Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Szczytnie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Informacja o pracy Burmistrza - 23.02-22.03.2022 r.

 

INFORMACJA O PRACY BURMISTRZA MIASTA

od 23.02.2022 r. do 22.03.2022 r.

 

Gospodarka nieruchomościami:

1. Podziały nieruchomości: decyzje zatwierdzające podział - 1

2. Sprzedaż nieruchomości:

 • nie przeznaczono do zbycia 4 nieruchomości,

 • odbyły się 2 przetargi - wyłoniono 2 nabywców,

 • ogłoszono 3 przetargi.

3. Uzgodniono lokalizacje infrastruktury technicznej, ustanowiono służebności przesyłu i gruntową, numeracja nieruchomości, reklama:

1. Uzgodnienie lokalizacji infrastruktury na nieruchomościach gminnych:

 • sieć energetyczna – 3,

 • sieć telekomunikacyjna – 2,

 • sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowa – 3,

 • zjazd na nieruchomość z drogi wewnętrznej - 1

2. Służebność przesyłu i gruntowa:

a) zawarto porozumienia na cele budowlane:

 • sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej - 2,

 • sieć telekomunikacyjna - 2

b) zawarto wstępne porozumienia ws. służebności:

 • sieć energetyczna – 1,

 • sieć gazowa - 1

3. Zawarto akty notarialne na służebność przesyłu lub gruntową:

 • sieć energetyczna - 1,

 • sieć telekomunikacyjna - 1

4. Zespół uzgadniania dokumentacji - 3

4. Dzierżawa, najem, użyczenie: rozpatrzono pozytywnie wnioski o wydzierżawienie gruntu z przeznaczeniem na cele:

Warzywno – ogrodnicze

Garażowe

Budynek gospodarczy

Rozrywkowe

Komunikacyjne

Parking

Teren

zielony

13

3

2

1

1

1

3

Ponadto rozpatrzono:

 • pozytywnie wniosek PU–H Tourimpex–West Sp. z o.o, ul. Ostrołęcka o rozłożenie na 3 raty czynszu w 2022 r. w ramach pomocy de minimis kwoty z tytułu dzierżawy terenu ul. Ostrołęcka z przezn. na zaplecze budynku hotelarsko-gastronomicznego w terminach: I rata do 31.05.2022 r.; II rata do 31.07.2022 r.; III rata do 30.09.2022 r.,

 • pozytywnie wniosek Dzierżawcy targowiska miejskiego ul. Żeromskiego - Flora Garden Mariusz Napiórkowski o odroczenie terminu spłaty czynszu w 2022 r. w ramach pomocy de minimis kwoty 96.465,64 do 31.05.2022 r. ,

 • pozytywnie wniosek ZKM o przedłużenie umowy użyczenia cz. dz. nr 316/17 do 30.06.2022 r. ul. Andersa/Ogrodowa o pow.: 220 m2 z przezn. na skład opału i postawienie pojemników na odpady i 32 m2 jako dostęp do hali warsztatowej od strony wschodniej w celu przeprowadzenia bieżących napraw i konserwacji budynku,

 • pozytywnie wniosek o zgodę na wykonanie ogrodzenia dzierżawionej cz. dz. o pow. 35 m2. ul. Wasińskiego z przezn. pod teren zielony i składowanie drewna opałowego,

 • negatywnie wniosek o wydzierżawienie oraz utwardzenie gruntu o pow. 15 m2 na okres 1 roku przy ul. Leyka pod ustawienie kontenera na odpady komunalne dla potrzeb Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości ul. J. Lanca 3.

