Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Szczytnie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 1 czerwca 2021r. znak: GPO.6733.8.2021r.

Znak sprawy: GPO.6733.8.2021                                     Szczytno, dnia 1 czerwca 2021r.

 

                                                             Obwieszczenie

Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 2 oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2021r. poz. 741 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Szczytno zawiadamia, że w dniu 01 czerwca 2021 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania części pomieszczeń Hali Wagnera na potrzeby miejskiego żłobka wraz z wykonaniem chodników stanowiących dojście do przebudowanej części budynku. Inwestycja zlokalizowana na działce nr ew. 58/3, obręb 3 miasto Szczytno przy ul. Jerzego Lanca 1.

Inwestorem jest Gmina Miejska Szczytno z siedzibą przy ul. H. Sienkiewicza 1, 12-100 Szczytno, w imieniu której występuje pełnomocnik Pan Kamil Kiryjewski

Inwestycja celu publicznego – zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz.1990 z póź.zm.).

Materiały do wglądu w Urzędzie Miejskim w Szczytnie – pokój nr 14 (parter) w godzinach pracy Urzędu 730 – 1530.

Uwagi można składać do 15 czerwca 2021r.


 

W związku z powyższym strony mogą złożyć odpowiedź na pismo wszczynające postępowanie, a w każdym stadium postępowania zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie, jak również wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w tym złożyć wyjaśnienia na piśmie, przywołując znak sprawy jak w nagłówku. Jednocześnie, z uwagi na konieczność podejmowania działań zmierzających do ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii, informuje się o ograniczonej możliwości osobistego zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym w lokalu organu administracji publicznej (tj. w Wydziale Gospodarki Przestrzennej I Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Szczytnie, ul. H. Sienkiewicza 1, 12-100 Szczytno). Zapoznanie z aktami sprawy możliwe jest tylko i wyłącznie po wcześniejszym, telefonicznym umówieniu wizyty z inspektorem prowadzącym sprawę. Kontakt z urzędem możliwy jest z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, telefonicznej, a także korespondencji tradycyjnej (za pośrednictwem operatora pocztowego).W związku z powyższym, zgromadzony materiał dowodowy może zostać udostępniony poprzez przesłanie zainteresowanym stronom postępowania kopii wybranych (konkretnie wskazanych) dokumentów drogą elektroniczną (przez platformę ePUAP lub na wskazany adres mailowy) - z uwzględnieniem możliwości technicznych i teleinformatycznych tutejszego urzędu. Przekazanie materiału dowodowego na adres poczty elektronicznej możliwe będzie jedynie w sytuacji, gdy możliwa będzie jednoznaczna identyfikacja adresata poczty elektronicznej. W przypadku złożenia wniosków, zarzutów i uwag informuje się, że każde pismo dotyczące sprawy jw. Zostanie włączone do akt sprawy i poddane ocenie, a odpowiedź na nie znajdzie się w decyzji kończącej postępowanie w sprawie. Składanie uwag może odbywać się również poprzez skrzynkę mailową organu uwagi - um.@um.szczytno.pl z wyróżnikiem sprawy w postaci jej sygnatury w tytule maila. Godziny kontaktu telefonicznego: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek w godz. 7.30 - 15.00. Informacja pod numerem tel. 89 624 7227, 89 624 72 70

 

                                                                        z up. Burmistrza

                                                                        Lilianna Majewska - Farjan

                                                                        Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej

                                                                        i Ochrony Środowiska

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Monika Drózd

Data wytworzenia:
01 cze 2021

Osoba dodająca informacje

Monika Drózd

Data publikacji:
01 cze 2021, godz. 14:06

Osoba aktualizująca informacje

Monika Drózd

Data aktualizacji:
01 cze 2021, godz. 14:08