Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Szczytnie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 24.06.2024 r. znak: GPO.6733.4.2024

Szczytno, dnia 24 czerwca 2024 r.

Znak sprawy: GPO.6733.4.2024

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49 oraz 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego, Burmistrz Miasta Szczytno

 

z a w i a d a m i a

s t r o n y   p o s t ę p o w a n i a   i   w s z y s t k i c h   z a i n t e r e s o w a n y c h

 

przez podanie do publicznej wiadomości:

  • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Szczytnie

  • na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta w Szczytnie pok. nr 1

  • na tablicy ogłoszeń w parku przy ulicy Sienkiewicza

 

o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 7 maja 2024 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN 15 kV długości I=162m, Szczytno ul. Wincentego Pola, ul. Przemysłowa.

 

Inwestycja zrealizowana zostanie na części działek nr 246/6, 299, 425/19, 425/18 i 221/16, w obrębie 0005 Miasta Szczytno.

 

Wnioskodawcą jest ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk w imieniu której występuje pełnomocnik Pan Tadeusz Płodzik,  ul. Jana Pawła II 3, 11-130 Orneta.

Inwestycja celu publicznego zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zmianami).

W związku z powyższym informuję, że strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i uwagi w przedmiotowej sprawie w terminie 7 (siedmiu) dni od daty otrzymania zawiadomienia w Urzędzie Miejskim w Szczytnie - Wydział Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska – pok. nr 14 w godzinach 7:30 – 15:30.

 

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Z up. BURMISTRZA

Damian Szlachetka

Naczelnik Wydziału Gospodarki

Przestrzennej i Ochrony Środowiska


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Monika Drózd

Data wytworzenia:
24 cze 2024

Osoba dodająca informacje

Monika Drózd

Data publikacji:
24 cze 2024, godz. 14:58

Osoba aktualizująca informacje

Monika Drózd

Data aktualizacji:
25 cze 2024, godz. 10:27