Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Szczytnie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Informacja o pracy Burmistrza - 25.09-25.10.2021 r.

 

INFORMACJA O PRACY BURMISTRZA MIASTA

od 25.09.2021 r. do 25.10.2021 r.

Gospodarka nieruchomościami:

1. Sprzedaż nieruchomości:

 • wykazy o przeznaczeniu do zbycia – 10,

 • ogłoszone przetargi – 3,

 • akty notarialne: zawarcie umowy sprzedaży - 1

2. Uzgodniono lokalizacje infrastruktury technicznej i służebności przesyłu oraz gruntowej:

1.Uzgodnienie lokalizacji infrastruktury na nieruchomościach gminnych:

sieć energetyczna – 1,

sieć gazownicza – 1,

sieć telekomunikacyjna – 6

2. Służebność przesyłu i gruntowa:

a) zawarto wstępne porozumienia w sprawie służebności :

sieć gazowa – 2

3. Zawarto akty notarialne na służebność przesyłu lub gruntową:

sieć gazowa - 3,

sieć energetyczna - 1,

sieć telekomunikacyjna - 6

4. Numeracja nieruchomości: 5

5. Zespół uzgadniania dokumentacji: 3

3. Rozpatrzono pozytywnie wnioski o wydzierżawienie gruntu z przeznaczeniem na cele:

Warzywno – ogrodnicze

Garażowe

Teren zielony

Pojemniki na odpady komunalne

Pojemniki

do zbiórki odzieży

Handlowe

Pawilon handlowy

Kulturalno - rozrywkowe

Schody

4

4

2

3

10

13

2

1

1

4. Rozpatrzono negatywnie wniosek o rozwiązanie umowy dzierżawy działki nr 215/22 ul. Chopina pod pawilonem handlowym ze skutkiem na dzień 12.10.2021 r.

 

Sprzedaż nieruchomości i przekształcenie:

1. Zawarto 1 akt notarialny ws. sprzedaży lokalu mieszkalnego: ul. Lanca 6.

2. Zawarto 2 akty notarialne ws. sprzedaży gruntu pod garażem ul. Targowa.

3. Rozpatrzono pozytywnie 4 wnioski ws. sprzedaży lokalu mieszkalnego przy ul. 3 Maja 11, ul. Polskiej 1, ul. Polskiej 5, ul. Śląskiej 12.

4. Wystawiono 2 zaświadczenia potwierdzające spłatę należności z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności.

5. Wywieszono 1 wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia stanowiących własność miasta.

 

Gospodarka lokalami mieszkalnymi:

1. Skierowano do zawarcia umowy najmu lok. socjalnego na kolejny okres: ul. Poznańska 16, ul. Osuchowskiego 17A.

2. Wyrażono zgodę na uregulowanie w ratach należności związanych z wynajmowaniem mieszkania ul. Pasymska 17, ul. Dąbrowskiego 4.

3. Wyrażono zgodę na umorzenie zaległości za lokal mieszkalny ul. Pasymska 6.

 

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne: Wydano:

 • 13 zaświadczeń o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego/studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

 • 1 wyrys i wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 • 1 decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 

Ochrona środowiska:

1. Wydano 1 decyzję zezwalającą na wycinkę drzew.

2. Przyjęto 3 zgłoszenia dot. wycinki na terenach przezn. na cele mieszkaniowe osób fizycznych.

3. Zawarto 7 umów na dotację celową z budżetu na dofinansowanie inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach lub lokalach mieszkalnych na terenie Szczytna w ramach gminnego programu Czyste Powietrze – Warto Dbać.

4. Przyjęto 4 wnioski o dofinansowanie w ramach gminnego punktu konsultacyjno– informacyjnego programu „Czyste Powietrze”.

 

Zajęcie pasa drogowego: Wydano decyzje:

Lp.

Rodzaj

Ilość

1.

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej

13

2.

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu wykonywania robót

12

3.

Zezwolenie na lokalizację zjazdu do nieruchomości

1

4.

Zezwolenie na umieszczenie obiektu budowlanego, handlowego w pasie drogowym

1

RAZEM

27

 

Sieć kanalizacji deszczowej:

Wydano warunki przyłączeniowe do sieci kanalizacji deszczowej -1.

 

Gospodarka odpadami komunalnymi:

1. Przyjęto 119 deklaracji ws. wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2. Wysłano 6 wezwań ws. złożenia wyjaśnień w zakresie złożonych deklaracji o wysokości opłaty.

