Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Szczytnie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Informacja o pracy Burmistrza - 27.10 - 23.12.2020 r.

INFORMACJA O PRACY BURMISTRZA MIASTA

od 27.10.2020 r. do 23.12.2020 r.

 

Gospodarka nieruchomościami:

1. Podziały nieruchomości:

 • postanowienia pozytywnie opiniujące podział nieruchomości - 6

 • decyzje zatwierdzające podział nieruchomości - 2

 • postanowienie negatywnie opiniujące podział - 1

2. Uzgodniono lokalizacje infrastruktury technicznej i służebności przesyłu i gruntowej:

a) Uzgodniono lokalizacje infrastruktury na nieruchomościach gminnych:

sieć gazowa – 3

sieć energetyczna - 8

linia światłowodowa – 1 negatywnie

wodociąg i kanalizacja - 3

b) Służebność przesyłu i gruntowa:

 • podpisano akty notarialne:

sieć gazowa - 3

 • zawarto wstępne porozumienia w sprawie służebności przesyłu:

sieć gazowa – 1

linia światłowodowa – 1

wodociąg i kanalizacja - 2

 • przekazano i odebrano teren budowy dla inwestycji liniowych:

sieć gazowa – 3

sieć telekomunikacyjna – 1

sieć energetyczna – 5

c) posiedzenie Zespołu Uzgadniania Dokumentacji – 3

3. Dzierżawa, najem, użyczenie: rozpatrzono pozytywnie wnioski o wydzierżawienie gruntu z przeznaczeniem na cele:

warzywno-ogrodnicze

garażowe

handlowe

zaplecze budowy

droga

20

2

4

1

3

4. Rozpatrzono wnioski:

a) pozytywnie:

 • o wydzierżawienie miejsca na wieży Ratusza na dodatkową antenę dla radiolinii do budynku nowego Posterunku Policji w Wielbarku do 31.12.2022 r.

 • dwa o przekazanie praw i roszczeń garaży Targowej, Barcza-Żeromskiego.

 • o zawieszenie egzekucji komorniczej z tytułu zaległości czynszu za najem lokalu użytkowego w budynku Ratusza o pow. 12,08 m2 na prowadzenie usług projektowych w okresie od 01.05.2011 r. do 30.04.2014 r.

 • Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Śląska 12 o umorzenie kwoty 1698,67 zł za rok 2018 z tytułu bezumownego użytkowania części działki o pow. 396 m2 pod funkcjonowanie wbudowanych na tym gruncie sond ciepła (20szt.) współpracujących z systemem grzewczym w budynku.

 • o rozwiązanie umowy dzierżawy zawartej na część działki o pow. 10,50 m2 ul. Tetmajera 1 pod kontener na odpady komunalne zmieszane na potrzeby Wspólnot Mieszkaniowych ul. Tetmajera 1 i 3 z dniem 30 listopada 2020 r.

 • Przeznaczono do oddania w najem:

- garaż o powierzchni 16,00 m2 ul. Targowa na okres 3 lat w drodze przetargu z ceną wywoławczą czynszu 5,00 zł/m2 miesięcznie netto,

- garaż o powierzchni 13,26 m2 ul. Barcza 3 na okres 3 lat w drodze przetargu z ceną wywoławczą czynszu 5,00 zł /m2 miesięcznie netto, na okres 3 lat.

b) negatywnie:

 • o przedłużenie dzierżawy działek o powierzchni 0,1015 ha i 0,9720 ha położonych ul. Jagiełły na cele rolnicze.

 

Sprzedaż nieruchomości i przekształcenie:

 • ogłoszone przetargi – 3,

 • zorganizowane przetargi – 6,

 • sprzedaż nieruchomości w drodze przetargów – 1 (podpisano akt notarialny).

 

Gospodarka lokalami mieszkalnymi:

1. Skierowano do zawarcia umowy najmu socjalnego na kolejny okres: ul. Kościuszki, ul. Konopnickiej, ul. Bartna Strona, ul. Boh. Westerplatte, ul. 3 Maja.

2. Skierowano do zawarcia umowy najmu po spłacie zaległości: ul. Ogrodowa.

3. Złożono propozycje lokali mieszkalnych do zawarcia umowy najmu: ul. 3 Maja, ul. 1 Maja, ul. Boh. Westerplatte, ul. Dąbrowskiego, ul. Kościuszki, ul. Pasymska, ul. Polska, ul. Poznańska, ul. Sikorskiego, ul. Żeromskiego, ul. Kochanowskiego, ul. Krótka, ul. Lemańska, ul. Ogrodowa.

