Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Szczytnie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Informacja o pracy Burmistrza - 27.05-23.06.2021 r.

INFORMACJA O PRACY BURMISTRZA MIASTA

od 27.05.2021 r. do 23.06.2021 r.

 

Gospodarka nieruchomościami:

1. Podziały nieruchomości:

 • postanowienia pozytywnie opiniujące podział nieruchomości – 2;

 • decyzje zatwierdzające podział - 2

2. Sprzedaż nieruchomości:

 • zorganizowano przetargi – 2;

 • zrezygnowano z prawa pierwokupu - 1

3. Uzgodniono lokalizacje infrastruktury technicznej i służebności przesyłu i gruntowej:

1. Uzgodnienie lokalizacji infrastruktury na nieruchomościach gminnych:

 • sieć telekomunikacyjna - 1

 • sieć gazowa – 1.

 • przyłącze energetyczne - 2

2. Służebność przesyłu i gruntowa:

a) zawarto wstępne porozumienia w sprawie służebności:

 • sieć energetyczna - 1

3. Zawarto akty notarialne na służebność przesyłu:

 • sieć energetyczna – 6.

 • kanalizacja sanitarna – 1.

 • wodociąg - 2

Numeracja nieruchomości - 2

Posiedzenie Zespołu Uzgadniania Dokumentacji - 1

4. Dzierżawa, najem, użyczenie: rozpatrzono pozytywnie wnioski o wydzierżawienie gruntu z przeznaczeniem na cele:

Warzywno–ogrodniczo

Garażowe

Miejsca postojowe do lokalu użytkowego

 

Teren zielony

Składowe

5

1

1

2

1

 • wniosek o rozwiązanie z dn. 30.06 umowy najmu garażu o pow. 12,60 m2, ul. Lipperta 11.

 • przeznaczono do oddania w najem garaż ul. Lipperta 11 o pow. 12,60 m2 na okres 3 lat w drodze przetargu z ceną czynszu 5,00 zł/m2 miesięcznie netto.

 

Sprzedaż nieruchomości i przekształcenie:

1. Zawarto 1 akt notarialny ws sprzedaży lokalu mieszkalnego ul. Żeromskiego 4,

2. Rozpatrzono pozytywnie 2 wnioski ws sprzedaży lokalu mieszkalnego ul. Poznańska 6 i Lanca 6

3. Rozpatrzono pozytywnie 1 wniosek ws sprzedaży gruntu pod garażem ul. Targowa.

4. Rozpatrzono pozytywnie 1 wniosek ws sprzedaży ułamkowej cz. 7/100 gruntu dz. nr 19/5 o pow. 1024 m2 na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości celem uregulowania udziałów w nieruchomości ul. Piłsudskiego 6-8.

5. Wystawiono 2 zaświadczenia na wykreślenie hipoteki za lokal mieszkalny.

6. Wystawiono 2 zaświadczenia potwierdzające spłatę należności z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności.

7. Wywieszono 1 wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia.

8. Wydano 1 decyzję o przekształceniu nieruchomości garażowej z użytkowania wieczystego na własność.

 

Gospodarka lokalami mieszkalnymi: Złożono 4 propozycje lokali mieszkalnych do zawarcia umowy najmu dla rodzin oczekujących na przydział.

 

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne: Wydano:

16

Zaświadczeń o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego/studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i rewitalizacji

4

Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu w tym:

3

na budowę budynków usługowych

1

na inwestycje celu publicznego

 

Ochrona środowiska:

Przyjęto 2 zgłoszenia dot. wycinki drzew na nieruchomości będącej własnością osób fizycznych przeznaczonych na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 

Inne: "Czyste powietrze":

Zawarto 4 umowy na dofinansowanie wymiany źródła ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych (w ramach programu Czyste Powietrze – Warto Dbać).

 

Zajęcie pasa drogowego: Wydano decyzje:

Lp.

Rodzaj

Ilość

1.

Zezwolenie na lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

5

2.

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej

4

3.

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu wykonywania robót

10

4.

Zezwolenie na lokalizację zjazdu do nieruchomości

3

5.

Zezwolenie na umieszczenie obiektu budowlanego, handlowego w pasie drogowym

1

RAZEM

23

 

Sieć kanalizacji deszczowej:

Wydano warunki przyłączeniowe do sieci kanalizacji deszczowej – 5.

