Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Szczytnie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 25 marca 2021 roku znak: GPO.6733.2.2021

Znak sprawy: GPO.6733.2.2021                                                             Szczytno, 25 marca 2021 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz.293) Burmistrz Miasta Szczytno zawiadamia, że w dniu 25 marca 2021 r. została wydana decyzja Nr 3/cp/2021 o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegająca na budowie sieci kablowej SN-15kV, NN-0,4kV, stacji transformatorowej kontenerowej 15/0,4kV, doposażenia istniejącego słupa przelotowego o urządzenia umożliwiające powiązanie linii kablowej SN-15kV z linią napowietrzną SN-15kV. Inwestycja obejmuje działki o  numerach ewidencyjnych: 193/7, 193/17, 193/16, 194/6, obręb 5 Miasta Szczytno.

Inwestycja celu publicznego na podstawie art.6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2020. poz. 1990 z póź. zm.)

Inwestorem jest ENERGA Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, w imieniu której występuje pełnomocnik Pan Roman Pilarski przedstawiciel firmy ELProjekt inż. Roman Pilarski z siedzibą w Gdańsku

Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie wniesione za pośrednictwem Burmistrza Miasta Szczytno w terminie 14 dni od otrzymania obwieszczenia, dla podmiotów którym obwieszczenie zostało dostarczone; do dnia 23 kwietnia 2021 r. dla pozostałych podmiotów.

Odwołanie od decyzji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art.53 ust.6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym). W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji. Stronie zawiadomionej w formie obwieszczenia a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, o wydaniu postanowienia, które podlega zaskarżeniu lub decyzji kończącej postępowanie służy prawo złożenia wniosku o wydanie odpisu decyzji, które podlega zaskarżeniu lub odpisu decyzji. We wniosku wskazać należy sposób i formę, w jakiej odpis żądanego dokumentu ma być stronie udostępniony. Udostępnienie odpisu nie stanowi wydania z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów w myśl art. 73 § 2 k.p.a.

Jednocześnie, z uwagi na konieczność podejmowania działań zmierzających do ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii, informuje się o ograniczonej możliwości osobistego zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym w lokalu organu administracji publicznej (tj. w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Szczytnie, 12-100 Szczytno ul. H. Sienkiewicza 1 – pok. 14). Zapoznanie z aktami sprawy możliwe jest tylko i wyłącznie po wcześniejszym, telefonicznym umówieniu wizyty z inspektorem prowadzącym sprawę.

Kontakt z urzędem możliwy jest z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, telefonicznej, a także korespondencji tradycyjnej (za pośrednictwem operatora pocztowego).

W związku z powyższym, decyzja kończąca postępowanie może zostać udostępniona poprzez przesłanie zainteresowanym stronom postępowania kopii dokumentu drogą elektroniczną (przez platformę ePUAP lub na wskazany adres mailowy) - z uwzględnieniem możliwości technicznych i teleinformatycznych tutejszego urzędu. 

z up. Burmistrza

Lilianna Majewska - Farjan

Naczelnik Wydziału Gospodarki

Przestrzennej i Ochrony Środowiska


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Albert Kilimann

Data wytworzenia:
25 mar 2021

Osoba dodająca informacje

Albert Kilimann

Data publikacji:
25 mar 2021, godz. 15:35

Osoba aktualizująca informacje

Albert Kilimann

Data aktualizacji:
25 mar 2021, godz. 15:36