Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Szczytnie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 17.11.2023 znak: GPO.6733.5.2023

Szczytno, dnia 17 listopada 2023 r.

Znak sprawy: GPO.6733.5.2023

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego, Burmistrz Miasta Szczytno

z a w i a d a m i a

s t r o n y p o s t ę p o w a n i a i w s z y s t k i c h z a i n t e r e s o w a n y c h

przez podanie do publicznej wiadomości:

  • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Szczytnie.

  • na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Szczytnie pok. nr 1.

  • na tablicy ogłoszeń w parku przy ulicy Sienkiewicza.

że w dniu 17 listopada 2023 r. została wydana decyzja Nr 4/cp/2023 ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarczego zlokalizowanego przy ul. Łomżyńskiej 3 w Szczytnie.

Inwestycja obejmuje część działki w obrębie 5 miasta Szczytno, o numerze ewidencyjnym 166/3 przy ul. Łomżyńskiej 3 w Szczytnie.

Wnioskodawcą jest Gmina Szczytno, ul. Łomżyńska 3 w Szczytnie w imieniu której występuje pełnomocnik Pan Kamil Kiryjewski, ul. Chrobrego 1, 12-100 Szczytno.

Inwestycja celu publicznego zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344).

W związku z powyższym informuję, że strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w Urzędzie Miejskim w Szczytnie – pok. nr 14 (parter) w godzinach pracy Urzędu 7 30 – 15 30 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Od wyżej wymienionej decyzji stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania w terminie 14 dni od skutecznego doręczenia, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Miasta Szczytno. Zgodnie z art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia.

 

Z up. BURMISTRZA

Damian Szlachetka

Naczelnik Wydziału Gospodarki

Przestrzennej i Ochrony Środowiska


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Krzysztof Mańkowski

Data wytworzenia:
17 lis 2023

Osoba dodająca informacje

Monika Drózd

Data publikacji:
17 lis 2023, godz. 12:15

Osoba aktualizująca informacje

Monika Drózd

Data aktualizacji:
17 lis 2023, godz. 12:16