Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Szczytnie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Informacja o pracy Burmistrza - 27.08-24.09.2021 r.

 

INFORMACJA O PRACY BURMISTRZA MIASTA

od 27.08.2021 r. do 24.09.2021 r.

 

Gospodarka nieruchomościami:

1. Podziały nieruchomości: wydano 5 decyzji zatwierdzających podział.

2. Sprzedaż nieruchomości:

 • wykazy o przeznaczeniu do zbycia - 3,

 • rezygnacja z prawa pierwokupu - 1,

 • ilość przetargów – 1 (wyłoniono nabywcę)

3. Uzgodniono lokalizacje infrastruktury technicznej i służebności przesyłu oraz gruntowej:

1.Uzgodniono lokalizację infrastruktury na nieruchomościach gminnych:

sieć energetyczna - 2 ,

sieć gazownicza – 1,

sieć telekomunikacyjna – 4,

sieć kanalizacji deszczowej – 1

2. Służebność przesyłu i gruntowa:

a) zawarto wstępne porozumienia ws. służebności:

sieć energetyczna - 1,

sieć telekomunikacyjna - 1,

sieć gazowa - 2

b) zawarto porozumienia ws. udostępnienia na cele budowlane:

sieć kanalizacji deszczowej – 1,

sieć telekomunikacyjna - 1

3. Zawarto akty notarialne na służebność przesyłu/gruntową:

sieć gazowa – 4,

sieć energetyczna - 1,

sieć telekomunikacyjna - 5

4. Numeracja nieruchomości - 6

5. Zespół uzgadniania dokumentacji - 3

 • Wydano zarządzenie ws. przeprowadzenia konsultacji społecznych dot. nadania nazwy ulicy Żaglowa części działki nr 206/40 obr. 1 w terminie 10-24 września 2021 r.

4. Dzierżawa, najem, użyczenie: rozpatrzono pozytywnie wnioski o wydzierżawienie gruntu z przeznaczeniem na cele:

Warzywno – ogrodnicze

Garażowe

Teren zielony

Handlowe

Ogródek gastronomiczny

1

3

2

1

1

Ponadto rozpatrzono:

a) pozytywnie:

 • wniosek o przedłużenie dzierżawy na umieszczenie tymczasowego zasilania placu budowy w dz. ul. Lidzbarska do 30.06.2022 r.,

 • 2 wnioski o przekazanie praw i roszczeń do garażu ul. Targowa,

 • wniosek Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Olsztynie o przedłużenie użyczenia gruntu ul. Solidarności o pow. 570 m2 pod drogę dojazdową do ROD ”MAZUR” na 3 lata,

 • wniosek dzierżawcy targowiska miejskiego zgodę na zamontowanie kamer monitorujących.

b) negatywnie: wniosek o przekazanie praw do dzierżawy gruntu o pow. 16 m2 ul. Chopina pod pawilonem handlowym wraz z przyległym terenem o pow. 58 m2.

 

Sprzedaż nieruchomości i przekształcenie:

1. Zawarto 2 akty notarialne ws. sprzedaży lokali mieszk.: ul. Barczewskiego 2, 3 Maja 13.

2. Rozpatrzono pozytywnie 3 wnioski ws. sprzedaży lokali mieszk. ul. Chopina 1, Skłodowskiej 5, Kościuszki 17.

3. Wystawiono 3 zaśw. na wykreślenie hipoteki za lokal mieszkalny.

4. Wystawiono 4 zaśw. potwierdzające spłatę należności z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności.

5. Wywieszono 1 wykaz nieruchomości miejskich przeznaczonych do zbycia.

 

Gospodarka lokalami mieszkalnymi:

1. Skierowano do zawarcia umowy najmu socjalnego na kolejny okres (ul. Wasińskiego 5).

2. Skierowano do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego - 3 (ul. Kościuszki 7, ul. Kościuszki 18A, ul. Boh. Westerplatte).

3. Wyrażono zgodę na uregulowanie w ratach należności związanych z wynajmowaniem mieszkania przy ul. 1 Maja 17.

4. Umorzono zaległości za wcześniej zajmowany lokal mieszkalny przy ul. Lipperta 8.

 

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne:

1. Wydano 17 zaświadczeń o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego/ studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

2. Wydano 1 informację o ochronie konserwatorskiej nieruchomości.

 

Ochrona środowiska:

1. Wydano 1 decyzję zezwalającą na wycinkę drzew.

2. Przyjęto 3 zgłoszenia dot. wycinki na terenach przezn. na cele mieszkaniowe osób fizycznych.

3. Zawarto 5 umów na dotację celową na dofinansowanie inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach lub lokalach mieszkalnych w ramach gminnego programu Czyste Powietrze - Warto Dbać,

4. Przyjęto 2 wnioski o dofinansowanie w ramach gminnego punktu konsultacyjno– informacyjnego programu „Czyste Powietrze”.

