Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Szczytnie

Wyszukiwanie zaawansowane

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Podinspektora w Wydziale Gospodarki Miejskiej

BURMISTRZ MIASTA SZCZYTNO

ul. H. Sienkiewicza 1

12-100 Szczytno

 

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

PODINSPEKTORA W WYDZIALE GOSPODARKI MIEJSKIEJ

 

Osobą zatrudnioną na stanowisku Podinspektora w Wydziale Gospodarki Miejskiej może być osoba, która spełnia następujące wymagania:

 

1. Wymagania niezbędne (formalne):

a) ukończyła 18 lat i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.

b) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku.

c) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

d) obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych.

e) nieposzlakowana opinia.

f) wykształcenie wyższe

lub

g) wykształcenie średnie wraz z 3-letnim stażem pracy (w rozumieniu kodeksu pracy).

 

2. Wymagania dodatkowe:

a) preferowane wykształcenie techniczne ogólnobudowlane bądź pokrewne,

b) znajomość ustaw: Ustawa Prawo budowlane, Kodeks postępowania administracyjnego, Ustawa o samorządzie gminnym, Ustawa o finansach publicznych,

c) sprawna obsługa sprzętu komputerowego i biurowego, umiejętność pracy w oprogramowaniu Office, Word, Excel,

d) umiejętność pracy w terenie,

f) predyspozycje osobowościowe:

- dokładność wykonywania powierzonych zadań,

- umiejętność pracy zespołowej,

- zaangażowanie i wykazywanie inicjatywy w pracy,

- uprzejmość, opanowanie i komunikatywność,

- kreatywność i operatywność,

- łatwość nawiązywania kontaktów,

- brak przeciwwskazań do pracy na wysokości.

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

a) przygotowanie i realizacja inwestycji miejskich,

b) nadzorowanie i koordynowanie prac remontowo-budowlanych wykonywanych w zasobach komunalnych w tym w placówkach oświatowo-wychowawczych i kulturalnych Miasta,

c) planowanie budownictwa, modernizacji uzbrojenia podziemnego,

d) wyposażenie zasobów gruntów tworzonych na cele zabudowy miasta w niezbędne urządzenia infrastruktury komunalnej,

e) koordynacja działań w zakresie realizacji inwestycji,

f) opiniowanie projektów uzbrojenia podziemnego,

g) sprawowanie nadzoru nad realizacją inwestycji i dokonywanie odbioru zleconych do wykonania robót obejmujących budowę, modernizację i remont urządzeń miejskiej infrastruktury komunalnej,

h) współdziałanie z innymi wydziałami w zakresie pozyskiwania i rozliczania środków zewnętrznych.

 

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

- praca w pełnym wymiarze czasu pracy,

- częste kontakty z klientami zewnętrznymi;

- stanowisko pracy znajduje się w lokalu biurowym zlokalizowanym na piętrze w budynku administracyjnym Urzędu, wyposażonym w meble i urządzenia biurowe,

- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,

- praca wymagająca poruszania się na terenie budynku administracyjnego oraz na terenie miasta i realizacji poleceń wyjazdu służbowego.

4a. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych (w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) w Urzędzie Miejskim w Szczytnie, wyniósł mniej niż 6% .

 

5. Wymagane dokumenty:

1. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - (do pobrania na stronie bip.um.szczytno.pl).

2. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019 poz. 1781) - (do pobrania na stronie bip.um.szczytno.pl).

3. Oświadczenia (do pobrania na stronie bip.um.szczytno.pl):

a) Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego.

b) Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych.

c) Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych.

d) Oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

e) Oświadczenie kandydata o posiadaniu nieposzlakowanej opinii.

f) Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia umożliwiającym wykonywanie obowiązków na wskazanym stanowisku.

4. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

5. Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy i kwalifikacje zawodowe w tym świadectwa pracy lub inne dokumenty stwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych, potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

 

6. Dokumenty dodatkowe:

1. List motywacyjny – własnoręcznie podpisany.

2. Życiorys (CV) – własnoręcznie podpisany.

3. Inne niezbędne dokumenty lub oświadczenia o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach, wykształceniu i umiejętnościach potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Szczytnie w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale Gospodarki Miejskiej bądź przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Szczytnie, ul. H. Sienkiewicza 1, 12-100 Szczytno z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale Gospodarki Miejskiej w terminie do 16.08.2021 r. /poniedziałek/

 

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Szczytnie przy ul. Sienkiewicza 1.


 


 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L2016.119.1) informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych.

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Szczytnie jest: Burmistrz Miasta Szczytno, ul. Sienkiewicza 1, 12-100 Szczytno. Do kontaktów w sprawie ochrony danych osobowych wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Szczytnie pod adresem iod@um.szczytno.pl. bądź w siedzibie administratora.

2. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art 221 Kodeksu Pracy oraz art. 6 ust. 1 powyższego Rozporządzenia w celu związanym z przeprowadzanym procesem rekrutacji pracowników oraz w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej rekrutacji. W tym celu dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi. W związku z tym podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe.

Pozostałe dane osobowe, które wykraczają poza Kodeks Pracy (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie dobrowolnej zgody wyrażonej poprzez wysłanie zgłoszenia rekrutacyjnego. Podanie dobrowolnych danych nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

3. W związku z przetwarzaniem danych o których mowa w pkt 2 Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom oraz nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

4.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 2, tzn. przez 6 miesięcy.

5.W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych w przypadku gdy:

- dane nie są już niezbędne do celów, dla których dla których były przetwarzane,

- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,

- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,

- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

- Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

e) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

- zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,

- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą,

6.W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Miejskim w Szczytnie Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

7. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.


 


 

Burmistrz Miasta Szczytno

(-) Krzysztof Mańkowski


Załączniki do pobrania


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Krzysztof Mańkowski

Data wytworzenia:
14 lip 2021

Osoba dodająca informacje

Paweł Siurnicki

Data publikacji:
14 lip 2021, godz. 14:36

Osoba aktualizująca informacje

Paweł Siurnicki

Data aktualizacji:
14 lip 2021, godz. 14:36