Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Szczytnie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Informacja o pracy Burmistrza - 26.03-26.04.2021 r.

 

INFORMACJA O PRACY BURMISTRZA MIASTA

od 26.03.2021 r. do 26.04.2021 r.

 

Gospodarka nieruchomościami:

1. Podziały nieruchomości:

 • postanowienia pozytywnie opiniujące podział nieruchomości - 2,

 • decyzje zatwierdzające podział nieruchomości - 3

2. Sprzedaż nieruchomości:

 • ogłoszone przetargi - 2,

 • zorganizowane przetargi - 2,

 • akt notarialny - 1

3. Uzgodniono lokalizacje infrastruktury technicznej i służebności przesyłu oraz gruntowej:

1. Uzgodnienie lokalizacji infrastruktury na nieruchomościach gminnych:

sieć telekomunikacyjna - 1,

posiedzenie zespołu uzgadniania dokumentacji projektowej w Starostwie Powiatowym - 1

2. Służebność przesyłu i gruntowa:

a) zawarto wstępne porozumienia w sprawie służebności:

sieć energetyczna – 3,

sieć gazowa -3,

sieć telekomunikacyjna -1,

sieć ciepłownicza - 2

b) podpisano akty notarialne służebności przesyłu i gruntowej pod infrastrukturę:

sieć gazowa – 2,

sieć energetyczna - 1

sieć telekomunikacyjna – 1,

sieć kanalizacyjna - 1

4. Dzierżawa, najem, użyczenie: rozpatrzono pozytywnie wnioski o wydzierżawienie gruntu z przeznaczeniem na cele:

Warzywno – ogrodniczo

Garażowe

Podjazd dla osób niepełnosprawnych

Składowe

Ogródek

gastronomiczny

Teren zielony

14

4

1

1

1

1

Rozpatrzono wnioski:

a) pozytywnie:

 • PU-H Tourimpex-West Sp. z.o.o. 12-100 Szczytno ul. Ostrołęcka 6, o rozłożenie na raty pozostałej kwoty należnego czynszu dzierżawnego w 2021 r. w kwocie 4.212,97 zł.

        b) negatywnie:

 • o wydzierżawienie cz. dz. nr 281/4 o pow. 85 m2 ul. Odrodzenia z przeznaczeniem na rozszerzenie prowadzonej działalności o usługi gastronomiczne; teren pozostawić jako przestrzeń urządzonej zieleni o charakterze ogólnomiejskim.

 

Sprzedaż nieruchomości i przekształcenie:

Zawarto 3 akty notarialne w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych przy: ul. Lanca 6, ul. Barczewskiego 1, ul. Warszawskiej 3.

 

Gospodarka lokalami mieszkalnymi:

1. Skierowano do zawarcia umowy najmu socjalnego na kolejny okres: ul. Kościuszki, ul. Konopnickiej.

2. Skierowano do zawarcia umowy najmu po spłacie zaległości: ul. Sobieszczańskiego, ul. 1 Maja.

3. Wyrażono zgodę na uregulowanie w ratach należności związanych z wynajmowaniem mieszkania: ul. Sobieszczańskiego, ul. Piłsudskiego, ul. Konopnickiej.

4. Umorzono zaległości za wcześniej zajmowany lokal mieszkalny: ul. Chrobrego, ul. Polska, ul. Konopnickiej.

 

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne - wydano:

10

Zaświadczeń o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego/studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

3

Wypisy i wyrysy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

1

Zaświadczenie o zgodności zmiany sposobu użytkowania budynku/lokalu z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

3

Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu w tym:

3

na przebudowę, rozbudowę, budowę domów mieszkalnych

 

Ochrona środowiska:

1. Wydano 1 decyzję zezwalającą na wycinkę drzewa osobie prawnej.

2. Przyjęto 1 zgłoszenie dotyczące wycinki drzew na nieruchomości będącej własnością osób fizycznych przeznaczonej na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

3. Wydano 1 zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

 

Inne: program „Czyste powietrze-Warto Dbać”:

Zawarto 2 umowy na dofinansowanie wymiany źródła ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych (wymiana źródeł ciepła w budynkach lub lokalach mieszkalnych w ramach programu.

 

Zajęcie pasa drogowego: wydano decyzje:

Lp.

Rodzaj

Ilość

1.

Zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

3

2.

Zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej

2

3.

Zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu wykonywania robót

5

4.

Zezwolenie na lokalizację zjazdu do nieruchomości

1

5.

Zezwolenie na umieszczenie obiektu budowlanego, handlowego w pasie drogowym

1

RAZEM

12

 

Sieć kanalizacji deszczowej:

Wydano warunki przyłączeniowe do sieci kanalizacji deszczowej - 2.

