Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Szczytnie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Rejestr Uchwał Rady Miejskiej z roku 2023

Nr i data uchwały Uchwała w sprawie

LV/376/2023 11.01.2023

zmian w budżecie Gminy Miejskiej Szczytno na 2023 rok.

LV/377/2023 11.01.2023

zmiany uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania ,,Posiłek w szkole i w domu ‘’ na lata 2019-2023

LV/378/2023 11.01.2023

zmiany uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

LV/379/2023 11.01.2023

określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
Stanowisko Rady Miejskiej w Szczytnie zapewnienia miejsc żłobkowych oraz przedszkolnych dla mieszkańców miasta Szczytno
LVI/380/2023 28.02.2023

zmian w budżecie Gminy Miejskiej Szczytno na 2023 rok

LVI/381/2023 28.02.2023

zmiany uchwały ustalającej wysokość ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Miejskiej Szczytno uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach

LVI/382/2023 28.02.2023

zgody na zawarcie umów dzierżawy i najmu

LVI/383/2023 28.02.2023

wprowadzenia programu osłonowego w zakresie udzielania wsparcia osobom starszym w wieku 65 lat i więcej z terenu miasta Szczytno

LVI/384/2023 28.02.2023

przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Szczytno w 2023 roku

LVI/385/2023 28.02.2023

wyrażenia zgody na używanie herbu Miasta Szczytno na magnesie w programie „Magnes Turysty – tu byłem … ”

LVI/386/2023 28.02.2023

rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Szczytno

LVII/387/2023 31.03.2023

zmian w budżecie Gminy Miejskiej Szczytno na 2023 rok

LVII/388/2023 31.03.2023

zgody na zawarcie umów dzierżawy i najmu

LVII/389/2023 31.03.2023

ustalenia wykazu kąpielisk i określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Miejskiej Szczytno na rok 2023

LVII/390/2023 31.03.2023

wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miejską Szczytno i Gminą Szczytno powierzających sobie częściową realizację zadań oraz przejmujących prawa i obowiązki w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzenia ścieków

LVIII/391/2023 27.04.2023

ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Szczytno

LVIII/392/2023 27.04.2023

zgody na zawarcie umów dzierżawy i najmu

LVIII/393/2023 27.04.2023

zmiany uchwały w sprawie zasad i trybu realizowania Budżetu Obywatelskiego Gminy Miejskiej Szczytno

LVIII/394/2023 27.04.2023

rozpatrzenia petycji

LIX/395/2023 31.05.2023  

nieudzielenia Burmistrzowi Miasta wotum zaufania

LIX/396/2023 31.05.2023

zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Szczytno za 2022 rok.

LIX/397/2023 31.05.2023

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Szczytno na lata 2023-2034

LIX/398/2023 31.05.2023

zmian w budżecie Gminy Miejskiej Szczytno na 2023 rok

LIX/399/2023 31.05.2023

zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 r. zakładu opieki zdrowotnej i zakładu budżetowego, dla których organem założycielskim jest Rada Miejska

LIX/400/2023 31.05.2023

określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i uczniów do placówek oświatowych

LIX/401/2023 31.05.2023

ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez miasto Szczytno przedszkolach publicznych

LIX/402/2023 31.05.2023

zgody na zawarcie umów dzierżawy i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia

LIX/403/2023 31.05.2023

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasto Szczytno – rejon ulic Kościuszki – Pasymska

LIX/404/2023 31.05.2023

zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Szczytno

LIX/405/2023 31.05.2023

zmiany uchwały w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności ilość odpadów komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości, częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych

LIX/406/2023 31.05.2023

zmiany uchwały w sprawie ustalenia cennika opłat za korzystania z cmentarzy komunalnych

LX/407/2023 12.06.2023

obchodów Jubileuszu 300-lecia nadania praw miejskich Miastu Szczytno w roku 2023

LXI/408/2023 21.06.2023

zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Szczytno na lata 2023-2034

LXI/409/2023 21.06.2023

zmian w budżecie Gminy Miejskiej Szczytno na rok 2023

LXI/410/2023 21.06.2023

zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej w Olsztynie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Miejskiej Szczytno

