Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Szczytnie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Informacja o pracy Burmistrza - 27.01-22.02.2022 r.

 

INFORMACJA O PRACY BURMISTRZA MIASTA

od 27.01.2022 r. do 22.02.2022 r.

 

Gospodarka nieruchomościami:

1. Sprzedaż nieruchomości:

- pierwokup: 1 rezygnacja,

- ogłoszono 7 przetargów,

- akty notarialne: 2 umowy sprzedaży i 1 umowa sprzedaży prawa użytkowania wieczystego.

2. Uzgodniono lokalizacje infrastruktury technicznej i służebności przesyłu i gruntowej:

1.Uzgodnienie lokalizacji infrastruktury na nieruchomościach gminnych:

- sieć energetyczna – 4,

- sieć telekomunikacyjna – 1,

- sieć wodociągowa - 2

2. Służebność przesyłu i gruntowa - zawarto porozumienia ws. udostępnienia na cele budowlane:

- sieć wodociągowa – 2,

- sieć elektroenergetyczna - 1

3. Zawarto akty notarialne na służebność przesyłu lub gruntowej:

- sieć energetyczna - 4,

- sieć telekomunikacyjna - 1

4. Numeracja nieruchomości - 7

5. Zespół uzgadniania dokumentacji - 2

3. Dzierżawa, najem, użyczenie:

a) rozpatrzono pozytywnie wnioski o wydzierżawienie gruntu z przeznaczeniem na cele:

warzywno – ogrodnicze

garażowe

składowe

teren zielony

pieczarkarnia

kiosk

"Ruch”

pawilon

handlowy

handlowe

tymczasowe zaplecze

budowy

12

6

4

4

1

3

1

3

1

- o wynajem lokalu o pow. 8,08 m2 w ratuszu na na działalność ubezpieczeniową na okres 3 lat.

- o rozwiązanie stron umowy dzierżawy ul. Norwida na cz. dz. nr 516/3 o pow. 528 m2 pod uprawy warzywno-ogrodnicze z dn. 28.02.2022 r.

- o rozwiązanie umowy dzierżawy ul. Norwida na dz. nr 520 o pow. 1280 m2 pod teren zielony z dn. 28.02.2022 r.

- dzierżawcy targowiska miejskiego ul. Żeromskiego - Flora Garden Mariusz Napiórkowski o umorzenie w ramach pomocy de minimis kwoty 4.919,75 zł odp. waloryzacji czynszu na rok 2022 r.

b) negatywnie: wniosek PH-U„NORD” o przedłużenie umowy dzierżawy pod 5 szt. pojemników na odzież ul. Sikorskiego, Pomorska, 1 Maja 37, Żeromskiego, Sobieszczańskiego - konieczność zmiany dotychczasowych lokalizacji.

 

Sprzedaż nieruchomości i przekształcenie:

1. Zawarto 1 akt notarialny ws. sprzedaży lokalu mieszkalnego przy: ul. 3 Maja 11.

2. Rozpatrzono pozytywnie wnioski ws. sprzedaży lok. mieszk. ul. Śląska 8, ul. Leyka 8, ul. Poznańska 6.

3. Wystawiono 21 zawiadomień o wysokości oprocentowania od niespłaconej ceny za wykup lokali mieszk., nieruchomości zabudow., przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własn.

4. Przekazano sprawozdanie dla NIK ws. udzielania przez Gminę Miejską Szczytno bonifikaty nabywcom komunalnych lokali mieszkalnych przy bezprzetargowej sprzedaży za lata 2016-2021 oraz planowanych sprzedaży na podstawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Szczytno za lata 2016-2021.

5. Wystawiono 4 zaświadczenia na wykreślenie hipoteki za lokal mieszkalny.

6. Wywieszono 1 wykaz nieruchom. przeznaczonych do zbycia.

 

Gospodarka lokalami mieszkalnymi:

1. Skierowano do zawarcia umowy najmu lokalu po śmierci najemcy – 1.

2. Wyrażono zgodę na uregulowanie w ratach należn.związanych z wynajmowaniem mieszkania -1.

 

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne:

1. Wydano 14 zaświadczeń o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego/studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

2. Wydano 1 wyrys i wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

Ochrona środowiska:

1. Wydano 8 decyzji zezwalających na wycinkę drzew.

2. Przyjęto 11 zgłoszeń dot. wycinki na terenach przezn. na cele mieszkaniowe (własność osób fiz.).

3. Zawarto 2 umowy na dotację celową z na dofinansowanie inwestycji, polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach lub lokalach mieszkalnych w ramach gminnego programu Czyste Powietrze – Warto Dbać.

4. Przyjęto 3 wnioski o dofinansowanie w ramach gminnego punktu konsultacyjno – informacyjnego programu „Czyste Powietrze”.

 

Centralna Ewidencja Emisyjności Ciepła i Spalania Paliw:

Wprowadzono 945 deklaracji dot. źródeł ciepła i spalania paliw.