 

Gospodarka odpadami komunalnymi:

1. Przyjęto 99 deklaracji w sprawie wysokości opłaty.

2. Wysłano 11 wezwań ws złożenia wyjaśnień w zakresie złożonych deklaracji o wysokości opłaty.

3. Wysłano 14 zawiadomień o zmianie wysokości należności do organów egzekucyjnych.

 4. Wysłano 19 zawiadomień ws nadpłat w opłacie.

5. Wysłano 1 wezwanie do złożenia deklaracji o wysokości opłat.

6. Wysłano 12 postanowień na poczet zaległych i bieżących zobowiązań podatkowych.

 

Zezwolenia na sprzedaż detaliczną alkoholu:

1. Wydano 3 zezwolenia na sprzedaż napojów alk. przezn. do spożycia w miejscu sprzedaży.

2. Dokonano zwrotu 2/3 opłaty za sprzedaż napojów alk. przezn. do spożycia w miejscu sprzedaży należnej w 2021 r., przedsiębiorcom którzy wnieśli opłatę jednorazowo - 3 podmioty.

3. Dokonano zwolnienia z 2/3 opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alk. przezn. do spożycia w miejscu sprzedaży należnej w 2021 r., przedsiębiorców którzy wnieśli I ratę - 10 podmiotów.

 

Licencje na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową:

Licencje taxi ogółem: 87 szt.

 • wydano 1 licencję,

 • dokonano zmiany 2 licencji - na wniosek strony,

 • wygaszono z urzędu 16 licencji w związku z wykreśleniem z rejestru CEIDG działalności gospodarczej (decyzje nieprawomocne),

 • wygaszono na wniosek 1 licencję w związku z zaprzestaniem prowadzenia działalności gospodarczej (decyzja nieprawomocna)

 

Gospodarka lokalami użytkowymi-wyrazono zgodę na:

1. ogłoszenie przetargu na najem lokalu użytkowego o pow. 79,13m² ul. Boh. Westerplatte 12/19 na prowadzenie działalności usługowej, ze stawką czynszu: 5,50zł/m²/m-c/netto, na okres 3 lat.

2. zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego ul. Barcza 11/5 o pow. 22,00m², ze stawką czynszu: 12,00zł/m²/m-c/netto, na okres 3 lat - działalność usługowa.

3. zwolnienie z czynszu za lokal użytkowy ul. Polska 26 za okres od 15.02.2021 r. do 30.04.2021 r. - usługi gastronomiczne.

4. zwolnienie z czynszu za lokal użytkowy ul. Odrodzenia 13/7 za okres od 27.03.2021 r. do 25.04.2021 r. - usługi fryzjerskie.

 

Gospodarka pomieszczeniami gospodarczymi:

Wyrażono zgodę na zawarcie umowy najmu na 4 pomieszczenia gospodarcze.

 

Zamówienia publiczne:

Ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pn. „Budowa oświetlenia ul. Tatarkiewicza”. Otwarcie ofert zaplanowano na dzień 06.05.2021 r.

 

Sprawy podatkowe:

1. Wymiar podatku od osób fizycznych – wydano:

 • 74 decyzje w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości od osób fizycznych,

 • 11 decyzji w sprawie wymiaru podatku rolnego,

 • 3 decyzje w sprawie wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego

2. Windykacja zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych - wydano:

 • 677 upomnień,

 • 32 postanowienia o zarachowaniu wpłaty

3. Ulgi dot. podatku od nieruchomości – osoby fizyczne – wydano:

 • 2 decyzje,

 • 2 zaświadczenia o pomocy de minimis

4. Decyzje dot. podatku od nieruchomości – osoby prawne - wydano:

 • 2 postanowienia o zarachowaniu,

 • 4 wezwania,

 • 2 upomnienia

5. Ulgi dot. podatku od nieruchomości - osoby prawne wydano: 1 postanowienie.

6. Podatek od środków transportowych - wydano:

 • 1 wezwanie,

 • 2 upomnienia

7. Ulgi dot. podatku od środków transportowych - wydano:

 • 2 postanowienia

 • 1 decyzję

8. Decyzje dot. nadpłat z tytułu opłaty skarbowej - 5.

 

Oświata:

1. Rozstrzygnięto konkurs na stanowisko dyrektora SP nr 6 im. Orła Białego.

2. Podpisano porozumienie z Wojewodą ws przekazywania środków na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2021 r.

