Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Szczytnie

Wyszukiwanie zaawansowane

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

art. 3 ust. 1 Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r o podatkach i opłatach lokalnych (jednolity tekst; Dz.U. z 2010 r Nr 95, poz. 613 ze zm).

Wymagane dokumenty:
Na podstawie art. 6 ust. 6  cytowanej wyżej ustawy o podatkach i opłatach lokalnych osoby fizyczne są obowiązane złożyć informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych (druk IN-1) w ciągu 14 dni od wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości. Należy załączyć:
1. Akt notarialny lub
2. Umowę dzierżawy nieruchomości

3. Druk Informacji w sprawie podatku od nieruchomości IN-1 (do pobrania tutaj format PDF) - do 30 czerwca 2019

    Druk Informacji w sprawie podatku od nieruchomości IN-1 (do pobrania tutaj format PDF) - od 1 lipca 2019

4. W przypadku składania korekty informacji na podatek od nieruchomości należy dołączyć pisemne uzasadnienie przyczyn korekty (podstawa prawna - art. 81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r Ordynacja podatkowa - tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 749)

Miejsce złożenia dokumentów:
Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego - pokój Nr 1 w godzinach: 7.30-15.30.

Termin i sposób załatwienia sprawy:
Do 30 dni po otrzymaniu dokumentów wystawiana jest decyzja w sprawie naliczenia podatku uwzględniająca przysługujące ulgi.

Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Wydziale Budżetu i Finansów pok. 121 lub w Biurze Obsługi Interesanta pok. 1, UM w Szczytnie w godzinach pracy Urzędu - jak w punkcie II).
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
 
Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Budżetu i Finansów UM w Szczytnie - inspektor, ds. wymiaru podatków i opłat od osób fizycznych, tel. 89 6247215.

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (jednolity tekst - Dz. U. z 2010 r Nr 95, poz. 613 ze zm.)

Uchwała Nr XLII/339/2010 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2011 

- UCHWAŁA NR X/81/2011 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 27 października 2011 r w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości 

UCHWAŁA NR XIX/154/2012 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 15 października 2012 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości 

- UCHWAŁA NR XXVII/224/2013 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 30 października 2013 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości 

- Uchwała Nr XI/74/2015 Rady miejskiej w Szczytnie z dnia 30 października 2015 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości

- Uchwała Nr XIX/139/2016 Rady miejskiej w Szczytnie z dnia 28 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

- Uchwała Nr XIII/96/2019 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości - obowiązująca


Uwagi:
A. W ciągu 7 dni po upływie terminu płatności raty podatku wystawia się upomnienie.
Należność winna być uregulowana w terminie 7 dni
W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy przesyłany do Urzędu Skarbowego w Szczytnie w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.
B. Terminy płatności podatku od nieruchomości - wymienione w Decyzji podatkowej:
I rata - do 15 marca każdego roku
II rata - do 15 maja każdego roku
III rata - do 15 września każdego roku
IV rata - do 15 listopada każdego roku
C. Wpłaty należy dokonywać  na konto Urzędu Miejskiego w Szczytnie ( nr konta podany jest w decyzji podatkowej )
Bank Spółdzielczy w Szczytnie nr: 25 8838 0005 2001 0103 8440 0008


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Ewelina Wojdowicz

Data wytworzenia:
07 sty 2021

Osoba dodająca informacje

Ewelina Wojdowicz

Data publikacji:
07 sty 2021, godz. 09:50

Osoba aktualizująca informacje

Ewelina Wojdowicz

Data aktualizacji:
07 sty 2021, godz. 09:50