Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Szczytnie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Informacja o Pracy Burmistrza Miasta 28.12.2022 r. - 23.02.2023 r.

INFORMACJA O PRACY BURMISTRZA MIASTA

od 28.12.2022 r. do 23.02.2023 r.

 

Gospodarka nieruchomościami:

1.Sprzedaż nieruchomości:

 • Zorganizowano przetargi - 6
 • Zawarto akty notarialne - 4
 • Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia – 1

2. Podział nieruchomości-wydano:

3.Uzgodniono lokalizacje infrastruktury technicznej, ustanowiono służebności przesyłu i gruntową, numeracja nieruchomości, reklama:

1. Lokalizacja infrastruktury na nieruchomościach gminnych:

 • sieć energetyczna - 1
 • sieć telekomunikacyjna - 1
 • podest i podnośnik do wózka inwalidzkiego - 1
 • dojazd - 1

 2.Służebność przesyłu i gruntowa- zawarto porozumienia w sprawie służebności przesyłu:

 • sieć elektroenergetyczna - 1

3. Porozumienie na cele budowlane – telekomunikacja - 1

4. Akt notarialny służebność - 2

5. Numeracja nieruchomości - 1

6. Zespół uzgadniania dokumentacji - 2

4. Dzierżawa, najem, użyczenie- rozpatrzono pozytywnie wnioski o wydzierżawienie gruntu z przeznaczeniem na cele:

Warzywno – ogrodnicze

garażowe

składowe

Teren zielony

wiata śmietnikowa na odpady komunalne zmieszane

sprzedaż zniczy i kwiatów

zaplecze budowy

pawilon

pamiątkarski

pawilon gastronomiczny

7

1

2

1

2

3

1

1

1

Ponadto:

a) pozytywnie rozpatrzono wnioski:

 o przedłużenie umowy dzierżawy w drodze bezprzetargowej cz. dz. ul. Polska 20 o pow. 11,78 m2 z przezn. pod budowę podestu i pionowego podnośnika mechanicznego oraz przedłużenie opaski z kostki brukowej do 20.11.2025 r.

o wydzierżawienie cz. dz. ul. Staszica o pow. 19 m2 pod budynkiem gospod. na 3 lata,

o przedłużenie umowy dzierżawy cz.dz. ul.Sienkiewicza o pow.0,36 m2 pod gablotę informacyjną na 3 lata,

o wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości pod pojemniki do zbiórki odzieży używanej o wymiarach 1m x 1 m x 2,10 m do 31.12.2024 r. (cz.dz. ul. Sikorskiego - 1 pojemnik, cz.dz. ul. Pomorska - 1 pojemnik, cz.dz. ul.1 Maja 37- 1 pojemnik, cz.dz. ul. Kopernika - 1 pojemnik, cz. dz.ul. Sobieszczańskiego - 1 pojemnik)

o rozwiązanie umowy dzierżawy zawartej na dz. o pow. 225 m2 ul. Staszica pod uprawy warzywno – ogrodnicze - 216 m2 ,składowe - 9 m2 z dn. 31.12.2022 r.,

o rozwiązanie umowy dzierżawy zawartą na cz.dz.o pow. 2000 m2 ul. Solidarności pod uprawy warzywno – ogrodnicze z dn.31.12.2022 r.,

b) negatywnie rozpatrzono wnioski:

o wydzierżawienie cz.dz. o pow. 40 m2 ul. Andersa pod uprawy warzywno – ogrodnicze,

o wydzierżawienie terenów w okolicach jezior Domowego Dużego, Domowego Małego z możliwością zainstalowania urządzeń edukacyjnych z funkcją wydawania zdrowej karmy dla ptactwa tzw.„Ptasi Bufet” o pow. 0,23 m2.

 

Sprzedaż nieruchomości i przekształcenie:

1.Rozpatrzono pozytywnie 1 wniosek ws sprzedaży lokalu mieszkalnego ul. Polska 15/10;

2.Rozpatrzono negatywnie 5 wniosków w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego ul. Polska 51;

3. Wystawiono 16 zawiadomień o przeznaczeniu lokalu mieszkalnego do zbycia;

4. Wystawiono 1 zaświadczenie na wykreślenie hipoteki za lokal mieszkalny;

5. Wywieszono 1 wykaz nieruchomości przezn. do zbycia stanowiących własność miasta.

 

Gospodarka lokalami mieszkalnymi:

1) Skierowano do zawarcia umowy najmu lok. socjalnego na kolejny okres tj. 36 miesięcy – 1.

