Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Szczytnie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczytno o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Szczytno Śródmieście jednostka D w rejonie ulic Polskiej i Bogumiła Linki” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (znak: GPO.6722.1.2018 z dnia 14.01.2022r.)

Szczytno, dnia 14 stycznia 2022.r.

 

OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA SZCZYTNO

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Szczytno Śródmieście jednostka D w rejonie ulic Polskiej i Bogumiła Linki” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Znak sprawy: GPO.6722.1.2018

Na podstawie art. 17 pkt 9, 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.), w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373, 2389.), oraz Uchwały Nr II/24/2018 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu w dniach od 24 stycznia 2022 r. do 22 lutego 2022 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szczytnie przy ul. H. Sienkiewicza 1 (pokój nr 14), w godzinach pracy Urzędu, projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Szczytno Śródmieście jednostka D w rejonie ulic Polskiej i Bogumiła Linki” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

W tym terminie projekt planu będzie dostępny również na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Szczytnie http://bip.um.szczytno.pl w zakładce informacje, obwieszczenia – ogłoszenia Burmistrza.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu odbędzie się w dniu 9 luty 2022 r. o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szczytnie, przy ul. H. Sienkiewicza 1 – pokój nr 14.

Zgodnie z art.18 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uwagi do projektu planu miejscowego może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, wyłożonym do publicznego wglądu. Uwagi należy wnieść na piśmie na adres: Burmistrz Miasta Szczytno 12-100 Szczytno ul. H. Sienkiewicza 1, w nieprzekraczalnym terminie do 8 marca 2022 r., z podaniem imienia i nazwiska lub nazwą jednostki organizacyjnej, adresem wnioskodawcy oraz z określeniem przedmiotu wniosku i oznaczeniem nieruchomości, której dotyczy.

Jako wniesione na piśmie uznaje się równie uwagi wniesione w postaci elektronicznej na adres um@um.szczytno.pl opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Zgodnie z art. 39 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, można wnosić uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko. Uwagi i wnioski może wnieść każdy,
w nieprzekraczalnym terminie do 8 marca 2022 r. Uwagi i wnioski należy składać: w formie pisemnej na adres Burmistrz Miasta Szczytno 12-100 Szczytno ul. H. Sienkiewicza 1, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szczytnie ul. H. Sienkiewicza 1 pokój nr 14 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres um@um.szczytno.pl bez konieczności opatrywania jej bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta Szczytno.

 

Wz. Burmistrza

Ilona Bańkowska

Zastępca Burmistrza


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Ilona Bańkowska

Data wytworzenia:
14 sty 2022

Osoba dodająca informacje

Monika Drózd

Data publikacji:
14 sty 2022, godz. 08:45

Osoba aktualizująca informacje

Monika Drózd

Data aktualizacji:
14 sty 2022, godz. 08:48