Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Szczytnie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Informacja o pracy Burmistrza - 24.06-26.08.2021 r.

 

INFORMACJA O PRACY BURMISTRZA MIASTA

od 24.06.2021 r. do 26.08.2021 r.

 

Gospodarka nieruchomościami:

1. Podziały nieruchomości:

 • postanowienia pozytywnie opiniujące podział nieruchomości – 12;

 • decyzje zatwierdzające podział - 6

2. Sprzedaż nieruchomości:

 • zorganizowano przetargi – 1;

 • zrezygnowano z prawa pierwokupu - 3

3. Uzgodniono lokalizacje infrastruktury technicznej i służebności przesyłu i gruntowej:

1. Uzgodnienie lokalizacji infrastruktury na nieruchomościach gminnych:

sieć energetyczna – 5,

sieć ciepłownicza - 1

2. Służebność przesyłu i gruntowa:

a) zawarto wstępne porozumienia ws. służebności:

sieć energetyczna - 1,

sieć telekomunikacyjna - 3,

sieć gazowa - 2

b) zawarto porozumienia ws. udostępnienia na cele budowlane:

sieć energetyczna -1

3. Zawarto akty notarialne na służebność przesyłu lub gruntowej:

- przyłącze elektroenergetyczne – 1,

- sieć gazowa – 3,

- sieć energetyczna - 1

4. Numeracja nieruchomości: 5

5. Zgoda na budowę chodnika: 1

6. Zespół uzgadniania dokumentacji: 3

7. Umowy na lokalizację reklamy: 3

4. Dzierżawa, najem, użyczenie: rozpatrzono pozytywnie wnioski o wydzierżawienie gruntu z przeznaczeniem na cele:

Warzywno – ogrodnicze

Pasieka

Garażowe

kulturalno - rozrywkowe

 

Handlowe

Wiata śmietnikowa pod pojemniki na odpady komunalne

Altana ogrodowa

1

1

3

1

1

2

1

Ponadto rozpatrzono:

a) pozytywnie:

 • wniosek o przekazanie garażu nr 18 w zespole IV pow. 16 m2 ul. Targowa,

 • wniosek o zmianę dzierżawcy gruntu pow. 105 m2 ul. Tuwima z przeznaczeniem pod uprawy warzywne na podstawie testamentu.

 • wniosek o rozwiązanie umowy dzierżawy zawartej na cz. dz: Pl. Wolności pow. 45 m2, ul. Sienkiewicza pow. 16 m2, ul. Konopnickiej pow. 89 m2 pod budowę i montaż urządzeń do transportu linowego - (wyciąg-narty wodne) i/ lub wakeboardowy z dniem 30.06.2021 r.,

 • wniosek o rozwiązanie umowy dzierżawy gruntu pow. 300 m2 ul. Moniuszki pod uprawy warzywno – ogrodnicze z dniem 30.06.2021 r.,

 • wniosek o rozwiązanie umowy dzierżawy gruntu pow. 528 m2 ul. Moniuszki pod uprawy warzywno – ogrodnicze z dniem 30.07.2021 r.,

 • przeznaczono do oddania w najem garaż pow. 10,37 m2 ul. Osuchowskiego 26/3 na 3 lata w drodze przetargu ograniczonego do członków Wspólnoty Mieszkaniowej Osuchowskiego 26 z ceną czynszu 5,00 zł/m2 /miesięcznie netto.

 • przeznaczono do oddania w najem garaż pow. 16,00 m2 ul. Barcza 2/Żeromskiego 4/4 w obr. 2 miasta do 31.05.2022 r. w drodze przetargu z ceną czynszu 5,00 zł/m2 /miesięcznie netto,

 • wniosek Stowarzyszenia „Projektownia” ul. Podgórna 5A, o użyczenie dz.ul. Nauczycielska 14.08. r. na potrzeby realizacji zadania „Inspiracje sportowe”oraz „Inspiracje kulturalne”

b) negatywnie:

