Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Szczytnie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Informacja o pracy Burmistrza - 27.09.2022 - 24.10.2022 r.

INFORMACJA O PRACY BURMISTRZA MIASTA

od 27.09.2022 r. do 24.10.2022 r.

 

Gospodarka nieruchomościami:

1. Sprzedaż nieruchomości:

 • zorganizowane przetargi - 1 (działki nr 419, 420, 423 i 424 - wyłoniono nabywców).

 • wykazy nieruchomości - 5

 • nie przeznaczono do zbycia – 2

 • wnioski o prawo pierwokupu - 2 (nie wykonano prawa pierowkupu)

2. Podział nieruchomości- wydano:

 • Decyzje o podziale nieruchomości osób prywatnych - 3

 • Postanowienie opiniujące podział nieruchomości - 1

3. Uzgodniono lokalizacje infrastruktury technicznej, ustanowiono służebności przesyłu i gruntową, numeracja nieruchomości, reklama:

1.Lokalizacja infrastruktury na nieruchomościach gminnych:

 • sieć telekomunikacyjna - 1

 • sieć energetyczna - 1

2. Służebność przesyłu i gruntowa- zawarto porozumienia w sprawie służebności przesyłu:

 • sieć elektroenergetyczna - 1

3. Zawarto akty notarialne na służebność przesyłu lub gruntowej:

 • sieć wodociągowa i kanalizacja - 3

4. Numeracja nieruchomości - 12

5. Umieszczenie reklamy – 1

4. Dzierżawa, najem, użyczenie: rozpatrzono pozytywnie wnioski o wydzierżawienie gruntu z przeznaczeniem na cele:

Warzywno – ogrodnicze

garażowe

handlowe

pawilon handlowy

komunikacyjne

3

4

16

1

1

Ponadto rozpatrzono:

 • wniosek o przedłużenie umowy użyczenia cz. dz. ul.1 Maja o pow. 210 m2 z przeznaczeniem pod dojście i dojazd do budynku mieszkalnego 1 Maja 24 do 31.12.2024 r.

 • wniosek o wstąpienie w miejsce dotychczasowego zmarłego dzierżawcy w umowie dzierżawy o pow. 6 m2 ul. 1 Maja z przezn. pod schody zewnętrzne do lokalu usługowego.

 • naliczono opłatę za bezumowne korzystanie z cz. dz. o pow. 56 m2 pod ogródek gastronomiczny ul. Odrodzenia.

 

Sprzedaż nieruchomości i przekształcenie:

1. Zawarto 1 akt notarialny w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego: ul. Poznańska 6/1

2. Rozpatrzono pozytywnie 2 wnioski w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego ul. Sobieszczańskiego 5/1, ul. Niepodległości 8/2,

3. Rozpatrzono negatywnie 3 wnioski w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego: ul. Sobieszczańskiego 7/8, ul. Poznańska 2 i ul. 3 Maja 8 /(Sprzedaż lokali mieszkalnych nie jest rozpoczęta. W przypadku większej ilość wniosków zostaną one ponownie rozpatrzone).

4. Wystawiono 4 zaświadczenia potwierdzające spłatę należności z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności.

 

Gospodarka lokalami mieszkalnymi:

 1.  Skierowano do zawarcia umowy najmu socjalnego na kolejny okres tj. 36 miesięcy: 1.

 2.  Skierowano do zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu dla rodzin oczekujących na przydział: 1.

 3. . Skierowano do zawarcia umowy najmu lokalu po śmierci najemcy: 1.

 4.  Wyrażono zgodę na uregulowanie w ratach należności za wynajem mieszkania: 2.

 5. Wyrażono zgodę na umorzenie zaległości za wcześniej zajmowany lokal mieszkalny: 1

 

Gospodarka lokalami użytkowymi- wyrażono zgodę na zawarcie umowy najmu:

 1.  lokalu użytkowego ul. Gnieźnieńska 2 o pow. 82,40m², ze stawką czynszu wyjściową: 5,50zł/m²/m-c/netto, do 31.10.2022 r..

 2. gruntu na terenie posesji ul. Gnieźnieńska 2 o pow. 100m², ze stawką czynszu wyjściową: 1,74zł/m²/m-c/netto, na okres 3 lat.

 3. lokalu użytkowego ul. Barczewskiego 1 o pow. 11,00m², ze stawką czynszu wyjściową : 30,00zł/m²/m-c/netto, na okres 3 lat.

 4.  lokalu użytkowego ul. Boh. Westerplatte 12/5e o pow. 158,74m², ze stawką czynszu wyjściową: 6,67zł/m²/m-c/netto, na okres 3 lat.

