Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Szczytnie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Informacja o pracy Burmistrza - 27.04-26.05.2021 r.

INFORMACJA O PRACY BURMISTRZA MIASTA

od 27.04.2021 r. do 26.05.2021 r.

 

Gospodarka nieruchomościami:

1. Podziały nieruchomości:

 • postanowienia pozytywnie opiniujące podział nieruchomości - 2

2. Sprzedaż nieruchomości:

 • ogłoszone przetargi - 2,

 • zorganizowane przetargi - 1,

 • akt notarialny - 1,

 • zrezygnowano z prawa pierwokupu - 1,

 • wniosek o zbycie nieruchomości - 1 pozytywny

3. Uzgodniono lokalizacje infrastruktury technicznej i służebności przesyłu i gruntowej:

1. Uzgodnienie lokalizacji infrastruktury na nieruchomościach gminnych:

 • sieć telekomunikacyjna - 1

 • sieć gazowa - 1

 • przyłącze energetyczne - 1

2. Służebność przesyłu i gruntowa:

a) zawarto wstępne porozumienia w sprawie służebności:

 • sieć energetyczna - 5

 • sieć gazowa - 1

b) zawarto porozumienia w sprawie udostępnienia na cele budowlane:

 • sieć telekomunikacyjna - 1

 • sieć energetyczna - 1

3. Numeracja nieruchomości - 5

4. Dzierżawa, najem, użyczenie: rozpatrzono pozytywnie wnioski o wydzierżawienie gruntu z przeznaczeniem na cele:

Warzywno – ogrodniczo

Garażowe

Handlowe

 

Składowe

Ogródek gastronomiczny

Teren zielony

Droga dojazdowa

Parking

27

3

1

5

1

1

2

2

Pozytywnie:

 • przezn. do wydzierżawienia cz. dz. nr 266/4 przy Pl. Juranda pod lokalizację dwóch budynków parterowych nie powiązanych stale z gruntem od 01.06.-30.09.2021 r. i od 01.04.-30.09.2022 r. o pow.:

a) 18 m2 - budynek (sprzedaż pamiątek, map, książek,) oraz 9 m2 teren przyległy do budynku,

b) 18 m2 - budynek parterowy nie powiązany stale z gruntem (mała gastronomia) oraz 21 m2 teren przyległy do budynku

 • przedłużenie umowy dzierżawy cz. dz. nr 1/19 o pow.10 m2 ul. Sportowa pod gołębnik do 31.12.2021 r.

 • rozwiązanie za porozumieniem stron umowy dzierżawy dz. nr 22 pow. 138 m2 ul. Solidarności pod teren zielony z dniem 30.04.2021 r.

Negatywnie:

 • wydzierżawienie cz. dz. nr 271/18 o pow. 40 m2 ul. Barcza pod parkowanie samochodów, urządzenie pasa zieleni;

 • wydzierżawienie cz. dz. nr 35/2 o pow. 200 m2 ul. Poznańska na cele gospodarczo-ogrodnicze.

 

Sprzedaż nieruchomości i przekształcenie:

1. Zawarto 2 akty notarialne w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych: ul. Sikorskiego 4a i ul. Kościuszki 17.

2. Zawarto 1 akt notarialny w sprawie sprzedaży pomieszczenia na strychu na poprawę zagospodarowania lokalu mieszkalnego ul. Kościuszki 4.

3. Rozpatrzono pozytywnie 3 wnioski w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych ul. 3 Maja 13, ul. Odrodzenia 36, ul. Lanca 6.

4. Pozytywnie 1 wniosek w sprawie sprzedaży gruntu pod garażem ul. Targowa. Garaż wybudowany ze środków własnych.

 

Gospodarka lokalami mieszkalnymi:

1. Skierowano do zawarcia umowy najmu lok. socjalnego na kolejny okres:
ul. Kościuszki.

2. Udzielono ulgi w spłacie należności tj. uregulowanie w ratach należności związanych z wynajmowaniem mieszkania: ul. Konopnickiej i ul. Poznańska.

 

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne: Wydano:

24

zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego/studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i rewitalizacji

1

informację o ochronie konserwatorskiej nieruchomości

6

decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu w tym:

3

na przebudowę, rozbudowę, budowę domów mieszkalnych,

2

na budowę budynków usługowych

 

Ochrona środowiska:

 • wydano 3 decyzje zezwalające na wycinkę drzewa osobie prawnej;

 • przyjęto 2 zgłoszenia dotyczące wycinki drzew na terenach nieruchomości będących własnością osób fizycznych przeznaczonych na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej;

 • wydano 2 zgody na wycięcie drzew na gruncie stanowiącym własność miasta w celu przedstawienia ich w Starostwie (wnioskodawcą był dzierżawca i zarządca nieruchomości).