 

Gospodarka odpadami komunalnymi:

1. Przyjęto 70 deklaracji ws wysokości opłaty.

2. Wysłano 12 wezwań ws złożenia wyjaśnień w zakresie złożonych deklaracji o wysokości opłaty.

3. Wysłano 8 zawiadomień o zmianie wysokości należności do organów egzekucyjnych.

4. Wysłano 2 zawiadomienia ws nadpłat w opłacie.

5. Wysłano 4 wezwania do złożenia deklaracji o wysokości opłat.

6. Wysłano 8 postanowień na poczet zaległych i bieżących zobowiązań podatkowych.

 

Zezwolenia na sprzedaż detaliczną alkoholu:

1. Wydano 4 zezw. na sprzedaż napojów alkoh. przezn. do spożycia w miejscu sprzedaży.

2. Wydano 3 zezw. na sprzedaż napojów alkoh. przezn. do spożycia poza miejscem sprzedaży.

3. Dokonano zwolnienia z 2/3 cz. opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoh. przezn. do spożycia w miejscu sprzedaży należnej w 2021 r., od przedsiębiorców, którzy wnieśli I ratę - 5 podmiotów.

 

Licencje na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową :

Licencje taxi ogółem: 71 szt.

 • dokonano zmiany 1 licencji na wniosek strony.

 

Gospodarka lokalami użytkowymi:

Wyrażono zgodę na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego o pow. 45,13 m² ul. Boh.Westerplatte 12/9, ze stawką czynszu : 10,00zł/m²/m-c/netto, na 3 lata – sprzed. okien i drzwi.

 

Zamówienia publiczne:

1. Ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zaciągnięcie długoterminowego kredytu w wysokości 5.025.964,15 zł z przezn. na sfinansowanie planowanego na 2021 r. deficytu Gminy Miejskiej Szczytno”. Otwarcie ofert: 11.06.2021 r. Liczba złożonych ofert: 3 Wykonawca: BS w Szczytnie, ul. Łomżyńska 20, 12-100 Szczytno. Cena: 234.080,20 zł.

2. Wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym pn. „Przystosowanie obiektów miejskich do potrzeb opieki i wychowania dzieci do lat 6”. Otwarcie ofert: 05.07.2021 r.

 

Informacja z zakresu realizacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Szczytno w 2021 roku:

Rozpatrzono pozytywnie 3 wnioski w sprawie dofinansowania zabiegów sterylizacji i kastracji psów i kotów oraz 1 wniosek dotyczący sfinansowania zabiegu sterylizacji kotki wolno żyjącej.

 

Sprawy podatkowe:

1. Wymiar podatku od osób fizycznych - wydano:

 • 54 decyzje ws wymiaru podatku od nieruchomości od osób fizycznych;

 • 2 decyzje ws wymiaru podatku rolnego;

 • 7 decyzji ws wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego;

 • 36 postanowień o wszczęciu postępowania podatkowego

2. Windykacja zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych - wydano:

 • 40 postanowień o zarachowaniu wpłaty;

 • 22 tytuły wykonawcze;

 • 430 upomnień

3. Decyzje dot. podatku od nieruchomości - osoby prawne - wydano:

 • 3 postanowienia o zarachowaniu;

 • 1 tytuł wykonawczy;

 • 8 upomnień;

 • 1 wezwanie;

 • 2 postanowienia

4. Ulgi dot. podatku od nieruchomości - osoby prawne wydano: 1 wezwanie.

5. Podatek od środków transportowych - wydano:

 • 1 wezwanie;

 • 2 postanowienia

6. Decyzje dot. nadpłat z tytułu opłaty skarbowej - wydano: 6 decyzji.

7. Windykacja zaległości w opłacie za zajęcie pasa drogowego - wydano: 1 upomnienie.

 

Oświata:

1. Złożono wniosek do Kuratorium Oświaty o udzielenie dotacji celowej w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w 2021 roku.

2. Zatwierdzono projekty organizacyjne szkół i przedszkoli na rok szkolny 2021/2022.

 

Pomoc materialna dla uczniów:

Wydano 2 decyzje w sprawie stypendium szkolnego.

 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii:

Podpisano umowę na przeprowadzenie cyklu profilaktycznych imprez pt. “Szczytno wakacjami malowane 2021” w ramach ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej “Postaw na Rodzinę”.