4. Skierowano do zamiany z lokalu ul. Kościuszki do lokalu ul. Konopnickiej oraz z lokalu Leyka do Kościuszki.

5.Wyrażono zgodę na uregulowanie w ratach należności związanych z wynajmowaniem mieszkania przy: ul. Lipperta, ul. Chopina.

6. umorzono zaległości za wcześniej zajmowany lokal mieszkalny przy: ul. Konopnickiej.

7. umorzono zaległości za zajmowany lokal mieszkalny przy: ul. Konopnickiej.

8. rozłożono zaległości na raty za zajmowany lokal mieszkalny przy: ul. Lipperta, Chopina.

 

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne: Wydano:

23

Zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego/ studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

2

Wypisy i wyrysy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

1

Zaświadczenie o zgodności zmiany sposobu użytkowania budynku/lokalu z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

1

Zaświadczenie o rewitalizacji terenu

1

Pismo o nadaniu numeracji nieruchomościom

7

Decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu w tym:

4

na przebudowę, rozbudowę, budowę domów mieszkalnych

3

inwestycje celu publicznego

 

Ochrona środowiska:

 • Wydano 6 decyzji zezwalających na wycinkę drzew,

 • Przyjęto 3 zgłoszenia dotyczące wycinki na terenach nieruchomości przeznaczonych na cele mieszkaniowe będących własnością osób fizycznych,

 • Wydano 1 decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającą brak przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

 

Czyste powietrze:

 • Zawarto 1 umowę na dotację celową z budżetu miasta na dofinansowanie inwestycji służących ochronie powietrza (wymiana źródeł ciepła w budynkach lub lokalach mieszkalnych w ramach programu Czyste Powietrze – Warto Dbać).

 

Inne:

 • od 1 listopada prowadzono ciągłą weryfikację ewidencji adresowej budynków adresowych dla celów przeprowadzenia spisu powszechnego w 2021 r. - 540 adresów.

 • omówiono wniosek o zasiedzenie służebności przesyłu na działce będącej własnością Gminy Miejskiej Szczytno oddanej w użytkowanie wieczyste dla Ligi Obrony Kraju.

 

Zajęcie pasa drogowego: Wydano decyzje:

Lp.

Rodzaj

Ilość

1.

Zezwolenie na lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

 

10

2.

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej

 

7

3.

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu wykonywania robót

4

4.

Zezwolenie na umieszczenie obiektu budowlanego, handlowego w pasie drogowym

1

5.

Zezwolenie na umieszczenie reklamy w pasie drogowym

2

6.

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności

2

RAZEM

26

 

Gospodarka odpadami komunalnymi:

1. Przyjęto 187 deklaracji w sprawie wysokości opłaty.

2. Wysłano 30 wezwań w sprawie złożenia wyjaśnień w zakresie złożonych deklaracji.

3. Wysłano 73 zawiadomienia o zmianie wysokości należności do organów egzekucyjnych.

4. Wysłano 92 zawiadomienia w sprawie nadpłat w opłacie.

5. Wysłano 1 wezwanie do złożenia deklaracji o wysokości opłat.

6. Wystawiono 178 tytułów wykonawczych ws. zaległości w opłacie.

7. Wystawiono 1 decyzję w sprawie odmowy umorzenia zaległości w opłacie.

8. Wystawiono 464 upomnienia dotyczące zaległości w opłacie.

9. Aneks do umowy Remondis.

10. Umowa na wynajem ozdób świątecznych POLAMP.

11. Wystawiono 4 decyzje nałożenie kary pieniężnej za przekazanie sprawozdania za odpady komunalne po terminie.

12. Wydano 44 postanowienia o zaksięgowaniu wpłaty.

 

Zezwolenia na sprzedaż detaliczną alkoholu:

1. Wydano 3 zezwolenia na sprzedaż z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży.

2. Wydano 1 zezwolenie na sprzedaż z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży.

3. Zawieszono na wniosek strony postępowanie administracyjne o wydanie 3 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.

 

Licencje na wykonanie transportu drogowego taksówką osobową:

 • Licencje taxi ogółem: 84 szt.

       - wydano 1 licencję na wykonywanie transportu taksówką osobową.

 

Gospodarka lokalami użytkowymi:

1. Wyrażono zgodę na ogłoszenie przetargu na najem lokalu użytkowego ul. 1 Maja 6/6a o pow. 29,44m², ze stawką czynszu wyjściową: 16,00zł/m²/m-c/netto, na okres 3 lat.

2. Wyrażono zgodę na ogłoszenie przetargu na najem lokalu użytkowego ul. 1 Maja 6/6 o pow. 18,74m², ze stawką czynszu wyjściową: 16,00zł/m²/m-c/netto, na okres 3 lat.