 

Sprzedaż nieruchomości i przekształcenie:

1. Zawarto 2 akty notarialne ws. sprzedaży lokali mieszkalnych przy: ul. Polskiej 5, ul. Polskiej 1.

2. Rozpatrzono negatywnie wniosek ws. sprzedaży lokalu mieszkalnego ul. Pasymska 27 (własność SM „Odrodzenie”).

3. Wystawiono 2 zaświadczenia na wykreślenie hipoteki za lokal mieszkalny.

 

Gospodarka lokalami mieszkalnymi:

1. Skierowano do zawarcia umowy najmu socjalnego na kolejny okres – 1.

2. Skierowano do zawarcia umowy najmu socjalnego dla rodziny oczekującej na przydział – 1.

3. Skierowano do przesiedlenia w związku ze złym stanem budynku – 1

4. Skierowano do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego dla rodzin oczekujących – 4.

 

Gospodarka lokalami użytkowymi: wyrażono zgodę na:

1. ogłoszenie przetargu na najem lokalu użytkowego ul. 1 Maja 6/6 o pow. 18,74m², ze stawką czynszu wyjściową: 19,03zł/m²/m-c/netto, na okres 3 lat.

2. przystąpienie przedsiębiorcy do umowy najmu oraz prowadzenie działalności gospodarczej w lokalu użytkowym o pow. 89,86m² ul. Odrodzenia 13/7 - usługi manicure.

3. umorzenie czynszu za styczeń 2022 r.: 867,61zł, najemcy lokalu użytkowego ul. Boh. Westerplatte 12/5c, ze względu na przeciągnięcie w czasie prac ZGK umożliwiających rozpoczęcie działalności.

4. rozwiązanie z 31 marca umowy najmu lokalu użytkowego o pow. 4,52m² ul. Polska 26.

5. rozwiązanie z 31 marca umowy najmu lokalu użytkowego o pow. 73,16m² ul. 3 Maja 7a i ogłoszenie przetargu na najem, ze stawką czynszu wyjściową: 6,50zł/m²/m-c/netto, na okres 3 lat.

 

Gospodarka pomieszczeniami gospodarczymi:

Wyrażono zgodę na zawarcie umowy najmu na pomieszczenia gospodarcze – 3.

 

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne: wydano:

18

Zaświadczeń o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego/studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

6

Decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu w tym:

2

na przebudowę, rozbudowę, budowę domów mieszkalnych,

2

na budowę budynków usługowych,

1

na budowę budynków gospodarczo – garażowych,

1

na inwestycje celu publicznego

 

Ochrona środowiska:

1. Wydano 2 decyzje zezwalające na wycinkę drzew.

2. Przyjęto 5 zgłoszeń dot. wycinki na terenach przezn. na cele mieszkaniowe (wł.osób fizycznych),

3. Zawarto 3 umowy na dotację na wymianę źródeł ciepła w budynkach lub lokalach mieszkalnych w ramach gminnego programu Czyste Powietrze – Warto Dbać.

 

Centralna Ewidencja Emisyjności Ciepła i Spalania Paliw:

Do 21 marca wprowadzono 1.256 deklaracji do CEEB.złożonych do UM. Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego złożono 1.588 deklaracji z terenu miasta (część deklaracji została złożona przez właścicieli źródeł ciepła bezpośrednio do CEEB). Termin składania deklaracji jest ustalony do 30 czerwca.

 

Zajęcie pasa drogowego: wydano decyzje:

Lp.

Rodzaj

Ilość

1.

Zezwolenie na lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

2

2.

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej

8

3.

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu wykonywania robót

10

4.

Zezwolenie na umieszczenie reklamy w pasie drogowym

2

RAZEM

22


Sieć kanalizacji deszczowej:

Wydano warunki przyłączeniowe do sieci kanalizacji deszczowej – 3.

 

Zezwolenia na sprzedaż detaliczną alkoholu:

Wydano 3 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoh. przezn. do spożycia poza miejscem sprzedaży.

 

Licencje na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową:

Licencje taxi ogółem: 61 szt. (wygaszono 3 licencje: likwidacja działalności).

