Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Szczytnie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Informacja o pracy Burmistrza Miasta- od 24.02.2023 r. do 28.03.2023 r.

INFORMACJA O PRACY BURMISTRZA MIASTA

od 24.02.2023 r. do 28.03.2023 r.

 

Gospodarka nieruchomościami:

1. Sprzedaż nieruchomości:

 • Zorganizowane przetargi - 10

 • Zawarte akty notarialne - 1

 • Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia - 1

2. Podział nieruchomości- wydano:

 • Decyzje o podziale nieruchomości osób prywatnych - 3

 • Postanowienie opiniujące podział nieruchomości miejskiej – 1

3. Uzgodniono lokalizacje infrastruktury technicznej, ustanowiono służebności przesyłu i gruntową, numeracja nieruchomości, reklama:

1.Lokalizacja infrastruktury na nieruchomościach gminnych:

 • Budowa podnośnika przy bloku - 2

2. Służebność przesyłu i gruntowa: zawarto porozumienia w sprawie służebności przesyłu

 • sieć telekomunikacyjna - 1

3. Przekazanie nieruchomości pod budowę infrastruktury - telekomunikacja – 1

4. Akt notarialny służebność - 1

5. Numeracja nieruchomości - 3

6. Zespół uzgadniania dokumentacji - 2

 

4. Dzierżawa, najem, użyczenie:

 1. rozpatrzono pozytywnie wnioski o wydzierżawienie gruntu z przeznaczeniem na cele:

Warzywno – ogrodnicze

garażowe

składowe

Budynek

gospodarczy

Schody

Chodnik

Teren zielony

Ogródek gastronomiczny

Rozrywkowe

Komunikacyjne

14

3

3

2

3

3

4

1

1

1

 

 • wniosek o zgodę na zmianę cennika dziennych stawek opłat eksploatac. za korzystanie z poszczególnych elementów wyposażenia targowiska miejskiego ul. Żeromskiego,

 • wniosek o odroczenie terminu spłaty czynszu dzierżawnego za 2023 r. terenu targowiska miejskiego do 31 maja,

 • wniosek o rozwiązanie umowy dzierżawy z 15.05.2020 r. na cz. dz. nr 370/6 o pow. 340 m2 ul. 1 Maja 37 pod budowę budynku handlowo-usługowo-magazynowego z dniem 31 maja.

 1. Negatywnie:

 • wniosek o przedłużenie umowy dzierżawy cz. dz. nr 230/5 ul. Wielbarska o pow. 110 m2 pod pawilonem handlowym.

   

Sprzedaż nieruchomości i przekształcenie:

1. Zawarto 9 aktów notarialnych ws sprzedaży lok. mieszk.: ul. Solidarności 12/8, ul. Polska 20/14, ul. Kochanowskiego 10/2, ul. Krótka 3/12, ul. Sobieszczańskiego 5a/1, ul. Konopnickiej 56/6, ul. 1 Maja 28/1, ul. Niepodległości 8/2 , ul. Leyka 8/1;

2. Rozpatrzono negatywnie 4 wnioski ws sprzedaży lok. mieszk. ul. Lipperta 24-26. (w przypadku większej ilość wniosków ws wykupu lok.wnioski zostaną ponownie rozpatrzone);

3. Rozpatrzono negatywnie wniosek ws sprzed. gruntu pod parkingiem z zadaszeniem ul. Konopnickiej;

4. Wystawiono zaświadczenie potwierdzające spłatę należności z tyt. przekszt. użytkowania wieczystego w prawo własności;

5. Podpisano umowę na wyceny nieruch. miejskich: Wycena Nieruchomości Dariusz Tyszkiewicz, ul. Przerwy-Tetmajera 3/1, 12-100 Szczytno, do kwoty 30.000 zł.

 

 1. Gospodarka lokalami mieszkalnymi:

1) Skierowano do zawarcia umowy najmu socjalnego na kolejny okres – 1.

2) Skierowano do zawarcia umowy najmu lokalu po śmierci najemcy - 2 .

3) Wyrażono zgodę na umorzenie zaległości za wcześniej zajmowany lokal mieszkalny – 2.

 

Gospodarka lokalami użytkowymi-wyrażono zgodę na:

1) zawarcie umowy najmu na lokal użytkowy ul. Barczewskiego 1A: o pow. 52,80m² ze stawką czynszu: 10,92zł/m²/m-c/netto, na 3 lata (Uniwersytet III Wieku).

