Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Szczytnie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Informacja o pracy Burmistrza - 26.10-17.12.2021 r.

 

INFORMACJA O PRACY BURMISTRZA MIASTA

od 26.10.2021 r. do 17.12.2021 r.

 

Gospodarka nieruchomościami:

1. Podziały nieruchomości:

 • postanowienie o podziale nieruchomości – 2,

 • decyzje zatwierdzające podział - 4

2. Sprzedaż nieruchomości:

 • wykazy o przeznaczeniu do zbycia – 6,

 • zrezygnowano z prawa pierwokupu - 1

3. Dzierżawa, najem, użyczenie: rozpatrzono pozytywnie wnioski o wydzierżawienie gruntu z przeznaczeniem na cele:

Warzywno

– ogrodnicze

Garażowe

Teren zielony

Pojemniki na odpady komunalne

Pojemniki do zbiórki odzieży

10

5

2

2

24

Handlowe

Miejsca postojowe

Składowe

Usługowe

Droga

2

1

3

1

1

Ponadto rozpatrzono:

Pozytywnie:

 • Wniosek o rozwiązanie za porozumieniem stron umowy dzierżawy ul. Żeromskiego cz. dz. nr 386/26 o pow. 20 m2 pod ogródek konsumpcyjny z dn. 31.12.2021 r,
 • Wniosek o rozwiązanie za porozumieniem stron umowy dzierżawy ul. Partyzantów dz. nr 621/1 o pow. 969 m2 na cele rolnicze z dniem 31.12.2021 r,
 • Wniosek o rozwiązanie za porozumieniem stron umowy dzierżawy ul. Pola cz. dz. nr 230/3 zabudowanej garażem o pow. 16 m2 z dniem 31.12.2021 r,
 • Przeprowadzono oględziny nieruch. ul. Pasymska 21a pod kątem wykonania remontów niezbędnych do zachowania budynku w stanie niepogorszonym – CRE,
 • Przeznaczono do zbycia garaż o pow. 16 ul. Odrodzenia 21-25, cz. dz. 299/20,
 • Wniosek o przekazanie praw i roszczeń do garażu wybudowanego ze środków własnych ul. Pola cz. dz. nr 230/3 zabudowanej garażem o pow. 16 m2,

Negatywnie:

 • Wniosek o wydzierżawienie dz. nr 364/6 o pow. 289 m2 ul. Boh. Westerplatte z przezn. pod uprawy warzywno- ogrodnicze,

 • Wniosek o wydzierżawienie cz. dz. nr 4 dodatkowo o pow. 20 m2 ul. Wasińskiego z przezn. jako teren przydomowy.

 

Sprzedaż nieruchomości i przekształcenie:

1. Zawarto 4 akty notarialne ws. sprzedaży lok. mieszk.: ul. Dąbrowskiego, ul. Bartna Strona (3 mieszkania).

2. Zawarto 1 akt notarialny ws. sprzedaży gruntu pod garażem (wyb. z śr. własnych): ul. Targowa.

3. Zawarto 4 akty notarialne ws. ustanowienia służebności gruntowej ul. Bartna Strona.

4. Rozpatrzono pozytywnie 4 wnioski ws. sprzedaży lokalu mieszkalnego ul.: Tetmajera 7, 1 Maja 28, Chopina 1, Solidarności 12.

5. Rozpatrzono pozytywnie 1 wniosek ws. sprzedaży pomieszczenia gospod. ul. Odrodzenia.

6. Wystawiono 2 zaśw. potwierdzające spłatę należności z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności.

7. Wystawiono 3 zaświadczenia na wykreślenie hipoteki za lokal mieszkalny.

8. Wywieszono 1 wykaz nieruchomości przezn. do zbycia - własność miasta.

9. Podpisano 1 akt notarialny zbycia nieruchomości-własność miasta-na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego.