   

Inne: „Czyste powietrze”:

Zawarto 5 umów na dofinansowanie wymiany źródła ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych (wymiana źródeł ciepła w budynkach lub lokalach mieszkalnych w ramach programu Czyste Powietrze – Warto Dbać).

 

Zajęcie pasa drogowego: Wydano decyzje:

Lp.

Rodzaj

Ilość

1.

Zezwolenie na lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

10

2.

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej.

6

3.

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu wykonywania robót .

14

4.

Zezwolenie na lokalizację zjazdu do nieruchomości.

4

5.

Zezwolenie na umieszczenie obiektu budowlanego, handlowego w pasie drogowym.

1

Razem

35

 

Sieć kanalizacji deszczowej:

Wydano warunki przyłączeniowe do sieci kanalizacji deszczowej - 2.

 

Gospodarka odpadami komunalnymi:

 1.  Przyjęto 91 deklaracji ws wysokości opłaty.

 2.  Wysłano 10 wezwań ws złożenia wyjaśnień w zakresie złożonych deklaracji o wysokości opłaty.

 3.  Wysłano 10 zawiadomień o zmianie wysokości należności do organów egzekucyjnych.

 4.  Wysłano 15 zawiadomień ws nadpłat w opłacie.

 5.  Wysłano 1 wezwanie do złożenia deklaracji o wysokości opłat.

 6.  Wysłano 10 postanowień na poczet zaległych i bieżących zobowiązań podatkowych.

 

Zezwolenia na sprzedaż detaliczną alkoholu:

1. Wydano 6 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoh. przezn. do spożycia w miejscu sprzedaży.

2. Wydano 4 zezwolenia na sprzed. napojów alkoh. przezn. do spożycia poza miejscem sprzedaży.

3. Dokonano (na wniosek) zwrotu 2/3 części opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoh. przezn. do spożycia w miejscu sprzedaży należnej w 2021 r., przedsiębiorcom którzy wnieśli opłatę jednorazowo - 4 podmioty.

4. Dokonano (na wniosek) zwolnienia z 2/3 części opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoh. przezn. do spożycia w miejscu sprzedaży należnej w 2021 r., przedsiębiorców którzy wnieśli I ratę - 6 podmiotów.

 

Licencje na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową:

Licencje taxi ogółem: 71 szt.:

 • wydano 1 licencję,

 • wygaszono (na wniosek) 1 licencję

 

Gospodarka lokalami użytkowymi-wyrażono zgodę na:

1. zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego ul. Kościuszki 16/2 o pow. 70,00m², ze stawką czynszu: 16,19zł/m²/m-c/netto, na okres 3 lat - piekarnia.

2. zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego ul. Polska 3/20 o pow. 69,38m², ze stawką czynszu: 32,37zł/m²/m-c/netto, na okres 5 lat - gastronomia.

3. wprowadzenie kosztów odbioru odpadów komunalnych do stawek czynszu za wynajem lokali użytkowych.

 

Zamówienia publiczne:

1. Ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia pn. „Budowa oświetlenia ul. Tatarkiewicza”. Termin otwarcia ofert: 06.05.2021 r. Liczba złożonych ofert: 9 Wykonawca: „INSBUD” Sylwia Olszewska - Lider Konsorcjum, 18-400 Łomża, Giełczyn, ul. Bielna 6g „INSTAL - GROT” Tomasz Kupidłowski - Partner Konsorcjum, 18-400 Łomża, Boguszyce 5. Cena: 105.288 zł. Podpisanie umowy: 28.05.2021 r. Wykonanie zamówienia: w ciągu 6 miesięcy po zawarciu umowy.

2. Ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia pn.„Zaciągnięcie długoterminowego kredytu w wysokości 5.025964,15 zł z przezn. na sfinansowanie planowanego na 2021 rok deficytu Gminy Miejskiej Szczytno”. Otwarcie ofert nastąpi: 11.06.2021 r.

 

Informacja z zakresu realizacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Szczytno w 2021 roku:

Rozpatrzono pozytywnie 10 wniosków ws. dofinansowania zabiegów sterylizacji i kastracji psów i kotów oraz 9 wniosków dot. sfinansowania zabiegów kastracji i sterylizacji kotów wolno żyjących.

