Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Szczytnie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Informacja o pracy Burmistrza Miasta 25.10.2022 r. - 01.12.2022 r.

 

INFORMACJA O PRACY BURMISTRZA MIASTA

od 25.10.2022 r. do 01.12.2022 r.

 

Gospodarka nieruchomościami:

1. Sprzedaż nieruchomości:

 • Ogłoszono przetargi - 3

 • Sporządzono wykazy nieruchomości - 1

 • Przeznaczono do zbycia – 1

 • Akty notarialne - 5

2. Podział nieruchomości:

 • Decyzja o podziale nieruchomości osób prywatnych - 1

 • Decyzja o podziale nieruchomości z urzędu - 1

 • Postanowienie opiniujące podział nieruchomości - 1

 • Postanowienie opiniujące podział nieruchomości z urzędu - 1

 • Zawieszenie postępowania w sprawie podziału nieruchomości - 1

3. Uzgodniono lokalizacje infrastruktury technicznej, ustanowiono służebności przesyłu i gruntową, numeracja nieruchomości, reklama:

1.Lokalizacja infrastruktury na nieruchomościach gminnych:

 • sieć energetyczna - 1

 • sieć wodociągowa - 2

 • kanalizacja sanitarna - 3

 • kanalizacja deszczowa - 1

2. Służebność przesyłu i gruntowa- zawarto porozumienia w sprawie służebności przesyłu:

 • sieć elektroenergetyczna - 1

3. Numeracja nieruchomości - 4

4. Zespół uzgadniania dokumentacji - 2

 

4. Dzierżawa, najem, użyczenie: rozpatrzono pozytywnie wnioski o wydzierżawienie gruntu z przeznaczeniem na cele:

Warzywno – ogrodnicze

garażowe

pawilon handlowy

handlowe

Pojemniki na odpady komunalne zmieszane

3

4

1

3

2

 

Ponadto rozpatrzono:

 • wniosek o wydzierżawienie cz. dz. ul. Żeromskiego o pow. 29 m2 z przezn. pod posadowienie tymczasowe kabla 4 x 50 mm w celu zasilenia placu budowy na 3 miesiace,

 • wniosek o wydzierżawienie cz. dz. ul. Polska 20 o pow. 11,78 m2 z przezn. pod budowę podestu ze schodami i podnośnikiem oraz przedłużenie opaski z kostki brukowej na 3 miesiące,

 • 18.11. przeprowadzono oględziny dzierżawionej nieruch. ul. Pasymska 21A - CR– E im. Jana Pawła II.

Sprzedaż nieruchomości i przekształcenie:

1. Zawarto 2 akty notarialne w sprawie sprzedaży lokali mieszk.: ul. 1 Maja 28 i ul. Chopina 1.

2. Rozpatrzono pozytywnie 2 wnioski w sprawie sprzed. gruntu pod garażem ul. Targowa. Garaże wybudowane ze środków własnych.

3. Rozpatrzono pozytywnie 1 wniosek w sprawie sprzed. gruntu pod pawilonem handlowym ul. Mickiewicza. Pawilon handlowy wybudowany ze środków własnych.

4. Wystawiono 2 zaświadczenia na wykreślenie hipoteki za całkowitą spłatę rat za kupno lokali mieszk.

 

Gospodarka lokalami mieszkalnymi:

 1. 1. Skierowano do zawarcia umowy najmu socjalnego na kolejny okres tj. 36 miesięcy: 1.

 2. 2. Skierowano do zawarcia umowy najmu po spłacie zaległości: 4 .

 3. 3. Wyrażono zgodę na uregulowanie w ratach należności związanych z wynajmowaniem mieszkania: 1.

 

Gospodarka lokalami użytkowymi: wyrażono zgodę na:

1. zawarcie umowy najmu lokalu użytkow. ul. Żeromskiego 31M o pow. 61,63m², ze stawką czynszu: 813,01zł/m-c/netto, do 30.11.2024 r.

2. najem poczekalni ul. Polska 26 o pow. 49,11m², ze stawką czynszu: 8,17zł//m²/m-c/netto – dworzec PKS.

3. rozwiązanie z dn. 31.12.2022 r. umowy najmu lokalu użytkowego o pow. 18,74 m² ul. 1 Maja 6/6.

 

 1. Gospodarka pomieszczeniami gospodarczymi:

 2. Wyrażono zgodę na zawarcie umowy najmu na pomieszczenia gospodarcze: 4.

 3.  