 • wniosek o zawarcie umowy najmu garażu pow. 10,37 m2 ul. Osuchowskiego 26/3,

 • wniosek o rozłożenie na 3 raty czynszu dzierżawnego w kwocie 2.460 zł pow. 16 m2 ul. Chopina pod pawilonem handlowym wraz z przyległym terenem pow. 58 m2,

 • wniosek o przedłużenie umowy dzierżawy na 3 lata pow. 422 m2 ul. Partyzantów z przeznaczeniem pod uprawy warzywno - ogrodnicze,

 • wniosek o przedłużenie umowy dzierżawy na 3 lata pow. 226 m2 ul. Partyzantów z przeznaczeniem pod uprawy warzywno - ogrodnicze,

 • wniosek o wydzierżawienie pow. 70 m2 ul. Polska 51 z przeznaczeniem na zagospodarowanie (teren zielony) na okres 3 lat,

 • wniosek o wydzielenie miejsca postojowego samochodu osobowego przy ul. Pasymskiej

 

Sprzedaż nieruchomości i przekształcenie:

1. Zawarto 5 aktów notarialnych ws. sprzedaży lokali mieszkalnych przy: ul. Polskiej 1, ul. Nauczycielskiej 5, ul. Dąbrowskiego 4, ul. Polskiej 19, ul. Poznańskiej 12.

2. Rozpatrzono pozytywnie 2 wnioski ws. sprzedaży lokali mieszkalnych przy ul. Żeromskiego 3, ul. Dąbrowskiego 4.

3. Wystawiono 5 zaświadczeń potwierdzających spłatę należności z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności.

4. Wywieszono 4 wykazy nieruchomości przezn. do zbycia stanowiących własność miasta.

 

Gospodarka lokalami mieszkalnymi:

 1. Skierowano do zawarcia umowy najmu lok. socjalnego na kolejny okres (ul. Bartna Strona 50).

2. Złożono propozycje lokali mieszkalnych do zawarcia umowy najmu dla 6 rodzin (w tym 3 przyjęte pozytywnie - ul. Kościuszki 7/6, ul. Kościuszki 18A/3, ul. Boh. Westerplatte 18/6).

3. Wyrażono zgodę na uregulowanie w ratach należności związanych z wynajmowaniem mieszkania - razem 2 (ul. Polska 37/5, ul. Poznańska 6/3).

 

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne: Wydano:

32

Zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego/studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

2

Wypisy i wyrysy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

1

Zaświadczenie o rewitalizacji terenu.

2

Informacje o ochronie konserwatorskiej nieruchomości.

12

Decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu w tym:

4

na przebudowę, rozbudowę, budowę domów mieszkalnych,

4

na budowę budynków usługowych,

3

na inwestycje celu publicznego,

1 (szpital)

Na budowę infrastruktury niepublicznej.

1

Decyzję odmowną:

- negatywne uzgodnienie ze względu na odmowę uzgodnienia projektu decyzji przez GDDKA.

 

Ochrona środowiska:

1. Wydano 1 decyzję zezwalającą na wycinkę drzew.

2. Przyjęto 6 zgłoszeń dot. wycinki na terenach przeznaczonych na cele mieszkaniowe będących własnością osób fizycznych.

3. Wydano 1 decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

 4. Zawarto 10 umów na dotację celową z budżetu miasta na dofinansowanie inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach lub lokalach mieszkalnych w ramach programu Czyste Powietrze - Warto Dbać.

 

Zajęcie pasa drogowego: Wydano decyzje:

Lp.

Rodzaj

Ilość

1.

Zezwolenie na lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

21

2.

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej

10

3.

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu wykonywania robót

16

4.

Zezwolenie na lokalizację zjazdu do nieruchomości

3

RAZEM

50

 

Sieć kanalizacji deszczowej:

Wydano warunki przyłączeniowe do sieci kanalizacji deszczowej – 2.

