Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Szczytnie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Informacja o pracy Burmistrza - 19.02-25.03.2021 r.

INFORMACJA O PRACY BURMISTRZA MIASTA

od 19.02.2021 r. do 25.03.2021 r.

 

Gospodarka nieruchomościami:

1. Podziały nieruchomości:

 • postanowienie pozytywnie opiniujące podział nieruchomości – 1,

 • decyzje zatwierdzające podział nieruchomości - 4.

2. Sprzedaż nieruchomości:

 • ogłoszone przetargi – 2,

 • zorganizowano przetargi – 3,

 • przeznaczono do zbycia w drodze przetargu – 2.

3. Uzgodniono lokalizacje infrastruktury technicznej i służebności przesyłu i gruntowej:

a) Uzgodniono lokalizacje infrastruktury na nieruchomościach gminnych:

sieć telekomunikacyjna – 1,

sieć energetyczna – 1,

wodociąg i kanalizacja – 1.

b) Służebność przesyłu i gruntowa:

 • podpisano akt notarialny:

- sieć energetyczna – 1

 • zawarto wstępne porozumienie w sprawie służebności przesyłu:

- sieć gazowa – 1

 • zawarto porozumienia na udostępnienie gruntu na cele budowlane:

- sieć telekomunikacyjna – 1,

- sieć ciepłownicza - 1

c) Posiedzenie Zespołu Uzgadniania Dokumentacji – 2

4. Dzierżawa, najem, użyczenie: rozpatrzono pozytywnie wnioski o wydzierżawienie gruntu z przeznaczeniem na cele:

Warzywno – ogrodnicze

Garażowe

Ogródek gastronomiczny

Handlowe

Miejsca postojowe

Składowe

Kontener na odpady komunalne

Teren zielony

6

5

1

4

3

1

1

3

Rozpatrzono wnioski:

a) pozytywnie:

 • przedłużenie umowy dzierżawy cz. dz. 280/4 o pow. 86,40 m2 ul. Odrodzenia w tym: z przezn. pod chodnik ogólnodostępny pow. 84 m2 oraz pow. 2,40 m2 pod dwoma stopniami schodów do budynku usługowo mieszkalnego na dz. 280/5,

 • przedłużenie dzierżawy cz. dz. 425/24 o pow. 3 m2 ul. Wielbarska pod suszarkę do 31.12.2023 r.,

 • wydzierżawienie cz. dz. 381/46 o pow.17 m2, ul. Żeromskiego na wjazd/wejście na nieruchomość ul. 1 Maja 14 a na okres 3 lat,

 • przeznaczono do zbycia w drodze przetargu garaż o pow. 15,00 m2 ul. Barczewskiego 1,

 • odroczenie spłaty czynszu dzierżawy Targowiska Miejskiego do 31.05.2021 r.,

 • zmiana cennika dziennych stawek opłat eksploatacyjnych za korzystanie z poszczególnych elementów wyposażenia targowiska od 1 kwietnia 2021 r.,

 • przedłużenie użyczenia cz. dz. 316/17 do 31.12.2021 r. ul. Andersa- Ogrodowa o pow.:

- 220 m2 z przeznaczeniem na skład opału i postawienie pojemników na odpady,

- 32 m 2 - umożliwienie dostępu do ściany budynku hali warsztatowej

b) negatywnie:

 • przedłużenie dzierżawy cz. dz. 310/6 o pow. 42m2 ul. Ogrodowa na dojazd do lokalu użytkowego na dz. 310/1 ul. Warszawska,

 • wydzierżawienie cz. dz. 623/1 o pow. 20 m2 ul. Lidzbarska z przezn. na składowanie drewna opałowego na okres 3 miesięcy.

 

Sprzedaż nieruchomości i przekształcenie:

1. Pozytywnie 2 wnioski ws sprzedaży lokalu mieszkalnego ul. Polska 19 oraz ul. Dąbrowskiego 4.

2. Pozytywnie 3 wnioski ws sprzedaży gruntu pod garażem ul. Targowa (2 wnioski) i ul. Kętrzyńskiego. Garaże wybudowane ze środków własnych.

3. Wystawiono 1 zaświadczenie na wykreślenie hipoteki za lokal mieszkalny.

4. Wystawiono 1 wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia.

 

Gospodarka lokalami mieszkalnymi

1. Skierowano do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego: ul. 1 Maja.

2. Skierowano do przesiedlenia w związku ze złym stanem budynku: z lokalu ul. Leyka do lokalu ul. Osuchowskiego oraz z lokalu ul. Leyka do lokalu ul. Kościuszki.

