Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Szczytnie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczytno, z dnia 03.03.2022r. znak: GPO.6733.13.2021

Znak sprawy: GPO.6733.13.2021

Szczytno, 3 marca 2022 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741) Burmistrz Miasta Szczytno zawiadamia, że w dniu 3 marca 2022 r. została wydana decyzja Nr 14/cp/2021 o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegająca na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4kV o długości trasy ok. 1400m na działkach ewidencyjnych nr 192/3, 194/2, 603/2, 615/1, 615/2, 619, 623/1, 623/5, 623/6, 623/7, 623/8, 623/9, 623/10, 623/11, 623/14 położonych w obrębie 6 Miasta Szczytno.

 

Inwestycja zlokalizowana na działkach o numerze ewidencyjnym: 192/3, 194/2, 603/2, 615/1, 615/2, 619, 623/1, 623/5, 623/6, 623/7, 623/8, 623/9, 623/10, 623/11, 623/14 obręb 6 Miasta Szczytno.

 

Inwestorem jest ENERGA Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn, w imieniu której występuje pełnomocnik Pan Piotr Siwik

 

Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie wniesione za pośrednictwem Burmistrza Miasta Szczytno w terminie 14 dni od otrzymania obwieszczenia, dla podmiotów którym obwieszczenie zostało dostarczone; do dnia 1 kwietnia 2022 r. dla pozostałych podmiotów.

Odwołanie od decyzji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art.53 ust.6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji.

Stronie zawiadomionej w formie obwieszczenia a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, o wydaniu postanowienia, które podlega zaskarżeniu lub decyzji kończącej postępowanie służy prawo złożenia wniosku o wydanie odpisu decyzji, które podlega zaskarżeniu lub odpisu decyzji. We wniosku wskazać należy sposób i formę, w jakiej odpis żądanego dokumentu ma być stronie udostępniony. Udostępnienie odpisu nie stanowi wydania z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów w myśl art. 73 § 2 k.p.a.

Jednocześnie, z uwagi na konieczność podejmowania działań zmierzających do ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii, informuje się o ograniczonej możliwości osobistego zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym w lokalu organu administracji publicznej (tj. w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Szczytnie, 12-100 Szczytno ul. H. Sienkiewicza 1 – pok. 14). Zapoznanie z aktami sprawy możliwe jest tylko i wyłącznie po wcześniejszym, telefonicznym umówieniu wizyty z inspektorem prowadzącym sprawę.

Kontakt z urzędem możliwy jest z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, telefonicznej, a także korespondencji tradycyjnej (za pośrednictwem operatora pocztowego). W związku z powyższym, decyzja kończąca postępowanie może zostać udostępniona poprzez przesłanie zainteresowanym stronom postępowania kopii dokumentu drogą elektroniczną (przez platformę ePUAP lub na wskazany adres mailowy) - z uwzględnieniem możliwości technicznych i teleinformatycznych tutejszego urzędu.

 

 

z up. BURMISTRZA

Lilianna Majewska - Farjan

Wydział Gospodarki Przestrzennej

i Ochrony Środowiska

 

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Monika Drózd

Data wytworzenia:
03 mar 2022

Osoba dodająca informacje

Monika Drózd

Data publikacji:
03 mar 2022, godz. 11:01

Osoba aktualizująca informacje

Monika Drózd

Data aktualizacji:
03 mar 2022, godz. 11:01