Gospodarka pomieszczeniami gospodarczymi:

 1. Wyrażono zgodę na zawarcie umowy najmu na pomieszczenia gospodarcze: 2.

 

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne – wydano:

 

 1.  6 Zaświadczeń o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego/ studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

 

 1.  2 Wypisy i wyrysy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

 

Ochrona środowiska (w tym czyste powietrze):

1. Wydano 1 decyzję zezwalającą na wycinkę drzew.

2. Przyjęto 4 zgłoszenia dot. wycinki drzew na terenach przeznaczonych na cele mieszkaniowe, będących własnością osób fizycznych.

 

Centralna Ewidencja Emisyjności Ciepła i Spalania Paliw:

Wprowadzono 4.073 deklaracje do CEEB. Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego ilość złożonych deklaracji z terenu miasta stanowi 73% wszystkich punktów adresowych.

Inne:

Zawarto 2 umowy na dotację celową z budżetu miasta na dofinansowanie inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach lub lokalach mieszkalnych w ramach programu Czyste Powietrze – Warto Dbać.

Zajęcie pasa drogowego: wydano decyzje:

Lp.

Rodzaj

Ilość

1.

Zezwolenie na lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

3

2.

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej

 

1

3.

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu wykonywania robót

12

4.

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności

1

RAZEM

17

 

Zezwolenia na sprzedaż detaliczną alkoholu:

1) Wydano 3 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoh. przezn. do spożycia poza miejscem sprzedaży.

2) Wygaszono 3 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoh. przezn. do spożycia poza miejscem sprzedaży.

 

Licencje na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową:

Licencje taxi ogółem: 59 szt. - dokonano zmiany 1 licencji - na wniosek strony.

 

Gospodarka odpadami komunalnymi:

 1.  Przyjęto 137 deklaracji w sprawie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 2.  Wysłano 17 wezwań w sprawie złożenia wyjaśnień w zakresie złożonych deklaracji o wys. opłaty.

 3. Wysłano 2 wezwania do złożenia deklaracji o wysokości opłat.

 4. Wysłano 15 zawiadomień o zmianie wysokości należności do organów egzekucyjnych.

 5. Wysłano 15 zawiadomień w sprawie nadpłat w opłacie.

 6. Wysłano 9 wezwań do działalności gospodarczych w sprawie przedstawienia kopii podpisanej umowy oraz potwierdzenia opłaty.

 

Informacja z zakresu realizacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Szczytno w 2022 r.:

Rozpatrzono pozytywnie 2 wnioski w sprawie dofinansowania zabiegów sterylizacji i kastracji psów i kotów oraz 1 wniosek dotyczący sfinansowania zabiegów sterylizacji kotek wolno żyjących.

 

Sprawy podatkowe:

1. Wymiar podatku od osób fizycznych- wydano:

- 55 decyzji w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości od osób fizycznych

- 2 decyzje w sprawie wymiaru podatku rolnego

-3 decyzje w sprawie wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego

- 57 postanowień o wszczęciu postępowania podatkowego

2. Windykacyja zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych- wydano:

- 320 upomnień

- 30 postanowień o zarachowaniu wpłaty

- 3 zaświadczenia o niezaleganiu w podatku od nieruchomości

3. Decyzje dotyczące podatku od nieruchomości od osób prawnych- wydano 2 wezwania

4. Podatek od środków transportowych- wydano 1 wezwanie i 3 tytułu wykonawcze

5. Decyzje dot. nadpłat z tytułu opłaty skarbowej-wydano 3 decyzje i 2 wezwania

6. Ulgi w spłacie podatków-wydano 2 wezwania, 1 postanowienie i 1 decyzję o umorzeniu (os. fizyczna)

7. Opłaty za posiadanie psa: 3 wezwania, 8 postanowień i 4 decyzje

 

Oświata:

1. Sporządzono wniosek do MEN o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z 0,5% rezerwy z tytułu wypłaty odpraw dla zwalnianych nauczycieli.

2. Sporządzono wniosek do MEN o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z 0,5% rezerwy z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 r.

3. Z okazji Dnia Edukacji Narodowej przyznano nagrody nauczycielom i dyrektorom za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

4. Wydano 25 decyzji w sprawie dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

5. Podpisano aneks nr 1 do porozumienia z Wojewodą w sprawie przekazywania środków na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2022 r.

 

Pomoc materialna dla uczniów:

Wydano 73 decyzje w sprawie stypendium szkolnego.

 

Promocja i rozwój gospodarczy:

1. Wprowadzanie i aktualizacja treści na stronie internetowej oraz w kalendarzu wydarzeń na www.miastoszczytno.pl oraz na portalach społecznościowych: Facebook, Instagram.

