Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Szczytnie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Informacja o pracy Burmistrza Miasta - 29.03.- 24.04.2023 r.

INFORMACJA O PRACY BURMISTRZA MIASTA

od 29.03.2023 r. do 24.04.2023 r.

 

Gospodarka nieruchomościami:

1.Sprzedaż nieruchomości- rozpatrzono negatywnie 1 wniosek i o nabycie nieruchomości.

2. Podział nieruchomości- wydano:

 • 1 decyzję o podziale nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Szczytno,

 • 1 postanowienie o podjęciu postępow. admin. ws zaopiniowania podziału nieruchomości.

3. Uzgodniono lokalizacje infrastruktury technicznej, ustanowiono służebności przesyłu i gruntową, numeracja nieruchomości, reklama:

1.Lokalizacja infrastruktury na nieruchomościach gminnych:

 • sieć telekomunikacyjna - 2

2. Służebność przesyłu i gruntowa- zawarto porozumienia w sprawie służebności przesyłu:

 • sieć telekomunikacyjna - 1

3. Przekazano teren do budowy - 2

4. Numeracja nieruchomości - 2

5. Zespół uzgadniania dokumentacji - 1

4. Dzierżawa, najem, użyczenie - rozpatrzono pozytywnie wnioski o wydzierż. gruntu z przezn. na cele:

Warzywno – ogrodnicze

 

Rolnicze

garażowe

Budynek

gospod.

Komunikac.

Teren zielony

Kontener

na odpady komunalne

Tymczasowa

linia elektro-

-energet.

Rozrywkowe

Wiata na odpady komunalne

9

1

7

1

2

3

1

1

1

3

Ponadto rozpatrzono wnioski o:

 • rozwiązanie umowy dzierżawy z 5.02.2019 r. na cz. dz. nr 380/115 o pow. 578 m2 ul. Leyka pod drogę dojazdową do dz. nr 380/59 z dn. 30.04.2023 r.,

 • rozłożenie na raty czynszu dzierż. w 2023 r. z tyt. dzierżawy terenu ul. Ostrołęcka z przezn. na zaplecze budynku hotelarsko – gastronom. (cz. dz. nr 76/2 o pow. 1.9616 ha) oraz dzierżawy cz. dz. nr 75/4 o pow. 675 m2 ul. Ostrołęcka z przezn. pod parking.

  Sprzedaż nieruchomości i przekształcenie:

1. Zawarto 4 akty notarialne ws sprzedaży lokalu mieszk.: ul. Sikorskiego 12, ul. Piłsudskiego 33, ul. Piłsudskiego 35, ul. Leyka 8,

2. Zawarto 1 akt notarialny ws sprzedaży nieruchomości zabudowanej (budynkiem parterowym, murowanym, handlowo – usługowym – kwiaciarnią) ul. Mickiewicza.

 

Gospodarka lokalami mieszkalnymi:

1. Skierowano do zawarcia umowy najmu socjalnego na kolejny okres tj. 36 miesięcy: 1.

2. Skierowano do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego dla rodzin oczekujących na przydział: 3

3. Wyrażono zgodę na uregulow. w ratach należności związanych z wynajmowaniem mieszkania: 2 .

4. Wyrażono zgodę na umorzenie zaległości za wcześniej zajmowany lokal mieszkalny: 1.

 

Gospodarka lokalami użytkowymi: wyrażono zgodę na rozwiązanie umowy najmu lokalu użytkowego o pow. 67m² ul. Leyka 56, z dn. 30.04.2023 r. (na wniosek najemcy).

 

Gospodarka pomieszczeniami gospodarczymi- wyrażono zgodę na zawarcie umowy najmu na pomieszczenia gospodarcze: 4.

 

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne – wydano:

11

Zaświadczeń o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego/ studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

5

Wydane decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

5

Budowa budynków mieszk. jednorodzinnych, zmiana sposobu użytkow., budowa budynku gospod.

 

Mpzp Śródmieście Miasta Szczytno - pomiędzy ulicami Spacerową, Jana Kasprowicza, Henryka Sienkiewicza, Placem Juranda i Jeziorem Domowym Małym (MPZP - Plac Juranda) - uzgodnienia projektu mpzp z organami.

 

Ochrona środowiska: wydano 1 decyzję zezwalającą na wycinkę drzew.

 

Inne:

1. Zawarto 2 umowy na dotację celową na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w budynkach lub lokalach mieszkalnych w ramach programu Czyste Powietrze – Warto Dbać.

2. Przyjęto 1 wniosek o preferencyjny zakup węgla.

3. Przyjęto 3 deklaracje dotyczące źródeł ciepła i źródeł spalania paliw.

 

Zajęcie pasa drogowego- wydano decyzje:

Lp.

Rodzaj

Ilość

1.

Zezwolenie na lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

2

2.

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej

1

3.

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu wykonywania robót

2

4.

Zezwolenie na lokalizację zjazdu do nieruchomości

0

5.