2) wcześniejsze rozwiązanie umowy najmu lok. użytkow. o pow. 29,25m² ul. Polska 26 (Stowarzyszenie).

 

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne – wydano:

18

Zaświadczeń o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego/ studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

1

Informację o wpisie do Gminnej Ewidencji Zabytków

1

Zaświadczenie o zgodności z MPZP

1

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

1

Wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

 

Budynek mieszkalny jednorodzinny

 

Ochrona środowiska: wydano 1 decyzję zezwalającą na wycinkę drzew.

 

Inne:

 • przyjęto 1 wniosek na dotację celową polegającą na wymianie źródeł ciepła w budynkach lub lokalach mieszkalnych na terenie miasta w ramach programu Czyste Powietrze – Warto Dbać.

 • przyjęto 5 wniosków o preferencyjny zakup węgla.

 • przyjęto 3 deklaracje dotyczące źródeł ciepła i źródeł spalania paliw.

 • wyłożono do publicznego wglądu projekt mpzp M. Szczytno rejon ulic Kościuszki- Pasymska.

 • zawarto umowę na wykonanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami.

 

Zajęcie pasa drogowego- wydano decyzje:

Lp.

Rodzaj

Ilość

1.

Zezwolenie na lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

1

2.

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej

1

3.

Zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu wykonywania robót

3

4.

Zezwolenia na umieszczenie reklamy w pasie drogowym

2

5.

Zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności

2

RAZEM

9

 

Zezwolenia na sprzedaż detaliczną alkoholu:

Wygaszono 1 zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży - likwidacja punktu sprzedaży.

 

Gospodarka odpadami komunalnymi:

1) Przyjęto 119 deklaracji ws wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2) Wysłano 27 wezwań ws złożenia wyjaśnień w zakresie złożonych deklaracji o wys. opłaty.

3) Wysłano 12 zawiadomień o zmianie wys. należności do organów egzekucyjnych.

4) Wysłano 30 zawiadomień ws nadpłat w opłacie.

5) Wystawiono 1 decyzję naliczającą podwójną opłatę.

6) Wysłano 8 wezwań do działalności gospod. ws przedstawienia kopii umowy oraz potwierdzenia opłaty.

 

Zamówienia publiczne:

1) 21 marca podpisano umowę na wyk. zadania „Budowa/rozbudowa cmentarza komunalnego”.

Cz. 1 (roboty budowlane) - BUDMAR Mariusz Budny, ul. Gwiaździsta 16, 06 – 323 Jednorożec z ceną: 5.073.365,44 zł. Cz. 2 (nadzór inwestorski) - Biuro Projektów Inżynierskich Sp. z o. o.,
ul. B. Chrobrego 1, 12-100 Szczytno z ceną: 69.950 zł. Termin wykonania: 18 miesięcy.

2) Ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia „Zaciągnięcie długoterminowego kredytu w wysokości 12.281.106,01 zł z przezn. na sfinansowanie planowanego na 2023 r. deficytu Gminy Miejskiej Szczytno”. Termin otwarcia ofert nastąpił: 16 marca. Ofertę najkorzystniejszą złożył BS w Szczytnie, z ceną: 7.985.344,73 zł. Planowane podpisanie umowy – po 03.04.2023 r.

3) Ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia „Modernizacja przebudowa/rozbudowa/budowa sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie miasta Szczytno”. Termin otwarcia ofert nastąpi: 07 kwietnia.

Termin wykonania zamówienia: 5 miesięcy od podpisania umowy.

 

Sprawy podatkowe:

1). Wymiar podatku od osób fizycznych -wydano:

- 92 decyzje ws wymiaru podatku od nieruchomości od osób fizycznych

- 10 decyzji ws wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego

- 33 postanowienia o wszczęciu postępowania podatkowego

- 1 decyzję w sprawie wymiaru podatku rolnego

2). Windykacja zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych- wydano:

-73 postanowienia o zarachowaniu wpłaty, 1 tytuł wykonawczy oraz 1 zaświadczenie o niezaleganiu

3). Decyzje dot. podatku od nieruchomości od osób prawnych- wydano:

-6 postanowień o zarachowaniu wpłaty, 5 upomnień oraz 3 tytuły wykonawcze

4). Decyzje z tytułu opłaty skarbowej- wydano:

- 4 decyzje oraz 1 wezwanie

5). Podatek od środków transportowych -wydano:

- 26 wezwań, 1 tytuł wykonawczy, 9 upomnień oraz 5 postanowień o zarachowaniu

6). W ramach ulgi w spłacie podatków- wydano:

 -1 wezwanie,

-2 postanowienia.

