Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Szczytnie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Rejestr Uchwał Rady Miejskiej z roku 2021

Nr i data uchwały Uchwała w sprawie
XXVI/198/2021 28.01.2021

zaciągnięcia kredytu

XXVI/199/2021 28.01.2021

zgody na zawarcie umów dzierżawy

XXVI/200/2021 28.01.2021

zaliczenia niektórych dróg w granicach administracyjnych miasta Szczytno do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu

Oświadczenie Rady Miejskiej z dnia 24 lutego 2021 r. Oświadczenie Rady Miejskiej w sprawie sytuacji w Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.
XXVII/201/2021 24.02.2021 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Szczytno na lata 2021-2028
XXVII/202/2021 24.02.2021 zmian w budżecie Gminy Miejskiej Szczytno na 2021 rok
XXVII/203/2021 24.02.2021 niedochodzenia należności przypadającej Gminie Miejskiej Szczytno oraz jej jednostkom organizacyjnym z tytułu rekompensaty, o której mowa w art. 10 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych
XXVII/204/2021 24.02.2021 zgody na zawarcie umów dzierżawy i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia
XXVII/205/2021 24.02.2021 zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, należnej w 2021 r.
XXVII/206/2021 24.02.2021 wyrażenia zgody na używanie Herbu Miasta Szczytno w celu umieszczenia go na pamiątkach przeznaczonych do sprzedaży
XXVII/207/2021 24.02.2021 wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej
XXVII/208/2021 24.02.2021 zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w nowoutworzonej Społecznej
Inicjatywy Mieszkaniowej i wyrażenia zgody na jego złożenie
XXVIII/209/2021 30.03.2021

zmian w budżecie Gminy Miejskiej Szczytno na 2021 rok

XXVIII/210/2021 30.03.2021

ustalenia wykazu kąpielisk i określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Miejskiej Szczytno na rok 2021

XXVIII/211/2021 30.03.2021

zgody na zawarcie umów dzierżawy i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia

XXVIII/212/2021 30.03.2021

przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Szczytno w 2021”

XXVIII/213/2021 30.03.2021

zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Szczytno

XXVIII/214/2021 30.03.2021

rozpatrzenia petycji

XXVIII/215/2021 30.03.2021

przekazania wniosku według właściwości

XXVIII/216/2021 30.03.2021

rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Szczytno

XXVIII/217/2021 30.03.2021

rozpatrzenia skargi na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczytnie

XXVIII/218/2021 30.03.2021

rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szczytnie

XXVIII/219/2021 30.03.2021

wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (pomieszczenia gospodarczego oraz garażu) położonej w Gminie Miejskiej Szczytno, przy ul. Korczaka 1, działki nr 567/7, obręb 2 miasta Szczytno, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Szczytno oraz przyznanie najemcy pierwszeństwa w nabyciu

Rozstrzygnięcie nadzorcze

XXIX/220/2021 29.04.2021

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Szczytno na lata 2021- 2028

XXIX/2021/2021 29.04.2021

zmian w budżecie Gminy Miejskiej Szczytno na 2021 rok

XXIX/222/2021 29.04.2021

zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis

XXIX/223/2021 29.04.2021

określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego

XXIX/224/2021 29.04.2021

zgody na zawarcie umów dzierżawy i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia

XXIX/225/2021 29.04.2021

zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Szczytno

XXIX/226/2021 29.04.2021

zasad i trybu realizowania Budżetu Obywatelskiego Gminy Miejskiej Szczytno

XXX/227/2021 18.05.2021 zmian w budżecie Gminy Miejskiej Szczytno na 2021 rok
XXXI/228/2021 31.05.2021

udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Szczytno z tytułu wykonania budżetu na 2020 rok

XXXI/229/2021 31.05.2021

zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Szczytno za 2020 rok

XXXI/230/2021 31.05.2021

zmian w budżecie Gminy Miejskiej Szczytno na 2021 rok

XXXI/231/2021 31.05.2021

zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 r. zakładu opieki zdrowotnej i zakładu budżetowego, dla których organem
założycielskim jest Rada Miejska

XXXI/232/2021 31.05.2021

zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowych wchodzących w skład mienia komunalnego Gminy Miejskiej Szczytno

XXXI/233/2021 31.05.2021

zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowych wchodzących w skład mienia komunalnego Gminy Miejskiej Szczytno

XXXI/234/2021 31.05.2021

zgody na zawarcie umów dzierżawy

XXXII/235/2021 28.06.2021

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Szczytno na lata 2021- 2028

XXXII/236/2021 28.06.2021

zmian w budżecie Gminy Miejskiej Szczytno na 2021 rok

XXXII/237/2021 28.06.2021

zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2020 rok Miasta Szczytno

XXXII/238/2021 28.06.2021

udzielenia bonifikaty od ceny w związku z nabyciem udziału w nieruchomości gruntowej

XXXII/239/2021 28.06.2021

zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowych wchodzących w skład mienia komunalnego Gminy Miejskiej Szczytno