5. Zorganizowano w placówkach oświatowych akcję Sprzątanie Świata-Polska 2021.

 

Zajęcie pasa drogowego: Wydano decyzje:

Lp.

Rodzaj

Ilość

1.

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej

13

2.

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu wykonywania robót

12

3.

Zezwolenie na lokalizację zjazdu do nieruchomości

1

4.

Zezwolenie na umieszczenie obiektu budowlanego, handlowego w pasie drogowym

1

RAZEM

27

 

Sieć kanalizacji deszczowej:

Wydano warunki przyłączeniowe do sieci kanalizacji deszczowej – 1.

 

Gospodarka odpadami komunalnymi:

1. Przyjęto 97 deklaracji ws wysokości opłaty.

2. Wysłano 21 wezwań ws. złożenia wyjaśnień w zakresie złożonych deklaracji o wysokości opłaty.

3. Wysłano 18 zawiadomień o zmianie wysokości należności do organów egzekucyjnych.

4. Wysłano 16 zawiadomień ws. nadpłat w opłacie.

5. Wysłano 1 wezwanie do złożenia deklaracji o wysokości opłat.

6. Wysłano 21 postanowień na poczet zaległych i bieżących zobowiązań podatkowych.

 

Zezwolenia na sprzedaż detaliczną alkoholu:

Wydano 5 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoh. przezn. do spożycia poza miejscem sprzedaży.

 

Licencje na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową :

Licencje taxi ogółem: 69 szt.

 

Gospodarka lokalami użytkowymi-wyrażono zgodę na:

1. ogłoszenie przetargu na najem lokalu użytkowego ul. Polska 26 o pow. 43,31m², ze stawką czynszu wyjściową: 27,00zł/m²/m-c/netto, na okres 3 lat.

2. ogłoszenie przetargu na najem lokalu użytkowego ul. Boh. Westerplatte 12/5c o pow. 118,55m², ze stawką czynszu wyjściową: 5,49zł/m²/m-c/netto, na okres 2 lat.

3. remont dachu i wykonanie wentylacji w lokalu użytkowym ul. Boh. Westerplatte 12/19 przez najemcę, który wykona remont we własnym zakresie, w zamian za obniżkę czynszu przez okres 10 miesięcy (ze stawki 6,50zł/m²/m-c/netto na stawkę 2,30zł/m²/m-c/netto).

4. montaż/postawienie na działce nr 7/37, w obrębie wynajmowanego gruntu ul. Mrongowiusza 1 (część działki nr 7/19 oraz 7/37 obręb 2) garażu typu „blaszak” o wymiarach 3x4m.

 

Gospodarka pomieszczeniami gospodarczymi:

Wyrażono zgodę na zawarcie umowy najmu na pomieszczenia gospodarcze - 1 (ul. 1 Maja 17/3).

 

Zamówienia publiczne:

27.08.2021 r. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Odbiór odpadów komunalnych z terenu miasta Szczytno”.
Termin otwarcia ofert nastąpi 04.10.2021 r.

 

Informacja z zakresu realizacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Szczytno w 2021 roku:

Rozpatrzono pozytywnie 3 wnioski ws. dofinansowania zabiegów sterylizacji i kastracji psów i kotów oraz 3 wnioski dot. sfinansowania zabiegu sterylizacji i kastracji kotów wolno żyjących.

 

Sprawy podatkowe:

1. Wymiar podatku od osób fizycznych - wydano:

 • 96 decyzji ws. wymiaru podatku od nieruchomości od osób fizycznych;

 • 1 decyzję ws. wymiaru podatku rolnego;

 • 11 decyzji ws. wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego;

 • 40 postanowień o wszczęciu postępowania podatkowego;

 • 2 zaświadczenia dot. podatku od nieruchomości.

2. Windykacja zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych - wydano:

 • 24 postanowienia o zarachowaniu wpłaty;

 • 1 zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach.

3. Decyzje dot. podatku od nieruchomości od osób prawnych - wydano:

 • 2 postanowienia o zarachowaniu;

 • 5 upomnień.

4. Podatek od środków transportowych - wydano:

 • 2 postanowienia;

 • 1 decyzję.

5. Decyzje dot. nadpłat z tytułu opłaty skarbowej - wydano: 4 określające nadpłatę.

6. Windykacja zaległości w opłacie za zajęcie pasa drogowego - wydano: 7 upomnień.

7. Postępowanie ws. zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - wydano: 1 decyzję.

 

Oświata:

1. Sporządzono wniosek do MEN o zwiększenie cz. oświatowej subwencji ogólnej z 0,4% rezerwy z tyt. dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli.