2. Promocja i współorganizacja Tygodnia Cittaslow, w ramach którego odbyły się wydarzenia:
- Gra terenowa „Ślimak, ślimak pokaż rogi”,
- Joga w duchu Slow,
- Koncert zespołu „Wystek”,
- Parada Cittaslow,
- „Ślimak rozdaje książki”,
- Treningi ze Ślimakiem,
- Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki,
- Warsztaty plastyczne „Pomarańczowy Ślimak”,
- Gry i zabawy „Rycerskie Cittaslow”,
- Wystawa prac plastycznych w Sali Wystawienniczej Zamku Krzyżackiego oraz Urzędzie Miejskim,
- „Z komunikacją miejską na Ty”,
- Zbiórka karmy i zabawek dla psów i kotów ze schroniska „Cztery Łapy”.

3. Udział w Gali finałowej konkursu „Modernizacja Roku i Budowa XXI w.

4. Udział w Ogólnopolskim Dniu Głośnego Czytania w Przedszkolu nr 2 „Fantazja”.

5. Udział w uroczystości poświęcenia i przekazania Sztandaru SP nr 2.

6. Udział i promocja akcji „85. Parada Pułaskiego”

7. Współorganizacja „Biegu o Buzdygan Komendanta – Rektora Wyższej Szkoły Policji.

8. Udział w dniu otwartym schroniska „Cztery Łapy” z okazji Światowego Dnia Zwierząt.

9. Współorganizacja Spotkania z Duchami na Zamku Krzyżackim”.

10. Promocja kampanii edukacyjnej „Stopień mniej znaczy więcej”.

11. Budżet Obywatelski Miasta Szczytno na rok 2023 – weryfikacja głosów i ogłoszenie wyników.

12. Udział w 65–leciu Polskiego Związku Niewidomych i wpis Koła Szczytno do Złotej Księgi Miasta.

13. Promocja przebudowy stadionu przy ul. Śląskiej.

14. Udział w obchodach Dnia Diabetyka.

15. Podpisanie umowy na realizację Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Szczytno oraz podjęcie działań związanych z pozyskaniem danych do analizy wskaźnikowej.

 

Pozyskiwanie środków zewnętrznych:

1. 30.09. podpisano umowę o dofinansowanie projektu .:„Zamek Krzyżacki w Szczytnie – centrum nowoczesnej oferty turystyczno-kulturalnej”. Kwota: 723.338,50 zł w tym dofinansowanie (80%) 563.094,00 zł. Zakres rzeczowy: zakup wyposażenia na potrzeby stałej wystawy na Zamku, zakup wyposażenia obozowiska rycerskiego, wykonanie aplikacji VR ukazującej wirtualną rekonstrukcję najważniejszych pomieszczeń w dawnym Zamku, odlew makiety zamku wyposażony w opis w alfabecie Braille’a. Termin realizacji projektu do grudnia 2023 r.

2. Trwa realizacja zadania "Przebudowa Stadionu przy ul. Śląskiej w Szczytnie". W przygotowaniu wniosek o refundację poniesionych kosztów. Wnioskowana kwota wypłaty 500 tys. zł.

3. Zakończono realizację finansową projektu "Zamek Krzyżacki w Szczytnie - nowy produkt turystyczny na mapie województwa Warmińsko-mazurskiego" - pozytywna ocena końcowego wniosku o płatność (kwota refundacji: 410.844,03 ZŁ). Łączna kwota dofinansowania: 7.757.886,62 zł.

 

Sprawy obywatelskie:

Zameldowanie (ilość osób)

 

Wymeldowanie

(ilość osób)

 

Dowody osobiste

(ilość wydanych)

Poświadczenia zameldowania

(ilość wydanych)

Udostępnianie danych osobowych

(ilość wydanych)

Usuwanie niezgodności w programie ŹRÓDŁO

64

21

155

47

38

268

Postępowanie administracyjne

Wszczęte postępowania o wymeldowanie

Decyzje o wymeldowaniu i umorzeniu

3

2

 • nadano 12 numerów PESEL dla uchodźców z Ukrainy.

 • wydano 8 zaświadczeń o braku osób zameldowanych

  Rejestr wyborców: sporządzono meldunek o stanie rejestru wyborców miasta za III kw. 2022 r.

 

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej:

Nowe wpisy:

Wznowienie:

Zawieszenie:

Zmiana:

Zakończenie:

Ogółem wnioski:

5

7

12

25

4

52

 

Urząd Stanu Cywilnego:

Informację o pracy Burmistrza sporządzono na podstawie danych z wydziałów.


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Informacja o pracy Burmistrza Miasta październik (ODT, 41.60Kb) 2022-10-27 08:23:15 2
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Krzysztof Mańkowski

Data wytworzenia:
27 paź 2022

Osoba dodająca informacje

Paulina Szczęsna

Data publikacji:
27 paź 2022, godz. 08:21

Osoba aktualizująca informacje

Paulina Szczęsna

Data aktualizacji:
27 paź 2022, godz. 10:00