Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Szczytnie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Opłata skarbowa

Opłata skarbowa regulowana jest ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

NUMER KONTA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM:

Opłata skarbowa - 95 8838 0005 2001 0103 8440 0009

W tytule zapłaty należy wskazać: przedmiot, od którego uiszczono opłatę, np.

"Opłata skarbowa z tytułu złożenia dokumentu pełnomocnictwa od/dla … w sprawie …"

ZWROT OPŁATY SKARBOWEJ

O zwrot opłaty skarbowej /na podstawie art. 9 ustawy o opłacie skarbowej/ możesz starać się, gdy:

  • mimo zapłacenia opłaty, urząd nie dokonał jakiejś czynności;

  • mimo zapłacenia opłaty nie wydano zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji).

Złóż wtedy wniosek o zwrot opłaty skarbowej. (POBIERZ wniosek BF-4)

NADPŁATA OPŁATY SKARBOWEJ

O zwrot opłaty skarbowej możesz również wystąpić, jeżeli:

  • dokonałeś opłaty na rachunek niewłaściwego urzędu;

  • opłatę skarbową wniosłeś w wysokości większej od należnej;

  • nienależnie zapłaciłeś opłatę skarbową.

Złóż wtedy wniosek o stwierdzenie nadpłaty opłaty skarbowej. (POBIERZ wniosek BF-4A)

 

TRYB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

I. Dokumenty od Wnioskodawcy:

1. Wniosek o zwrot opłaty skarbowej bądź o stwierdzenie nadpłaty opłaty skarbowej /dla ułatwienia zachęcamy do skorzystania z udostępnionych powyżej wzorów wniosku BF-4 lub BF-4A/

2. Oryginał dowodu zapłaty opłaty skarbowej lub wskazanie organu, w którym taki dowód złożono.

3. Dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa wraz z dowodem zapłaty należnej opłaty skarbowej od pełnomocnictwa (w przypadku składania wniosku o zwrot opłaty skarbowej przez pełnomocnika strony)

UWAGI

1. Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek strony, która była zobowiązana/dokonała jej zapłaty.

2. Opłata skarbowa nie podlega zwrotowi po upływie pięciu lat licząc od końca roku, w którym dokonano jej wpłaty.

II. Forma załatwienia

1) Decyzja Burmistrza Miasta Szczytno określająca wysokość zwrotu opłaty skarbowej.

2) Decyzja Burmistrza Miasta Szczytno w sprawie nadpłaty opłaty skarbowej oraz ewentualnego zwrotu tej nadpłaty.

III. Termin załatwienia

Decyzję wydaje się w terminie miesiąca od daty wpływu wniosku do organu podatkowego – Burmistrza Miasta Szczytno, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

Do terminu załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych przepisami prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony lub z przyczyn niezależnych od organu.

Przekazanie zwrotu lub nadpłaty opłaty skarbowej następuje w terminie do 30 dni od dnia wydania decyzji w tej sprawie.

IV. Tryb odwoławczy

Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Miasta Szczytno, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Budżetu i Finansów UM w Szczytnie -tel. 89 6247277.

V. Podstawa prawna

1) Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

2) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej

3) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Ewelina Wojdowicz

Data wytworzenia:
07 sty 2021

Osoba dodająca informacje

Ewelina Wojdowicz

Data publikacji:
07 sty 2021, godz. 10:10

Osoba aktualizująca informacje

Ewelina Wojdowicz

Data aktualizacji:
07 sty 2022, godz. 12:50