 

Gospodarka odpadami komunalnymi:

1. Przyjęto 125 deklaracji ws. wysokości opłaty.

2. Wysłano 17 wezwań ws. złożenia wyjaśnień w zakresie złożonych deklaracji o wysokości opłaty.

3. Wysłano 18 zawiadomień o zmianie wysokości należności do organów egzekucyjnych.

4. Wysłano 3 zawiadomienia ws. nadpłat w opłacie.

5. Wysłano 1 wezwanie do złożenia deklaracji o wysokości opłat.

6. Wysłano 6 postanowień na poczet zaległych i bieżących zobowiązań podatkowych.

7. Wystawiono 1 decyzję naliczającą za brak segregacji odpadów komunalnych (podwójna opłata).

8. Wysłano 70 wezwań do przedsiębiorców ws. przedstawienia umowy oraz potwierdzenia opłaty.

9. Wystawiono 1 decyzję rozstrzygającą ws. umorzenia z tytułu kary administracyjnej.

 

Zamówienia publiczne:

1. 15 marca. podpisano umowę na realizację zamówienia pn: „Budowa chodnika ul. Konopnickiej (zejście do jeziora)”. Termin otwarcia: 23.02.2022 r. Liczba złożonych ofert: 2. Wykonawca: „OLENDER” Tomasz Olender, ul. B. Chrobrego 14/10, 12-100 Szczytno. Cena: 173.000 zł. Termin wykonania zamówienia: nie dłużej niż 5 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy.

 2. Ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. Termin otwarcia ofert: 28.03.2022 r.

 

Sprawy podatkowe:

1. Wymiar podatku od osób fizycznych - wydano:

- 88 decyzji ws. wymiaru podatku od nieruchomości od osób fizycznych;

- 1 decyzję ws. wymiaru podatku rolnego;

- 10 decyzji ws. wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego;

- 41 postanowień o wszczęciu postępowania podatkowego.

2. Windykacja zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych - wydano:

- 4 postanowienia o zarachowaniu wpłaty.

3. Decyzje dot. podatku od nieruchomości od osób prawnych - wydano:

- 1 postanowienie o zarachowaniu;

- 22 wezwania;

- 3 upomnienia.

4. Podatek od środków transportowych - wydano: 17 wezwań.

5. Ulgi w spłacie podatku od środków transportowych – wydano: 1 decyzję odraczającą termin płatności podatku/zaległości (os. prawne).

6. Ulgi w spłacie podatku od nieruchomości – wydano: 1 decyzję odraczającą termin płatności/zaległości (os. prawne).

7. Decyzje dot. nadpłat z tytułu opłaty skarbowej - wydano:

- 7 decyzji określających nadpłatę;

- 1 postanowienie o wyznaczeniu 7-dniowego terminu.

8. Pomoc de minimis – wydano:

- 1 zaśw. ws. zwolnienia z podatku od nieruchomości (os. fizyczna);

- 2 zaśw. ws. odroczenia podatku od nieruchomości i transportu (os. prawne).

 

Pomoc społeczna:

Podpisano porozumienie z: Grzegorz Białowąs „Szpulka” (sklep internetowy) w sprawie partnerstwa w Programie działań na rzecz rodzin wielodzietnych „Szczycieńska Karta Dużej Rodziny”.

 

Pomoc materialna dla uczniów:

Wydano 2 decyzje w sprawie stypendium szkolnego.

 

Promocja i rozwój gospodarczy:

1. Wprowadzanie i aktualizacja treści na stronie internetowej www.miastoszczytno.pl oraz na portalach społecznościowych: Facebook, Instagram.

2. Promocja ostatniego kursu autobusem Autosan H9-35.

3. Promocja turnieju Steel Dart’a organizowanego w Bazie Wodnej MOS.

4. Działania związane z pomocą Ukrainie:

- spotkanie koordynacyjne w UM,

- rozpowszechnianie informacji o zbiórkach na terenie miasta,

- stworzenie ankiety, w której każdy może deklarować swoją chęć pomocy i różne jej formy, tj. zakwaterowanie, miejsce pracy, wsparcie psychologiczne itp. i aktualizowanie listy na bieżąco,

- stworzenie zakładki Wsparcie dla Ukrainy na stronie www.miastoszczytno.pl i udostępnianie wszystkich informacji dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy, również w języku ukraińskim,

- organizacja akcji Szczytno dla Ukrainy (Koncert zespołu Hunter),

- stworzenie informatora miejskiego dla obywateli Ukrainy, którzy przebywają na terenie miasta,

- organizacja spotkania Klubu wsparcia uchodźców z Ukrainy w MBP.

