Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Szczytnie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 02.06.2021r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium

Szczytno, 2 czerwca 2021 r.

 

O B W I E S Z C Z E N I E

o przystąpieniu do sporządzenia Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Szczytno

 

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zmianami) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Szczytnie Uchwały nr II/23/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczytno oraz o ponownym składaniu wniosków dotyczących studium.

Zgodnie z art. 11 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy ma prawo złożenia wniosku do projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Szczytno.

Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 lipca 2021 r. własnoręcznie podpisane, z podaniem imienia, nazwiska oraz adresu lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu wraz z oznaczeniem nieruchomości, której wniosek dotyczy.

 

Wnioski można wnosić:

  1. w formie pisemnej w Urzędzie Miejskim w Szczytnie, Biuro Obsługi Interesanta, pokój nr 1 lub drogą pocztową na adres: 12-100 Szczytno ul. H. Sienkiewicza 1,

  2. ustnie do protokołu w Urzędzie Miejskim w Szczytnie: Wydział Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska (pok. 14 - parter budynku) w godzinach pracy urzędu 730 - 1530,

  3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

     

Wnioski zostaną rozpatrzone zgodnie z art. 11 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Szczytnie.

 

                                                                                                 Burmistrz Miasta Szczytno

                                                                                                        Krzysztof Mańkowski

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Krzysztof Mańkowski

Data wytworzenia:
02 cze 2021

Osoba dodająca informacje

Monika Drózd

Data publikacji:
02 cze 2021, godz. 13:45

Osoba aktualizująca informacje

Monika Drózd

Data aktualizacji:
02 cze 2021, godz. 13:45