Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Szczytnie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczytno GPO.6733.7.2021 z dnia 14.07.2021

Znak sprawy: GPO.6733.7.2021                                                                Szczytno, 14 lipca 2021r.

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741) Burmistrz Miasta Szczytno zawiadamia, że w dniu 14 lipca 2021r. została wydana decyzja Nr 7/cp/2021 o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na „budowie sieci kablowej elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV na działkach nr 270/2, 206/14, 206/15, 206/16, 206/17, 206/18, 206/19, 206/20, 206/21, 206/22, 206/23, 206/24, 206/25, 206/26, 206/27, 206/28, 206/29, 206/30, 206/31, 206/32, 206/33, 206/34, 206/35, 206/36, 206/37, 206/38, 206/39, 206/40, obręb geodezyjny 1 Gmina Miejska Szczytno i na działce nr 37 obręb geodezyjny 7 Korpele Gmina Wiejska Szczytno oraz na budowie sieci napowietrznej elektroenergetycznej nN 0,4 kV na działce nr 270/2 obręb geodezyjny 1 Gmina Miejska Szczytno

Inwestorem jest ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Olsztynie,

ul. J.Tuwima 6, 10-950 Olsztyn, w imieniu której występuje pełnomocnik Pan Jacek Dziatkowiak

Inwestycja celu publicznego – zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz.1990 z póź.zm.).

Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie wniesione za pośrednictwem Burmistrza Miasta Szczytno w terminie 14 dni od otrzymania obwieszczenia, dla podmiotów którym obwieszczenie zostało dostarczone; do dnia 11 sierpnia 2021r. dla pozostałych podmiotów.

Odwołanie od decyzji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art.53 ust.6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji.

Stronie zawiadomionej w formie obwieszczenia a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, o wydaniu postanowienia, które podlega zaskarżeniu lub decyzji kończącej postępowanie służy prawo złożenia wniosku o wydanie odpisu decyzji, które podlega zaskarżeniu lub odpisu decyzji. We wniosku wskazać należy sposób i formę, w jakiej odpis żądanego dokumentu ma być stronie udostępniony. Udostępnienie odpisu nie stanowi wydania z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów w myśl art. 73 § 2 k.p.a.

Jednocześnie, z uwagi na konieczność podejmowania działań zmierzających do ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii, informuje się o ograniczonej możliwości osobistego zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym w lokalu organu administracji publicznej (tj. w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Szczytnie, 12-100 Szczytno ul. H. Sienkiewicza 1 – pok. 14). Zapoznanie z aktami sprawy możliwe jest tylko i wyłącznie po wcześniejszym, telefonicznym umówieniu wizyty z inspektorem prowadzącym sprawę.

Kontakt z urzędem możliwy jest z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, telefonicznej, a także korespondencji tradycyjnej (za pośrednictwem operatora pocztowego). W związku z powyższym, decyzja kończąca postępowanie może zostać udostępniona poprzez przesłanie zainteresowanym stronom postępowania kopii dokumentu drogą elektroniczną (przez platformę ePUAP lub na wskazany adres mailowy) - z uwzględnieniem możliwości technicznych i teleinformatycznych tutejszego urzędu.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Albert Kilimann

Data wytworzenia:
14 lip 2021

Osoba dodająca informacje

Albert Kilimann

Data publikacji:
14 lip 2021, godz. 15:34

Osoba aktualizująca informacje

Albert Kilimann

Data aktualizacji:
14 lip 2021, godz. 15:34