2) Skierowano do zawarcia umowy najmu lok. mieszk. dla rodzin oczekujących na przydział-4.

3) Skierowano do zawarcia umowy najmu po spłacie zaległości – 1.

4) Wyrazono zgodę na uregulowanie w ratach należn. związanych z wynajmem mieszkania – 2.

 

Gospodarka lokalami użytkowymi-wyrażono zgodę na:

1. zawarcie umów najmu na trzy lokale użytkowe ul. Gnieźnieńska 2: o pow. 107,75m² ze stawką czynszu: 11,72zł/m²/m-c/netto, o pow. 41,30m² ze stawką czynszu: 11,72zł/m²/m-c/netto, o pow. 52,33m² ze stawką czynszu: 2,87zł/m²/m-c/netto - na okres 3 lat (stowarzyszenie).

2. wcześniejsze rozwiązanie umowy najmu lok. użytkow. o pow. 29,25m² ul. Polska 26, z dn. 31.12.2022 r.

3. zawarcie umowy najmu gruntu o pow. 100m2 ul. Gnieźnieńska 2, z przezn. na parkowanie dwóch pojazdów ciężarowych, ze stawką czynszu: 1,74 zł/m2/m-c /netto, na okres 3 lat - usługi transportowe.

4. zawarcie umowy najmu lok. użytkow. o pow. 18,74m² ul. 1 Maja 6/6, ze stawką czynszu: 20,50zł/m-c/netto, na okres 3 lat – salon kosmetyczny.

5. wcześniejsze rozwiązanie za porozumieniem stron umowy najmu gruntu o pow. 100m² ul. Gnieźnieńska 2, z dn. 28.02.2023 r. i zawarcie od 1.03.2023 r. umowy najmu w/w gruntu o pow. 100m² ul. Gnieźnieńska 2 z nowym najemcą, na parkowanie dwóch pojazdów ciężarowych, ze stawką czynszu: 1,74zł/m2/m-c /netto, na okres do 31.12.2024 r.

6. zawarcie umowy najmu lok. użytkow. o pow. 43,31m² na II piętrze ul. Polska 26, ze stawką czynszu: 39,93zł/m-c/netto, na okres 3 lat – Studio Tatuaży.

 

Gospodarka pomieszczeniami gospodarczymi

Wyrażono zgodę na zawarcie umowy najmu na pomieszczenia gospodarcze – 4

10

Zaświadczeń o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego/ studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

1

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

5

Wydane decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Decyzje o ustaleniu lokalizacji celu publicznego:

2

Sieć wodociągowa ul. Wielbarska; sieć energetyczna ul. Żaglowa

1

Decyzja zmieniająca dot. przebudowy szpitala

Warunki zabudowy:

2

Budynek mieszkalny jednorodzinny; budynek mieszkalny jednorodzinny z garażem

 

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne – wydano:

Lp.

Rodzaj

Ilość

1.

Zezwolenie na lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

4

2.

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej

5

3.

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu wykonywania robót

5

4.

Zezwolenie na lokalizację zjazdu do nieruchomości

1

5.

Zezwolenie na umieszczenie obiektu budowlanego, handlowego w pasie drogowym

0

6.

Zezwolenie na umieszczenie reklamy w pasie drogowym

0

7.

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności

0

RAZEM

15

 

Ochrona środowiska:

1. Wydano 5 decyzji zezwalających na wycinkę drzew.

2. Przyjęto 7 zgłoszeń dot. wycinki drzew na terenach przezn. na cele mieszkaniowe, będących własnością osób fizycznych,

3. Wydano 4 zgody na wycinkę drzew na gruncie miejskim będące podstawą do uzyskania zezwolenia.

4, Zawarto 1 umowę na dotację celową z budżetu miasta na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w budynkach lub lokalach mieszkalnych w ramach programu Czyste Powietrze – Warto Dbać.

 

Centralna Ewidencja Emisyjności i Spalania Paliw- przyjęto 3 deklaracje dotyczące źródeł ciepła i źródeł spalania paliw.

 

Inne:

Przyjęto 46 wniosków o preferencyjny zakup węgla.