3. Rozpatrzono negatywnie 1 wniosek o zwolnienie z czynszu na kolejne okresy rozliczeniowe za lokal przy ul. Polskiej 26 – bar.

4. Rozpatrzono negatywnie 3 wnioski o obniżenie czynszu o 50% na kolejne okresy rozliczeniowe za lokale przy ulicach: Kościuszki 20, Polska 3/20, - apteka, aparaty słuchowe, bar.

5. Rozpatrzono pozytywnie 1 wniosek o obniżenie czynszu o 50% za grudzień-lokal przy ul. Odrodzenia 36 – kawiarnia (wysoki czynsz).

6. Rozpatrzono negatywnie wniosek o wyrażenie zgody na najem miejsca parkingowego na parkingu przy ul. Kościuszki 20 – kwiaciarnia.

Gospodarka pomieszczeniami gospodarczymi:

Wyrażono zgodę na zawarcie umowy najmu na 1 pomieszczenie gospodarcze.

Zamówienia publiczne:

1. Rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę na: „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego” (ubezpieczenie pojazdów). Liczba złożonych ofert: 3. Wykonawca: Concordia Polska TU S. A., ul. Małachowskiego 10, 61-129 Poznań, O/Olsztyn, ul. Barczewskiego 1, 10-061 Olsztyn. Cena ofertowa brutto: 39 672,00 zł. Termin podpisania umowy: 03.12.2020 r. Termin wykonania zamówienia: 01.01.2021 r. - 31.12.2023 r.

2.Ogłoszono przetarg na: „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego” (ubezpieczenie mienia i sprzętu). Liczba złożonych ofert: 1. Wykonawca: Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA, Przedstawicielstwo Korporacyjne w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Grudziądzka 1-3. Cena ofertowa brutto: 388 494,00 zł. Termin podpisania umowy: 31.12.2020 r. Termin wykonania zamówienia: 01.01.2021 r. - 31.12.2023 r.

3. Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia z wolnej ręki:„Bieżące utrzymanie systemu sieci kanalizacji deszczowej w okresie od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. na terenie miasta Szczytno”. Wykonawca: PWiK „AQUA” Sp. z o. o., ul Polska 38, 12-100 Szczytno. Cena ofertowa brutto: 640 000,00 zł . Termin podpisania umowy: 29.12.2020 r. Termin wykonania zamówienia: 01.01.2021 r. - 31.12.2021 r.

 

Informacja z zakresu realizacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Szczytno w 2020 roku:

Rozpatrzono pozytywnie 8 wniosków w sprawie dofinansowania zabiegów sterylizacji i kastracji psów i kotów oraz 2 wnioski dotyczące sfinansowania zabiegów kastracji i sterylizacji kotów wolno żyjących.

 

Sprawy podatkowe:

1. W ramach wymiaru podatku od osób fizycznych wydano:

 • 95 postanowień o wszczęciu postępowania podatkowego,

 • 118 decyzji w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości od osób fizycznych.

 • 2 decyzje w sprawie wymiaru podatku rolnego,

 • 16 decyzji w sprawie wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego.

2. W ramach postępowania windykacyjnego zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych wydano:

 • 870 upomnień,

 • 73 tytuły wykonawcze.

3. W ramach ulg dotyczących podatku od nieruchomości – osoby fizyczne wydano:

 • 4 wezwania,

 • 3 postanowienia w związku z prowadzonymi postępowaniami w sprawie podatku od nieruchomości,

 • 5 decyzji w sprawie umorzenia podatku od nieruchomości.

4. W ramach decyzji dotyczących podatku od nieruchomości – osoby prawne wydano:

 • 1 decyzję w sprawie umorzenia podatku od nieruchomości

5. W ramach ulg dotyczących podatku od nieruchomości – osoby prawne wydano:

 • 2 postanowienia,

 • 2 tytuły wykonawcze,

 • 6 upomnień.

6. W sprawie podatku od środków transportowych wydano:

 • 2 tytuły wykonawcze,

 • 2 wezwania.

7. W ramach decyzji dotyczących nadpłat z tytułu opłaty skarbowej – osoby fizyczne wydano:

 • 3 decyzje w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie zwrotu opłaty skarbowej.

 

Oświata:

 • Wydano 3 decyzje w sprawie dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia zawodowego młodocianych pracowników.

 • Podpisano aneks do porozumienia w sprawie określenia wysokości środków i trybu przekazywania środków Funduszu Pracy dla gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w roku 2020.

 • W odpowiedzi na wniosek złożony do MEN w październiku br. otrzymano z rezerwy oświatowej środki na wzrost liczby uczniów w stosunku do danych przyjętych do naliczenia subwencji w kwocie 100.287 zł

 • Otrzymano i przekazano środki w wysokości 116.500 zł na dofinansowanie nauczycielom zakupu sprzętu do prowadzenia zdalnej nauki.