XXXII/240/2021 28.06.2021

zgody na zawarcie umów najmu

XXXII/241/2021 28.06.2021

zmiany nazwy ulicy "Spacerowa" na nazwę "Krzysztofa Klenczona" w mieście Szczytno

XXXII/242/2021 28.06.2021

zaliczenia ulicy Klasztornej w Szczytnie do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu

XXXII/243/2021 28.06.2021

przyjęcia projektu zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

XXXII/244/2021 28.06.2021

rozpatrzenia petycji

XXXIV/245/2021 14.07.2021

zmian w budżecie Gminy Miejskiej Szczytno na 2021 rok

XXXIV/246/2021 31.08.2021 zmian w budżecie Gminy Miejskiej Szczytno na 2021 rok
XXXIV/247/2021 31.08.2021

określenia średniej ceny jednostki paliwa w mieście Szczytno na rok szkolny 2021/2022

XXXIV/248/2021 31.08.2021

zgody na zawarcie umów dzierżawy, najmu i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia

XXXIV/249/2021 31.08.2021

zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Szczytno na lata 2020 – 2024”

XXXIV/250/2021 31.08.2021

zmiany uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Szczytno

XXXIV/251/2021 31.08.2021

przyjęcia zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

XXXIV/252/2021 31.08.2021

zmiany uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Szczytnie

XXXV/253/2021 30.09.2021 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Szczytno na lata 2021-2028
XXXV/254/2021 30.09.2021 zmian w budżecie Gminy Miejskiej Szczytno na 2021 rok
XXXV/255/2021 30.09.2021 zgody na zawarcie umów dzierżawy i najmu
XXXV/256/2021 30.09.2021 rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szczytnie
XXXV/257/2021 30.09.2021 rozpatrzenia skargi na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczytnie
XXXV/258/2021 30.09.2021 stanowienia o kierunkach działania burmistrza
XXXV/259/2021 30.09.2021 zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Miejskiej Szczytno
XXXV/260/2021 30.09.2021
odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Szczytnie
XXXV/261/2021 30.09.2021 wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Szczytnie
XXXVI/262/2021 29.10.2021

zmian w budżecie Gminy Miejskiej Szczytno na 2021 rok

XXXVI/263/2021 29.10.2021

określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

XXXVI/264/2021 29.10.2021

przyjęcia programu współpracy pomiędzy samorządem miasta Szczytno a podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok

XXXVI/265/2021 29.10.2021

zgody na zawarcie umów dzierżawy, najmu i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia

XXXVI/266/2021 29.10.2021

nazewnictwa ulic w mieście Szczytno

XXXVI/267/2021 29.10.2021

zmiany Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szczytnie

XXXVI/268/2021 29.10.2021

zatwierdzenia wniosku o udzielenie wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej „KZN-Północ” Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie

XXXVI/269/2021 29.10.2021

zmiany uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Szczytnie

XXXVII/270/2021 19.11.2021

wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach zamieszkałych, ustalenia stawki opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty w związku z kompostowaniem bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

XXXVII/271/2021 19.11.2021 zmian w budżecie Gminy Miejskiej Szczytno na 2021 rok
XXXVIII/272/2021 02.12.2021 zmian w budżecie Gminy Miejskiej Szczytno na 2021 rok
XXXIX/273/2021 21.12.2021

ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Szczytno

XXXIX/274/2021 21.12.2021

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Szczytno na lata 2021- 2028

XXXIX/275/2021 21.12.2021

zmian w budżecie Gminy Miejskiej Szczytno na 2021 rok

XXXIX/276/2021 21.12.2021

pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

XXXIX/277/2021 21.12.2021

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Szczytno na lata 2022 – 2034

XXXIX/278/2021 21.12.2021

uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Szczytno na 2022 rok

XXXIX/279/2021 21.12.2021

przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 r.

XXXIX/280/2021 21.12.2021

przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na terenie miasta Szczytno na lata 2022-2024

XXXIX/281/2021 21.12.2021

zmiany uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne opiekuńcze trybu ich pobierania oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat

XXXIX/282/2021 21.12.2021

zgody na zawarcie umów dzierżawy, najmu i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia

XXXIX/283/2021 21.12.2021

zmiany uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Szczytnie

XXXIX/284/2021 21.12.2021

przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Szczytnie na rok 2022

XXXIX/285/2021 21.12.2021

przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Szczytnie na rok 2022

XXXIX/286/2021 21.12.2021 zmiany Uchwały Nr XXXVI/264/2021 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 29 października 2021 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Szczytno z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022”

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marlena Stęcel-Prekiel

Data wytworzenia:
11 mar 2021

Osoba dodająca informacje

Marlena Stęcel-Prekiel

Data publikacji:
11 mar 2021, godz. 11:27

Osoba aktualizująca informacje

Marlena Stęcel-Prekiel

Data aktualizacji:
03 sty 2022, godz. 11:57