Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Szczytnie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczytno o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Punkt skupu złomu – działka numer ewidencyjny 61/1 w Szczytnie” znak: GPO.6220.1.2020 z dnia 24.05.2021r.

Szczytno. 2021-05-24

Nr GPO.6220.1.2020

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta Szczytno o wszczęciu postępowania

Burmistrz Miasta Szczytno zawiadamia, zgodnie z art. 61 § 4 KPA i art. 49 KPA w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 2021, poz. 247), że w dniu 14.05.2021r. zostało wszczęte na wniosek Pana Marcina Idziak, postępowanie w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Punkt skupu złomudziałka numer ewidencyjny 61/1 w Szczytnie

Art. 87 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2021 poz. 247) stanowi: „Przepisy niniejszego działu oraz działu VI stosuje się odpowiednio w przypadku zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Przepis art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem, że zgodę wyraża wyłącznie strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na którego została przeniesiona decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach”.

Zgodnie z przytoczonym przepisem prawnym art. 87 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie (…), wprowadza wymóg zastosowania procedury wymaganej przy wydawaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia również do zmiany decyzji w trybie art. 155 ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego.

Na podstawie art. 64 ust. 1 w/w ustawy, przedmiotowe postępowanie wymaga zasięgnięcia opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczytnie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego, Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Ostrołęce co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

W związku z tym zawiadamia się strony postępowania o możliwości złożenia w Urzędzie Miejskim w Szczytnie przy ul. Sienkiewicza 1 (pokój nr 10, telefon 89 624 72 53, 89 624 72 52) w godzinach 7:30 - 15:30 swego stanowiska w przedmiotowej sprawie w formie pisemnej, ustnie lub drogą elektroniczną.

Akta sprawy dostępne są do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szczytnie.

Informację o wszczętym postępowaniu zamieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Szczytnie, przy ul. Sienkiewicza 1, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Szczytnie z uwagi, iż liczba stron postępowania przekracza 10.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 23) Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego wywieszenia.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Albert Kilimann

Data wytworzenia:
24 maj 2021

Osoba dodająca informacje

Albert Kilimann

Data publikacji:
24 maj 2021, godz. 13:33

Osoba aktualizująca informacje

Albert Kilimann

Data aktualizacji:
24 maj 2021, godz. 13:33