 

Zajęcie pasa drogowego:-wydano decyzje:

 

Sieć kanalizacji deszczowej: wydano warunki przyłączeniowe do sieci kanalizacji deszczowej – 2.

 

Zezwolenia na sprzedaż detaliczną alkoholu:

1) Wydano 3 zezwolenia na sprzed. napojów alkoh. przezn. do spożycia poza miejscem sprzedaży i 6 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoh. przezn. do spożycia w miejscu sprzedaży.

2) Wygaszono 1 zezwolenie na sprzedaż napojów alkoh. przezn. do spożycia w miejscu sprzedaży - likwidacja punktu sprzedaży.

 

Licencje na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową:

Licencje taxi ogółem: 48 szt.; dokonano zmiany 4 licencji; wydano 2 licencje.

 

Gospodarka odpadami komunalnymi:

1) Przyjęto 215 deklaracji w sprawie wysokości opłaty.

2) Wysłano 43 wezwania ws złożenia wyjaśnień w zakresie złożonych deklaracji o wysokości opłaty.

3) Wysłano 1 wezwanie do złożenia deklaracji o wysokości opłat.

4) Wysłano 29 zawiadomień o zmianie wysokości należności do organów egzekucyjnych.

5) Wysłano 43 zawiadomienia w sprawie nadpłat w opłacie.

6) Wystawiono 80 tytułów wykonawczych do organu egzekucyjnego w sprawie opłaty.

7) Wystawiono 3 decyzje naliczające podwójną opłatę.

8) Wysłano 6 wezwań do działalności gospodarczych ws przedstawienia kserokopii podpisanej umowy oraz potwierdzenia opłaty na gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Zamówienia publiczne:

1) Ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym pn. „Zamek Krzyżacki w Szczytnie – centrum nowoczesnej oferty turystyczno – kulturalnej”: Zakup wyposażenia na potrzeby stałej wystawy na Zamku, Zakup wyposażenia obozowiska rycerskiego, Wykonywanie aplikacji AR ukazującej wirtualną rekonstrukcję najważniejszych pomieszczeń w dawnym Zamku, Odlew makiety zamku wyposażony w opis w alfabecie Braille'a. Termin otwarcia ofert nastąpił: 12.01.2023 r. Liczba złożonych ofert -10. Wykonawcy ofert najkorzystniejszych:

Cz. 1 - SERENISSIMA Sp. z o. o., ul. Rozbrat 32/10, 00-429 Warszawa. Ceną: 73.800,00 zł.

Cz. 2 - Zaułek Dizajnu Marta Szlapa, ul. Gliwicka 218E, 40-860 Katowice. Cena: 74.710,20 zł.

Cz. 3 - CinematicVR Sp. z o. o.,ul. Hoffmanowej 19, 35-016 Rzeszów. Cena: 209.100,00 zł.

Cz. 4 - SERENISSIMA Sp. z o.o., ul. Rozbrat 32/10, 00-429 Warszawa. Cena: 338.087,03 zł.

Termin wykonania: 160 dni od podpisania umowy – tj. do 20.07.2023 r.

2) Ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym pn. „Budowa/rozbudowa cmentarza komunalnego”. Termin otwarcia ofert nastąpił: 22.02.2023 r. Liczba złożonych ofert - 4

Wykonawcy oferty najkorzystniejszych:

Cz. 1 (roboty budowlane) - BUDMAR Mariusz Budny, ul. Gwiaździsta 16, 06 – 323 Jednorożec. Cena: 5.073.365,44 zł.

Cz. 2 (usługa nadzoru inwestorskiego) - Biuro Projektów Inżynierskich Sp. z o. o., ul. B. Chrobrego 1, 12-100 Szczytno. Cena: 69.950,00 zł.

Termin wykonania: 18 mies. od podpisania umowy (planowany termin do 23.03.2023 r.).

3) Ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zaciągnięcie długoterminowego kredytu w wys. 12.281.106,01 zł z przezn. na sfinansowanie planowanego na 2023 r. deficytu Gminy Miejskiej Szczytno”. Termin otwarcia ofert: 16.03.2023 r.