 

Gospodarka odpadami komunalnymi:

1. Przyjęto 173 deklaracje ws. wysokości opłaty.

2. Wysłano 45 wezwań ws. złożenia wyjaśnień w zakresie złożonych deklaracji o wysokości opłat.

3. Wysłano 18 zawiadomień o zmianie wysokości należności do organów egzekucyjnych.

4. Wysłano 21 zawiadomień ws. nadpłat w opłacie.

5. Wysłano 6 wezwań do złożenia deklaracji o wysokości opłat.

6. Wysłano 18 postanowień na poczet zaległych i bieżących zobowiązań podatkowych.

 

Zezwolenia na sprzedaż detaliczną alkoholu:

1. Wydano 5 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoh. przezn. do spożycia w miejscu sprzedaży.

2. Wydano 10 zezwoleń na sprzedaż napojów podczas trwania imprezy Festiwal Pierogów Świata.

3. Dokonano zwolnienia z 2/3 części opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoh. przezn. do spożycia w miejscu sprzedaży należnej w 2021 r. - 3 podmioty.

4. Dokonano zwrotu z 2/3 części opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoh. przezn. do spożycia w miejscu sprzedaży należnej w 2021 r. - 1 podmiot.

 

Licencje na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową :

Licencje taxi ogółem: 70 szt.

 • dokonano zmiany 2 licencji na wniosek strony,

 • wygaszono 2 licencje na wniosek strony.

 

Gospodarka lokalami użytkowymi:

1. Wyrażono zgodę na rozwiązanie umowy najmu lokalu użytkowego pow. 43,31m² ul. Polska 26, z dniem 31.07.2021 r. - usługi fryzjerskie.

2. Wyrażono zgodę na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego pow. 59,93m² ul. Boh. Westerplatte 12/8, ze stawką czynszu 5,49zł/m²/m-c/netto, na 3 lata - usługi ogólnobudowlane.

3. Umorzono czynsz za najem lokalu użytkowego pow. 46,43m² ul. Polska 26, za okres od 1 do 14 maja 2021 r. - gastronomia.

4. Wyrażono zgodę na pokrycie dofinansowania w kwocie 2.000 zł na zakup czterech szt. klimatyzatorów przez najemcę lokali ul. Kościuszki 20, poprzez obniżenie należnego czynszu w sierpniu 2021 r. i wprowadzenie zmiany w drodze aneksu do umowy najmu - Eskulap Sp. z o. o.

5. Wyrażono zgodę na wprowadzenie nowych stawek czynszu od 1.09.2021 r. dla lokali użytkowych wynajmowanych przez stowarzyszenia, gdzie oprócz wkalkulowania opłaty za odbiór odpadów komunalnych wzrosły również inne koszty niezależne od wynajmującego.

6. Wyrażono zgodę na rozwiązanie za porozumieniem stron umowy najmu lokalu użytkowego pow. 20,28m² ul. Polska 26, z dniem 31.08.2021 r. - zespół muzyczny.

7. Wyrażono zgodę na rozwiązanie umowy najmu lokalu użytkowego pow. 18,74m² ul. 1 Maja 6/6, z dniem 31.08.2021 r. - handel detaliczny.

8. Negatywnie rozpatrzono wniosek o wyrażenie zgody na podnajem bez czerpania korzyści finansowych, cz. lokalu użytkowego o pow. 67,29m² ul. Boh.Westerplatte 12/5a, na rozpoczęcie działalności gospodarczej (szkoła nauki jazdy).

 

Gospodarka pomieszczeniami gospodarczymi:

Wyrażono zgodę na zawarcie umowy najmu na 3 pomieszczenia gospodarcze.

 

Zamówienia publiczne:

1. Rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę na: „Zaciągnięcie długoterminowego kredytu w wysokości 5.025.964,15 zł z przezn. na sfinansowanie planowanego na 2021 rok deficytu. Liczba złożonych ofert: 3. Wykonawca: BS w Szczytnie, ul. Łomżyńska 20, Cena: 234.080,20 zł.

2. Rozstrzygnięto postępowanie i podpisano umowę na: „Przystosowanie obiektów miejskich do potrzeb opieki i wychowania dzieci do lat 6”. Liczba złożonych ofert: 1. Wykonawca: BUDMAR Mariusz Budny, ul. Gwiaździsta 16, 06-323 Jednorożec. Cena: 392.212,14 zł. Termin wykonania zamówienia: 18.09.2021 r.

