Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Szczytnie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Informacja o pracy Burmistrza - 26.01-18.02.2021 r.

INFORMACJA O PRACY BURMISTRZA MIASTA

od 26.01.2021 r. do 18.02.2021 r.

 

Gospodarka nieruchomościami:

1. Podziały nieruchomości:

 • postanowienia pozytywnie opiniujące podział nieruchomości - 4,

 • decyzje zatwierdzające podział nieruchomości - 3.

2. Sprzedaż nieruchomości:

 • ogłoszone przetargi - 3.

3. Uzgodniono lokalizacje infrastruktury technicznej, służebności przesyłu i gruntowej:

1. Uzgodnienie lokalizacji infrastruktury na nieruchomościach gminnych:

sieć energetyczna – 1,

sieć telekomunikacyjna – 1,

posiedzenie zespołu uzgadniania dokumentacji projektowej w Starostwie Powiatowym – 1.

2. Służebność przesyłu i gruntowa:

a) zawarto wstępne porozumienia w sprawie służebności:

sieć energetyczna – 1,

sieć gazowa -2,

sieć telekomunikacyjna -1.

b) podpisano akty notarialne:

sieć gazowa – 1,

sieć energetyczna – 1,

sieć telekomunikacyjna – 1.

4. Dzierżawa, najem, użyczenie: rozpatrzono pozytywnie wnioski o wydzierżawienie gruntu z przeznaczeniem na cele:

Warzywno – ogrodniczo

Komunikacja dostęp do budynku

Kontener na odpady komunalne

Teren

zielony

Składowe

Hipoterapia dla rodziny zastępczej

Pomieszczenie gospodarcze

15

2

4

3

1

1

1

Rozpatrzono pozytywnie :

 • 15 wniosków o przedłużenie umowy dzierżawy gruntów przeznaczonych pod uprawy warzywno–ogrodnicze: ul. Bartna Strona, Sybiraków, Lemańska, Konopnickiej, Partyzantów, Tuwima, Wielbarska, Skłodowskiej, Staszica w tym: 9 do 31.12.2023 r., 4 do 31.12.2021 r., 1 do 31.12.2022 r., 1 na cele rolnicze ul. Wielbarska do 31.12.2022 r.,

 • wniosek o przedłużenie umowy dzierżawy cz. działki nr 37/14 o pow. 17 m2 ul. Kętrzyńskiego pod kontener na odpady komunalne Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Kętrzyńskiego 1 do 31.12.2023 r.,

 • wniosek o przedłużenie umowy dzierżawy cz. działki nr 386/36 o pow. 15 m2 ul. Żeromskiego pod kontener na odpady komunalne Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Polska 1-19 do 31.12.2023 r.,

 • wniosek o przedłużenie umowy dzierżawy części działki nr 266/20 o pow. 15 m2 ul. Żeromskiego pod kontener na odpady komunalne Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Barcza 2-11do 31.12.2023 r.,

 • wniosek o przedłużenie umowy dzierżawy cz. działki nr 283/4 o powierzchni 20 m2 ul. Sienkiewicza pod kontener na odpady komunalne Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Sienkiewicza 6 i 2 do 31.12.2023 r.,

 • wniosek o przedłużenie umowy dzierżawy cz. działki nr 316/17 o pow. 42 m2 pod dojście do budynku ul. Ogrodowa 29 do 31.12.2021 r.,

 • wniosek o przedłużenie umowy dzierżawy pod komunikację do działki nr 3/2 własność „SPOŁEM” PSS w Olsztynie na 3 lata,

 • 3 wnioski o przedłużenie umowy dzierżawy pod teren zielony w tym: cz. działki nr 148/2 o pow. 50 m2, ul. Bartna Strona, cz. działki nr 266/20, ul. Żeromskiego o pow. 27 m2 do 31.12.2023 r., cz. działki nr 209/1, ul. Gdańska o pow. 209 m2 do 31.12.2021 r.,

 • wniosek o przedłużenie umowy dzierżawy cz. działki nr 100/30 ul. Staszica o pow. 50 m2, na cele składowe do 31.12.2023 r.,

 • wniosek o wydzierżawienie cz. działki nr 305/5 ul. Władysława IV o pow. 2594 m2, hipoterapia dla rodziny zastępczej do 31.12.2023 r.,

 • wniosek o przedłużenie umowy dzierżawy cz. działki nr 84 ul. Lemańska o pow. 50 m2, pod pomieszczenie gospodarczo magazynowe - wiata konstrukcji metalowej do 31.12.2021 r.,

 • wniosek o przekazanie praw i roszczeń do garażu o pow. 16 m2 ul. Ogrodowa (cz. działki nr 310/5),

 • rozwiązanie za porozumieniem stron umowy z 26.02.1991 r. na cz. działki nr 76/2 o pow. 1,9616 ha ul. Ostrołęcka z przeznaczeniem na zaplecze budynku hotelarsko - gastronomicznego „Leśna„ z dniem 1.04.2021 r. zgodnie z § 7 ust.1 umowy,

 • rozwiązanie za porozumieniem stron umowy z 31.01.2020 r. na cz. działki nr 401/4 oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu 2 miasta ul. Żeromskiego pod pojemnik na odpady komunalne dla budynku Polska 21-33 z dniem 28.02.2021 r. zgodnie z § 8 ust.2 pkt c).