 

Promocja i rozwój gospodarczy:

1. Wprowadzanie i aktualizacja treści na stronie internetowej www.miastoszczytno.pl oraz na portalach społecznościowych: Facebook, Instagram;

2. Otwarcie i film nt inwestycji "Zamek krzyżacki w Szczytnie - nowy produkt turystyczny na mapie województwa warmińsko-mazurskiego" dofinansowanego w ramach RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020”;

3. Konsultacje społeczne i działania promocyjne w zakresie realizacji grantu „Wspólny plan”;

4. Promowanie, organizacja wydarzeń i przyg. pakietu sponsorskiego związanych z obchodami Roku Krzysztofa Klenczona;

5. Opracowanie Kalendarza imprez letnich Letnie Granie Szczytno 2021;

6. Zakończenie kampanii “Rowerowy Maj”;

7. Prace nad „Strategią Rozwoju Gminy Miejskiej Szczytno na lata 2021-2030”, rozpoczęcie konsultacji projektu Strategii;

8. Kampania promocyjna i rozpoczęcie składania wniosków do Budżetu Obywatelskiego;

9. Wizyta u dzieci w szczycieńskich przedszkolach oraz organizacja Dnia Dziecka;

10. Objęcie Patronatem Burmistrza Miasta: Ogólnopolski Mityng w Pchnięciu Kulą, Mistrzostwa Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Kyokushin Karate oraz Charytatywny Turniej Piłki Nożnej dla Bartusia;

11. Zorganizowanie Nocy Kupały 2021;

12. Zorganizowanie Strefy Kibica na mecze Reprezentacji Polski w Euro 2020;

13. Podpisanie porozumienia z Państwową Szkołą Muzyczną I stopnia im. F. Chopina w Szczytnie w sprawie powstania muralu Krzysztofa Klenczona na murach Szkoły;

14. Wyróżnienie w konkursie Cittaslow za spot promocyjny pt. „Rodzina Odkrywa Szczytno”;

15. Wizyta na obozie harcerskim u Harcerzy ze Związku Drużyn Szczycieńskich ZHP;

16. Tworzenie materiału filmowego zachęcającego Mieszkańców i Turystów do korzystania z atrakcji przygotowanych przez Miasto Szczytno na okres letni;

17. Przygotowania do Festiwalu Cittaslow;

18. Zorganizowanie otwarcia Wieży Ratusza.

 

Pozyskiwanie środków zewnętrznych:

1. Złożenie wniosku i dokumentacji projektu "Przebudowa Stadionu przy ul. Śląskiej w Szczytnie" w ramach programu Sportowa Polska. Trwa ocena merytoryczna. Szacowana wartość zadania: 11.273.294,55 zł. Wnioskowane dofinansowanie: 2.500.000 zł

2. Otrzymano refundację kosztów projektu Zamek Krzyżacki w Szczytnie - nowy produkt turystyczny na mapie województwa warmińsko-mazurskiego" w wysokości: 719.464,74 zł
3. Bieżące działania w ramach rozliczenia projektów "Miasto Szczytno - miasto zrównoważonego transportu publicznego" oraz "Miasto Szczytno - miasto zrównoważonego transportu publicznego - etap II"

 

Sprawy obywatelskie:

 

Zameldowanie

(ilość osób)

 

Wymeldowanie

(ilość osób)

 

Dowody osobiste

(ilość wydanych)

Poświadczenia zameldowania

(ilość wydanych)

Udostępnianie danych osobowych

(ilość wydanych)

Usuwanie niezgodności w programie ŹRÓDŁO

33

15

134

18

32

95

Postępowanie administracyjne

Wszczęte postępowania o wymeldowanie

Decyzje o wymeldowaniu i umorzeniu

 

0

3

 • W ramach prac przygotowawczych nad tworzeniem Centralnego Rejestru Wyborców: sprawdzenie w systemie WOW opisu granic obwodów i okręgów pod kątem prawidłowości odczytania danych przez system GUS-u – TERYT.

 

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej:

Nowe wpisy:

Wznowienie:

Zawieszenie:

Zmiana:

Zakończenie:

Ogółem wnioski:

12

8

5

26

3

54


 

Urząd Stanu Cywilnego:

 

Informację o pracy Burmistrza sporządzono na podstawie danych wydziałów.

 

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Małgorzata Kaca

Data wytworzenia:
28 cze 2021

Osoba dodająca informacje

Małgorzata Kaca

Data publikacji:
28 cze 2021, godz. 11:03

Osoba aktualizująca informacje

Małgorzata Kaca

Data aktualizacji:
28 cze 2021, godz. 11:03