3. Rozstrzygnięto postępowanie i podpisano umowę na: „Przebudowa ul. Piaskowej”. Liczba złożonych ofert: 3. Wykonawca: INWELIO Sp. z o. o., ul. Trelkówko 4E, 12-100 Szczytno. Cena: 366.587,97 zł. Termin wykonania zamówienia: 12.11.2021 r.

 

Informacja z zakresu realizacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Szczytno w 2021 roku:

Rozpatrzono pozytywnie 4 wnioski ws. dofinansowania zabiegów sterylizacji i kastracji psów i kotów oraz 3 wnioski dot. sfinansowania zabiegu sterylizacji kotek wolno żyjących.

 

Sprawy podatkowe:

1. Wymiar podatku od osób fizycznych - wydano:

 • 180 decyzji ws. wymiaru podatku od nieruchomości od osób fizycznych;

 • 7 decyzji ws. wymiaru podatku rolnego;

 • 16 decyzji ws. wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego;

 • 48 postanowień o wszczęciu postępowania podatkowego.

2. Windykacja zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych - wydano:

 • 28 postanowień o zarachowaniu wpłaty;

 • 185 tytułów wykonawczych;

 • 12 upomnień.

3. Decyzje dot. podatku od nieruchomości od osób prawnych - wydano:

 • 1 postanowienie o zarachowaniu;

 • 1 tytuł wykonawczy;

 • 11 upomnień;

 • 1 wezwanie;

 • 4 postanowienia;

 • 1 decyzję.

4. Ulgi dot. podatku od nieruchomości - osoby prawne wydano:

 • 1 decyzję;

 • 1 zaświadczenie o pomocy de minimis.

5. Podatek od środków transportowych - wydano:

 • 1 wezwanie;

 • 2 postanowienia;

 • 1 decyzję.

6. Opłata od posiadania psa - wydano: 60 wezwań.

7. Decyzje dot. nadpłat z tytułu opłaty skarbowej - wydano: 5 decyzji.

 

Oświata:

1. Przeprowadzono postępowania egzaminacyjne dla 6 nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

2. W wyniku złożonego do MEiN wniosku otrzymano kwotę 68.860 zł na zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w SSP nr 4.

 

Pomoc materialna dla uczniów:

Wydano 27 decyzji ws. stypendium szkolnego.

 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii:

1. Wykonano projekcję plenerową dwóch filmów w dniu 30.07.2021 r. na dziedzińcu zamkowym w ramach ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej „Zachowaj Trzeźwy Umysł” oraz „Postaw na Rodzinę”.

2. Zlecono prowadzenie podczas wakacji zajęć sportowych dla młodzieży ze szczycieńskich szkół w MOS (Orliki).

3. Przeprowadzono działania profilaktyczne w oparciu o regułę rycerską pn. “Wzór rycerza” w okresie wakacyjnym na Zamku Krzyżackim.

 

Promocja i rozwój gospodarczy:

1. Wprowadzanie i aktualizacja treści na stronie internetowej www.miastoszczytno.pl oraz na portalach społecznościowych: Facebook, Instagram.

2. Promowanie i organizacja wydarzeń związanych z obchodami Roku Krzysztofa Klenczona:

a) Rozdanie nagród w ramach Konkursu Plastycznego - Portret Krzysztofa Klenczona oraz Szkolnego Konkursu Piosenki Krzysztofa Klenczona;

b) Uroczyste nadanie ulicy imienia Krzysztofa Klenczona:

c) Ogłoszenie konkursu na projekt graficzny muralu przedstawiającego Krzysztofa Klenczona;

d) Zorganizowano koncert „Epitafium” poświęcony pamięci Krzysztofa Klenczona;

3. Prace nad „Strategią Rozwoju Gminy Miejskiej Szczytno na lata 2021-2030”, zakończenie konsultacji projektu Strategii;

4. Weryfikacja projektów złożonych w ramach Budżetu Obywatelskiego, rozpoczęcie głosowania.

5. Organizacja lub współorganizacja wydarzeń w ramach kalendarza imprez letnich 2021:

6. Udział i przygotowanie stoiska promocyjnego na XII Festiwalu Miast Cittaslow w Bartoszycach oraz wyróżnienie w konkursie.