 

Zajęcie pasa drogowego: wydano:

Lp.

Rodzaj

Ilość

1.

Zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

3

2.

Zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej

3

3.

Zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu wykonywania robót

5

4.

Zezwolenie na umieszczenie obiektu budowlanego, handlowego w pasie drogowym

1

RAZEM

12

 

Sieć kanalizacji deszczowej:

Wydano warunki przyłączeniowe do sieci kanalizacji deszczowej: 1.

 

Gospodarka odpadami komunalnymi:

1. Przyjęto 163 deklaracje ws. wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2. Wysłano 13 wezwań ws. złożenia wyjaśnień w zakresie złożonych deklaracji o wysokości opłaty.

3. Wysłano 16 zawiadomień o zmianie wysokości należności do organów egzekucyjnych.

4. Wysłano 1 wezwanie do złożenia deklaracji o wysokości opłat.

5. Wysłano 2 postanowienia na poczet zaległych i bieżących zobowiązań podatkowych.

6. Wystawiono 1 decyzję naliczającą za brak segregacji odpadów.

 

Zezwolenia na sprzedaż detaliczną alkoholu – wydano:

- 1 zezwolenie na sprzedaż napojów alkoh. przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.

- 3 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoh. przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.

 

Licencje na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową:

Licencje taxi ogółem: 61 szt. (wygaszono 2 licencje).

 

Gospodarka lokalami użytkowymi: wyrażono zgodę na:

1. Zamontowanie jednostki zewnętrznej i wewnętrznej klimatyzacji w Poradni Laryngologicznej ul. Kościuszki 20.

2. Zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego o pow. 63,36m² ul. Gnieźnieńska 2 na 4 lata, ze stawką czynszu: 2,61 zł/m²/m-c/netto – stowarzyszenie.

3. Ogłoszenie przetargu na najem lokalu użytkowego ul. 1 Maja 6/6 o pow. 18,74m², ze stawką czynszu wyjściową: 19,03zł/m²/m-c/netto, na okres 3 lat.

 

Gospodarka pomieszczeniami gospodarczymi:

Wyrażono zgodę na zawarcie umowy najmu na pomieszczenia gospodarcze – 3.

 

Zamówienia publiczne:

1. Ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia pn. „Budowa chodnika ul. Konopnickiej (zejście do jeziora)”. Termin otwarcia: 23.02.2022 r.

2. Ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia pn. „Modernizacja infrastruktury transportu drogowego na terenie miasta Szczytno”. Termin otwarcia ofert: 03.03.2022 r.

 

Sprawy podatkowe:

1. Wymiar podatku od osób fizycznych - wydano:

- 79 decyzji ws. wymiaru podatku od nieruchomości od osób fizycznych;

- 5 decyzji ws. wymiaru podatku rolnego;

- 6 decyzji ws. wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego;

- 12 postanowień o wszczęciu postępowania podatkowego.

2. Windykacja zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych - wydano:

- 2 postanowienia o zarachowaniu wpłaty;

- 2 zaświadczenia o niezaleganiu w podatku od nieruchomości.

3. Decyzje dot. podatku od nieruchomości od osób prawnych - wydano:

- 1 postanowienie o zarachowaniu;

- 2 wezwania.

4. Podatek od środków transportowych – wydano: 2 wezwania.

5. Decyzje dot. nadpłat z tytułu opłaty skarbowej - wydano:

- 1 decyzję określającą nadpłatę,

- 2 wezwania

6. Podatek od posiadania psów - wydano: 20 wezwań.

7. Pomoc de minimis – wydano: 1 zaśw. ws. zwolnienia z podatku od nieruchomości - os. prawna.

 

Pomoc społeczna:

1. Sporządzono sprawozdanie z wykonyw. zadań z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3 za 2021 r.

2. Sporządzono sprawozdanie z realizacji ustawy o Karcie Dużej Rodziny za 2021 rok.

3. Podpisano umowę z Wojewodą na realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” (Moduł 1- Dla Dzieci i Młodzieży oraz Moduł 2 – Dla Osób Starszych).

 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii:

Podpisano 4 umowy zlecenia na prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w dwóch szkołach.

 

Współpraca z organizacjami pozarządowymi:

1. Podpisano umowy na realizację w 2022 r. zadań własnych Gminy Miejskiej Szczytno w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu (szkolenia sportowe).

2. Podpisano umowy na realizację w 2022 r. zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, kultury, sztuki, ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, pomocy społecznej oraz działań na rzecz osób w wieku emerytalnym.

 

Promocja i rozwój gospodarczy:

1. Wprowadzanie i aktualizacja treści na stronie internetowej www.miastoszczytno.pl oraz na portalach społecznościowych: Facebook, Instagram.