 

Sprawy podatkowe:

1. Wymiar podatku od osób fizycznych- wydano::

- 7.549 decyzji w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości od osób fizycznych

- 475 decyzji w sprawie wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego

- 54 postanowinia o wszczęciu postępowania podatkowego

- 92 decyzje w sprawie wymiaru podatku rolnego

2. Windykacja zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych- wydano:

1 upomnienie, 44 postanowienia o zarachowaniu wpłaty, 83 tytuły wykonawcze

3. Decyzje dotyczące podatku od nieruchomości od osób prawnych- wydano:

21 wezwań, 1 postanowienie o zarachowaniu wpłaty, 2 upomnienia

4. Decyzje dot. nadpłat z tytułu opłaty skarbowej - wydano: 3

5. Ulgi w spłacie podatków- wydano:

1 decyzję o umorzeniu (os. prawna), 2 postanowienia, 1 zaświadczenie de minimis

 

Oświata:

1. Przedłożono Kuratorowi Oświaty roczne rozliczenie za 2022 r. dot. wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz rozliczenie dotacji na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

2. Przedłożono Wojewodzie rozliczenie dofinansow. pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2022 r.

3. Przedłożono Kuratorowi Oświaty rozliczenie dotacji udzielonej z budżetu państwa w 2022 r. w związku z realizacją programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „AKTYWNA TABLICA”.

4. Przedłożono Kuratorowi Oświaty rozliczenie dotacji udzielonej w 2022 r. w związku z realizacją Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0.

5. Przedłożono Kuratorowi Oświaty rozliczenie dotacji za 2022 rok “Posiłek w szkole i w domu” moduł 3.

 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii- podpisano umowy zlecenia:

1. z biegłymi sądowymi na sporządzanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu osób zgłaszanych do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych-2 szt.

2. na usługę w Punkcie Konsultacyjnym dla Osób Uzależnionych i Współuzależnionych-2 szt.

3. na usługę w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym dla Osób z Problemami Narkotykowymi-1 szt.

4. na prowadzenie grupy socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych-2 szt.

5. na prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w trzech szkołach podstawowych-5 szt.

6. na przeprowadzenie 2.02.2023 r. w hali sportowej im. H. Wagnera profilaktycznego pikniku dla dzieci i młodzieży pod nazwą „Szczytno feriami malowane a uzależnieniom mówimy STOP”-1 szt.

 

Pomoc społeczna:

1. Sporządzono sprawozdanie z wykonywania zadań z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3 za 2022 r.

2. Sporządzono sprawozdanie z realizacji ustawy o Karcie Dużej Rodziny za 2022 r.

3. Podpisano umowę z Wojewodą na realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” ( Moduł 1- Dla Dzieci i Młodzieży oraz Moduł 2 – Dla Osób Starszych).

 

Pomoc materialna dla uczniów:

Sporządzono i przesłano Kuratorowi Oświaty rozliczenie za 2022 r. pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - stypendia i zasiłki szkolne.

 

Współpraca z organizacjami pozarządowymi:

1. Ogłoszono konkurs na na realizację w 2023 r. zadań własnych Gminy Miejskiej w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu (szkolenia sportowe).

2.Podpisano umowy na realizację w 2023 r. zadań własnych Gminy Miejskiej w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu (szkolenia sportowe).

3.Podpisano umowy na realizację w 2023 r. zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, kultury, sztuki, ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, pomocy społecznej oraz działań na rzecz osób w wieku emerytalnym.

 

Promocja i rozwój gospodarczy:

1. Wprowadzanie i aktualizacja treści na stronie internetowej www.miastoszczytno.pl oraz na portalach społecznościowych: Facebook, Instagram.

2. Prace nad Gminnym Programem Rewitalizacji Gminy Miejskiej Szczytno.

3. Podjęcie działań związanych z obchodami 300-lecia nadania praw miejskich.

4. Współorganizacja i promocja Miejskich Ferii Zimowych 2023.

5. Nabór na nagrody za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i sportu za 2022 r.

6. Organizacja dyżuru konsultanta Mobilnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich.

7. Upamiętnienie 81. rocznicy śmierci Krzysztofa Klenczona.

8. Współorganizacja Karnawałowej i Walentynkowej Potańcówki, Finału WOŚP, VII Biegu do Przerębla i VII Charytatywnego Walentynkowego Pikniku Morsów wspólnie z Morsy #RESET Szczytno, Koncertu Walentynkowego w MBP.

9. Objęcie Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta Szczytno:

- VII Biegu do Przerębla,

- Finału WOŚP- Sztab w Szczytnie,

- VII Charytatywnego Walentynkowego Pikniku Morsów,

- Gminnego Konkursu Matematycznego „Kosmiczna przygoda”,

- Międzyprzedszkolnego projektu edukacyjnego pt. „Szczytno – moje miasto”.

