Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Szczytnie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Informacja o pracy Burmistrza - 24.12.2020 r. - 25.01.2021 r.

INFORMACJA O PRACY BURMISTRZA MIASTA

od 24.12.2020 r. do 25.01.2021 r.

 

Gospodarka nieruchomościami:

1. Podziały nieruchomości:

 • postanowienia pozytywnie opiniujące podział nieruchomości - 2,

 • decyzje zatwierdzające podział nieruchomości - 1.

2. Sprzedaż nieruchomości:

 • ogłoszone przetargi - 3,

 • wykaz nieruchomości - 4,

 • zorganizowano przetarg - 1,

 • przeznaczono do zbycia w drodze przetargu - 3.

3. Uzgodniono lokalizacje infrastruktury technicznej i służebności przesyłu i gruntowej:

a) Uzgodniono lokalizacje infrastruktury na nieruchomościach gminnych:

- sieć gazowa – 1,

- sieć energetyczna – 1,

- wodociąg i kanalizacja – 1.

b) Służebność przesyłu i gruntowa:

 • podpisano akty notarialne:

- sieć gazowa – 1,

- sieć energetyczna – 1 ,

- sieć telekomunikacyjna - 1.

 • zawarto wstępne porozumienia w sprawie służebności przesyłu:

- sieć energetyczna – 1,

- wodociąg i kanalizacja – 1.

 • przekazano i odebrano teren budowy dla inwestycji liniowych:

- sieć gazowa – 1,

- sieć energetyczna – 2.

c) Posiedzenie Zespołu Uzgadniania Dokumentacji - 1

4. Dzierżawa, najem, użyczenie: rozpatrzono pozytywnie wnioski o wydzierżawienie gruntu z przeznaczeniem na cele:

Warzywno – ogrodniczo

Garażowe

Kiosk” RUCH”

Kontener na odpady komunalne

Handlowe

Teren

zielony

Składowe

Hipoterapia dla rodziny zastępczej

Pasieka pszczela

18

2

1

1

2

3

2

1

1

Rozpatrzono wnioski:

a) pozytywnie:

 • przedłużenie umowy najmu lokalu użytkowego nr 6 o pow. 14,07 m2 na parterze w budynku ratusza ul. Sienkiewicza 1 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej na okres do 31.12.2021 r.
 • o wydzierżawienie miejsca na wieży Ratusza na dodatkową antenę o średnicy 60 cm do radiolinii do budynku nowego Posterunku Policji w Wielbarku do 31.12.2022 r.
 • o przedłużenie najmu boksu kasowego o powierzchni 8,08 m2 w ratuszu ul. Sienkiewicza 1 na okres do 31.12.2021 r.

 • o rozwiązanie za porozumieniem stron umowy dzierżawy pow. 60 m2 ul. Tuwima z przeznaczeniem pod uprawy warzywno - ogrodnicze z dniem 31 grudnia 2020 r.

 • o rozwiązanie za porozumieniem stron umowy dzierżawy ul. Podleśna o pow. 3,4988 ha, część dz.nr 100/36 ul. Władysława IV o pow.1,1260 ha, dz.nr 97/2 ul. Podleśna o pow. 0.5071 ha, dz.nr 102 ul. Podleśna o pow. 1,3728 ha. Ogółem pow.6.5047 ha z przeznaczeniem na cele rolnicze z dniem 31 grudnia 2020 r.
 • o rozwiązanie za porozumieniem stron umowy dzierżawy-nieruchomość obejmująca część dz. nr 374/2 o powierzchni 16 m2 ul. Targowa.

 

Sprzedaż nieruchomości i przekształcenie:

 • Zawarto 9 aktów notarialnych w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych: ul. Solidarności 12/26, ul. Piłsudskiego 37, ul. Dąbrowskiego 4 (3 lokale mieszkalne), ul. Lanca 4, ul. Żeromskiego 8, ul. Przerwy-Tetmajera 38, ul. Sikorskiego 1.

 • Zawarto 1 akt notarialny w sprawie sprzedaży gruntu pod garażem (wybudowanego ze środków własnych) przy ul. Wańkowicza.

 • Wystawiono 25 zawiadomień o wysokości oprocentowania od rat z tytułu nabycia nieruchomości na własność.

 

Gospodarka lokalami mieszkalnymi:

 1.  Skierowano do zawarcia umowy najmu socjalnego na kolejny okres: ul. Bartna Strona, ul. Konopnickiej oraz dla rodzin oczekujących na przydział: ul. Lemańska.

