Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Szczytnie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 16.02.2021r. znak: GPO.6733. 2.2021

Znak sprawy: GPO.6733. 2.2021                                                            Szczytno, 16 lutego 2021 r.

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 2 oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293) a także a także na podstawie art. 15zzzzzn ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1842), Burmistrz Miasta Szczytno obwieszcza, że w dniu 15 lutego 2021 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kablowej SN-15 kV, NN-04 kV, sieci transformatorowej kontenerowej 15/0,4 kV, doposażenie istniejącego słupa przelotowego o urządzenia umożliwiające powiązanie linii kablowej SN – 15 kV z linia napowietrzną SN – 15 kV.

Inwestycja z lokalizacją na działkach o numerze ewidencyjnym 193/7, 193/17, 193/16, 194/6 obręb 5 miasta Szczytno.

Inwestorem jest Energa – Operator SA z siedzibą w Gdańsku w imieniu której występuje pełnomocnik Roman Pilarski przedstawiciel firmy ELProjekt inż. Roman Pilarski z siedzibą 80- 463 Gdańsk ul. Skarżyńskiego 8F/4.

Inwestycja celu publicznego – zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 65).

Materiały do wglądu w Urzędzie Miejskim w Szczytnie – pokój 14 (parter) w godzinach pracy Urzędu 730 – 1530 .

Uwagi można składać w terminie do dnia 2 marca 2021 r.

W związku z powyższym strony mogą złożyć odpowiedź na pismo wszczynające postępowanie, a w każdym stadium postępowania zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie, jak również wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w tym złożyć wyjaśnienia na piśmie, przywołując znak sprawy jak w nagłówku. Jednocześnie, z uwagi na konieczność podejmowania działań zmierzających do ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii, informuje się o ograniczonej możliwości osobistego zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym w lokalu organu administracji publicznej (tj. w Wydziale Gospodarki Przestrzennej I Ochrony Środowiska Urzedu Miejskiego w Szczytnie, ul. H. Sienkiewicza 1, 12-100 Szczytno). Zapoznanie z aktami sprawy możliwe jest tylko i wyłącznie po wcześniejszym, telefonicznym umówieniu wizyty z inspektorem prowadzącym sprawę. Kontakt z urzędem możliwy jest z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, telefonicznej, a także korespondencji tradycyjnej (za pośrednictwem operatora pocztowego).W związku z powyższym, zgromadzony materiał dowodowy może zostać udostępniony poprzez przesłanie zainteresowanym stronom postępowania kopii wybranych (konkretnie wskazanych) dokumentów drogą elektroniczną (przez platformę ePUAP lub na wskazany adres mailowy) - z uwzględnieniem możliwości technicznych i teleinformatycznych tutejszego urzędu. Przekazanie materiału dowodowego na adres poczty elektronicznej możliwe będzie jedynie w sytuacji, gdy możliwa będzie jednoznaczna identyfikacja adresata poczty elektronicznej. W przypadku złożenia wniosków, zarzutów i uwag informuje się, że każde pismo dotyczące sprawy jw. Zostanie włączone do akt sprawy i poddane ocenie, a odpowiedź na nie znajdzie się w decyzji kończącej postępowanie w sprawie. Składanie uwag może odbywać się również poprzez skrzynkę mailową organu uwagi - um.@um.szczytno.pl z wyróżnikiem sprawy w postaci jej sygnatury w tytule maila. Godziny kontaktu telefonicznego: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek w godz. 7.30 - 15.00. Informacja pod numerem tel. 89 624 7227, 89 624 72 70

 

z up. Burmistrza

                                                                               Lilianna Majewska - Farjan


 

Naczelnik Wydziału Gospodarki

Przestrzennej i Ochrony Środowiska

 

Sprawę prowadzi:

Ireneusz Kempa

Urząd Miejski w Szczytnie, pok. nr 14 tel. 89 624 7227

Mail: ireneusz.kempa@um.szczytno.pl


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Albert Kilimann

Data wytworzenia:
16 lut 2021

Osoba dodająca informacje

Albert Kilimann

Data publikacji:
16 lut 2021, godz. 12:13

Osoba aktualizująca informacje

Albert Kilimann

Data aktualizacji:
16 lut 2021, godz. 12:13