3. Wysłano 8 zawiadomień o zmianie wysokości należności do organów egzekucyjnych.

4. Wysłano 28 zawiadomień ws. nadpłat w opłacie.

5. Wysłano 1 wezwanie do złożenia deklaracji o wysokości opłat.

6. Wysłano 5 postanowień na poczet zaległych i bieżących zobowiązań podatkowych.

 

Zezwolenia na sprzedaż detaliczną alkoholu:

Wydano 4 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.

 

Licencje na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową:

Licencje taxi ogółem: 66 szt.

 • dokonano zmiany 2 licencji - na wniosek strony,

 • wygaszono 2 licencje.

 

Gospodarka lokalami użytkowymi:  Wyrazono zgodę na:

1. ogłoszenie przetargu na najem lokalu użytkowego ul. Polska 26 pow. 43,31m², ze stawką czynszu wyjściową: 27,00zł/m²/m-c/netto, na okres 3 lat.

2. zawarcie umowy najmu gruntu o pow. 100m² ul. Gnieźnieńska 2, z przeznaczeniem na parkowanie dwóch samochodów ciężarowych, ze stawką czynszu: 1,58zł/m²/m-c/netto, na okres 2 lat.

3. remont dachu i wykonanie wentylacji w lokalu użytkowym położonym ul. Boh. Westerplatte 12, kosztem i staraniem najemcy, oraz obniżkę czynszu na okres 10 mies. do stawki 2,30zł/m²/m-c/netto (obecna stawka wynosi 6,50zł/m²/m-c/netto).

4. montaż/postawienie na działce nr 7/37, w obrębie wynajmowanego gruntu przez najemcę garażu typu „blaszak” o wymiarach 3x4m.

5. ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego ul. 1 Maja 6 o pow. 18,74m², ze stawką czynszu wyjściową: 17,30zł/m²/m-c/netto, na okres 3 lat.

6. ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego ul. Polska 26 o pow. 20,28m², ze stawką czynszu wyjściową: 27,00zł/m²/m-c/netto, na okres 3 lat.

7. zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego o pow. 46,43m² ul. Polska 26, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej, ze stawką czynszu: 27,00zł/m²/m-c/netto, na okres 3 lat.

8. zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego o pow. 387,10m² ul. Boh. Westerplatte 12, ze stawką czynszu: 7,47zł/m²/m-c/netto, na okres 3 lat.

 

Zamówienia publiczne:

1. Ogłoszono przetarg nieograniczony pn. „Odbiór odpadów komunalnych z terenu miasta Szczytno” na rok 2022. Otwarcie ofert: 04.10.2021 r. Liczba ofert: 1. Wykonawca z najkorzystniejsza ofertą: REMONDIS WARMIA–MAZURY Sp. z o.o., ul. Partyzantów 3, 10-522 Olsztyn. Cena: 1.865.548,80 zł.

2. Ogłoszono przetarg w trybie podstawowym pn. „Lodowisko w Szczytnie - dzierżawa urządzeń na sezon 2021-2022”. Otwarcie ofert: 14.10.2021 r. Liczba ofert: 2. Wykonawca z najkorzystniejsza ofertą: GAMAK Sp. z o.o., ul. Towarowa 9, 44-337 Jastrzębie-Zdrój. Cena: 145.017,00 zł.

 

Informacja z zakresu realizacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Szczytno w 2021 roku:

Rozpatrzono pozytywnie 6 wniosków ws. dofinansowania zabiegów sterylizacji i kastracji psów i kotów oraz 3 wnioski dot. sfinansowania zabiegu sterylizacji i kastracji kotów wolno żyjących.

 

Sprawy podatkowe:

1. Wymiar podatku od osób fizycznych - wydano:

 • 101 decyzji ws. wymiaru podatku od nieruchomości od osób fizycznych;

 • 4 decyzje ws. wymiaru podatku rolnego;

 • 6 decyzji ws. wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego;

 • 55 postanowień o wszczęciu postępowania podatkowego;

 • 2 zaświadczenia dot. podatku od nieruchomości.

2. Windykacja zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych - wydano:

 • 4 postanowienia o zarachowaniu wpłaty;

 • 359 upomnień.

3. Decyzje dot. podatku od nieruchomości od osób prawnych - wydano:

 • 2 postanowienia o zarachowaniu;

 • 4 upomnienia.

4. Podatek od środków transportowych - wydano:

 • 18 upomnień;

 • 2 postanowienia o zarachowaniu.

5. Decyzje dot. nadpłat z tytułu opłaty skarbowej - wydano: 3 decyzje określające nadpłatę.

6. Podatek od posiadania psa - wydano: 62 wezwań.

7. Postępowanie egzekucyjne ws. podatku od nieruchomości - wydano: 1 postanowienie wierzyciela ws. rozpoznania zarzutów.

8. Postępowanie ws. zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystano do produkcji rolnej: 1 wniosek o dotację celową do Wojewody.