2. Złożono wniosek w ramach Rządowego programu na lata 2020-2024 “Aktywna tablica” na zakup pomocy dydaktycznych dla SSP nr 4

3. Złożono wniosek o dofinansowanie wycieczek w ramach przedsięwzięcia “Poznaj Polskę”.

 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii:

Podpisano 5 umów zlecenia na prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w trzech szkołach.

 

Promocja i rozwój gospodarczy:

1. Wprowadzanie i aktualizacja treści na stronie internetowej www.miastoszczytno.pl oraz na portalach społecznościowych: Facebook, Instagram.

2. Prace nad „Strategią Rozwoju Gminy Miejskiej Szczytno na lata 2021 – 2030”.

3. Promowanie i organizacja wydarzeń związanych z obchodami Roku Krzysztofa Klenczona:

 • Seans filmu „10 w skali Beauforta”;

 • Koncert „Epitafium” poświęcony pamięci Krzysztofa Klenczona,

 • Organizacja III Pleneru Malarskiego pt. „Śladami Krzysztofa Klenczona”.

4. Udział w obchodach 82. rocznicy wybuchu II wojny światowej oraz Dnia Kombatanta.

5. Organizacja spotkania z mieszkańcami i turystami na Baszcie Zamku Krzyżackiego.

6. Organizacja przywitania 100.000 odwiedzającego Zamku Krzyżackiego.

7. Podsumowanie i ogłoszenie zwycięzcy projektu złożonego w ramach Budżetu Obywatelskiego.

8. Udział i przygotowanie stoiska promocyjnego na 111-lecie Banku Spółdzielczego w Szczytnie.

9. Udział i przygotowanie stoiska promocyjnego na pikniku rowerowym „Love Rower” w Olsztynie.

10. Organizacja i promocja Tygodnia Cittaslow.

11. Promocja projektu „Miasto Szczytno - miasto zrównoważonego transportu publicznego etap II”.

12. Współorganizacja wydarzenia: „Narodowe Czytanie 2021”.

13. Promocja 28. Akcji Sprzątania Świata - Polska

14. Objęcie Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta: „IV Mistrzostw Szczytna w Biegu 12-h”.

 

Pozyskiwanie środków zewnętrznych:

1. Trwa realizacja i rozliczenie zadania: „Przebudowa ul. Gdańskiej w Szczytnie”. Zakończenie: październik 2021 r. Dofinansowanie: 1.371.207,86 zł.

2. Trwa realizacja i rozliczenie zdania „Modernizacja skateparku przy ul. Pasymskiej w Szczytnie”. Dofinansowanie: 34.500 zł.

3. Trwa realizacja i rozliczenie projektu „Miasto Szczytno - miasto zrównoważonego transportu publicznego – etap II”, całkowita kwota dofinansowania: 4.386.682,51 zł.

4. Trwa rozliczenie końcowe projektu „Zamek krzyżacki w Szczytnie–nowy produkt turystyczny na mapie województwa warmińsko-mazurskiego”. Dofinansowanie: 7.757.886,62 zł.

5. W przygotowaniu wniosek o dofinansowanie budowy budynku wielorodzinnego ze środków Programu „Bezzwrotne wsparcie budownictwa z Funduszu Dopłat”.

6. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania "Modernizacja oświetlenia terenów rekreacyjnych w mieście Szczytno" (dotacja: 50 tys. zł, pożyczka 200 tys. zł) Ze środków programu EKO-LUKS. Montaż/instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia zewnętrznego w gminach oraz systemów sterowania oświetleniem. Otrzymano promesę na dofinansowanie przedsięwzięcia.

 

Sprawy obywatelskie:

 

Zameldowanie

(ilość osób)

 

Wymeldowanie

(ilość osób)

 

Dowody osobiste

(ilość wydanych)

Poświadczenia zameldowania

(ilość wydanych)

Udostępnianie danych osobowych

(ilość wydanych)

Usuwanie niezgodności w programie ŹRÓDŁO

147

15

155

73

47

198

Postępowanie administracyjne

Wszczęte postępowania o wymeldowanie

Decyzje o wymeldowaniu i umorzeniu

 

2

1

 • Wysłano 270 wezwań do osób podlegających kwalifikacji wojskowej.

 • Sporządzono wykaz uczniów na wniosek SP Nr 3.

 

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej:

Nowe wpisy:

Wznowienie:

Zawieszenie:

Zmiana:

Zakończenie:

Ogółem wnioski:

5

6

14

18

11

54

 

Urząd Stanu Cywilnego:

Informację o pracy Burmistrza sporządzono na podstawie danych wydziałów.

 

 

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Małgorzata Kaca

Data wytworzenia:
30 wrz 2021

Osoba dodająca informacje

Małgorzata Kaca

Data publikacji:
30 wrz 2021, godz. 12:57

Osoba aktualizująca informacje

Małgorzata Kaca

Data aktualizacji:
30 wrz 2021, godz. 12:57