Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Szczytnie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 13 maja 2021r. znak: GPO.6733.3.2021

Znak sprawy: GPO.6733.3.2021                                      Szczytno, 13 maja 2021r.

 

                                                           OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293) Burmistrz Miasta Szczytno zawiadamia, że w dniu 13 maja 2021r. została wydana decyzja Nr 4/cp/2021 o lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: rozbudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej preizolowanej o temperaturze 130/70°C i maksymalnym ciśnieniu 1,6 MPa, w celu budowy przyłączy do budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy

ul. Jarosława Dąbrowskiego w Szczytnie.

Jednocześnie wyjaśniam, że w dniu 18 listopada 2020 r. została wydana decyzja Nr 16/cp/2020 celu publicznego na lokalizację inwestycji polegającej na rozbudowie osiedlowej sieci ciepłowniczej preizolowanej w celu budowy przyłączy, dla której zostały określone parametry: o temperaturze 1300/700C i maksymalnym ciśnieniu 0,9 MPa.

W związku ze zmianą parametrów inwestycji nastąpił obowiązek wydania nowej decyzji w przedmiotowej sprawie.

 

Inwestycja obejmuje działki o  numerach ewidencyjnych: 2/6, 298/4, 297/2, 309/2, 220, 193/2, 193/10, 193/19, 193/12, 193/21 obręb 5 w Szczytnie.

Inwestycja celu publicznego – zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. (Dz. U. z 2020 poz. 65).

 

Inwestorem jest Veolia Szczytno sp. z o.o. ul. Solidarności 17, 12-100 Szczytno w imieniu której występuje pełnomocnik Pan Mirosław Woźniak właściciel firmy „BUD-MIR” Complex Mirosław Woźniak, Łęgajny, ul. Chabrowa 16, 11-010 Barczewo.

 

Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie wniesione za pośrednictwem Burmistrza Miasta Szczytno w terminie 14 dni od otrzymania obwieszczenia, dla podmiotów którym obwieszczenie zostało dostarczone; do dnia 11 czerwca 2021r. dla pozostałych podmiotów.

Odwołanie od decyzji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art.53 ust.6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji.

Stronie zawiadomionej w formie obwieszczenia a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, o wydaniu postanowienia, które podlega zaskarżeniu lub decyzji kończącej postępowanie służy prawo złożenia wniosku o wydanie odpisu decyzji, które podlega zaskarżeniu lub odpisu decyzji. We wniosku wskazać należy sposób i formę, w jakiej odpis żądanego dokumentu ma być stronie udostępniony. Udostępnienie odpisu nie stanowi wydania z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów w myśl art. 73 § 2 k.p.a.

Jednocześnie, z uwagi na konieczność podejmowania działań zmierzających do ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii, informuje się o ograniczonej możliwości osobistego zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym w lokalu organu administracji publicznej (tj. w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Szczytnie, 12-100 Szczytno ul. H. Sienkiewicza 1 – pok. 14). Zapoznanie z aktami sprawy możliwe jest tylko i wyłącznie po wcześniejszym, telefonicznym umówieniu wizyty z inspektorem prowadzącym sprawę.

Kontakt z urzędem możliwy jest z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, telefonicznej, a także korespondencji tradycyjnej (za pośrednictwem operatora pocztowego). W związku z powyższym, decyzja kończąca postępowanie może zostać udostępniona poprzez przesłanie zainteresowanym stronom postępowania kopii dokumentu drogą elektroniczną (przez platformę ePUAP lub na wskazany adres mailowy) - z uwzględnieniem możliwości technicznych i teleinformatycznych tutejszego urzędu.

                                                      Z up. Burmistrza

                                                     Lilianna Majewska - Farjan

                                                     Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej

                                                     i Ochrony Środowiska


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Monika Drózd

Data wytworzenia:
13 maj 2021

Osoba dodająca informacje

Monika Drózd

Data publikacji:
13 maj 2021, godz. 12:06

Osoba aktualizująca informacje

Monika Drózd

Data aktualizacji:
13 maj 2021, godz. 12:08