 2. Skierowano do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego dla rodzin oczekujących na przydział: ul. Śląska, ul. 3 Maja, ul. Kościuszki, ul. Pasymska, ul. Żeromskiego, ul. Ogrodowa.

 3. Wyrażono zgodę na spłatę w ratach należności związanych z wynajmem mieszkania: ul. Konopnickiej, ul. Sikorskiego, ul. Niepodległości, ul. Leyka, ul. 1 Maja, ul. Kętrzyńskiego.

 4. Umorzono zaległości za wcześniej zajmowany lokal mieszkalny przy: ul. Bartna Strona.

 

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne: Wydano:

13

Zaświadczeń o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego/studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

1

Zaświadczenie o zgodności zmiany sposobu użytkowania budynku/lokalu z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

18

Pism o nadaniu numeracji nieruchomościom.

1

Umorzenie postępowania w związku z wycofaniem wniosku.

4

Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu w tym:

1

na przebudowę, rozbudowę, budowę domów mieszkalnych,

1

budowa budynku usługowego,

2

inwestycje celu publicznego .

 

Ochrona środowiska:

1. Wydano 1 decyzję zezwalającą na wycinkę drzewa.

2. Przyjęto 2 zgłoszenia dotyczące wycinki drzew na gruntach osób fizycznych, przeznaczonych na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

3. Wydano 1 postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

Inne: Czyste powietrze:

Zawarto 5 umów na dofinansowanie wymiany źródła ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych (w ramach programu Czyste Powietrze – Warto Dbać).

 

Zajęcie pasa drogowego: Wydano decyzje:

Lp.

Rodzaj

Ilość

1.

Zezwolenie na lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej

z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

1

2.

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej.

2

3.

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu wykonywania robót.

5

RAZEM

8

 

Sieć kanalizacji deszczowej:

Wydano warunki przyłączeniowe do sieci kanalizacji deszczowej - 2.

 

Gospodarka odpadami komunalnymi:

 1.  Przyjęto 242 deklaracje w sprawie wysokości opłaty.

 2. Wysłano 47 wezwań ws złożenia wyjaśnień w zakresie złożonych deklaracji o wysokości opłat.

 3.  Wysłano 96 zawiadomień o zmianie wysokości należności do organów egzekucyjnych.

 4. Wysłano 23 zawiadomienia w sprawie nadpłat w opłacie.

 5. Wysłano 144 zawiadomienia o zmianie stawki dla nieruchomości niezamieszkałych (poj.1100 L).

 6. Wystawiono 190 tytułów wykonawczych ws. zaległości w opłacie.

 7. Wysłano 639 zawiadomień o wyłączeniu nieruchomości niezamieszkałych z gminnego systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.

 8. Wysłano 10 postanowień na poczet zaległych i bieżących zaległości.

 9. Aneks z 31.12.2020 r. do umowy ,,Odbiór odpadów komunalnych z terenu Miasta Szczytno”.

 

Licencje na wykonanie transportu drogowego taksówką osobową:

Licencje taxi ogółem: 86 szt.

- wydano 1 licencję na wykonywanie transportu taksówką osobową.

 

Gospodarka pomieszczeniami gospodarczymi:

Wyrażono zgodę na zawarcie umowy najmu na 7 pomieszczeń gospodarczych.

 

Sprawy podatkowe:

1. W ramach wymiaru podatku od osób fizycznych wydano:

 • 13 postanowień o wszczęciu postępowania podatkowego,

 • 7 381 decyzji w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości od osób fizycznych,

 • 108 decyzji w sprawie wymiaru podatku rolnego,

 • 463 decyzji w sprawie wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego.

2. W ramach postępowania windykacyjnego zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych wydano:

 • 5 upomnień,

 • 126 tytułów wykonawczych,

 • 1 zaświadczenie o niezaleganiu w podatku od nieruchomości.

3. W ramach ulg dotyczących podatku od nieruchomości - osoby fizyczne wydano:

 • 2 postanowienia,

 • 3 decyzje w sprawie umorzenia podatku od nieruchomości.

4. W ramach decyzji dotyczące podatku od nieruchomości - osoby prawne wydano:

 • 2 postanowienia o zarachowaniu,

 • 3 upomnienia.

5. W ramach ulg dotyczących podatku od nieruchomości - osoby prawne wydano:

 • 1 decyzję w sprawie umorzenia podatku od nieruchomości.

6. W sprawie podatku od środków transportowych wydano:

 • 1 tytuł wykonawczy,

 • 2 wezwania,

 • 3 upomnienia.

