Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Szczytnie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 05.12.2021 r. znak: GPO.6733.21.2020

Znak sprawy: GPO.6733.21.2020                                                     Szczytno, 5 stycznia 2021 r.

OBWIESZCZENIE

 Na podstawie art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293) Burmistrz Miasta Szczytno zawiadamia, że w dniu

5 STYCZNIA 2021 r. została wydana decyzja Nr 1/cp/2021 o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegająca na polegającej na na budowie odcinka elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4 kV wraz z szafką licznikową do zasilenia 1 budynku mieszkalnego na działce NR 583/18.

Inwestycja celu publicznego – zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. (Dz. U. z 2020

poz. 65).

Inwestorem jest Inwestorem jest Energa – Operator SA z siedzibą w Gdańsku ul. Marynarki Polskiej 130, w imieniu której występuje pełnomocnik Pan Robert Dwurznik

Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie wniesione za pośrednictwem Burmistrza Miasta Szczytno w terminie 14 dni od otrzymania obwieszczenia, dla podmiotów którym obwieszczenie nie zostało dostarczone; do dnia 4 lutego 2021 r. dla pozostałych podmiotów.

Odwołanie od decyzji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art.53 ust.6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji.
Stronie zawiadomionej w formie obwieszczenia a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, o wydaniu postanowienia, które podlega zaskarżeniu lub decyzji kończącej postępowanie służy prawo złożenia wniosku o wydanie odpisu decyzji, które podlega zaskarżeniu lub odpisu decyzji. We wniosku wskazać należy sposób i formę, w jakiej odpis żądanego dokumentu ma być stronie udostępniony. Udostępnienie odpisu nie stanowi wydania z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów w myśl art. 73 § 2 k.p.a.

Jednocześnie, z uwagi na konieczność podejmowania działań zmierzających do ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii, informuje się o ograniczonej możliwości osobistego zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym w lokalu organu administracji publicznej (tj. w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Szczytnie, 12-100 Szczytno ul. H. Sienkiewicza 1 – pok. 14). Zapoznanie z aktami sprawy możliwe jest tylko i wyłącznie po wcześniejszym, telefonicznym umówieniu wizyty z inspektorem prowadzącym sprawę.

Kontakt z urzędem możliwy jest z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, telefonicznej, a także korespondencji tradycyjnej (za pośrednictwem operatora pocztowego).

W związku z powyższym, decyzja kończąca postępowanie może zostać udostępniona poprzez przesłanie zainteresowanym stronom postępowania kopii dokumentu drogą elektroniczną (przez platformę ePUAP lub na wskazany adres mailowy) - z uwzględnieniem możliwości technicznych i teleinformatycznych tutejszego urzędu.


 

z up. Burmistrza

Lilianna Majewska - Farjan

Naczelnik Wydziału Gospodarki

Przestrzennej i Ochrony Środowiska


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Albert Kilimann

Data wytworzenia:
07 sty 2021

Osoba dodająca informacje

Albert Kilimann

Data publikacji:
07 sty 2021, godz. 09:59

Osoba aktualizująca informacje

Albert Kilimann

Data aktualizacji:
07 sty 2021, godz. 09:59