-1 decyzję odroczenie terminu płatności oraz 1 decyzję odmowa uchylenia decyzji

 

Oświata:

1. Podpisano porozumienie z Wojewodą ws przekazywania środków na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2023 r.

2. Wydano decyzję ws dofinansowania pracodawcy kosztów kształcenia młodocianego pracownika.

3. Sporządzono i przesłano Kuratorowi Oświaty sprawozdanie z realizacji zadań
w ramach modułu 3 rządowego programu “Posiłek w szkole i w domu” w roku 2022.

4. Złożono 3 wnioski o dofinansowanie wycieczek szkolnych w ramach programu “Poznaj Polskę”.

5. Ogłoszono konkurs na stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 “Promyczek” oraz Miejskiego Przedszkola nr 9 “Kubuś Puchatek”.

 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii:

Podpisano umowę zlecenia z Narodowym Teatrem Edukacji z Wrocławia na przeprowadzenie 2 spektakli edukacyjno-profilaktycznych “Samotni w tłumie” w MDK w dniach 16 i 17 marca dla młodzieży ze szkół podstawowych nr 2,3 i6.

 

Pomoc materialna dla uczniów: wydano 19 decyzji ws stypendium szkolnego.

 

Promocja i rozwój gospodarczy:

 1. Wprowadzanie i aktualizacja treści na stronie internetowej www.miastoszczytno.pl oraz na portalach społecznościowych: Facebook, Instagram.

 2. Prace nad Gminnym Programem Rewitalizacji Gminy Miejskiej Szczytno.

 3. Podpisanie umowy z Telewizją Kopernik na realizację materiałów audiowizualnych.

 4. Współorganizacja i promocja: Koncertu pamięci Tadeusza Macheli, wydarzenia Kaziuki – Wilniuki w Szczytnie 2023, Koncertu Łukasza Zagrobelnego na Dzień Kobiet, spotkania autorskiego z Małgorzatą Manelską, warsztatów pn. „Motanki słowiańskie”, wernisażu fotografii członków okręgu warmińsko – mazurskiego Związku Polskich Fotografów Przyrody w MDK.

 5. Wpisanie Śp. Tadeusza Macheli do Złotej Księgi Miasta Szczytno.

 6. Przygotowania do Jarmarku Wielkanocnego w Szczytnie: ogłoszenie naboru wystawców.

 7. Udział w debacie pn. "Czy matematyka przydaje się w życiu codziennym?".

 8. Rozdanie nagród w ramach podsumowania XVII Edycji Szczycieńskiej Halowej Piłki Nożnej.

 9. Organizacja wystawy prac plastycznych i wizyta Przedszkolaków z Miejskiego Przedszkola nr 9 „Kubuś Puchatek”.

 10. Wybór kandydatów do nagród za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i sportu za 2022 r.

 11. Objęcie Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta:

  - Kaziuki – Wilniuki w Szczytnie 2023,

  - Konkurs Ortograficzny dla uczniów klas VII i VIII "Spelling Challenge" I edycja,

  - Cross Triathlon Szczytno.

 12. Realizacja materiałów audiowizualnych przy współpracy z Telewizją Kopernik:

  - Moc atrakcji w Szczytnie – luty 2023

  - Dzień Kobiet, koncert pamięci Tadeusza Macheli i Kaziuki - Wilniuki w Szczytnie

 13. Wręczenie nagród w Międzyprzedszkolnym Konkursie Matematycznym „Kosmiczna przygoda” w Miejskim Przedszkolu nr 9 „Kubuś Puchatek”.

 

Pozyskiwanie środków zewnętrznych:

1. Realizacja zadania Przebudowa Stadionu przy ul. Śląskiej przy współudziale środków z programu Sportowa Polska 2021. (Dofinansowanie w 2023 r.: 1.000.000 zł).

