Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Szczytnie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 18.11.2021r. znak: GPO.6831.11.2021

Znak sprawy: GPO.6733.11.2021                     Szczytno, dnia 18 listopada 2021 r.

                                                         OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741) Burmistrz Miasta Szczytno zawiadamia, że w dniu 18 listopada 2021r. została wydana decyzja Nr 11/cp/2021 o lokalizacji inwestycji celu publicznego np.: „Budowa boiska szkolnego, bieżni ze skocznią w dal wraz z infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Orła Białego w Szczytnie”.

Inwestycja obejmuje działkę o nr ewidencyjnym 10/57 obręb 3 miasta Szczytno.

Inwestycja celu publicznego – zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. (Dz. U. z 2021r., poz. 1899).

Inwestorem jest Gmina Miejska Szczytno z siedzibą przy ul. Henryka Sienkiewicza 1,

12-100 Szczytno w imieniu której występuje pełnomocnik Pani Agnieszka Oprzyńska Archo Pracownia Architektoniczna mgr inż. arch. Agnieszka Oprzyńska, ul. Metalowa 3/16, 10-603 Olsztyn

Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie wniesione za pośrednictwem Burmistrza Miasta Szczytno w terminie 14 dni od otrzymania obwieszczenia, dla podmiotów którym obwieszczenie zostało dostarczone; do dnia 02 grudnia 2021r. dla pozostałych podmiotów.

Odwołanie od decyzji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art.53 ust.6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji.

Stronie zawiadomionej w formie obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, o wydaniu postanowienia, które podlega zaskarżeniu lub decyzji kończącej postępowanie służy prawo złożenia wniosku o wydanie odpisu decyzji, które podlega zaskarżeniu lub odpisu decyzji. We wniosku wskazać należy sposób i formę, w jakiej odpis żądanego dokumentu ma być stronie udostępniony. Udostępnienie odpisu nie stanowi wydania z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów w myśl art. 73 § 2 k.p.a.

Jednocześnie, z uwagi na konieczność podejmowania działań zmierzających do ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii, informuje się o ograniczonej możliwości osobistego zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym w lokalu organu administracji publicznej (tj. w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Szczytnie, 12-100 Szczytno ul. H. Sienkiewicza 1 – pok. 14). Zapoznanie z aktami sprawy możliwe jest tylko i wyłącznie po wcześniejszym, telefonicznym umówieniu wizyty z inspektorem prowadzącym sprawę.

Kontakt z urzędem możliwy jest z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, telefonicznej, a także korespondencji tradycyjnej (za pośrednictwem operatora pocztowego). W związku z powyższym, decyzja kończąca postępowanie może zostać udostępniona poprzez przesłanie zainteresowanym stronom postępowania kopii dokumentu drogą elektroniczną (przez platformę ePUAP lub na wskazany adres mailowy) - z uwzględnieniem możliwości technicznych i teleinformatycznych tutejszego urzędu.


 

Z up. Burmistrza

Lilianna Majewska-Farjan

Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej

i Ochrony Środowiska


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Monika Drózd

Data wytworzenia:
18 lis 2021

Osoba dodająca informacje

Monika Drózd

Data publikacji:
18 lis 2021, godz. 14:23

Osoba aktualizująca informacje

Monika Drózd

Data aktualizacji:
18 lis 2021, godz. 14:26