Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Szczytnie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Informacja o pracy Burmistrza - 18.12.2021 r. - 26.01.2022 r.

 

INFORMACJA O PRACY BURMISTRZA MIASTA

od 18.12.2021 r. do 26.01.2022 r.

 

Gospodarka nieruchomościami:

1. Podziały nieruchomości:

- postanowienia o podziale nieruchomości - 3,

- decyzje zatwierdzające podział - 3

2. Sprzedaż nieruchomości:

- sprzedano dwie działki stanowiące jedną nieruchomość przezn. pod zabudowę,

- odbyły się dwa przetargi – nie wyłoniono nabywcy,

- wykazy o przeznaczeniu do zbycia -1,

- ogłoszono 2 przetargi

3. Uzgodniono lokalizacje infrastruktury technicznej, ustanowiono służebności przesyłu i gruntową, numeracja nieruchomości, reklama:

1.Uzgodnienie lokalizacji infrastruktury na nieruchomościach gminnych:

- sieć energetyczna – 7,

- sieć gazownicza – 2,

- sieć telekomunikacyjna – 8,

- sieć kanalizacji deszczowej - 1

2. Służebność przesyłu i gruntowa:

a) zawarto wstępne porozumienia ws. służebności:

- sieć energetyczna - 4,

- sieć telekomunikacyjna – 1,

- sieć gazowa -2

b) zawarto porozumienia ws. udostępnienia na cele budowlane:

- sieć telekomunikacyjna - 1

3. Zawarto akty notarialne na służebność przesyłu lub gruntowej:

- sieć gazowa – 3,

- sieć energetyczna - 1,

- sieć telekomunikacyjna - 6

4. Numeracja nieruchomości - 6

5. Zespół uzgadniania dokumentacji - 1

6. Umowa na lokalizacje reklamy - 1

4. Dzierżawa, najem, użyczenie: rozpatrzono pozytywnie wnioski o wydzierżawienie gruntu z przeznaczeniem na cele:

Warzywno – ogrodnicze

Garażowe

Teren zielony

Składowe

Budynek gospodarczy

Handlowe

Miejsca postojowe ogólnodostępne

10

7

1

3

1

1

1

Ponadto rozpatrzono:

a) pozytywnie:

- wniosek o przekazanie praw i roszczeń do garażu wybud. ze środków własnych ul. Przemysłowa zabudowanej garażem o pow. 32 m2.;

- wniosek o przedłużenie umowy dzierżawy gruntu o pow. 41 m2 ul. Kościuszki pod budynkiem kwiaciarni na okres 3 lat;

- wniosek o przedłużenie umowy najmu lok. nr 6 w ratuszu na działalność ubezp. do 28.02.2022 r.;

- przeznaczono do oddania w najem garaż o pow. 9,24 m2 ul. 3 Maja 8 na 3 lata w drodze przetargu;

- wygaszono prawo trwałego zarządu ustanowionego na rzecz MOS od 01.01.2022 r. do nieruchomości gruntowych oznaczonych jako dz. nr 147 o pow. 0,4478 ha i nr 146 o pow. 1,4879 ha przy ul. Bartna Strona.

b) negatywnie:

- 3 wnioski o przedłużenie umowy dzierżawy cz. dz. nr 5/2 ul. Partyzantów w związku z planowanym przeznaczeniem do zbycia w trybie przetargowym.

 

Sprzedaż nieruchomości i przekształcenie:

1. Zawarto 3 akty notarialne ws. sprzedaży lokalu mieszk.: ul. Chopina 1, Odrodzenia 36, Kościuszki 17.

2. Zawarto 2 akty notarialne ws. sprzedaży gruntu pod garażem: ul. Targowa i ul. Kętrzyńskiego.

3. Rozpatrzono negatywnie 1 wniosek ws. sprzedaży lok. mieszk. ul. Lipperta 26 (W budynku przy ul. Lipperta 24-26 znajduje się 8 lokali mieszkalnych, sprzedaż nie jest rozpoczęta. W przyp. większej ilości wniosków zostanie on ponownie rozpatrzony).