3. Skierowano do zawarcia umowy najmu lokalu po śmierci najemcy: ul. Łomżyńska, ul. Leyka.

4. Złożono propozycje do zawarcia umowy najmu dla rodzin: ul. Kościuszki, ul. Sienkiewicza.

5. Wyrażono zgodę na uregulowanie w ratach należności związanych z wynajmowaniem mieszkania ul. Dąbrowskiego.

 

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne: Wydano:

16

Zaświadczeń o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego/ studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

1

Zaświadczenie o zgodności zmiany sposobu użytkowania budynku/lokalu lub legalizacji samowoli z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy

5

Pism o nadaniu numeracji nieruchomościom.

2

Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu w tym:

1

Budowa budynku usługowego

1

Inwestycje celu publicznego

 

Ochrona środowiska:

 • Wydano 1 decyzję zezwalającą na wycinkę drzewa.

 • Przyjęto 2 zgłoszenia dot. wycinki drzew na nieruchomościach będących własnością osób fizycznych przezn. na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

   

Program „Czyste powietrze-Warto Dbać:

W ramach programu zawarto 2 umowy na dofinansowanie wymiany źródła ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych.

 

Zajęcie pasa drogowego: Wydano decyzje:

Lp.

Rodzaj

Ilość

1.

Zezwolenie na lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

5

2.

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej

1

3.

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu wykonywania robót

2

4.

Zezwolenie na umieszczenie obiektu budowlanego, handlowego w pasie drogowym

1

RAZEM

9

 

Gospodarka odpadami komunalnymi:

1. Przyjęto 129 deklaracji w sprawie wysokości opłaty.

2. Wysłano 23 wezwania w sprawie złożenia wyjaśnień w zakresie złożonych deklaracji o wysokości opłat..

3. Wysłano 5 zawiadomień o zmianie wysokości należności do organów egzekucyjnych.

4. Wysłano 19 zawiadomień w sprawie nadpłat w opłacie.

5. Wysłano 1 wezwanie do złożenia deklaracji o wysokości opłat.

6. Wydano 1 decyzję w sprawie rozłożenia na raty zaległości w opłacie.

7. Wysłano 1 postanowienie na poczet zaległych i bieżących zaległości.

 

Zezwolenia na sprzedaż detaliczną alkoholu:

 • Wydano 4 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.
 • Wygaszono 2 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży – likwidacja punktu sprzedaży.

 

Licencje na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową:

 • Licencje taxi ogółem: 87 szt.

 • Wydano 1 licencję.

 • Dokonano zmiany 2 licencji – na wniosek strony.

 

Gospodarka lokalami użytkowymi:

1. Zgoda na wynajęcie dodatkowej pow. 37,17m² w budynku ul. Boh. Westerplatte 12 i powiększenie wynajmowanego lokalu użytkowego o pow. 75,42m² w budynku ul. Boh. Westerplatte 12/5b – działalność usługowa.

2. Zgoda na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego w budynku ul. 1 Maja 8/4 o pow. 274,30m², ze stawką czynszu: 10,00zł/m²/m-c/netto, na 3 lata – działalność cukiernicza.

3. Zgoda na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego w budynku ul. 1 Maja 6/6 o pow. 18,74m², ze stawką czynszu: 16,00zł/m²/m-c/netto, na 3 lata – sklep odzieżowy.

3. Rozpatrzono negatywnie wniosek ws. obniżki czynszu na okres 3 miesięcy za lokal użytkowy ul. Żeromskiego 3/4 – usługi ubezpieczeniowe.

4. Rozpatrzono negatywnie wniosek ws. obniżki czynszu za kolejny miesiąc rozliczeniowy za lokal użytkowy ul. Odrodzenia 36 – lokal został wykupiony w lutym br.

 

Sprawy podatkowe:

1. Wymiar podatku od osób fizycznych - wydano:

 • 28 postanowień o wszczęciu postępowania podatkowego,

 • 94 decyzje w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości od osób fizycznych,

 • 7 decyzji w sprawie wymiaru podatku rolnego,

 • 15 decyzji w sprawie wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego.

2. Windykacja zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych - wydano:

 • 70 postanowień o zarachowaniu wpłaty,

 • 1 tytuł wykonawczy.

3. Ulgi dotyczące podatku od nieruchomości – osoby fizyczne - wydano 2 postanowienia.

4. Decyzje dotyczące podatku od nieruchomości – osoby prawne - wydano:

 • 4 postanowienia o zarachowaniu,

 • 6 wezwań,

 • 1 tytuł wykonawczy,

 • 14 upomnień.

5. Ulgi dotyczące podatku od nieruchomości – osoby prawne - wydano 1 wezwanie.

6. Podatek od środków transportowych - wydano:

 • 22 wezwania,

 • 13 upomnień.

7. Opłaty od posiadania psa - wydano 4 postanowienia o zarachowaniu.

8. Decyzje dot. nadpłat z tytułu opłaty skarbowej - wydano 2 decyzje w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie zwrotu opłaty skarbowej.