 

Oświata:

1. Sporządzono wniosek do MEN o zwiększenie cz. oświatowej subwencji ogólnej z 0,4% rezerwy z tyt. wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 r.

2. Z okazji Dnia Edukacji Narodowej przyznano nagrody nauczycielom i dyrektorom za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

3. Wydano 6 decyzji ws. dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia zawodowego młodocianych pracowników.

 

Pomoc materialna dla uczniów:

Wydano 97 decyzji w sprawie stypendium szkolnego.

 

Współpraca z organizacjami pozarządowymi:

Rozstrzygnięto konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej polegającego na wydawaniu ciepłego posiłku - zadanie będzie realizowało Stowarzyszenie Trzeźwości Czerwone Korale.

 

Promocja i rozwój gospodarczy:

1. Wprowadzanie i aktualizacja treści na stronie internetowej www.miastoszczytno.pl oraz na portalach społecznościowych: Facebook, Instagram.

2. Prace nad „Strategią Rozwoju Gminy Miejskiej Szczytno na lata 2020-2030”.

3. Promowanie i organizacja wydarzeń związanych z obchodami Roku Krzysztofa Klenczona: Rajd Rowerowy im. Krzysztofa Klenczona, Zakończenie Lata z Krzysztofem Klenczonem, Koncert poświęcony muzyce Krzysztofa Klenczona w Państwowej Szkole Muzycznej I Stopnia im. Fryderyka Chopina.

4. Objęcie Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta Szczytno: Rajdu Rowerowego im. Krzysztofa Klenczona, Akcji „Hooop Spoort”.

5. Organizacja Złotych Godów.

6. Organizacja i promocja obchodów 25-lecia Zespołu Mazury.

7. Organizacja uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

8. Udział w inauguracji roku akademickiego 2021/2022 szczycieńskiego Uniwersytetu III Wieku.

9. Udział w dniu otwartym schroniska „Cztery Łapy” z okazji Światowego Dnia Zwierząt.

10. Organizacja Nocy Bibliotek.

11. Udział w obchodach Dnia Diabetyka.

12. Udział w obchodach Jubileuszu Forum Kobiet.

13. Promocja projektu „Miasto Szczytno - miasto zrównoważonego transportu publicznego etap II”.

14. Organizacja dyżuru Konsultanta Mobilnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich.

15. Współorganizacja Lekcji Historii na Zamku Krzyżackim.

16. Udział w rozstrzygnięciu Konkursu Fotografa Szczycieńskiego.

 

Pozyskiwanie środków zewnętrznych:

1. Ogłoszono nabór w ramach programu Cyfrowa Gmina - Granty PPGR (nabór dokumentów od mieszkańców do 29.10.2021 r.). Konkurs obejmuje zakup komputerów lub tabletów dla dzieci uczących się, spokrewnionych w linii prostej z pracownikami byłych PGR.

2. Otrzymano promesę na dofinansowanie zadania „Modernizacja oświetlenia terenów rekreacyjnych w mieście Szczytno” w ramach Programu EKO-luks w formie dotacji: 50 tys. zł i pożyczki: 200 tys. zł).

 

Sprawy obywatelskie:

Zameldowanie

(ilość osób)

Wymeldowanie

(ilość osób)

Dowody osobiste

(ilość wydanych)

Poświadczenia zameldowania

(ilość wydanych)

Udostępnianie danych osobowych

(ilość wydanych)

Usuwanie niezgodności w programie ŹRÓDŁO

79

34

134

70

22

284

Postępowanie administracyjne

Wszczęte postępowania o wymeldowanie

Decyzje o wymeldowaniu i umorzeniu

2

1

 • Sporządzono meldunek o stanie rejestru wyborców miasta Szczytna za III kwartał 2021 r.

   

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej:

Nowe wpisy:

Wznowienie:

Zawieszenie:

Zmiana:

Zakończenie:

Ogółem wnioski:

10

4

16

20

7

57

 

Urząd Stanu Cywilnego:

Informację o pracy Burmistrza sporządzono na podstawie danych wydziałów.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Małgorzata Kaca

Data wytworzenia:
29 paź 2021

Osoba dodająca informacje

Małgorzata Kaca

Data publikacji:
29 paź 2021, godz. 14:17

Osoba aktualizująca informacje

Małgorzata Kaca

Data aktualizacji:
29 paź 2021, godz. 14:17