 

Gospodarka lokalami mieszkalnymi:

1. Skierowano do zawarcia umowy najmu lok. socjalnego na kolejny okres – 2.

2. Skierowano do zawarcia umowy najmu lokalu po śmierci najemcy - 2.

3. Złożono propozycje lokali mieszkalnych do zawarcia umowy najmu dla rodzin – 5.

4. Wyrażono zgodę na uregulowanie w ratach należności związanych z wynajmem mieszkania - 1.

5. Wyrażono zgodę na umorzenie zaległości za wcześniej zajmowany lokal mieszkalny – 1.

 

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne: Wydano:

21

Zaświadczeń o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego/studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

1

Zaświadczenie o rewitalizacji terenu

1

Informację o ochronie konserwatorskiej nieruchomości

11

Decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu w tym:

6

na przebudowę, rozbudowę, budowę domów mieszkalnych,

3

na budowę budynków usługowych,

2

na inwestycje celu publicznego

1

Decyzję o umorzeniu postępowania (wnioski wycofano)

 

Ochrona środowiska:

1. Wydano 6 decyzji zezwalających na wycinkę drzew.

2. Przyjęto 3 zgłoszenia dot. wycinki na nieruch. przezn. na cele mieszkaniowe osób fizycznych.

3. Wydano 1 zgodę na wycinkę drzew z terenów miejskich.

4. Zawarto 4 umowy na dotację celową z budżetu miasta na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w budynkach lub lokalach mieszkalnych w ramach programu Czyste Powietrze – Warto Dbać.

 

Zajęcie pasa drogowego: Wydano decyzje:

Lp.

Rodzaj

Ilość

1.

Zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

7

2.

Zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej

4

3.

Zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu wykonywania robót

13

4.

Zezwolenie na umieszczenie obiektu budowlanego, handlowego w pasie drogowym

1

RAZEM

25

 

Sieć kanalizacji deszczowej:

Wydano warunki przyłączeniowe do sieci kanalizacji deszczowej – 1

 

Gospodarka odpadami komunalnymi:

1. Przyjęto 190 deklaracji ws wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2. Wysłano 22 wezwania ws złożenia wyjaśnień w zakresie złożonych deklaracji o wys. opłaty.

3. Wysłano 12 zawiadomień o zmianie wysokości należności do organów egzekucyjnych.

4. Wysłano 27 zawiadomień ws nadpłat w opłacie.

5. Wysłano 1 wezwanie do złożenia deklaracji o wys. opłat.

6. Wysłano 2 postanowienia na poczet zaległych i bieżących zobowiązań podatkowych.

7. Wystawiono 415 upomnień ws wys. opłaty.

8. Wystawiono 69 tytułów wykonawczych do organu egzekucyjnego w sprawie opłaty.

 

Zezwolenia na sprzedaż detaliczną alkoholu:

Dokonano zmiany 3 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przezn. do spożycia poza miejscem sprzedaży (na wniosek).

 

Licencje na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową:

Licencje taxi ogółem: 65 szt.

dokonano zmiany 2 licencji - na wniosek strony,

wygaszono 2 licencje.

 

Gospodarka lokalami użytkowymi- wyrażono zgodę na:

1. rozłożenie na raty zaległości w wys. 1.305,89 zł za najem lokalu użytkowego ul. 1 Maja 6/6.

2. podłączenie do budynku ul. Pasymska 7 ciepłej wody z miejskiej sieci ciepłowniczej.

3. zawarcie umowy najmu pomieszczenia użytkow. o pow. 25,10 m² ul. Kościuszki 20, w którym urządzony jest węzeł cieplny, ze stawką czynszu: 11,74zł/m²/m-c/netto, na okres 3 lat.

4. zawarcie umowy najmu lokalu użytkow. o pow. 118,55m² przy ul. Boh. Westerplatte 12/5c, ze stawką czynszu: 5,95zł/m²/m-c/netto, na okres 3 lat, z przezn. na prowadzenie dział. gospodarczej.

 

Zamówienia publiczne:

1. Ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia „Modernizacja oświetlenia terenów rekreacyjnych w mieście Szczytno”. Otwarcie ofert: 04.11.2021 r. L. złożonych ofert: 4. Wykonawca: Daniel Olender Usługi, ul. Kościelna 7, 12-140 Świętajno. Cena: 203.319 zł. Termin realizacji: 01- 16.12.2021 r.

2. Ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia „Świadczenie kompleksowej obsługi pocztowej w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek i paczek oraz ich ewentualnych zwrotów” na okres 24 m-cy od 01.01.2022 r. Otwarcie ofert: 06.12.2021 r. L. złożonych ofert: 1. Wykonawca: Poczta Polska SA, ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa. Cena: 298.911 zł.

3. Ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia z wolej ręki „Bieżące utrzymanie systemu sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Szczytno” na 12 m-cy od 01.01.2022 r. Wykonawca: PWiK AQUA Sp. z o. o., ul. Polska 38, 12-100 Szczytno.

 

Informacja z zakresu realizacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Szczytno w 2021 roku:

Rozpatrzono pozytywnie 11 wniosków ws. dofinansowania zabiegów sterylizacji i kastracji psów i kotów oraz 3 wnioski na sterylizację i kastrację kotów wolno żyjących.

 

Sprawy podatkowe:

1. Wymiar podatku od osób fizycznych - wydano:

-101 decyzji ws. wymiaru podatku od nieruchomości od osób fizycznych;

-6 decyzji ws. wymiaru podatku rolnego;

-5 decyzji ws. wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego;

-59 postanowień o wszczęciu postępowania podatkowego.

2. Windykacja zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – wydano:

-25 postanowień o zarachowaniu wpłaty;

-304 upomnień;

-87 tytułów wykonawczych.

3. Decyzje dot. podatku od nieruchomości od osób prawnych: wydano 1 postanowienie o zarachowaniu oraz 3 upomnienia.

4. Podatek od środków transportowych – wydano 2 tytuły wykonawcze

5. Decyzje dot. nadpłat z tytułu opłaty skarbowej - wydano: 4 decyzje określające nadpłatę.

6. Podatek od posiadania psa - wydano: 20 wezwań.

 

Oświata:

1. Przeprowadzono postępowanie egzaminacyjne dla nauczycielki ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

2. Na wniosek do MEiN otrzymano 68.706 zł ze środków rezerwy oświatowej subwencji ogólnej z tyt. wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych (liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej) oraz 77.150 zł z tyt. dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli.

3. Złożono wniosek o wsparcie w ramach “Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”.

4. Wydano 9 decyzji ws. dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia zawodowego młodocianych pracowników.

 

Pomoc materialna dla uczniów:

1. Wydano 11 decyzji w sprawie stypendium szkolnego.

2. Wypłacono 67 uczniom dofinansowanie w ramach programu pomocy uczniom niepełnosprawnym na zakup podręczników, materiałów edukac. i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022.

3. Wypłacono 100 uczniom stypendium szkolne.

4. Przesłano Kuratorowi Oświaty rozliczenie dotacji za 2021 r. otrzymanej w ramach programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022.

 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii:

1. Podpisano umowę na przeprowadzenie edukacyjno-profilaktycznych zajęć z zakresu problematyki uzależnień w formie warsztatów pn. “Mikołaj święta świętuje - radością kubki maluje” 3 grudnia na Placu Juranda podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego.

2. Podpisano umowę zlecenia na prowadzenie zajęć sportowych dla młodzieży ze szczycieńskich szkół w MOS.

 

Promocja i rozwój gospodarczy:

1. Wprowadzanie i aktualizacja treści na stronie internetowej www.miastoszczytno.pl oraz na portalach społecznościowych: Facebook, Instagram.

2. Prace nad „Strategią na lata 2021-2030” - sporządzenie Prognozy oddziaływania na środowisko.

3. Promowanie i organizacja wydarzeń związanych z obchodami Roku Krzysztofa Klenczona: otwarcie muzycznej wystawy „Wróćmy na jeziora” w MBP.

4. Objęcie Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta Szczytno: VI Andrzejkowego Biegu Morsa 2021, Przedszkolnego Projektu Edukacyjnego „Powiedz, Klenczon, gdzieś Ty był?”, konkursu „Świąteczne fantazje – ozdoby choinkowe”.

5. Promocja projektu „Miasto Szczytno - miasto zrównoważonego transportu publicznego etap II” - wyjazd autobusów elektrycznych na ulice miasta.

