Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Szczytnie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Obwieszczenie Znak sprawy: GPO.6733.17.2020 z dnia 16 grudnia 2020r.w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Znak sprawy: GPO.6733.17.2020                                                   Szczytno, 16 grudnia 2020 r.

OBWIESZCZENIE

 Na podstawie art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz.293) Burmistrz Miasta Szczytno zawiadamia, że w dniu

16 grudnia 2020 r. została wydana decyzja Nr 17/cp/2020 o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegająca na budowie elektroenergetycznej kablowej sieci rozdzielczej nn-0.4kV; w Szczytnie na działkach o numerach ewidencyjnych: 264/2, 264/3, 264/4, 264/5, 264/6, 241/8, 305 obręb nr 5 miasta Szczytno przy ul. Zielonej w Szczytnie.

 

Inwestycja celu publicznego na podstawie art.6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2020. poz. 652 z póź. zm.)

 

Inwestorem jest ENERGA- OPERATOR SA Oddział w Olsztynie z siedzibą przy ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn , w imieniu której występuje pełnomocnik Pan Ryszard Czech , MAICO Poland

Sp/ z o.o., 80 – 298 Gdańsk ul. Budowlanych 31.

Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie wniesione za pośrednictwem Burmistrza Miasta Szczytno w terminie 14 dni od otrzymania obwieszczenia, dla podmiotów którym obwieszczenie zostało dostarczone; do dnia 14 stycznia 2021 r. dla pozostałych podmiotów.

Odwołanie od decyzji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art.53 ust.6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).
W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji.
Stronie zawiadomionej w formie obwieszczenia a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, o wydaniu postanowienia, które podlega zaskarżeniu lub decyzji kończącej postępowanie służy prawo złożenia wniosku o wydanie odpisu decyzji, które podlega zaskarżeniu lub odpisu decyzji. We wniosku wskazać należy sposób i formę, w jakiej odpis żądanego dokumentu ma być stronie udostępniony. Udostępnienie odpisu nie stanowi wydania z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów w myśl art. 73 § 2 k.p.a.

Jednocześnie, z uwagi na konieczność podejmowania działań zmierzających do ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii, informuje się o ograniczonej możliwości osobistego zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym w lokalu organu administracji publicznej (tj. w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Szczytnie, 12-100 Szczytno ul. H. Sienkiewicza 1 – pok. 14). Zapoznanie z aktami sprawy możliwe jest tylko i wyłącznie po wcześniejszym, telefonicznym umówieniu wizyty z inspektorem prowadzącym sprawę.

Kontakt z urzędem możliwy jest z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, telefonicznej, a także korespondencji tradycyjnej (za pośrednictwem operatora pocztowego).

W związku z powyższym, decyzja kończąca postępowanie może zostać udostępniona poprzez przesłanie zainteresowanym stronom postępowania kopii dokumentu drogą elektroniczną (przez platformę ePUAP lub na wskazany adres mailowy) - z uwzględnieniem możliwości technicznych i teleinformatycznych tutejszego urzędu.

z up. Burmistrza

Lilianna Majewska - Farjan

Naczelnik Wydziału Gospodarki

Przestrzennej i Ochrony Środowiska


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
zał. Zielona (PDF, 523.00Kb) 2020-12-17 12:16:16 3
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Albert Kilimann

Data wytworzenia:
17 gru 2020

Osoba dodająca informacje

Albert Kilimann

Data publikacji:
17 gru 2020, godz. 12:13

Osoba aktualizująca informacje

Albert Kilimann

Data aktualizacji:
17 gru 2020, godz. 12:16