Zezwolenie na umieszczenie obiektu budowlanego, handlowego w pasie drogowym

1

6.

Zezwolenie na umieszczenie reklamy w pasie drogowym

0

7.

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności

0

RAZEM

6

 

Zezwolenia na sprzedaż detaliczną alkoholu:

1. Wydano 6 zezw. na sprzedaż napojów alkoh. przezn. do spożycia poza miejscem sprzedaży.

2. Wydano 1 zezw. na sprzedaż napojów alkoh. przezn. do spożycia w miejscu sprzedaży.

 

Gospodarka odpadami komunalnymi:

1. Przyjęto 104 deklaracje ws wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2. Wysłano 12 wezwań ws złożenia wyjaśnień (deklaracje o wysokości opłaty).

3. Wystawiono 341 upomnień dotyczących opłaty.
4. Wysłano 14 zawiadomień o zmianie wysokości należności do organów egzekucyjnych.

5. Wysłano 15 zawiadomień ws nadpłat w opłacie.

6. Wysłano 1 postanowienie na poczet zaległych i bieżących zobowiązań podatkowych.

7. Wystawiono 1 decyzję naliczającą podwójną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

8. Wysłano 2 wezwania do działalności gospodarczych ws przedstawienia kopii podpisanej umowy oraz potwierdzenia opłaty.

 

Zamówienia publiczne:

1.Ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia „Dostawa średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Szczytnie”. Wykonawca: MOTO-TRUCK SP. Z o. o., ul. Ks. Piotra Ściegiennego 270 25-116 Cena: 949.560 zł.Termin wykonania zamówienia: 4 mies.

2.Ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia „Modernizacja przebudowa/rozbudowa/budowa sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie miasta Szczytno” (lokalizacje: część nr 1 - ul. Tatarkiewicza, ul. Rodziewiczówny, część nr 2 - ul. Wielbarska, ul. Pola). Termin otwarcia ofert nastąpi: 28.04.2023 r. Termin wykonania zamówienia: 5 mies.

 

Sprawy podatkowe:

1. Wymiar podatku od osób fizycznych - wydano:

- 72 decyzje w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości od osób fizycznych,

- 3 decyzje w sprawie wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego,

- 32 postanowienia o wszczęciu postępowania podatkowego,

-3 decyzje w sprawie wymiaru podatku rolnego.

2. Windykacja zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych- wydano:

-24 postanowienia o zarachowaniu wpłaty,

-176 upomnień.

3. Decyzje dot. podatku od nieruchomości od osób prawnych- wydano:

- 6 postanowień o zarachowaniu wpłaty,

- 8 upomnień,

- 1 tytuł wykonawczy.

4. Decyzje z tytułu opłaty skarbowej – wydano: 3 decyzje.

5. Podatek od środków transportowych- wydano:

- 1 wezwanie,

- 2 upomnienia,

- 1 postanowienie o zarachowaniu.

6. Ulgi w spłacie podatków - wydano: 1 wezwanie.

7. Decyzje dot. podatku akcyzowego - wydano: 1 decyzję.

 

Oświata:

1. Rozstrzygnięto konkurs na stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 “Promyczek” oraz Miejskiego Przedszkola nr 9 “Kubuś Puchatek”.

2. Podpisano porozumienie z Ministrem Edukacji i Nauki na dofinansowanie wycieczek szkolnych w ramach programu “Poznaj Polskę”.

 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii:

1.Podpisano 1 umowę zlecenia na prowadzenie zajęć sportowych dla młodzieży ze szczycieńskich szkół na terenie MOS (żeglarstwo).

2. Podpisano umowy na dostarczenie techniki scenicznej, oraz występ Zespołu LOKA podczas imprezy pn. „Majówkowy Piknik Rodzinny” w ramach ogólnopolskiej kampanii „Postaw na rodzinę”, która odbędzie się 01.05.2023 r. na Plaży Miejskiej.

3. Podpisano umowę zlecenia na przeprowadzenie w okresie wakacyjnym cyklu profilaktycznych imprez miejskich pt. “Szczytno wakacjami malowane 2023”.

4. Podpisano umowę na wyk. projekcji plenerowej dwóch filmów 29 lipca na dziedzińcu zamkowym w ramach ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej „Zachowaj Trzeźwy Umysł” oraz „Postaw na Rodzinę”.

 

Pomoc materialna dla uczniów: wydano 2 decyzje w sprawie stypendium szkolnego.

 

Promocja i rozwój gospodarczy:

1.Wprowadzanie i aktualizacja treści na stronie internetowej www.miastoszczytno.pl oraz na portalach społecznościowych: Facebook, Instagram.

2. Prace nad Gminnym Programem Rewitalizacji Gminy Miejskiej Szczytno.

3. Współorganizacja i promocja: II Jarmarku Wielkanocnego, święcenia pokarmów dla obywateli Ukrainy, spotkania autorskiego z Martą Iwanowską – Polkowską, otwarcia Tężni solankowej, cyklu pn. "Dawno temu w Szczytnie…".