 

 

Sprzedaż nieruchomości i przekształcenie:

1. Zawarto 2 akty notarialne sprzedaży mieszkań: ul. Kętrzyńskiego 3/32 i Sobieszczańskiego 5/5.

2. Rozpatrzono pozytywnie 1 wniosek w sprawie sprzedaży mieszkania ul. Nauczycielska 5/2.

3. Rozpatrzono negatywnie 3 wnioski w sprawie sprzedaży mieszkań ul. Lipperta 24, Sobieszczańskiego 7, Osiedleńcza1 (w przypadku złożenia większej ilości wniosków w sprawie wykupu mieszkań w w/w budynkach wnioski zostaną ponownie rozpatrzone).

4. Wystawiono 4 zaświadczenia na wykreślenie hipoteki za lokal mieszkalny.

5. Przeprowadzono zapytanie ofertowe na wykonanie wyceny nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Szczytno. Z 2 ofert wybrana została GISO - Wycena Nieruchomości Ewa Gutowska Ostrzeszewo 14B,10-687 Olsztyn, na kwotę 24.340 zł.

 

Gospodarka lokalami mieszkalnymi:

1. Wyrażono zgodę na uregulowanie w ratach należności związanych z wynajmowaniem mieszkania: ul. Sobieszczańskiego, ul. Pola.

2. Wyrażono zgodę na umorzenie odsetek od zaległości za zajmowane mieszkanie: ul. Barcza.

 

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne: Wydano:

11

Zaświadczeń o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego/studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

1

Pismo o nadaniu numeracji nieruchomości.

1

Decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu na przebudowę, rozbudowę, budowę domów mieszkalnych.

 

 

Ochrona środowiska:

1. Wydano 1 decyzję zezwalającą na wycinkę drzewa.

2. Przyjęto 3 zgłoszenia dotyczące wycinki drzew na nieruchomościach będących własnością osób fizycznych przeznaczonych na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 

 

Inne: „Czyste powietrze”:

Zawarto 8 umów na dofinansowanie wymiany źródła ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych (w ramach programu Czyste Powietrze - Warto Dbać).

 

 

Zajęcie pasa drogowego: Wydano decyzje:

Lp.

Rodzaj

Ilość

1.

Zezwolenie na lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

1

2.

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej

1

3.

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu wykonywania robót

1

RAZEM

3

 

Gospodarka odpadami komunalnymi:

 1.  Przyjęto 148 deklaracji w sprawie wysokości opłaty.

 2.  Wysłano 32 wezwania w sprawie złożenia wyjaśnień w zakresie złożonych deklaracji o wysokości opłat.

 3. Wysłano 28 zawiadomień o zmianie wysokości należności do organów egzekucyjnych.

 4. Wysłano 2 wezwania do złożenia deklaracji o wysokości opłat. Aneks z 29.01.2021 do umowy na ,,Odbiór odpadów komunalnych z terenu Miasta Szczytno”.

 

Zezwolenia na sprzedaż detaliczną alkoholu:

1. Wydano 1 zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.

2. Wydano 2 decyzje stwierdzające wygaśniecie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z powodu likwidacji punktów sprzedaży.

 

Gospodarka lokalami użytkowymi:

1. Pozytywnie 2 wnioski o obniżenie czynszu o 50% za m-c styczeń i luty 2021 r. za lokal użytkowy ul. Odrodzenia 36 – kawiarnia (wysoki czynsz).

2. Pozytywnie 1 wniosek o umorzenie czynszu za wynajmowany lokal użytkowy ul. Polska 26 – bar za m-c listopad i grudzień 2020 r. oraz zwolnienie z czynszu za styczeń i 15 dni lutego 2021 r.

3. Zgoda na rozwiązanie na mocy porozumienia stron umowy najmu na lokal użytkowy ul. Polska 26 - salon fryzjerski.

 

 

Gospodarka pomieszczeniami gospodarczymi:

Wyrażono zgodę na zawarcie umowy najmu na 7 pomieszczeń gospodarczych.

 

Zamówienia publiczne:

1. Ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia pn. „Zagospodarowanie terenu Placu Juranda” (zakres zamówienia – dostawa wraz z montażem 5 trójkątnych donic, 2 dużych donic z siedziskami dookoła, 12 mobilnych siedzisk z oparciem w dwóch wariantach). Otwarcie ofert odbyło się 09.02.2021 r. Liczba złożonych ofert: 3. Najkorzystniejszą złożyła firma: SORTED Sp. z o.o., ul. Wschodnia 27B, 05-500 Piaseczno z ceną: 226.566 zł. Planowany termin podpisania umowy do dnia 10.03.2021 r. Termin wykonania zamówienia: 70 dni od dnia podpisania umowy.

2. Ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia pn. „Budowa cmentarza Lipowa Góra Zach.” (zakres zamówienia - budowa sieci wodociągowych, przyłączy wodociągowych i przyłączy kanalizacji sanitarnej - Etap I). Otwarcie ofert 24.02.2021 r. Termin wykonania: 6 miesięcy od podpisania umowy.

 

Sprawy podatkowe:

1. W ramach wymiaru podatku od osób fizycznych wydano:

 • 39 postanowień o wszczęciu postępowania podatkowego,

 • 76 decyzji w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości od osób fizycznych,

 • 2 decyzje w sprawie wymiaru podatku rolnego,

 • 6 decyzji w sprawie wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego.

2. W ramach postępowania windykacyjnego zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych wydano:

 • 24 postanowienia o zarachowaniu wpłaty,

 • 4 tytuły wykonawcze,

 • 1 zaświadczenie.

3. W ramach ulg dotyczących podatku od nieruchomości-osoby fizyczne wydano:

 • 1 postanowienie.

4. W ramach decyzji dotyczących podatku od nieruchomości-osoby prawne wydano:

 • 1 postanowienie o zarachowaniu,

 • 26 wezwań,

 • 1 upomnienie.

5. W ramach decyzji dotyczących nadpłat z tytułu opłaty skarbowej wydano:

 • 7 decyzji w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie zwrotu opłaty skarbowej,

 • 1 wniosek o stwierdzenie nieważności.

Oświata:

Wydano zarządzenie w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

 

Pomoc społeczna:

1. Sporządzono sprawozdanie z wyk. zadań z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3 za 2020 r.

2. Sporządzono sprawozdanie z realizacji ustawy o Karcie Dużej Rodziny za 2020 r.

 

Pomoc materialna dla uczniów:

Wydano 22 decyzje w sprawie stypendium szkolnego.

 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii

Podpisano 2 umowy zlecenia na prowadzenie 2 grup socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych.

 

Współpraca z organizacjami pozarządowymi:

1. Podpisano umowy na realizację w 2021 roku zadań własnych Gminy Miejskiej Szczytno w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu (szkolenia sportowe).

2. Podpisano umowy na realizację w 2021 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, kultury, sztuki, ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, pomocy społecznej oraz działań na rzecz osób w wieku emerytalnym.

 

Promocja i rozwój gospodarczy:

 • Gromadzenie i przekazanie informacji na potrzeby monitorowania realizacji strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa Warmińsko-Mazurskiego 2030.

 • Wprowadzanie i aktualizacja treści na stronie internetowej www.miastoszczytno.pl oraz na portalach społecznościowych: Facebook, Instagram.

 • Przygotowano uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na używanie Herbu Miasta Szczytno w celu umieszczenia go na pamiątkach przeznaczonych do sprzedaży.

 • Powołano Komitet Organizacyjny obchodów Roku Krzysztofa Klenczona.

 • Organizacja wizyty u mieszkanki Szczytna z okazji jej setnych urodzin.

 • Podjęcie współpracy z „Jedynka Polskie Radio”, która zaowocowała promocją Miasta Szczytno w ogólnopolskiej audycji „Cztery Pory Roku”.

 • Współpraca z Cittaslow International w zakresie promocji Miasta Szczytna na portalu społecznościowym Facebook.

 • Współorganizacja Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

 

 

Sprawy obywatelskie:

 

Zameldowanie

(ilość osób)

 

Wymeldowanie

(ilość osób)

 

Dowody osobiste

(ilość wydanych)

Poświadczenia zameldowania

(ilość wydanych)

Udostępnianie danych osobowych

(ilość wydanych)

Usuwanie niezgodności w programie ŹRÓDŁO

78

13

102

41

42

60

Postępowanie administracyjne

Wszczęte postępowania o wymeldowanie

Decyzje o wymeldowaniu i umorzeniu

-

4

 

 

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej:

Nowe wpisy:

Wznowienie:

Zawieszenie:

Zmiana:

Zakończenie:

Ogółem wnioski:

17

4

8

44

2

75

 

 

Urząd Stanu Cywilnego:

 

Informację o pracy Burmistrza sporządzono na podstawie danych wydziałów.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Małgorzata Kaca

Data wytworzenia:
24 lut 2021

Osoba dodająca informacje

Małgorzata Kaca

Data publikacji:
25 lut 2021, godz. 10:08

Osoba aktualizująca informacje

Małgorzata Kaca

Data aktualizacji:
23 cze 2021, godz. 14:24