Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Szczytnie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 02 kwietnia 2021 roku znak: GPO.6733.3.2021

Znak sprawy: GPO.6733.3.2021                                                            Szczytno, dnia 02.04.2021r

Obwieszczenie

Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 2 oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Szczytno zawiadamia, że w dniu 02.04.2021 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji “Rozbudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej preizolowanej o temperaturze 130°/70°C i maksymalnym ciśnieniu 1,6 Mpa w celu budowy przyłączy do budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Dąbrowskiego w Szczytnie”.

Inwestycja z lokalizacją na działkach o numerach ewidencyjnych Nr 2/6; 298/4, 297/2, 309/2, 220, 193/2, 193/10, 193/19, 193/12, 193/21 obręb nr 5 w Szczytnie.

Inwestorem jest Veolia Szczytno sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Solidarności 17, 12 – 100 Szczytno, w imieniu której występuje pełnomocnik Pan Mirosław Woźniak reprezentujący firmę

„BUD-MIR” Mirosław Woźniak z siedzibą w Łęgajnach

Jednocześnie wyjaśniam, że w dniu 18 listopada 2020 r. została wydana decyzja

Nr 16/cp/2020 celu publicznego na lokalizację inwestycji polegającej na rozbudowie osiedlowej sieci ciepłowniczej preizolowanej w celu budowy przyłączy, dla której zostały określone parametry: o temperaturze 1300/700C i maksymalnym ciśnieniu 0.9 MPa.

W związku ze zmianą parametrów inwestycji nastąpił obowiązek wydania nowej decyzji w przedmiotowej sprawie.

Inwestycja celu publicznego – zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 652 z póź.zm.).

Materiały do wglądu w Urzędzie Miejskim w Szczytnie – pokój 14 (parter) w godzinach pracy Urzędu 730 – 1530.

Uwagi można składać w terminie 14 dni od dnia otrzymania obwieszczenia.

W związku z powyższym strony mogą złożyć odpowiedź na pismo wszczynające postępowanie, a w każdym stadium postępowania zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie, jak również wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w tym złożyć wyjaśnienia na piśmie, przywołując znak sprawy jak w nagłówku. Jednocześnie, z uwagi na konieczność podejmowania działań zmierzających do ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii, informuje się o ograniczonej możliwości osobistego zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym w lokalu organu administracji publicznej (tj. w Wydziale Gospodarki Przestrzennej I Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Szczytnie, ul. H. Sienkiewicza 1, 12-100 Szczytno). Zapoznanie z aktami sprawy możliwe jest tylko i wyłącznie po wcześniejszym, telefonicznym umówieniu wizyty z inspektorem prowadzącym sprawę. Kontakt z urzędem możliwy jest z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, telefonicznej, a także korespondencji tradycyjnej (za pośrednictwem operatora pocztowego). W związku z powyższym, zgromadzony materiał dowodowy może zostać udostępniony poprzez przesłanie zainteresowanym stronom postępowania kopii wybranych (konkretnie wskazanych) dokumentów drogą elektroniczną (przez platformę ePUAP lub na wskazany adres mailowy) - z uwzględnieniem możliwości technicznych i teleinformatycznych tutejszego urzędu. Przekazanie materiału dowodowego na adres poczty elektronicznej możliwe będzie jedynie w sytuacji, gdy możliwa będzie jednoznaczna identyfikacja adresata poczty elektronicznej. W przypadku złożenia wniosków, zarzutów i uwag informuje się, że każde pismo dotyczące sprawy jw. Zostanie włączone do akt sprawy i poddane ocenie, a odpowiedź na nie znajdzie się w decyzji kończącej postępowanie w sprawie. Składanie uwag może odbywać się również poprzez skrzynkę mailową organu uwagi - um.@um.szczytno.pl z wyróżnikiem sprawy w postaci jej sygnatury w tytule maila. Godziny kontaktu telefonicznego: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek w godz. 7.30 - 15.00. Informacja pod numerem tel. 89 624 7227, 89 624 72 70

Z upoważnienia

Burmistrza Miesta Szczytno

Albert Kilimann

Zastępca Naczelnika Wydziału

Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska
 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Albert Kilimann

Data wytworzenia:
02 kwi 2021

Osoba dodająca informacje

Albert Kilimann

Data publikacji:
02 kwi 2021, godz. 10:02

Osoba aktualizująca informacje

Albert Kilimann

Data aktualizacji:
02 kwi 2021, godz. 10:02