Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Szczytnie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 18 grudnia 2020r. znak: GPO.6733.18.2020

Znak sprawy: GPO.6733.18.2020         Szczytno, 18 grudnia 2020 r.

                                          OBWIESZCZENIE

 Na podstawie art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293) Burmistrz Miasta Szczytno zawiadamia, że w dniu 18 grudnia 2020 r. została wydana decyzja Nr 18/cp/2020 o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegająca na polegającej na budowie sieci kablowej nn 0,4 kV na działkach nr ewidencyjny 351/10, 362, 519, 524/1 obręb 6 miasta Szczytno wraz ze złączem kablowo – pomiarowym na działce nr 126/43 obręb Nowe Gizewo gm. Szczytno.

Inwestycja celu publicznego – zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. (Dz. U. z 2020 poz. 65).

Inwestorem jest Inwestorem jest ENERGA - OPERATOR SA Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn, w imieniu której występuje pełnomocnik Pan Wojciech Wykowski reprezentujący firmę Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjnych „SIECIOPROJEKT” Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie

Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie wniesione za pośrednictwem Burmistrza Miasta Szczytno w terminie 14 dni od otrzymania obwieszczenia, dla podmiotów którym obwieszczenie zostało dostarczone do dnia 16 stycznia 2021

Odwołanie od decyzji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art.53 ust.6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym). W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji. Stronie zawiadomionej w formie obwieszczenia a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, o wydaniu postanowienia, które podlega zaskarżeniu lub decyzji kończącej postępowanie służy prawo złożenia wniosku o wydanie odpisu decyzji, które podlega zaskarżeniu lub odpisu decyzji. We wniosku wskazać należy sposób i formę, w jakiej odpis żądanego dokumentu ma być stronie udostępniony. Udostępnienie odpisu nie stanowi wydania z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów w myśl art. 73 § 2 k.p.a.

Jednocześnie, z uwagi na konieczność podejmowania działań zmierzających do ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii, informuje się o ograniczonej możliwości osobistego zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym w lokalu organu administracji publicznej (tj. w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Szczytnie, 12-100 Szczytno ul. H. Sienkiewicza 1 – pok. 14). Zapoznanie z aktami sprawy możliwe jest tylko i wyłącznie po wcześniejszym, telefonicznym umówieniu wizyty z inspektorem prowadzącym sprawę.

Kontakt z urzędem możliwy jest z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, telefonicznej, a także korespondencji tradycyjnej (za pośrednictwem operatora pocztowego).

W związku z powyższym, decyzja kończąca postępowanie może zostać udostępniona poprzez przesłanie zainteresowanym stronom postępowania kopii dokumentu drogą elektroniczną (przez platformę ePUAP lub na wskazany adres mailowy) - z uwzględnieniem możliwości technicznych i teleinformatycznych tutejszego urzędu.

Załącznik graficzny – wyciąg z zał nr 1 do decyzji


 

z up. Burmistrza

Lilianna Majewska - Farjan

Naczelnik Wydziału Gospodarki

Przestrzennej i Ochrony Środowiska


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Monika Drózd

Data wytworzenia:
18 gru 2020

Osoba dodająca informacje

Monika Drózd

Data publikacji:
18 gru 2020, godz. 15:18

Osoba aktualizująca informacje

Monika Drózd

Data aktualizacji:
18 gru 2020, godz. 15:18