4. Wystawiono 2 zaświadczenia potwierdzające spłatę należności z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności.

 

Gospodarka lokalami mieszkalnymi:

1. Skierowano do zawarcia umowy najmu socjalnego na kolejny okres – 1.

2. Skierowano do przesiedlenia w związku ze złym stanem budynku – 1.

3. Wyrażono zgodę na uregulowanie w ratach należn. związanych z wynajmem mieszkania – 2.

 

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne: wydano:

24

zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego/studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

3

wypisy i wyrysy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

2

decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu w tym:

- 1 na przebudowę, rozbudowę, budowę domów mieszkalnych,

- 1 na inwestycję celu publicznego

1

decyzję o umorzeniu postępowania (wnioski wycofano)

W dn. 24.01-22.02. w siedzibie UM (pok. nr 14), w godzinach pracy Urzędu, wyłożono do wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Szczytno Śródmieście jednostka D w rejonie ulic Polskiej i Bogumiła Linki” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 

Ochrona środowiska:

1. Wydano 1 decyzję zezwalającą na wycinkę drzew.

2. Przyjęto 1 zgłoszenie dot. wycinki na terenach nieruchomości przezn. na cele mieszkaniowe będących

własnością osób fizycznych.

3. Zawarto 4 umowy na dotację z budżetu miasta na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w budynkach

lub lokalach mieszk. w ramach gminnego programu Czyste Powietrze - Warto Dbać.

 

Zajęcie pasa drogowego: wydano:

Lp.

Rodzaj

Ilość

1.

Zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

 

7

2.

Zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej

6

3.

Zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu wykonywania robót

12

4.

Zezwolenie na lokalizację zjazdu do nieruchomości

1

5.

Zezwolenie na umieszczenie reklamy w pasie drogowym

1

RAZEM

27

 

Sieć kanalizacji deszczowej:

Wydano warunki przyłączeniowe do sieci kanalizacji deszczowej: 1

 

Gospodarka odpadami komunalnymi:

1. Przyjęto 174 deklaracje ws. wysokości opłaty.

2. Wysłano 16 wezwań ws. złożenia wyjaśnień w zakresie złożonych deklaracji o wysokości opłat.

3. Wysłano 25 zawiadomień o zmianie wysokości należności do organów egzekucyjnych.

4. Wysłano 18 zawiadomień ws. nadpłat w opłacie.

5. Wysłano 2 postanowienia na poczet zaległych i bieżących zobowiązań podatkowych.

6. Wystawiono 39 tytułów wykonawczych do organu egzekucyjnego ws. opłaty.

7. Wystawiono 1 decyzję naliczającą za brak segregacji odpadów komunalnych (podwójna opłata).

8. Wystawiono 3075 zawiadomień o zmianie stawki opłat.

 

Zezwolenia na sprzedaż detaliczną alkoholu:

1. Wydano 6 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoh. przezn. do spożycia poza miejscem sprzedaży.

2. Wygaszono 5 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoh. w dwóch punktach sprzedaży (likwidacja punktu sprzedaży).

 

Licencje na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową:

Licencje taxi ogółem: 62 szt.

- dokonano zmiany 2 licencji (na wniosek strony)

- wygaszono 2 licencje

 

Gospodarka lokalami użytkowymi - wyrażono zgodę na zawarcie umowy najmu lok. użytkow.:

1. o pow. łącznej 86,49m² ul. Polska 26, ze stawką czynszu:

- pow. 21,90m² (kasa, dyżurka, toalety na I piętrze) ze stawką : 19,99 zł/m²/m-c/netto,

- pow. 64,59m² (poczekalnia, toalety dla podróżnych) ze stawką: 12,72 zł/m²/m-c/netto, na okres 3 lat (dworzec PKS).