7. Objęcie Patronatem Burmistrza Miasta Szczytno: Koncert Pro Musica Antiqua, XI edycja wydarzenia Love Szczytno.

8. Przywitanie pierwszych pasażerów nowego połączenia z Wrocławia do Portu Lotniczego Olsztyn - Mazury w Szymanach wraz z przygotowaniem stoiska promocyjnego.

9. Pomoc w realizacji programu „TVP info w Twoim mieście”.

10. Organizacja I i II Miejskiej Potańcówki.

11. Stworzenie profilu Zamku Krzyżackiego na portalu Facebook i Instagram.

12. Organizacja mobilnego punktu szczepień.

13. Pomoc w realizacji programu „Undiscovered” realizowanego dla TVP VOD.

14. Aktualizacja ulotki Zamku Krzyżackiego w Szczytnie.

15. Przygotowanie prezentacji oraz promocja w związku z programem Erasmus +.

 

Pozyskiwanie środków zewnętrznych:

1. Złożono wnioski o dofinansowanie w ramach Programu Rządowego Polski Ład:

 • Modernizacja infrastruktury transportu drogowego na terenie miasta Szczytno: wnioskowane dofinansowanie: 5 mln zł; szacowana wartość projektu: 9,5 mln zł

 • Rozbudowa infrastruktury sportowej w mieście Szczytno (Przebudowa Stadionu przy ul. śląskiej; Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2): wnioskowane dofinansowanie: 26,5 mln zł; szacowana wartość projektu: 29,5 mln zł

 • Modernizacja systemu gospodarowania ściekami w aglomeracji miasta i gminy Szczytno. wnioskowane dofinansowanie: 40 mln zł; szacowana wartość projektu: 48 mln zł

2. W Przygotowaniu wnioski o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę ulic: Leśnej, Spółdzielczej, Norwida, Kolberga, Orzeszkowej, Broniewskiego. Łączna szacunkowa wartość inwestycji około: 5,5 mln.

3. W trakcie realizacji: rozliczenie końcowe inwestycji "Zamek Krzyżacki w Szczytnie - nowy produkt turystyczny na mapie województwa warmińsko-mazurskiego". W tym rozliczenie środków pozyskanych w pierwszym naborze Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w wysokości 3 105 897,00 zł - wydatkowanych na pokrycie wkładu własnego przedmiotowej inwestycji.

4. W trakcie realizacji: realizacja i rozliczenie projektu "Miasto Szczytno - miasto zrównoważonego transportu publicznego - etap II”.

 

Sprawy obywatelskie:

 

Zameldowanie

(ilość osób)

 

Wymeldowanie

(ilość osób)

 

Dowody osobiste

(ilość wydanych)

Poświadczenia zameldowania

(ilość wydanych)

Udostępnianie danych osobowych

(ilość wydanych)

Usuwanie niezgodności w programie ŹRÓDŁO

183

63

46

61

56

329

Postępowanie administracyjne

Wszczęte postępowania o wymeldowanie

Decyzje o wymeldowaniu i umorzeniu

 

5

1

 • Sporządzono półroczny raport kontrolny z prowadzenia rejestru wyborców na potrzeby Krajowego Biura Wyborczego.

 

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej:

Nowe wpisy:

Wznowienie:

Zawieszenie:

Zmiana:

Zakończenie:

Ogółem wnioski:

20

10

19

51

22

122

 

Urząd Stanu Cywilnego:

Informację o pracy Burmistrza sporządzono na podstawie danych wydziałów.

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Małgorzata Kaca

Data wytworzenia:
31 sie 2021

Osoba dodająca informacje

Małgorzata Kaca

Data publikacji:
31 sie 2021, godz. 14:12

Osoba aktualizująca informacje

Małgorzata Kaca

Data aktualizacji:
31 sie 2021, godz. 14:12