Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Szczytnie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczytno GPO.6733.4.2021 z dnia 15.07.2021

Znak sprawy: GPO.6733.4.2021                                                         Szczytno, dnia 15 lipca 2021 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741) Burmistrz Miasta Szczytno zawiadamia, że w dniu

15 lipca 2021r. została wydana decyzja Nr 8/cp/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:

 

    1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach o nr ewidencyjnych 206/40 i 206/14 obręb 1 miasta Szczytno.

    2. Budowa sieci kanalizacji deszczowej w tym separatora, osadnika oraz wylotu na działkach o nr ewidencyjnych 206/40, 206/14, 206/15, 208 i 278 obręb 1 miasta Szczytno.

    3. Budowa sieci wodociągowej na działkach o nr ewidencyjnych 206/40 oraz 206/14 obręb 1 miasta Szczytno.

 

Inwestorem jest Zelbo Szczytno Gołąb Spółka Jawna z siedzibą przy ul. Polnej 14, 12-100 Szczytno reprezentowane przez Pana Karola Gołąb.

Inwestycja obejmuje działki o numerach ewidencyjnych: 206/40, 206/14, 206/15, 208, 278, 206/40, 208.

Inwestycja celu publicznego - zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. (Dz. U. z 2020r., poz. 1990).

Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie wniesione za pośrednictwem Burmistrza Miasta Szczytno w terminie 14 dni od otrzymania obwieszczenia, dla podmiotów którym obwieszczenie zostało dostarczone; do dnia 12 sierpnia 2021r. dla pozostałych podmiotów.

Odwołanie od decyzji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art.53 ust.6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji.

Stronie zawiadomionej w formie obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, o wydaniu postanowienia, które podlega zaskarżeniu lub decyzji kończącej postępowanie służy prawo złożenia wniosku o wydanie odpisu decyzji, które podlega zaskarżeniu lub odpisu decyzji. We wniosku wskazać należy sposób i formę, w jakiej odpis żądanego dokumentu ma być stronie udostępniony. Udostępnienie odpisu nie stanowi wydania z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów w myśl art. 73 § 2 k.p.a.

Jednocześnie, z uwagi na konieczność podejmowania działań zmierzających do ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii, informuje się o ograniczonej możliwości osobistego zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym w lokalu organu administracji publicznej (tj. w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Szczytnie, 12-100 Szczytno ul. H. Sienkiewicza 1 – pok. 14). Zapoznanie z aktami sprawy możliwe jest tylko i wyłącznie po wcześniejszym, telefonicznym umówieniu wizyty z inspektorem prowadzącym sprawę.

Kontakt z urzędem możliwy jest z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, telefonicznej, a także korespondencji tradycyjnej (za pośrednictwem operatora pocztowego). W związku z powyższym, decyzja kończąca postępowanie może zostać udostępniona poprzez przesłanie zainteresowanym stronom postępowania kopii dokumentu drogą elektroniczną (przez platformę ePUAP lub na wskazany adres mailowy) - z uwzględnieniem możliwości technicznych i teleinformatycznych tutejszego urzędu.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Albert Kilimann

Data wytworzenia:
15 lip 2021

Osoba dodająca informacje

Albert Kilimann

Data publikacji:
15 lip 2021, godz. 15:05

Osoba aktualizująca informacje

Albert Kilimann

Data aktualizacji:
15 lip 2021, godz. 15:05