuszu osobowym, CV, liście motywacyjnym będzie uznawany za brak spełnienia wymogów formalnych.

 

O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej Urząd Miejski w Szczytnie zawiadomi telefonicznie lub drogą elektroniczną tylko te osoby, które spełniły wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Szczytnie przy ul. Henryka Sienkiewicza 1.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L2016.119.1) informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych.

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Szczytnie jest: Burmistrz Miasta Szczytno, ul. Sienkiewicza 1, 12-100 Szczytno. Do kontaktów w sprawie ochrony danych osobowych wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Szczytnie pod adresem iod@um.szczytno.pl. bądź w siedzibie administratora.

2. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art 221 Kodeksu Pracy oraz art. 6 ust. 1 powyższego Rozporządzenia w celu związanym z przeprowadzanym procesem rekrutacji pracowników oraz w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej rekrutacji. W tym celu dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi. W związku z tym podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe.

Pozostałe dane osobowe, które wykraczają poza Kodeks Pracy (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie dobrowolnej zgody wyrażonej poprzez wysłanie zgłoszenia rekrutacyjnego. Podanie dobrowolnych danych nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

3. W związku z przetwarzaniem danych o których mowa w pkt 2 Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 2, tzn. przez 6 miesięcy.

5.W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych w przypadku gdy:

- dane nie są już niezbędne do celów, dla których dla których były przetwarzane,

- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,

- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,

- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

- Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

e) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

- zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,

- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą,

6.W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Miejskim w Szczytnie Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

7. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

                                                                                     Burmistrz Miasta Szczytno

                                                                                     (-) Krzysztof Mańkowski


Załączniki do pobrania


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Krzysztof Mańkowski

Data wytworzenia:
06 wrz 2023

Osoba dodająca informacje

Daniel Majewski

Data publikacji:
06 wrz 2023, godz. 13:07

Osoba aktualizująca informacje

Daniel Majewski

Data aktualizacji:
06 wrz 2023, godz. 13:09