2. o pow. 20,28m² ul. Polska 26 na okres 3 lat, ze stawką czynszu: 13,22 zł/m²/m-c/netto (stowarzyszenie).

 

Gospodarka pomieszczeniami gospodarczymi:

Wyrażono zgodę na zawarcie umowy najmu na pomieszczenia gospodarcze: 6.

 

Zamówienia publiczne:

1. Ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia: „Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Szczytno”. Otwarcie ofert: 10.01.2022 r. Liczba ofert: 1 Wykonawca: Daniel Olender Usługi, ul. Kościelna 7, 12-140 Świętajno Cena brutto: 146.124 zł. Termin realizacji: 01.02.2022 r. - 31.12.2022 r.

 

Sprawy podatkowe:

1. Wymiar podatku od osób fizycznych - wydano:

- 7293 decyzje ws. wymiaru podatku od nieruchomości od osób fizycznych;

- 105 decyzji ws. wymiaru podatku rolnego;

- 457 decyzji ws. wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego;

- 30 postanowień o wszczęciu postępowania podatkowego.

2. Windykacja zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych - wydano:

- 12 postanowień o zarachowaniu wpłaty;

- 1 upomnienie;

- 81 tytułów wykonawczych;

- 3 zaświadczenia o niezaleganiu w podatku od nieruchomości.

3. Ulgi dot. podatku od nieruch. od osób fizycznych – wydano: 1 decyzję umarzającą zaległości niezaspokojone w postępowaniu upadłościowym (postanowienie Sądu Rejonowego w Olsztynie).

4. Decyzje dot. podatku od nieruchomości od osób prawnych - wydano:

- 4 postanowienia o zarachowaniu;

- 2 decyzje.

5. Decyzje dot. nadpłat z tytułu opłaty skarbowej - 2 określające nadpłatę.

6. Podatek od posiadania psów - wydano: 20 wezwań.

 

Oświata:

1. Złożono Kuratorowi Oświaty roczne rozliczenie za 2021 r. dot. wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz rozliczenie dotacji na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

2. Złożono Wojewodzie rozliczenie dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2021 r.

 

Pomoc materialna dla uczniów:

Złożono Kuratorowi Oświaty rozliczenie za 2021 r. pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - stypendia.

 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii:

1. Podpisano 2 umowy zlecenia z biegłymi sądowymi na sporządzanie opinii ws uzależnienia od alkoholu osób zgłaszanych do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

2. Podpisano 2 umowy zlecenia na usługę w Punkcie Konsultacyjnym dla Osób Uzależnionych i Współuzależnionych.

3. Podpisano umowę zlecenia na usługę w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym dla Osób z Problemami Narkotykowymi.

4. Podpisano 2 umowy zlecenia na prowadzenie 2 grup socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych.

 

Współpraca z organizacjami pozarządowymi:

1. Ogłoszono konkurs ofert na realizację w 2022 r. zadań własnych Gminy Miejskiej Szczytno w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu (szkolenia sportowe).

2. Ogłoszono konkurs ofert na realizację w 2022 r. zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, kultury, sztuki, ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, pomocy społecznej oraz działań na rzecz osób w wieku emerytalnym, ratownictwa i ochrony ludności.

 

Promocja i rozwój gospodarczy:

1. Wprowadzanie i aktualizacja treści na stronie internetowej www.miastoszczytno.pl oraz na portalach społecznościowych: Facebook, Instagram.

2. Prace nad „Strategią Rozwoju Gminy Miejskiej Szczytno na lata 2021-2030”.

3. Promowanie i organizacja wydarzeń związanych z obchodami Roku Krzysztofa Klenczona: wystawa „Wróćmy na jeziora” w MBP, 80. Rocznica urodzin Klenczona.