LXI/411/2023 21.06.2023

zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2022 rok Gminy Miejskiej Szczytno

LXI/412/2023 21.06.2023

wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy i odstąpienie od przetargowego trybu jej zawarcia

LXI/413/2023 21.06.2023

zgody na zawarcie umów dzierżawy i najmu

LXI/414/2023 21.06.2023

uchwalenia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2023-2026 dla Gminy Miejskiej Szczytno

LXI/415/2023 21.06.2023

powołania zespołu do opiniowania kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Szczytnie

LXII/416/2023 03.08.2023  określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauracyjne lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
LXIII/417/2023 31.08.2023

zmian w budżecie Gminy Miejskiej Szczytno na 2023 rok

LXIII/418/2023 31.08.2023

ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Szczytno oraz określenie granic obwodów publicznych szkół podstawowych

LXIII/419/2023 31.08.2023

trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Szczytnie

LXIII/420/2023 31.08.2023

wyrażenia woli przystąpienia do opracowania Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Gminy Miejskiej Szczytno

LXIII/421/2023 31.08.2023

zgody na zawarcie umów dzierżawy i najmu

LXIII/422/2023 31.08.2023

wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Miejskiej Szczytno

LXIII/423/2023 31.08.2023

rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Szczytno

LXIV/424/2023 29.09.2023

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Szczytno na lata
2023 – 2034

LXIV/425/2023 29.09.2023

zmian w budżecie Gminy Miejskiej Szczytno na 2023 rok

LXIV/426/2023 29.09.2023

trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Szczytnie

LXIV/427/2023 29.09.2023

zgody na zawarcie umów dzierżawy i najmu

LXIV/428/2023 29.09.2023

zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauracyjne lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

LXVI/429/2023 31.10.2023

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Szczytno na lata
2023 – 2034

LXVI/430/2023 31.10.2023

zmian w budżecie Gminy Miejskiej Szczytno na 2023 rok

LXVI/431/2023 31.10.2023

określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

LXVI/432/2023 31.10.2023

przyjęcia „Programu współpracy miasta Szczytno z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024”

LXVI/433/2023 31.10.2023

zgody na zawarcie umów dzierżawy, najmu i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia

LXVI/434/2023 31.10.2023

wprowadzenia na terenie Gminy Miejskiej Szczytno i Gminy Szczytno bezpłatnej komunikacji miejskiej

LXVI/435/2023 31.10.2023

zmiany uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie w sprawie sposobu oznakowania taksówek osobowych prowadzących działalność zarobkową w Szczytnie

LXVI/436/2023 31.10.2023

przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Szczytno na lata 2024-2033

LXVI/437/2023 31.10.2023

wyboru ławników na kadencję w latach 2024-2027 do Sądu Rejonowego
w Szczytnie

LXVII/438/2023 27.11.2023

zmian w budżecie Gminy Miejskiej Szczytno na 2023 rok

LXVII/439/2023 27.11.2023

zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, funkcyjnego, motywacyjnego, za warunki pracy oraz sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw oraz przyznawania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy”

LXVII/440/2023 27.11.2023

zmiany uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli szkół i przedszkoli oraz obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom szkół i przedszkoli oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Szczytno

LXVII/441/2023 27.11.2023

zmiany Uchwały Nr LXVI/432/2023 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 31 października 2023 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy miasta Szczytno z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024”

LXVII/442/2023 27.11.2023

ustanowienia wieloletniego gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028

LXVII/443/2023 27.11.2023

określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028

LXVII/444/2023 27.11.2023

zgody na zawarcie umów dzierżawy i najmu

LXVII/445/2023 27.11.2023

utworzenia Klastra Energii pn. „Klaster Szczycieńska Energia”

LXVII/446/2023 27.11.2023

przystąpienia Gminy Miejskiej Szczytno do Stowarzyszenia "Polskie Miasta Cittaslow"

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marlena Stęcel-Prekiel

Data wytworzenia:
09 lut 2023

Osoba dodająca informacje

Marlena Stęcel-Prekiel

Data publikacji:
09 lut 2023, godz. 14:20

Osoba aktualizująca informacje

Marlena Stęcel-Prekiel

Data aktualizacji:
04 gru 2023, godz. 14:27