 

Pomoc społeczna:

Udzielono upoważnienia 7 pracownikom MOPS do prowadzenia postępowań w celu wydania zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego, w procedurach ubiegania się o dofinansowanie z NFOŚiGW, w tym w ramach Części 2 Programu Priorytetowego “Czyste Powietrze”.

 

Pomoc materialna dla uczniów:

 • Wydano 3 decyzje w sprawie stypendium szkolnego.

 • Wypłacono 77 uczniom dofinansowanie w ramach rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022. Sporządzono i przesłano Kuratorowi Oświaty rozliczenie dotacji za 2020 r.

 • Wypłacono 103 uczniom stypendium szkolne.

   

Współpraca z organizacjami pozarządowymi:

Ogłoszono konkurs ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, kultury, sztuki, ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, pomocy społecznej oraz działań na rzecz osób w wieku emerytalnym.

 

Promocja i rozwój gospodarczy:

 1. Zorganizowano akcję „Odpalamy Święta w Szczytnie on-line”(m. in.: koncerty, konkursy, filmy) oraz „Choinka Samorządowa”.

 2. Zainicjowano ustanowienie roku 2021 w Szczytnie Rokiem Krzysztofa Klenczona.

 3. Przystąpiono do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Miejskiej Szczytno na lata 2021-2030.

 4. Rozpoczęto działania związane z promocją projektu "Zamek krzyżacki w Szczytnie - nowy produkt turystyczny na mapie województwa warmińsko-mazurskiego" dofinansowanego w ramach RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

 5. Realizacja filmu z rozświetlenia iluminacji miejskich.

 6. Przygotowanie z Telewizją Kopernik relacji wideo z wydarzeń: Relacja z otwarcia nowych inwestycji drogowych, Obchody 102. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości, Podsumowanie inwestycji miejskich w roku 2020, Życzenia Burmistrza Miasta Szczytno skierowane do Mieszkańców z okazji Świąt Bożego Narodzenia.

 7. Przygotowywanie i zamieszczanie bieżących informacji na temat sytuacji związanej z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2.

 8. Patronat Burmistrza dla turnieju koszykówki "Korona 3x3 Szczytno Open", które odbyło się 11 listopada.

 9. Wyróżnienie burmistrza dla uczestnika konkursu „Fotograf Szczycieński 2020”.

 10. Kontynuacja kampanii informacyjnej pod nazwą:"Poznaj Cittaslow"i spotkanie online Komitetu Koordynującego Cittaslow International, w trakcie którego odebrano certyfikat potwierdzający dołączenie Szczytna do Stowarzyszenia Cittaslow International.

 

Pozyskiwanie środków unijnych:

 1. Złożono wnioski do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych o dofinansowanie zadań:

 • wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne (wnioskowane: 1,5 mln zł);

 • modernizacja oczyszczalni ścieków (wnioskowane: 10,3 mln zł);

 • rozbudowa sieci wodnokanalizacyjnej (wnioskowane: 2 mln zł)

 1. Zrealizowano zadanie: "Remont pawilonu sportowego przy ul. Ostrołęckiej w Szczytnie": dofinansowanie z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego: 47.500 zł

 2. Zrealizowano zadanie: "Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej w Szczytnie poprzez utworzenie miejsca rekreacji na świeżym powietrzu przyjaznego mieszkańcom i turystom"; kwota dofinansowania: 16.800 zł

 

Sprawy obywatelskie:

Zameldowanie

(ilość osób)

Wymeldowanie

(ilość osób)

Dowody osobiste

(ilość wydanych)

Poświadczenia zameldowania

(ilość wydanych)

Udostępnianie danych osobowych

(ilość wydanych)

Usuwanie niezgodności w programie ŹRÓDŁO

69

38

163

33

70

200

Postępowanie administracyjne

Wszczęte postępowania o wymeldowanie

Decyzje o wymeldowaniu i umorzeniu

1

2

 • Sporządzono 1 wykaz uczniów na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 2 w Szczytnie.

 

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej:

Nowe wpisy:

Wznowienie:

Zawieszenie:

Zmiana:

Zakończenie:

Ogółem wnioski:

14

7

35

64

11

131

 

Urząd Stanu Cywilnego:

Informację o pracy Burmistrza sporządzono na podstawie danych wydziałów.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Małgorzata Kaca

Data wytworzenia:
29 gru 2020

Osoba dodająca informacje

Małgorzata Kaca

Data publikacji:
04 sty 2021, godz. 15:13

Osoba aktualizująca informacje

Małgorzata Kaca

Data aktualizacji:
04 sty 2021, godz. 15:17