Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Szczytnie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Stypendia szkolne

INFORMACJA DOT. STYPENDIUM SZKOLNEGO

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się od 1 do 15 września 2023 r. w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Szczytnie lub za pośrednictwem placówki nadawczej. W przypadku uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia
dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego wniosek składa się do dnia 15 lutego danego roku szkolnego, a dla słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych - do dnia 15 października danego roku szkolnego.

W uzasadnionym przypadku wniosek można złożyć po upływie ww. terminu (należy dołączyć wyjaśnienie przyczyn niezłożenia wniosku w ustawowym terminie).

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności
gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo–wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Dochód na osobę w rodzinie uprawniający do ubiegania się o stypendium szkolne
nie może przekroczyć 600 zł netto na osobę.

Do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego należy dołączyć zaświadczenia
lub oświadczenie o wysokości dochodów netto członków rodziny zamieszkujących wspólnie z uczniem, z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu
z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania.

W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta
z pomocy społecznej, zamiast zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości dochodów przedkłada się zaświadczenie albo oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych
z pomocy społecznej z wyszczególnieniem rodzaju i wysokości świadczenia.

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

O stypendium szkolne może ubiegać się:

  1. rodzic/opiekun prawny uczącego się dziecka (w przypadku niepełnoletniego ucznia),

  2. pełnoletni uczeń.

Pomoc materialna przysługuje:

  • uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych
    o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;

  • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-
    -wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki (tj. do 18 roku życia).

 

Druki:

1. wniosek o stypendium

2. zaświadczenie MOPS

3. klauzula informacyjna


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Magdalena Wlazło

Data wytworzenia:
31 sie 2021

Osoba dodająca informacje

Magdalena Wlazło

Data publikacji:
31 sie 2021, godz. 11:18

Osoba aktualizująca informacje

Magdalena Wlazło

Data aktualizacji:
10 sie 2023, godz. 08:18