Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Szczytnie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 26 kwietnia 2024 (znak: GPO.6220.1.2024)

Szczytno, dnia 26 kwietnia 2024 r.

Znak sprawy: GPO.6220.1.2024

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023, poz. 775), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023r., poz. 1094) Burmistrz Miasta Szczytno

z a w i a d a m i a

s t r o n y p o s t ę p o w a n i a a d m i n i s t r a c y j n e g o

 

przez podanie do publicznej wiadomości:

  • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Szczytnie

  • na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta w Szczytnie pok. nr 1

  • na tablicy ogłoszeń w parku przy ulicy H. Sienkiewicza

 

że w dniu 18 kwietnia 2024r. został zmieniony wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. ,,Budowa zespołu magazynowo- usługowo – produkcyjnego wraz z przestrzeniami biurowo – administracyjnymi oraz infrastrukturą towarzyszącą” w zakresie rozszerzenia kwalifikacji określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019, poz. 1839) o § 3 ust. 1 pkt. 37 lit. D.

Inwestycja obejmuje działki o numerze ewidencyjnym 230/11, 228/2, 230/9, 246/10, 246/6 w obrębie 5 miasta Szczytno.

Wnioskodawcą jest GTV STOLMET Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. W. Pola 6, 12-100 Szczytno w imieniu, której działa pełnomocnik Pani Agnieszka Olek, reprezentująca firmą ECOGITO z siedzibą w m. Rańsko 19, 66-330 Pszczew.

Na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 2023 r., poz. 1094), przedmiotowe postępowanie wymaga zasięgnięcia opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczytnie i Państwowego Gospodarstwa Wodnego, Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Ostrołęce co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

W związku z tym zawiadamia się strony postępowania o możliwości złożenia w Urzędzie Miejskim w Szczytnie przy ul. H. Sienkiewicza 1 (pokój nr 10, telefon. 89 624 72 5) w godzinach 7:30 – 15:30 swego stanowiska w sprawie. Akta sprawy dostępne są do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szczytnie.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775) zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

Z up. BURMISTRZA

Damian Szlachetka

Naczelnik Wydziału Gospodarki

Przestrzennej i Ochrony Środowiska


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Damian Szlachetka

Data wytworzenia:
26 kwi 2024

Osoba dodająca informacje

Damian Szlachetka

Data publikacji:
26 kwi 2024, godz. 13:14

Osoba aktualizująca informacje

Damian Szlachetka

Data aktualizacji:
26 kwi 2024, godz. 13:14