2. Prace nad „Strategią Rozwoju Gminy Miejskiej Szczytno na lata 2021-2030”.

3. Promocja spotkania autorskiego z Grażyną Saj-Klocek i Irminą Klocek.

4. Współorganizacja i promocja Miejskich Ferii Zimowych 2022.

5. Współorg. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Szczytnie,

6. Współorg. VI Biegu do przerębla wspólnie z Morsy #RESET Szczytno.

7. Organizacja dnia pracy w UM dla zwycięzcy licytacji o Fotel Burmistrza w ramach WOŚP.

8. Promocja działań związanych z konsultacjami w sprawie obwodnicy Szczytna.

9. Promocja dystrybucji maseczek jednorazowych dla mieszkańców.

10. Współorg. VI Charytatywnego Walentynkowego Pikniku Morsów Morsy #RESET Szczytno.

11. Prace nad monitorowaniem realizacji Strategii: Warmińsko-Mazurskie 2030. Strategia rozwoju społeczno – gospodarczego za 2021 rok.

12. Współorg. Koncertu Walentynkowego w MBP.

13. Zgłoszenie Zamku Krzyżackiego do konkursu „Modernizacja roku i Budowa XXI w.”

14. Objęcie Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta: VI Charytatywnego Walentynkowego Pikniku Morsów, Międzynarodowego Konkursu Matematycznego „Na ratunek Wiosence”.

15. Przygotowania do Gali Boksu Zawodowego w Szczytnie; organizacja konferencji prasowej.

17. Promocja Koncertu pt. „Kobietą być” z okazji Dnia Kobiet.

18. Promocja wydarzenia Kaziuki-Wilniuki 2022 w Szczytnie.

 

Pozyskiwanie środków zewnętrznych:

1. W przygotowaniu wnioski w ramach programu Polski Ład – edycja II oraz edycja II dla gmin po PGRowskich:

- modernizacja i rozbudowa oczyszczalni i przepompowni ścieków komunalnych. Szacowana kwota zadania: 41,8 mln zł, planowana wnioskowana kwota dofinansowania ok 39,7 mln zł,

- budowa sali sportowej przy SP nr 2 oraz budowa boiska przy SP nr 6. Szacowany koszt inwestycji: 12,3 mln zł, planowana wnioskowana kwota dofinansowania: ok 11 mln zł,

- rozbudowa cmentarza komunalnego. Szacowany koszt inwestycji: ok 5 mln zł, planowane wnioskowane dofinansowanie: ok 4,5 mln zł,

- termomodernizacja budynku przy ul. Mrongowiusza 3 oraz remont pomieszczeń w MDK. Szacowana wartość inwestycji: ok 1,2 mln zł, planowane wnioskowane dofinansowanie: ok 1,1 mln zł,

- modernizacja i rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta. Szacowany koszt inwestycji: ok 3 mln zł, planowane wnioskowane dofinansowanie: 2,9 mln zł.

2. W przygotowaniu wniosek o dofinansowanie budowy bloku komunalnego przy ul. Sobieszczańskiego ze środków BGK w ramach programu „Bezzwrotne wsparcie budownictwa z Funduszu Dopłat”. Szacowana wartość inwestycji: 4,8 mln zł. Planowane wnioskowane dofinansowanie na poziomie 80% kosztów kwalifikowanych.

3. Złożono końcowy wniosek rozliczający projekt "Miasto Szczytno - miasto zrównoważonego transportu publicznego etap II".

4. Złożono końcowy wniosek rozliczający projekt "Zamek krzyżacki w Szczytnie - Nowy produkt turystyczny na mapie województwa warmińsko-mazurskiego".

5. Otrzymano dofinansowanie na zakup komputerów dla dzieci z rodzin pracowników byłych PGR. Kwota grantu: 195.000 zł.

6. Otrzymano dofinansowanie w ramach programu Cyfrowa Gmina. Wysokość grantu: 684.390 zł. Cel projektu: cyfryzacja biur jednostek publicznych, jednostek podległych i nadzorowanych, poprawa jakości świadczonych usług, poprawa cyberbezpieczeństwa.

 

Sprawy obywatelskie:

 

Zameldowanie

(ilość osób)

 

Wymeldowanie

(ilość osób)

 

Dowody osobiste

(ilość wydanych)

Poświadczenia zameldowania

(ilość wydanych)

Udostępnianie danych osobowych

(ilość wydanych)

Usuwanie niezgodności w programie ŹRÓDŁO

64

8

125

88

27

385

Postępowanie administracyjne

Wszczęte postępowania o wymeldowanie

Decyzje o wymeldowaniu i umorzeniu

6

-

 

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej:

Nowe wpisy:

Wznowienie:

Zawieszenie:

Zmiana:

Zakończenie:

Ogółem wnioski:

8

4

10

86

12

120

 

Urząd Stanu Cywilnego:

Informację o pracy Burmistrza sporządzono na podstawie danych z wydziałów.

 

 

 

 

 

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Małgorzata Kaca

Data wytworzenia:
25 lut 2022

Osoba dodająca informacje

Małgorzata Kaca

Data publikacji:
25 lut 2022, godz. 14:15

Osoba aktualizująca informacje

Małgorzata Kaca

Data aktualizacji:
25 lut 2022, godz. 14:16