10. Prace nad monitorowaniem realizacji Strategii: Warmińsko-Mazurskie 2030. Strategia rozwoju społeczno – gospodarczego za 2022 rok.

11. Organizacja „Miejskiego Dyktanda Ortograficznego - Szczytno 2023”.

12. Koordynacja działań związanych z organizacją Koncertu Pamięci Tadeusza Macheli.

13. Promocja Koncertu Łukasza Zagrobelnego z okazji Dnia Kobiet.

 

Pozyskiwanie środków zewnętrznych:

1.Złożono wnioski o dofinansowanie ze środków Rządowego Programu Rozwoju Dróg, remontu ulic: Boh.Westerplatte, Leśnej, Lipowej, Dąbrowskiego (łączna wartość zadań: 1.866.099 zł - poziom dofinansowania zostanie określony na etapie oceny wniosków).

2. Złożono wniosek o dofinansowanie utworzenia miejsc żłobkowych z programu Maluch+. Planowane do utworzenia 56 miejsc; wnioskowana kwota dofinansowania 694.960 zł.

3. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania „Dostosowanie budynku Urzędu Miejskiego w Szczytnie jako instytucji publicznej dla osób niewidomych i słabowidzących w zakresie poruszania się i komunikowania poprzez trwałe oznakowanie poziome” w ramach programu Wyrównywania różnic między regionami III. Wnioskowana kwota dofinansowania: 5.022,17 zł.

4. Otrzymano dofinansowanie zadania "Przebudowa drogi gminnej nr 214088N – ul. Broniewskiego w Szczytnie" w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 1.010.022 zł – realizacja do końca 2023 r.

5. Realizacja zadania Przebudowa Stadionu przy ul. Śląskiej przy współudziale środków z programu Sportowa Polska 2021. (Dofinansowanie w 2023 r.: 1.000.000 zł)

6. Przygotowanie do złożenia wniosków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (łącznie 10 zadań).

 

Sprawy obywatelskie:

Zameldowanie (ilość osób)

 

Wymeldowanie

(ilość osób)

 

Dowody osobiste

(ilość wydanych)

Poświadczenia zameldowania

(ilość wydanych)

Udostępnianie danych osobowych

(ilość wydanych)

Usuwanie niezgodności w programie ŹRÓDŁO

130

17

358

50

47

314

Postępowanie administracyjne

Wszczęte postępowania o wymeldowanie

Decyzje o wymeldowaniu i umorzeniu

2

2

 

 

 • nadano 4 numery PESEL dla uchodźców z Ukrainy
 • wydano 11 zaświadczeń o braku osób zameldowanych
 • wydano 1 decyzję o uchyleniu czynności materialno-technicznej zameldowania

* Przywrócenie, sprawdzenie i usunięcie niezgodności w statusie UKR:

- przywrócenie statusu UKR na wniosek – 3

- sprawdzenie statusu UKR na wniosek – 2

- usunięcie niezgodności w statusie UKR na wniosek – 2

* Przekazanie danych kontaktowych i potwierdzenie profilu zaufanego w związku z konfliktem na Ukrainie - potwierdzono na wniosek 2 profile zaufane.

* Wykaz z ewidencji ludności na potrzeby instytucji i organów samorządowych:

Sporządzono wykaz uczniów na wniosek SP Nr 3 w Szczytnie oraz SP Nr 6.

 

* Rejestr wyborców- sporządzono meldunek o stanie rejestru wyborców miasta za IV kwartał 2022 r.

 

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej:

Nowe wpisy:

Wznowienie:

Zawieszenie:

Zmiana:

Zakończenie:

Ogółem wnioski:

15

9

32

65

21

142

Urząd Stanu Cywilnego:

Informację o pracy Burmistrza sporządzono na podstawie danych z wydziałów.

 


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Informacja o pracy BM LUTY 2023 (ODT, 57.24Kb) 2023-02-27 11:20:30 1
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Krzysztof Mańkowski

Data wytworzenia:
28 lut 2023

Osoba dodająca informacje

Paulina Szczęsna

Data publikacji:
27 lut 2023, godz. 11:20

Osoba aktualizująca informacje

Paulina Szczęsna

Data aktualizacji:
05 maj 2023, godz. 13:15