7. W ramach decyzji dotyczących nadpłat z tytułu opłaty skarbowej - osoby fizyczne wydano:

 • 7 decyzji w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie zwrotu opłaty skarbowej.

 

Oświata:

1. Złożono Kuratorowi Oświaty roczne rozliczenie za 2020 r. dotyczące wyposażenia szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz rozliczenie dotacji na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

2. Złożono Wojewodzie rozliczenie dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2020 r.

 

Pomoc społeczna:

Utworzono w MOPS infolinię dla mieszkańców, którzy chcą uzyskać pomoc w dowozie do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

 

Pomoc materialna dla uczniów:

Sporządzono i przesłano Kuratorowi Oświaty rozliczenie za 2020 r. pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – stypendia.

 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii:

1. Podpisano 2 umowy z biegłymi sądowymi na sporządzanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu osób zgłaszanych do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

2. Podpisano 2 umowy na usługę w Punkcie Konsultacyjnym dla Osób Uzależnionych i Współuzależnionych.

3. Podpisano umowę dotacji z Przychodnią Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia na zajęcia zwiększające dostępność pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych i ich rodzin.

4. Podpisano umowę zlecenia na usługę w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym dla Osób z Problemami Narkotykowymi.

 

Współpraca z organizacjami pozarządowymi:

1. Ogłoszono konkurs ofert na realizację w 2021 roku zadań własnych Gminy Miejskiej Szczytno w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu (szkolenia sportowe).

2. Rozstrzygnięto konkurs ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, kultury, sztuki, ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, pomocy społecznej oraz działań na rzecz osób w wieku emerytalnym, ratownictwa i ochrony ludności.

 

Promocja i rozwój gospodarczy:

 • Współorganizacja wydarzeń w ramach akcji „Odpalamy Święta w Szczytnie on-line”.

 • Organizacja akcji „Choinka Samorządowa”.

 • Współorganizacja Miejskich Ferii Zimowych 2021 on-line.

 • Podjęto działania związane z ustanowieniem roku 2021 Rokiem Krzysztofa Klenczona, (m.in. spotkanie członków Komitetu Honorowego).

 • Przystąpiono do sporz.Strategii Rozwoju Gminy Miejskiej Szczytno na lata 2021-2030.

 • Koordynacja i promocja konkursu „Świeć się z Energą”.

 • Utworzono wystawę o Cittaslow na piętrze Ratusza Miejskiego.

 • Ogłoszono nabór na nagrody za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i sportu za 2020 r.

 • Objęcie Patronatem Burmistrza 29 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - Sztab w Szczytnie.


 

Pozyskiwanie środków unijnych:

 • Zrealizowano zadanie w ramach programu Senior + Moduł II zapewnienie funkcjonowania Domu Senior +, Edycja 2020 (Dofinansowanie: 39.900 zł)

 • Złożono sprawozdanie za 2020 r. z wykorzystania środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (otrzymano: 3.105.897 zł)


 

Sprawy obywatelskie:

Zameldowanie

(ilość osób)

Wymeldowanie

(ilość osób)

Dowody osobiste

(ilość wydanych)

Poświadczenia zameldowania

(ilość wydanych)

Udostępnianie danych osobowych

(ilość wydanych)

Usuwanie niezgodności w programie ŹRÓDŁO

54

11

99

18

40

61

Postępowanie administracyjne

Wszczęte postępowania o wymeldowanie

Decyzje o wymeldowaniu i umorzeniu

6

1

 • Sporządzono 2 wykazy uczniów na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 3 i Szkoły Podstawowej Nr 6.

 • Sporządzono wykaz mieszkańców miasta z podziałem na ulice na potrzeby Urzędu Skarbowego w Szczytnie.

 • Sporządzono sprawozdanie z danych jednostkowych ludności zameldowanej na pobyt czasowy oraz nieobecnych w związku z wyjazdem za granicę na pobyt czasowy – na potrzeby GUS.

 

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej:

Nowe wpisy:

Wznowienie:

Zawieszenie:

Zmiana:

Zakończenie:

Ogółem wnioski:

5

3

26

38

14

86

 

Urząd Stanu Cywilnego:

Informację o pracy Burmistrza sporządzono na podstawie danych wydziałów.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Małgorzata Kaca

Data wytworzenia:
28 sty 2021

Osoba dodająca informacje

Małgorzata Kaca

Data publikacji:
28 sty 2021, godz. 15:09

Osoba aktualizująca informacje

Małgorzata Kaca

Data aktualizacji:
28 sty 2021, godz. 15:09