Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Szczytnie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 03.01.2022r. znak sprawy: GPO.6733.13.2021

Znak sprawy: GPO.6733.13.2021                         Szczytno, dnia 3 stycznia 2022 r.

Obwieszczenie

Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 2 oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Szczytno zawiadamia, że w dniu 30 grudnia 2021 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn: Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nn-0,4 kV (proj. kabel – długość około 1400 m + rozdzielnica kablowa – 5 szt.)

Inwestycja zlokalizowana jest na działkach o nr ew: 192/3, 194/2, 603/2, 615/1, 615/2, 619, 623/1, 623/5, 623/6, 623/7, 623/8, 623/9, 623/10, 623/11, 623/14 obręb 6 Miasta Szczytno.

Inwestorem jest ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk Oddział w Olsztynie przy ul. J. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn, w imieniu której występuje pełnomocnik Pan Piotr Siwik.

Inwestycja celu publicznego – zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z póź. zm.).

Materiały do wglądu w Urzędzie Miejskim w Szczytnie – pokój 14 (parter) w godzinach pracy Urzędu 730 – 1530.

Uwagi można składać w terminie do dnia 17 stycznia 2022r.

W związku z powyższym strony mogą złożyć odpowiedź na pismo wszczynające postępowanie, a w każdym stadium postępowania zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie, jak również wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w tym złożyć wyjaśnienia na piśmie, przywołując znak sprawy jak w nagłówku. Jednocześnie, z uwagi na konieczność podejmowania działań zmierzających do ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii, informuje się o ograniczonej możliwości osobistego zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym w lokalu organu administracji publicznej (tj. w Wydziale Gospodarki Przestrzennej I Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Szczytnie, ul. H. Sienkiewicza 1, 12-100 Szczytno). Zapoznanie z aktami sprawy możliwe jest tylko i wyłącznie po wcześniejszym, telefonicznym umówieniu wizyty z inspektorem prowadzącym sprawę. Kontakt z urzędem możliwy jest z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, telefonicznej, a także korespondencji tradycyjnej (za pośrednictwem operatora pocztowego).W związku z powyższym, zgromadzony materiał dowodowy może zostać udostępniony poprzez przesłanie zainteresowanym stronom postępowania kopii wybranych (konkretnie wskazanych) dokumentów drogą elektroniczną (przez platformę ePUAP lub na wskazany adres mailowy) - z uwzględnieniem możliwości technicznych i teleinformatycznych tutejszego urzędu. Przekazanie materiału dowodowego na adres poczty elektronicznej możliwe będzie jedynie w sytuacji, gdy możliwa będzie jednoznaczna identyfikacja adresata poczty elektronicznej. W przypadku złożenia wniosków, zarzutów i uwag informuje się, że każde pismo dotyczące sprawy jw. Zostanie włączone do akt sprawy i poddane ocenie, a odpowiedź na nie znajdzie się w decyzji kończącej postępowanie w sprawie. Składanie uwag może odbywać się również poprzez skrzynkę mailową organu uwagi - um.@um.szczytno.pl z wyróżnikiem sprawy w postaci jej sygnatury w tytule maila. Godziny kontaktu telefonicznego: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek w godz. 7.30 - 15.00. Informacja pod numerem tel. 89 624 7227, 89 624 72 70

Z up. Burmistrza

Lilianna Majewska-Farjan

Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej

i Ochrony Środowiska


 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Monika Drózd

Data wytworzenia:
03 sty 2022

Osoba dodająca informacje

Monika Drózd

Data publikacji:
03 sty 2022, godz. 14:31

Osoba aktualizująca informacje

Monika Drózd

Data aktualizacji:
03 sty 2022, godz. 14:31