 

Sprawy podatkowe:

1. Wymiar podatku od osób fizycznych - wydano:

 • 84decyzje w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości od osób fizycznych,

 • 8 decyzji w sprawie wymiaru podatku rolnego,

 • 9 decyzji w sprawie wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego,

 • 78 postanowień o wszczęciu postępowania podatkowego

2. Windykacja zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych - wydano:

 • 35 postanowień o zarachowaniu wpłaty,

 • 216 tytułów wykonawczych

3. Ulgi dot. podatku od nieruchomości - osoby fizyczne – wydano:

 • 1 decyzję,

 • 1 wezwanie,

 • 1 postanowienie

4. Decyzje dot. podatku od nieruchomości - osoby prawne - wydano:

 • 2 postanowienia o zarachowaniu,

 • 1 tytuł wykonawczy,

 • 9 upomnień

5. Ulgi dot. podatku od nieruchomości - osoby prawne wydano:

 • 2 decyzje,

 • 1 zaświadczenie o pomocy de minimis

6. Podatek od środków transportowych – wydano:

 • 1 wezwanie,

 • 1 postanowienie o zarachowaniu

7. Ulgi dot. podatku od środków transportowych – wydano:

 • 1 zaświadczenie o pomocy de minimis,

 • 1 decyzję

8. Decyzje dot. nadpłat z tytułu opłaty skarbowej - wydano.

 • 1 decyzję określających nadpłatę w opłacie skarbowej,

 • 1 postanowienie

9. W sprawie zajęcia stanowiska w trybie art. 209 §1 Ordynacji podatkowej w zw. z art. 18 ust. 2 ustawy o dochodach JST wydano 2 postanowienia.

 

W zakresie oświaty:

1. Wydano decyzję ws dofinansowania pracodawcy kosztów kształcenia młodocianego pracownika.

2. Złożono wniosek do Kuratorium Oświaty o udzielenie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w 2021 r.

3. Złożono wniosek o dofinansowanie wyposażenia stołówek szkolnych w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

4. Złożono wniosek o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z rezerwy subwencji w roku 2021 z tyt. dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych.

 

W zakresie pomocy materialnej dla uczniów:

Wydano 83 decyzje w sprawie stypendium szkolnego.

 

Promocja i Rozwój Gospodarczy:

1. Wprowadzanie i aktualizacja treści na stronie internetowej www.miastoszczytno.pl oraz na portalach społecznościowych: Facebook, Instagram;

2. Promocja projektu i przygotowania do otwarcia inwestycji "Zamek krzyżacki w Szczytnie - nowy produkt turystyczny na mapie województwa warmińsko-mazurskiego" dofinansowanego w ramach RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020”;

3. Działania promocyjne w zakresie realizacji grantu „Wspólny plan”;

4. Promowanie i organizacja wydarzeń związanych z obchodami Roku Krzysztofa Klenczona;

5. Nagranie i montaż filmu wysłanego do Herten z okazji Dnia Europy;

6. Koordynacja kampanii “Rowerowy Maj”;

7. Prace nad „Strategią Rozwoju Gminy Miejskiej Szczytno na lata 2021-2030”;

8. Organizacja Majówki 2021:

 • obchody 230. Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 maja,

 • złożenie kwiatów pod pomnikiem Orła Białego w Szczytnie,

 • uroczysta Msza Święta za Ojczyznę,

9. Promocja akcji Wielkie Grillowanie z Radiem Zet;

10. Współorganizacja Światowego Dnia Pszczół (łąka kwietnia)

11. Rozpoczęcie prac nad wdrożeniem Budżetu Obywatelskiego;

12. Podpisanie listu intencyjnego z Portem Lotniczym Olsztyn - Mazury w Szymanach w ramach współpracy i wzajemnej promocji;

13. Objęcie Patronatem Burmistrza Miasta: Mistrzostw Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Kyokushin Karate oraz Charytatywny Turniej Piłki Nożnej dla Bartusia.

 

Sprawy obywatelskie:

 

Zameldowanie

(ilość osób)

 

Wymeldowanie

(ilość osób)

 

Dowody osobiste

(ilość wydanych)

Poświadczenia zameldowania

(ilość wydanych)

Udostępnianie danych osobowych

(ilość wydanych)

Usuwanie niezgodności w programie ŹRÓDŁO

63

32

111

20

26

91

Postępowanie administracyjne

Wszczęte postępowania o wymeldowanie

Decyzje o wymeldowaniu i umorzeniu

 

4

6

 • Sporządzono meldunek o stanie rejestru wyborców miasta Szczytna za II kwartał 2021 r.

 

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej:

Nowe wpisy:

Wznowienie:

Zawieszenie:

Zmiana:

Zakończenie:

Ogółem wnioski:

16

8

6

22

7

59

 

Urząd Stanu Cywilnego:

Informację o pracy Burmistrza sporządzono na podstawie danych wydziałów.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Małgorzata Kaca

Data wytworzenia:
31 maj 2021

Osoba dodająca informacje

Małgorzata Kaca

Data publikacji:
31 maj 2021, godz. 13:07

Osoba aktualizująca informacje

Małgorzata Kaca

Data aktualizacji:
31 maj 2021, godz. 13:13