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne – wydano:

 

26

Zaświadczeń o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego/ studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

4

Wypisy i wyrysy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

2

Wydane decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Decyzje o ustaleniu lokalizacji celu publicznego:

1

Przebudowa i rozbudowa warz ze zmianą sposobu użytkowania budynku po byłej pralni ZOZ w Szczytnie

Warunki zabudowy:

1

Rozbudowa budynku mieszk. – ganek (schody zewn.i klatka schodowa) – legalizacja samowoli budowlanej

 

Ochrona środowiska (w tym czyste powietrze):

1. Wydano 5 decyzji zezwalających na usunięcie drzew.

2. Przyjęto 7 zgłoszeń dot. wycinki drzew na terenach nieruch., przeznaczonych na cele mieszkaniowe, będących własnością osób fizycznych.

3. Zawarto 3 umowy na dotację celową na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w budynkach lub lokalach mieszkalnych na terenie miasta w ramach programu Czyste Powietrze – Warto Dbać.

 1.  

Centralna Rwidencja Emisyjności Ciepła i Spalania Paliw:

Do 01.12.2022 r. wprowadzono 4.547 deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Inne:

1. Przyjęto 4 wnioski o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych.

2. Przyjęto 240 wniosków osób fizycznych o zakup preferencyjny węgla.

Zajęcie pasa drogowego- wydano decyzje:

Lp.

Rodzaj

Ilość

1.

Zezwolenie na lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

6

2.

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej

6

3.

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu wykonywania robót

9

4.

Zezwolenie na lokalizację zjazdu do nieruchomości

0

5.

Zezwolenie na umieszczenie obiektu budowlanego, handlowego w pasie drogowym

0

6.

Zezwolenie na umieszczenie reklamy w pasie drogowym

2

7.

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności

2

RAZEM

25

Sieć kanalizacji deszczowej:

Wydano warunki przyłączeniowe do sieci kanalizacji deszczowej – 2.

 

Zezwolenia na sprzedaż detaliczną alkoholu:

Wydano 3 zezwolenia na sprzed. napojów alkoh. przezn. do spożycia poza miejscem sprzedaży.

 

Licencje na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową:

Licencje taxi ogółem: 59 szt. - dokonano zmiany 7 licencji - na wniosek strony.

 

Gospodarka odpadami komunalnymi:

 1. 1. Przyjęto 106 deklaracji w sprawie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 2. 2. Wysłano 10 wezwań ws złożenia wyjaśnień w zakresie złożonych deklaracji o wysokości opłaty.

 3. 3. Wysłano 2 wezwania do złożenia deklaracji o wysokości opłat.

 4. 4. Wysłano 26 zawiadomień o zmianie wysokości należności do organów egzekucyjnych.

 5. 5. Wysłano 10 zawiadomień w sprawie nadpłat w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 6. 6. Wysłano 10 tytułów wykonawczych dot. zaległości w opłacie.

 7. 7. Wystawiono 2 decyzje naliczające za brak segregacji odpadów komunalnych.

 

Zamówienia publiczne:

Wszczęto postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki pn. „Bieżące utrzymanie systemu sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Szczytno” na okres 12 mies. licząc od 01.01.2023 r. w celu udzielenia zamówienia Wykonawcy: PWiK „AQUA” Sp. z o. o., ul Polska 38, 12-100 Szczytno.

 

Informacja z zakresu realizacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Szczytno w 2022 roku:

Rozpatrzono pozytywnie 8 wniosków w sprawie dofinansowania zabiegów sterylizacji i kastracji psów i kotów.

 

Sprawy podatkowe:

1. W ramach wymiaru podatku od osób fizycznych - wydano:

- 70 decyzji w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości od osób fizycznych,

- 5 decyzji w sprawie wymiaru podatku rolnego,

- 8 decyzji w sprawie wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego,

- 43 postanowienia o wszczęciu postępowania podatkowego

2. Windykacja zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych -wydano:

-344 upomnień,

-38 postanowień o zarachowaniu wpłaty,

-1 zaświadczenie o niezaleganiu w podatku od nieruchomości,

-80 tytułów wykonawczych

3. Decyzje dot. podatku od nieruchomości od osób prawnych- wydano:

-1 postanowienie o zarachowaniu wpłaty,

-1 tytuł wykonawczy,

-2 upomnienia,

-1 zaświadczenie o niezaleganiu

4. Podatek od środków transportowych- wydano: 1 upomnienie.

5. Decyzje dot. nadpłat z tytułu opłaty skarbowej -wydano: 3 decyzje.

6. W ramach ulgi w spłacie podatków:

-1 wezwanie

-1 postanowienie

-1 decyzja o umorzeniu (os. prawna)

-2 zaświadczenia de minimis

7. W ramach opłaty za psa- wydano: 3 upomnienia i 3 decyzje

 

Oświata:

1. Przeprowadzono postępowanie egzaminacyjne w związku z ubieganiem sią 2 nauczycielek o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

2. Wydano 6 decyzji ws dofinansow. pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

3. Podpisano aneks do porozumienia z Wojewodą ws przekazywania środków na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2022 r.