2. Trwa realizacja zadania pn.: „Zamek Krzyżacki w Szczytnie – centrum nowoczesnej oferty turystyczno-kulturalnej”. Podpisano umowy z wykonawcami. Kwota ogólna projektu: 710.823,23 zł w tym dofinansowanie (80%) 555.357,78 zł. Termin realizacji projektu: grudzień 2023 r.

3. Podpisano umowę o dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 214088N – ul. Broniewskiego w Szczytnie" w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Otrzymane dofinansowanie: 1.010.022 zł – realizacja do końca 2023 r.

4. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania pn.: „Modernizacja monitoringu miejskiego na terenie miasta Szczytno 2023” w ramach Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka. Wartość projektu: 28.000,00 zł. Wnioskowane dofinansowanie: 23.000,00 zł.

5. Przyg. do złożenia wniosków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (Szacunkowa wartość ogółem wszystkich projektów ok 11 mln zł – wartość dofinansowania: 98%):

- dokumentacja techniczna oraz remont wejścia głównego do budynku Ratusza w tym: drzwi główne wraz z wiatrołapem, schody, podjazd dla osób z niepełnosprawnościami,

- dokumentacja techniczna oraz remont łazienek (3szt) w budynku Ratusza z dostosowaniem do potrzeb osób z niepełnosprawnościami,

- wykonanie badań archeologicznych i koncepcji zagospod. parku przy ul. Skłodowskiej-Curie,

- budowa windy w budynku Ratusza,

- remont budynków: ul. 1go Maja 38, ul. Kościuszki 18, ul. Pasymska 18, ul. Konopnickiej 63, ul. Andersa 1, ul. Lipperta 8,

6. Przyg. do złożenia wniosku o dofinansow. zadania z programu „Granty Marszała Województwa dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych” – ROD „Jurand ze Spychowa”. Wnioskowane dofinansowanie: ok. 15.680 zł. Wartość projektu: 32.000 zł. Udział gminy: 3.200 zł; udział ROD: 13.120 zł.

 

Sprawy obywatelskie:

Zameldowanie (ilość osób)

Wymeldowanie

(ilość osób)

Dowody osobiste

(ilość wydanych)

Poświadczenia zameldowania

(ilość wydanych)

Udostępnianie danych osobowych

(ilość wydanych)

Usuwanie niezgodności w programie ŹRÓDŁO

76

15

177

60

36

300

Postępowanie administracyjne

Wszczęte postępowania o wymeldowanie

Decyzje o wymeldowaniu i umorzeniu

1

0

 

 • nadano 2 numery PESEL dla uchodźców z Ukrainy

 • wydano 10 zaświadczeń o braku osób zameldowanych

 • wydano 1 decyzję o odmowie wszczęcia postępowania ws udostępnienia danych z powodu posiadania przez wnioskodawcę decyzji teletransmisyjnej

 • wydano 1 postanowienie o zawieszeniu postępowania ws udostępnienia danych

 • zgłoszono powrót z zagranicy – 1 osoba

 • przyjęto 1 oświadczenie obywatela Ukrainy o wyjeździe z terytorium Polski

Przywrócenie, sprawdzenie i usunięcie niezgodności w statusie UKR: załatwiono 4 wnioski.

Przekazanie danych kontaktowych i potwierdzenie profilu zaufanego w związku z konfliktem na Ukrainie - potwierdzono na wniosek 3 profile zaufane.

Rejestr wyborców:

- wysłano pisma do 87 wyborców ws aktualizacji rejestru wyborców,

- wszczęto 7 postępowań o wykreślenie z rejestru wyborców osób, które już nie zamieszkują pod adresem podanym we wniosku o wpisanie,

- wydano 7 decyzji skreślających z rejestru wyborców,

 

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej:

Nowe wpisy:

Wznowienie:

Zawieszenie:

Zmiana:

Zakończenie:

Ogółem wnioski:

9

12

7

27

9

64

 

Urząd Stanu Cywilnego:

 

Informację o pracy Burmistrza sporządzono na podstawie danych z wydziałów.


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
INFORMACJA O PRACY BM MARZEC (ODT, 45.39Kb) 2023-03-30 12:21:19 0
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Krzysztof Mańkowski

Data wytworzenia:
31 mar 2023

Osoba dodająca informacje

Paulina Szczęsna

Data publikacji:
30 mar 2023, godz. 12:21

Osoba aktualizująca informacje

Paulina Szczęsna

Data aktualizacji:
05 maj 2023, godz. 13:14