4. Rozdanie nagród za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i sportu za 2022 r.

5. Upamiętnienie 42. Rocznicy Śmierci Krzysztofa Klenczona.

6. Koordynacja przygotowań do Wielkiej Majówki oraz obchodów 232. Rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

7. Przyg. uchwały zmieniającej ws zasad i trybu realizowania Budżetu Obywatelskiego.

8. Koordynacja i przygotowania do Kampanii „Rowerowy Maj”.

9. Współorganizacja stoiska promocyjnego na Pikniku Rodzinnym w WSPol.

10. Uhonorowanie Wernera Koepke Honorowego Obywatela Miasta Szczytno medalem 300-lecia nadania praw miejskich.

11. Organizacja kampanii „Posadź swoje drzewo w Szczytnie”.

12. Koordynacja i promocja Profesjonalnego szkolenia z obsługi urządzenia AED.

 

Pozyskiwanie środków zewnętrznych:

1. Realizacja zadania Przebudowa Stadionu przy ul. Śląskiej w Szczytnie przy współudziale środków z programu Sportowa Polska 2021. (Dofinansowanie w 2023 r.: 1.000.000 zł)

2. Realizacja zadania pn.: „Zamek Krzyżacki w Szczytnie – centrum nowoczesnej oferty turystyczno-kulturalnej”. Podpisano umowy z wykonawcami. Kwota ogólna: 710.823,23 zł w tym dofinansowanie (80%) 555.357,78 zł. Termin realizacji: grudzień 2023 r.

3. Złożono wnioski o dofinansowanie zadań w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (Szacunkowa wartość ogółem wszystkich projektów ok 11 mln zł – wartość dofinansowania: 98%):
- dokumentacja techniczna oraz remont wejścia głównego do budynku Ratusza
- dokumentacja techniczna oraz remont łazienek (3szt) w budynku Ratusza

- wyk. badań archeologicznych i koncepcji zagospod. terenu parku przy ul. Skłodowskiej-Curie
- budowa windy w budynku Ratusza
- remont budynków: ul. 1go Maja 38, ul. Kościuszki 18 ,ul. Pasymska 18, ul. Konopnickiej 63, ul. Andersa 1, ul. Lipperta 8.

4. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania z programu „Granty Marszałka Województwa dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych”: ROD „Jurand ze Spychowa” w Szczytnie. Szacunkowa wartość projektu: 32.000 zł. Udział Gminy: 3.200 zł; udział ROD: 13.120 zł.

5. Złożono wniosek na dofinansowanie zadania pn: "Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy SP nr 2" ze środków Programu Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich. Szacunkowa wartość zadania: 3,6 mln zł; Kwota wnioskowanych środków: 2,42 mln zł.

 

Sprawy obywatelskie:

Zameldowanie (ilość osób)

Wymeldowanie

(ilość osób)

Dowody osobiste

(ilość wydanych)

Poświadczenia zameldowania

(ilość wydanych)

Udostępnianie danych osobowych

(ilość wydanych)

Usuwanie niezgodności w programie ŹRÓDŁO

37

16

161

12

53

302

Postępowanie administracyjne

Wszczęte postępow. o wymeldow.

Decyzje o wymeldowaniu i umorzeniu

2

2

 

 • nadano 4 nr PESEL dla uchodźców z Ukrainy,

 • nadano 5 nr PESEL na podst. odrębnych przepisów dla obywateli polskich i cudzoziemców,

 • wydano 7 zaświadczeń o braku osób zameldowanych,

 • zgłoszono wyjazd 2 osób za granicę.

   

Rejestr wyborców:

- sporządzono meldunek o stanie rejestru wyborców miasta za I kwartał 2023 r.,

- wprowadzono do systemu na potrzeby Centralnego Rejestru Wyborców dane 72 osób wpisanych do rejestru wyborców miasta na własny wniosek,

- wprowadzono do systemu dane 104 osób ubezwłasnowolnionych prawomocnymi wyrokami sądów,

- wprowadzono do systemu zmiany w opisie granic w okręgach i obwodach wyborczych miasta.

 

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej:

Nowe wpisy

Wznowienie

Zawieszenie

Zmiana

Zakończenie

Ogółem wnioski

6

14

8

19

10

57

 

Urząd Stanu Cywilnego:

 

Informację o pracy Burmistrza sporządzono na podstawie danych z wydziałów.

 


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Informacja o pracy BM KWIECIEŃ (ODT, 38.44Kb) 2023-04-25 13:41:35 11
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Krzysztof Mańkowski

Data wytworzenia:
27 kwi 2023

Osoba dodająca informacje

Paulina Szczęsna

Data publikacji:
25 kwi 2023, godz. 13:41

Osoba aktualizująca informacje

Paulina Szczęsna

Data aktualizacji:
05 maj 2023, godz. 13:13