4. Złożono wniosek o udzielenie wsparcia w ramach “Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”.

 

W zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii:

1. Podpisano umowy na dostarczenie techniki scenicznej, karuzeli weneckiej oraz występ Mateusza Ziółko podczas V Szczycieńskiego Rodzinnego Jarmarku Bożonarodzeniowego na 10 grudnia na dziedzińcu ratusza.

2. Zgłoszono 16 nauczycieli szkół podstawowych na szkolenie w dn. 28-29.11. dla realizatorów rekomendowanego programu profilaktycznego UNPLUGGED nt przeciwdziałania przyjmowaniu substancji uzależniających przez dzieci i młodzież.

 

Pomocy materialna dla uczniów:

Wypłacono 77 uczniom dofinansowanie w ramach rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022.

 

Promocja i rozwój gospodarczy:

1. Wprowadzanie i aktualizacja treści na stronie internetowej oraz w kalendarzu wydarzeń na www.miastoszczytno.pl oraz na portalach społecznościowych: Facebook, Instagram.

2. Przygotowania do organizacji Jarmarku Bożonarodzeniowego.

3. Współorganizacja Wieczoru Poetyckiego w MBP.

4. Promocja nowego połączenia autobusowego między PL Olsztyn – Mazury a Szczytnem.

5. Udział w Obchodach Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada.

6. Udział w akcji „Cała Polska czyta dzieciom” i czytanie bajki w MP nr 9 „Kubuś Puchatek”.

7. Promocja przebudowy stadionu przy ul. Śląskiej.

8. Współorganizacja Turnieju Wiedzy i Sprawności Seniorów "Rambit".

9. Objęcie honorowym patronatem i współorganizacja wydarzeń: IV Mistrzostw Polski Łucznictwa Tradycyjnego w Strzelaniu Całodobowym, Igrzysk Przedszkolaka, #007 Biegu Andrzejkowego Morsów, konkursu plastycznego „Świąteczne Fantazje II”, uroczystości 50-lecia MP nr 1 „Bajka”.

10. Kontynuacja prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji Gminy Miejskiej Szczytno.

11. Współorganizacja Potańcówki Andrzejkowej.

12. Współorganizacja wydarzeń związanych z akcją „Idą Święta Szczytno 2022”.

13. Organizacja konkursu „List do św. Mikołaja”.

14. Współorganizacja Wystawy obrazów Stodoły Chochół.

 

Pozyskiwanie środków zewnętrznych:

1. Trwa realizacja projektu: „Zamek Krzyżacki w Szczytnie – centrum nowoczesnej oferty turystyczno-kulturalnej”. Koszt: 723.338,50 zł, w tym dofinansow. 563.094,00 zł. Termin realizacji: grudzień 2023 r.

2. Zakończono realizację finansową projektu "Miasto Szczytno - miasto zrównoważonego transportu publicznego - etap II" - uzyskano pozytywną ocenę końcowego wniosku o płatność (kwota refundacji: 37.571,27 zł). Łączna kwota dofinansowania w projekcie: 4.386.682,51 zł

4. Przygotowanie do złożenia wniosku w ramach Rządowego Programu Rozwoju Dróg (w przypadku ogłoszenia dodatkowego naboru) na zadania przebudowy/rozbudowy dróg gminnych na które Gmina Miejska posiada kompletną dokumentację wykonawczą.

 

Sprawy obywatelskie:

Zameldowanie (ilość osób)

 

Wymeldowanie

(ilość osób)

 

Dowody osobiste

(ilość wydanych)

Poświadczenia zameldowania

(ilość wydanych)

Udostępnianie danych osobowych

(ilość wydanych)

Usuwanie niezgodności w programie ŹRÓDŁO

56

10

165

55

56

357

Postępowanie administracyjne

Wszczęte postępowania o wymeldowanie

Decyzje o wymeldowaniu i umorzeniu

3

3

 • ponadto nadano 20 numerów PESEL dla uchodźców z Ukrainy.

 • ponadto wydano 6 zaświadczeń o braku osób zameldowanych

 

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej:

Nowe wpisy:

Wznowienie:

Zawieszenie:

Zmiana:

Zakończenie:

Ogółem wnioski:

6

5

26

23

9

69

 

 

Urząd Stanu Cywilnego:

Informację o pracy Burmistrza sporządzono na podstawie danych z wydziałów.


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Informacja o pracy Burmistrza 25.10-01.12.2022 (ODT, 39.21Kb) 2022-12-06 09:18:45 2
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Krzysztof Mańkowski

Data wytworzenia:
06 gru 2022

Osoba dodająca informacje

Paulina Szczęsna

Data publikacji:
06 gru 2022, godz. 09:18

Osoba aktualizująca informacje

Paulina Szczęsna

Data aktualizacji:
06 gru 2022, godz. 09:18