5. Współorganizacja Gali RBK Boxing Night 2.

6. Udział w konkursie „Modernizacja Roku i Budowa XXI w.” - nominacja Zamku Krzyżackiego w Szczytnie do II etapu.

7. Nagranie życzeń z okazji Dnia Kobiet i udostępnienie ich na Facebooku Miasto Szczytno oraz w Kinie Cinema Lumiere.

8. Współorganizacja wydarzenia Kaziuki-Wilniuki 2022 w Szczytnie.

9. Współorganizacja Koncertu pt. „Kobietą być” z okazji Dnia Kobiet.

10. Objęcie Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta Szczytno: V Mistrzostw Szczytna w Biegu dwunastogodzinnym.

11. Promocja spotkania autorskiego z Adrianną Trzepiotą.

12. Przygotowania do Jarmarku Wielkanocnego w Szczytnie: - ogłoszenie naboru wystawców.

 

Pozyskiwanie środków zewnętrznych:

1. Złożono wnioski w ramach programu Polski Ład – edycja II oraz edycja II dla gmin po PGRowskich:

 • Modernizacja i Rozbudowa oczyszczalni ścieków oraz przepompowni ścieków komunalnych. Szacowana kwota zadania: 41,8 mln zł, wnioskowane dofinansowanie ok 39,7 mln zł;

 • Budowa sali sportowej przy SP nr 2 oraz boiska przy SP nr 6. Szacowany koszt: 12,3 mln zł, wnioskowane dofinansowanie: ok 11 mln zł;

 • Rozbudowa cmentarza komunalnego. Szacowany koszt: ok 5 mln zł, wnioskowane dofinansowanie: ok 4,5 mln zł;

 • Termomodernizacja budynku przy ul. Mrongowiusza 3 oraz remont pomieszczeń w MDK. Szacowana wartość: ok 1,2 mln zł, wnioskowane dofinansowanie: ok 1,1 mln zł;

 • Modernizacja i rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej. Szacowany koszt: ok 3 mln zł, wnioskowane dofinansowanie: 2,9 mln zł.

2. Złożono wniosek o dofinansowanie budowy bloku komunalnego przy ul. Sobieszczańskiego do BGK w ramach programu „Bezzwrotne wsparcie budownictwa z Funduszu Dopłat”. Szacowana wartość: 4,3 mln zł. Wnioskowane dofinansowanie: 3,4 mln zł.

 

Sprawy obywatelskie:

 

Zameldowanie

(ilość osób)

 

Wymeldowanie

(ilość osób)

 

Dowody osobiste

(ilość wydanych)

Poświadczenia zameldowania

(ilość wydanych)

Udostępnianie danych osobowych

(ilość wydanych)

Usuwanie niezgodności w programie ŹRÓDŁO

66

18

256

83

36

364

Postępowanie administracyjne

Wszczęte postępowania o wymeldowanie

Decyzje o wymeldowaniu i umorzeniu

1

3

 • Ponadto nadano 54 numery PESEL dla uchodźców z Ukrainy.

 

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej:

Nowe wpisy:

Wznowienie:

Zawieszenie:

Zmiana:

Zakończenie:

Ogółem wnioski:

15

11

7

27

16

76

 

Urząd Stanu Cywilnego:

Informację o pracy Burmistrza sporządzono na podstawie danych z wydziałów.

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Krzysztof Mańkowski

Data wytworzenia:
25 mar 2022

Osoba dodająca informacje

Małgorzata Kaca

Data publikacji:
25 mar 2022, godz. 09:46

Osoba aktualizująca informacje

Małgorzata Kaca

Data aktualizacji:
25 mar 2022, godz. 09:46