3. Wydano decyzję ws dofinansowania pracodawcy kosztów kształcenia młodocianego pracownika.

 

Pomoc społeczna:

Podpisano umowę z Wojewodą ws udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego pn. “Program Opieka 75+ EDYCJA 2021”.

 

Pomoc materialna dla uczniów:

Wydano 3 decyzje w sprawie stypendium szkolnego.

 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii:

1. Podpisano umowę na realizację w formie OnLine-Teams programu profilaktyczno-edukacyjnego dla młodzieży pn. „Uczniowie kontra świat - wiosna 2021 r.” w czterech szkołach podstawowych.

2. Podpisano 1 umowę zlecenia na prowadzenie zajęć sportowych dla młodzieży ze szczycieńskich szkół na terenie MOS (żeglarstwo).

 

Promocja i rozwój gospodarczy:

 • rozpoczęcie kampanii „Rowerowy Maj”;

 • prace nad „Strategią Rozwoju Gminy Miejskiej Szczytno na lata 2021-2030”;

 • organizacja konkursu na kartkę lub palemkę wielkanocną;

 • spot Burmistrza Miasta z życzeniami Wielkanocnymi dla Mieszkańców i Przyjaciół Miasta Szczytno;

 • inauguracja Roku Krzysztofa Klenczona w Szczytnie:

  - uroczyste rozpoczęcie i złożenie kwiatów pod pomnikiem przy MDK,

  - akcja Minuta dla Krzysztofa Klenczona,

           - złożenie kwiatów i zniczy na grobie Krzysztofa Klenczona na cmentarzu,

          - organizacja koncertu zespołu Na przekór pt. „Pamiętamy”,

          - pokaz laserowy na murach Ratusza i film;

 • wręczenie nagród w SP z OI nr 2 za Konkurs Mam Talent „Śladami Krzysztofa Klenczona”;

 • wprowadzanie i aktualizacja treści na stronie internetowej www.miastoszczytno.pl oraz na portalach społecznościowych: Facebook, Instagram;

 • promocja projektu i przyg. otwarcia "Zamek krzyżacki w Szczytnie - nowy produkt turystyczny na mapie województwa warmińsko-mazurskiego" dofinansowanego w ramach RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020;

 • przygotowania do obchodów Majówki 2021;

 • działania promocyjne w zakresie realizacji grantu „Wspólny plan”;

 • wniosek do Urzędu Marszałkowskiego pomoc finansową w ramach konkursu „Łączy nas turystyka” w 2021 r.

 

Pozyskiwanie środków unijnych:

1. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania "Modernizacja skateparku przy ul. Pasymskiej w Szczytnie" w ramach programu Małe granty na infrastrukturę sportową w woj. warmińsko-mazurskim w 2021 r. Koszt zadania: 100.000 zł; wnioskowane dofinansowanie 50.000 zł.

2. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania "Przebudowa stadionu przy ul. Śląskiej w Szczytnie" w ramach programu Sportowa Polska 2021; koszt ok. 11 mln zł; wnioskowane dofinansowanie 2,5 mln zł.

3. Bieżące działania w ramach projektów dofinansowanych ze środków EFRR w trakcie realizacji: Miasto Szczytno - miasto zrównoważonego transportu publicznego etap II; Zamek krzyżacki w Szczytnie - nowy produkt turystyczny na mapie woj. Warmińsko - Mazurskiego.

 

Sprawy obywatelskie:

 

Zameldowanie

(ilość osób)

 

Wymeldowanie

(ilość osób)

 

Dowody osobiste

(ilość wydanych)

Poświadczenia zameldowania

(ilość wydanych)

Udostępnianie danych osobowych

(ilość wydanych)

Usuwanie niezgodności w programie ŹRÓDŁO

69

22

87

17

36

87

Postępowanie administracyjne

Wszczęte postępowania o wymeldowanie

Decyzje o wymeldowaniu i umorzeniu

-

1
 • Sporządzono meldunek o stanie rejestru wyborców miasta Szczytno za I kwartał 2021 r.

 

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej:

Nowe wpisy:

Wznowienie:

Zawieszenie:

Zmiana:

Zakończenie:

Ogółem wnioski:

11

7

11

23

8

60

 

Urząd Stanu Cywilnego:

 

Informację o pracy Burmistrza sporządzono na podstawie danych wydziałów.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Małgorzata Kaca

Data wytworzenia:
29 kwi 2021

Osoba dodająca informacje

Małgorzata Kaca

Data publikacji:
29 kwi 2021, godz. 12:12

Osoba aktualizująca informacje

Małgorzata Kaca

Data aktualizacji:
29 kwi 2021, godz. 12:21