4. Koordynacja i promocja konkursów „Świeć się z Energą” oraz „Inwestycja z perspektywą”.

5. Współorganizacja koncertu „Wielkie Kolędowanie”.

6. Organizacja otwarcia skateparku przy ul. Pasymskiej.

7. Nagranie filmiku podsumowującego wydarzenia kulturalne w 2021 r.

8. Współorganizacja koncertu „Noworoczne kolędowanie”.

9. Ogłoszenie naboru na nagrody za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości art. i sportu za 2021 r.

10. Zdobycie tytułu inwestycji budzącej największe zaangażowanie wśród Internautów i zajęcie 8 miejsca na 160 zgłoszonych miast w konkursie „Inwestycja z perspektywą”.

11. Objęcie Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta: VI Bieg do Przerębla, 30 Finał WOŚP - Sztab w Szczytnie.

12. Współorganizacja i promocja Miejskich Ferii Zimowych 2022.

13. Prace nad monitorowaniem realizacji Strategii: Warmińsko-Mazurskie 2030. Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego za 2021 rok.

 

Pozyskiwanie środków zewnętrznych:

1. Wniosek w ramach programu „Zielony transport publiczny” przeszedł pozytywnie ocenę formalną. Zakres rzeczowy: zakup autobusów elektrycznych (2 szt.) wraz z ładowarką mobilną. Całkowity koszt projektu 5.120.000 zł, w tym planowane do pozyskania 3.252.032,53 zł., plus 900.000 zł podatku VAT do zwrotu.

2. Rozliczenie zadania „Modernizacja oświetlenia terenów rekreacyjnych w mieście Szczytno" dofinans. ze środków programu EKO-Luks. Dotacja z WFOŚiGW: 50.000 zł; pożyczka z WFOŚiGW: 157.000 zł.

3. Zrealizowano zadanie dofinans. ze środków PFRON w ramach modułu IV „Programu Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. Dofinansowanie: 98.200 zł, zakup wyrobów medycznych i środków ochrony indywidualnej do celu opieki nad osobami niepełnosprawnymi (wsparcie 300 osób niepełnosprawnych oraz 20 opiekunek domowych zatrudnionych w MOPS).

4. Trwają przygotowania do złożenia wniosku w ramach programu „Dostępny Samorząd - granty”. Planowany termin złożenia - styczeń/luty 2022 r.

 

Sprawy obywatelskie:

 

Zameldowanie

(ilość osób)

 

Wymeldowanie

(ilość osób)

 

Dowody osobiste

(ilość wydanych)

Poświadczenia zameldowania

(ilość wydanych)

Udostępnianie danych osobowych

(ilość wydanych)

Usuwanie niezgodności w programie ŹRÓDŁO

76

29

206

98

27

493

Postępowanie administracyjne

Wszczęte postępowania o wymeldowanie

Decyzje o wymeldowaniu i umorzeniu

4

-

1. Rejestr wyborców:

- sporządzono meldunek o stanie rejestru wyborców miasta Szczytno za IV kw. 2021 r.

- sporządzono raport kontrolny z prowadzenia rejestru wyborców za II kw. 2021 r. na potrzeby Krajowego Biura Wyborczego w Olsztynie

2. Wykazy z ewidencji ludności na potrzeby instytucji i organów samorządowych:

- sporządzono wykaz uczniów na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 3,

- sporządzono wykaz uczniów na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 6,

- sporządzono wykaz ulic miasta Szczytna wraz z ilością osób na nich zameldowanych na potrzeby Urzędu Skarbowego w Szczytnie

 

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej:

Nowe wpisy:

Wznowienie:

Zawieszenie:

Zmiana:

Zakończenie:

Ogółem wnioski:

6

4

28

43

20

101

 

Urząd Stanu Cywilnego:

Informację o pracy Burmistrza sporządzono na podstawie danych z wydziałów.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Małgorzata Kaca

Data wytworzenia:
31 sty 2022

Osoba dodająca informacje

Małgorzata Kaca

Data publikacji:
31 sty 2022, godz. 10:21

Osoba aktualizująca informacje

Małgorzata Kaca

Data aktualizacji:
31 sty 2022, godz. 10:24