 

Oświata:

Ogłoszono konkurs na stanowisko dyrektora SP nr 6 im. Orła Białego.

 

Pomoc społeczna:

Podpisano umowę na dofinansowanie zadania własnego realizowanego w ramach wieloletniego rządowego programu “Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

 

Pomoc materialna dla uczniów:

Wydano 4 decyzje w sprawie stypendium szkolnego.

 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii:

Podpisano 2 umowy na pracę w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.

 

Współpraca z organizacjami pozarządowymi:

Podpisano aneks do umowy dotacji z Policyjnym Klubem Sportowym Gwardia Szczytno na realizację zadania “Mistrzostwa Warmii i Mazur w boksie” - przedłużenie terminu realizacji.

 

Promocja i rozwój gospodarczy:

 • kontynuacja prac nad „Strategią Rozwoju Gminy Miejskiej Szczytno na lata 2021-2030”;

 • przyg. konferencji prasowej, na której przekazano nagrody konkursu „Świeć się z Energą”;

 • realizacja zadań związanych z przyznaniem nagród Burmistrza Miasta Szczytno za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i sportu za 2020 rok;

 • przyg. obchodów Roku 2021 Rokiem Krzysztofa Klenczona w Szczytnie;

 • współorganizacja koncertu on-line z okazji Dnia Kobiet pn. „Naprawdę jaka jesteś...”;

 • promocja konkursu „Polska lokalna jest fajna” organizowanego przez portal Natemat.pl;

 • przyg. konferencji prasowej ws. inwestycji mieszkaniowej w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa;

 • podpisanie listu intencyjnego o współpracy w promocji nauki, kultury i historii oraz potencjału gospodarczego i turystycznego Szczytna z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim;

 • wprowadzanie i aktualizacja treści na stronie internetowej www.miastoszczytno.pl oraz na portalach społecznościowych: Facebook, Instagram.

 • promocja projektu "Zamek krzyżacki w Szczytnie - nowy produkt turystyczny na mapie województwa warmińsko-mazurskiego".

 • współorganizacja konkursu na kartkę lub palemkę wielkanocną;

 • objęcie patronatem honorowym:

- koncertu Giovanni Battista Pergolesi pn. Stabat Mater Dolorosa dedykowanego Ks. Andrzejowi Preussowi organizowanego przez parafię WNMP.

- konkursu on-line dla dzieci 6-letnich „Matematyczna przygoda” organizowanego przez Miejskie Przedszkole nr 9 „Kubuś Puchatek”;

- IV Turnieju Eliminacyjnego Ogólnopolskich Mistrzostw w Minisiatkówce o Puchar Kinder Joy of Moving organizowanego przez MOS.

 

Pozyskiwanie środków zewnętrznych – złożone wnioski:

1. Przebudowa stadionu przy ul. Śląskiej - w ramach programu Sportowa Polska 2021; koszt całkowity ok. 11 mln zł; wnioskowane dofinansowanie 2,5 mln zł.

2. Modernizacja/rozbudowa skateparku przy ul. Pasymskiej w Szczytnie - w ramach programu Małe granty na infrastrukturę sportową 2021. Koszt całkowity ok. 100.000 zł w tym wnioskowane dofinansowanie 50.000 zł.

3. Bieżące działania w ramach projektów dofinansowanych ze środków EFRR w trakcie realizacji: Miasto Szczytno - miasto zrównoważonego transportu publicznego etap II; Zamek krzyżacki w Szczytnie - nowy produkt turystyczny na mapie województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

Sprawy obywatelskie:

 

Zameldowanie

(ilość osób)

 

Wymeldowanie

(ilość osób)

 

Dowody osobiste

(ilość wydanych)

Poświadczenia zameldowania

(ilość wydanych)

Udostępnianie danych osobowych

(ilość wydanych)

Usuwanie niezgodności w programie ŹRÓDŁO

68

21

118

28

41


 


 

165

 

Postępowanie administracyjne

Wszczęte postępowania o wymeldowanie

Decyzje o wymeldowaniu i umorzeniu

4

3

 

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej:

Nowe wpisy:

Wznowienie:

Zawieszenie:

Zmiana:

Zakończenie:

Ogółem wnioski:

13

9

3

45

11

81

 

Urząd Stanu Cywilnego:

 

Informację o pracy Burmistrza sporządzono na podstawie danych wydziałów.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Małgorzata Kaca

Data wytworzenia:
30 mar 2021

Osoba dodająca informacje

Małgorzata Kaca

Data publikacji:
01 kwi 2021, godz. 07:51

Osoba aktualizująca informacje

Małgorzata Kaca

Data aktualizacji:
01 kwi 2021, godz. 07:51