6. Organizacja IV Szczycieńskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego.

7. Udział w obchodach Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada.

8. Organizacja konkursu „List do św. Mikołaja”.

9. Współorganizacja Lekcji Historii na Zamku Krzyżackim.

10. Promocja spotkania autorskiego z Małgorzatą Manelską.

11. Org. Konkursu na najbardziej kreatywne przebranie świąteczne.

12. Org. wydarzeń związanych z akcją „Odpalamy święta w Szczytnie”.

13. Org. wydarzenia „Mikołajki na lodowisku”.

14. Org. Akcji Św. Mikołaj na ulicach miasta.

15. Org. Konkursu na najładniej udekorowany dom, balkon, ogród, okno czy przedsiębiorstwo.

16. Org. wizyty żołnierzy z Jednostek Wojskowych z Wrocławia, Sandomierza, Chojnic i Lipowca na Wieży Ratusza i Zamku Krzyżackim.

17. Udział w podsumowaniu Szlachetnej Paczki w Szczytnie.

18. Zgłoszenie Miasta do konkursu „Inwestycja z perspektywą”.

19. Zgłoszenie Miasta do konkursu „Świeć Się z Energą”.

20. Nagranie życzeń bożonarodzeniowych oraz zimowego spotu promocyjnego Miasta Szczytno.

21. Współorg. Przekazania Betlejemskiego Światła Pokoju ze Związkiem Drużyn ZHP Szczytno.

22. Sporządzenie wspólnego kalendarza wydarzeń na rok 2022 ze Stowarzyszeniem Cittaslow.

23. Udział w dystrybucji paczek przekazanych w ramach Programu PFRON - Modułu IV Programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.

 

Pozyskiwanie środków zewnętrznych:

1. Trwa weryfikacja wniosków złożonych przez mieszkańców miasta Szczytno, w ramach programu Cyfrowa Gmina - Granty PPGR. Konkurs obejmuje zakup komputerów lub tabletów dla dzieci uczących się, spokrewnionych w linii prostej z pracownikami byłych PPGR
2. Złożono wniosek w ramach programu „Zeroemisyjny transport Zielony transport publiczny”. Zakup autobusów elektrycznych (szt.2) wraz z ładowarką mobilną. Całkowity koszt projektu 5.120.000 zł, w tym do pozyskania: 3.252.032,53 zł., plus 900.000 zł podatku VAT do zwrotu.
3. Złożono wniosek o dofinansowanie w ramach programu Cyfrowa Gmina – podniesienie cyfrowych kompetencji gmin, m.in. modernizacja sieci strukturalnej do prędkości min. 10GB/s. Do pozyskania 684.390 zł
4. Trwa przygotowanie końcowego wniosku o płatność w ramach programu EKO-Luks na wymianę oświetlenia terenów rekreacyjnych w mieście.
5. Otrzymano dotację 672.900 zł, na zakup sprzętu komputerowego do szkół podstawowych w ramach programu Laboratoria Przyszłości. Trwa przygotowanie do procedury zakupowej.
6. W dn. 01.12.2021 r. podpisano umowę z PFRON na dofinansowanie wsparcia dla osób niepełnosprawnych w ramach modułu IV Programu Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”, na 100.000 zł - Trwa procedura zakupowa paczek żywnościowych.
7. Trwają przygotowania do złożenia wniosku w ramach programu „Dostępny Samorząd – granty”
Planowany termin złożenia – grudzień 2021/styczeń 2022 r.

 

Sprawy obywatelskie:

 

Zameldowanie

(ilość osób)

 

Wymeldowanie

(ilość osób)

 

Dowody osobiste

(ilość wydanych)

Poświadczenia zameldowania

(ilość wydanych)

Udostępnianie danych osobowych

(ilość wydanych)

Usuwanie niezgodności w programie ŹRÓDŁO

83

41

199

89

53

546

Postępowanie administracyjne

Wszczęte postępowania o wymeldowanie

Decyzje o wymeldowaniu i umorzeniu

 

3

5

 

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej:

Nowe wpisy:

Wznowienie:

Zawieszenie:

Zmiana:

Zakończenie:

Ogółem wnioski:

12

7

22

43

11

95

 

Urząd Stanu Cywilnego:

Informację o pracy Burmistrza sporządzono na podstawie danych z wydziałów.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Małgorzata Kaca

Data wytworzenia:
21 gru 2021

Osoba dodająca informacje

Małgorzata Kaca

Data publikacji:
21 gru 2021, godz. 13:53

Osoba aktualizująca informacje

Małgorzata Kaca

Data aktualizacji:
21 gru 2021, godz. 13:55